1 Tɛseloniǎ 2

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, aa chɛ̀ a ji ɛle ɛ̈ moo keǒ bä dia a jebo chèba ɛ sea kbě ble wlawlǎ. 2Aa chɛ̀ a ji ɛle ɛ̈ moo plě ä mǐa lɔ a mɔ̀ Tɛslonikà di, klě diěǒ moo Flepà kɛn u nua ä ka kukǔ plě ǔ cheaěa a le. I moo kàan tè nyopò fòfoa wɛ̀n win'à je, kɛɛ Nyesoa nu ämo ä kɔn kponkpɛ keǒ bä boɔ Ɔɔ win kělɔ a mɔ̀. 3Dɛà ä tmɛɛ̌ amoo ɛ̈ moo ba na Tentǎn Jǔ de ɛ se bä boo amo plě bä sìɛn dɛ kukǔ dlǒ mɔ̀le keǒ a jleě mǒ plě ɛ se bä tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bä nuu a kplakplǒ kɛn le. 4Kɛɛ ä pe a kàan tuposàà je wòje nyopò Nyesoaa chɛ̀ poo loo kòo kɛn keǒ ɛmo konkwaà mɔ̀. Äǎ tɛ̀n ɛ mǒ keǒ ba bloo tùonyopoo plɔ, kɛɛ Nyesoaà jii dɛ ä sìɛn nee dlǒ mɔ̀le Nɔ̀ kɔn plɔ ä blee le. 5A ji ɛle ɛ̈ moo tà ä neaě amoo mɔ̀, äǎ boɔaǒ a wan nmɔ win jleě mǒ plě äǎ boɔa win bï poaǒ äa chɛ̀ dɛ bo. Nyesoa Nɔ̀ moo äa Sàse. 6Äǎ tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bä pɔ̀n ɛ le keǒ bo tùonyopo bu bìse ä le, ɛ slě a mɔ̀ plě ɛ slě nyu wùɛ mɔ̀ äǎ pɔ̀n'ě ɛ le. 7Ke ɛ toon jleě mǒ bo ä monoo Tentǎn Jǔu tuposà kpa nyo, ä blɛɛ je bä gbàa amo wan keǒ ba sɛ̀ɛ lee ä mǒ, kɛɛ ä kɔn wlèe sɔ̌n keǒ a mɔ̀ keà naǎ kɔn'ǒ ɔɔ jlǔu tè mɔ̀. 8Ä noɛɛ a mǒ no chɔɔ, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè äa plɔ bloo ɛ kɛn keǒ bä po a Nyesoaa kàan tuposàà je. Ɛ se bä po ɛ a jee do, kɛɛ klee keǒ bä nu dɛ wùɛ ä wɔ̀le je bä nuu keǒ aa mǒ sɛ̀ɛa mɔ̀. Ä noɛɛ a mǒ no chɔɔ! 9Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, sɛjesɛ bi beě a wlòmo ke ä nua lěe kbě popoɛ ä nuaa konkwa nunuɛ. Tǐǒ jleě ä peaa Nyesoaa kàan tuposàǒ ɛ̈ kwɛɛǒo Jùsu jleě mǒ bo klě a mɔ̀, tǒn klee chnɛ̀ ä nia konkwa keǒ ä mǐa äa chɛ̀ mǒ sɛ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa äǎ dia a dɛ wùɛ sòa. 10Amo moo äa sàsepo plě Nyesoa moo Sàse ke ɛ̈ moo tà ä neaě amoo Tentǎn Jǔu kàan tè po nyo mɔ̀, ä nua a kàan dɛ wùɛ mǒ ɛ̌ se dɛ kɔn ɛ̈ kɔn tè a mǐ ämoo le wǒ. 11A ji ɛle ɛ̈ moo keà gbeǐ ni ɔɔ jlǔ kàan kmɔ̌ jele, kě ä nia aa do do kàan dɛ mǒ nunuɛ. 12Ä tùiaě a wlò wlòmo ble plě ä pea a kbě ja le chɔɔ a mǐa kmɔ̌ ne wòje Nyesoaa jlǔ. Ɔɔ doǒ Nɔ̀ da amo keǒ ba kɔn'ǒ Ɔɔ win kwa konkɔn klee tè jǐ boaboǎ wakǎ jleě mǒ. 13È dɛ tɛ̀ɛ kɔn tè ä pee Nyesoa tàto de tǐ wùɛ mɔ̀ nɛ̀ moo, tà a wɔ̌naa tuposàà ä po amoo je ɛ̈ sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ, a se ɛ jebo kme wòje win sɔn lěe tùonyopo mɔ̀ mǒ, kɛɛ sɛje a kmea i jebo ke i nee wòje Nyesoaa kàan win ï nii konkwa klě amoà poo kàan tè mǒ. 14Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, dɛɛ doǒ kpalaa tùɔn klě Nyesoa nyopò mɔ̀ klě Jùdǐa wakǎ kɛn ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ, nɛ̀à kpa tùɔn keǒ amo kuodakwɛ̌ mɔ̀. Ke kɔn do umo Jùwɛ nyo u nuu ǔ jěe sònwɛ klě uu chɛ̀ɛ blětà nyo kwete mǒ, kě a nu ke ǎ jě sònwɛ klě aa blětà nyo kwete mǒ. 15Umo Jùwɛ nyoǒ nù dbǎla äa Koɔn Jùsu klee Nyesoaa wnɔsàɔpo plě ǔ tè äa tè mɔ̀ ke. Uǔ bloo Nyesoaa plɔ plě u moo jlae nyo keǒ nyu wùɛ mɔ̀. 16U tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bu kan ä je bä bɔ̌ Nyesoaa win kuodakwɛ̌ je boɔboɔ ïà wɛɛ tùonyopo. Klě ɛmo dɛǒ ɛ nunuɛ wlòmo, tǐ wùɛ mɔ̀ uu kpni kukwǐ bebee le kɛn, kɛɛ Nyesoaa jlo miǒ u kɛn diba klě ɛɛ dlǒ chlɛ̀ɛa mǒ. 17Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, klě tǐ gbeià wlòmo a klee ämo ä tontmɔɔ le mɔ̀, kɛɛ ä sìɛn aa tè dlǒ mɔ̀le klee aa pnǒ ni ämo plě ä jlɛ̌ bä jě amo chɔɔ de. 18Ä jlɛ̌ bä dia de klě a mɔ̀. Mǒ Pɔ̀ɔ̌ Ě tɛ̀na ɛ mǒ klě wěe sɔ̌n wlòmo, kɛɛ Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ sìsi klɔ̀ba nɔ̀ kana ä je. 19Bo äa Koɔn Jùsu Bɔ̌ diǎ de de, mu aa wlò je ü miǐ kɛ ämo numa ä miǐ kɛn le kun klee ä miǐ chǒn le nu plě klee ü kɔn tè ä miǐ wan le poba klě Ɔ mɔ̀? Amoà amo ɛ mi tùba! 20Amo nu ämo ä kun kɛn le klee ä ni chǒn le keǒ aa tè mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\