1 Tɛseloniǎ 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌ klee Salě klee Timɛtěà chlě chněedɛ̌à, ä chleě ɛ amo Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ mɔ̀ ü neěe dě fòɛǒ moo Tɛslonikà wlòmo ü kɔn'ǒo Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ moo äa Gbeǐ klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ. Nɛ bo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ klee Ɔɔ ně bo wnawna keǒ a mɔ̀ bi muu nya. 2Tǐ wùɛ mɔ̀ ä pe Nyesoa tàto keǒ aa tè mɔ̀ plě ä boɛě Nyesoa mɔ̀ aa tè. 3Bä keě äa Gbeǐ Nyesoa mɔ̀ boɛ, ä pe aa tè wlò mɔ̀ ke a nii konkwa nunuɛ keǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀ Ɔ̈ kɔn tè a poo kàan tè klee ke aa mǒ noɛnoɛ a kɔn'ɔ keǒ Nyesoa klee nyopò tùu mɔ̀ ni amoo nunuɛ ǎ peě kbě le ǎ nii konkwa plě klee ke aa wlò je kunkuɛn a kɔn'ɔ klě äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ ni amoo nunuɛ ǎ nynɛɛ měne tèntɛn jebo. 4Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ä ji ɛle ɛ̈ moo Nyesoa noɛɛ a mǒ no plě Nɔ̀ sà amo. 5Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo tà ä jalaě ɛmoo tuposàà ɛ̈ kwɛɛǒo Jùsu jleě mǒ bo klě a mɔ̀, ä seaě win sosǒ ja, ä jalaě Nyesoaa kpě ï monoo Ngmà Je Ne Sùsu plě ä sɛ̀n'a ɛ nynɛ̌. Tèǒ nì kɔn tè a ji ɛle ɛ̈ moo tà ä neaě amoo mɔ̀, ä nia konkwa keǒ aa kàan dɛɛ tè mɔ̀. 6Kàan tè u tèa aa tè mɔ̀, kɛɛ Ngmà Je Ne Sùsu nua amo ǎ nua chǒn le ǎ kmea tuposàà bo ɛ̈ kwɛɛǒo dɛ Jùsu nuu keǒ a mɔ̀ jleě mǒ bo. È a sàlaě ä klee Koɔn'ɔ fì le, 7dɛǒ nɛ̀ nua nɛ ǎ moo ɛɛ tee nyo keǒ Jùsuu kàan tè po nyo wùɛ mɔ̀ ü neěe Masedonìa klee Akeà wakě kɛn. 8Koɔn'ɔ win'à ï sɔn'ě amoo mɔ̀ mǒ i gbɛ̀tɛɛ blě kɛne, ɛ slě Masedonìa klee Akeà wakě kɛn'ɛ do, kɛɛ aa tè wlò popoɛǒ a kɔn'ɔ klě Nyesoa mǒ u boɔ ɛɛ tè le ǐ gbɛ̀tɛɛ blě wùɛ kɛne. Ii tè ɛ se dɛ kɔn ä mǐi boɔ keǒ aa tè wlò popoɛǒ jleě mǒ. 9Uu chɛ̀ tmɛɛ̌ äne ke a nua ämoo jebo kmekmɛ plě ke a nuaǒ nǔkpuǐi wɛ̀ sèsa dɛ demǒ sonsɔn a nii kàan kmɔ̌ ne Nyesoa konkwa mɔ̀ nuua. 10U tmɛɛ̌ äne ke a ni Ɔɔ Jǔ Jùsu kɛn mǒ fofoɛ Bɔ sɔn lěe jɔkɛn mǒ Ɔ̈ Nyesoa dǔaa jemǒ Ɔ sàla lěe kǒla mǒ plě Ɔ̈ gblà ämoo klě Nyesoaa jlo bobo ɛ̈ diěe keǒ nyopòo kpni kukwǐ mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\