1 Tɛseloniǎ 4

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo ä teea ale ke ba nuu kmɔ̌ neneɛ klee ba nuu Nyesoaa plɔ blooa. Kmɔ̌ǒ nɛ̀ a ne klě tǐà wlòmo, kɛɛ ä gbɛ̀ɛ ɛ a wan chɔɔ dɔ̌ klě Koɔn'ɔ nynɛ̌ wlòmo keǒ ba ne kmɔ̌ bɛ̈ sìn'ǒo dɛǒ ä tee amoo mǒo chɛ̀. 2A ji noǎ ä te amoo kwete mǒ ble le ba nuu ï sɔn lěe äa Koɔn Jùsu mɔ̀ mǒ. 3Nyesoa jlɛ̌ ba ne ngmà je plě ba tmɔɔ se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ǒ mɔ̀. 4Amo jbɛjlu aa do do aa kmɔ̌ a mii nema keǒ aa nyno mɔ̀ bɛ ne ngmà je klee kmɔ̌à kɛɛ seǒo jleě mǒ ne. 5Ɛ slě kpni kukwǐ kmɔ̌ǒ moo jě nynɔ nè wlò wa ɛɛ tǔn wlòmo wòje dɛǒ kuodakwɛ̌ nii ü see Nyesoa ji. 6Keǒ ɛmo kmɔ̌ taeǒ ɛɛ dɛ kɛn, aa nyu wùɛ ɔɔ̌ wlɛ̌ tè keǒ nyopò tùu mɔ̀ plě ɔɔ̌ jlǐǒ u kɛn. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Koɔn miǎǒ nyopòǒ uu plɔ tu kɛn bo maěma tǐ wùɛ mɔ̀ ü ni ɛmoo dɛ kukǔ taeǒ wòje ke ä nua amoo tmɔɔ̌a klee ä nua amoo wlò je wowa. 7Nyesoa se ä da keǒ bä ne se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌, kɛɛ keǒ bä mǐ ngmà je ne. 8Tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ ɔ̈ mi imoo win'à jleě mɔ̀ sàba, ɛ se tùonyugbe ɔ se jleě mɔ̀ sà, kɛɛ Nyesoaa chɛ̀ǒ ɔ sà jleě mɔ̀ Ɔ̈ nye amoo Ngmà Je Ne Sùsu. 9Ɛ seǒ le wɛɛn ne keǒ bä chleě a mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔu wǎn'a mǒ nonoɛɛa tè jleě mǒ bo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa chɛ̀ tee ale keǒ ba nonoɛɛ měne. 10Ä ji ɛle a noɛɛ Tentǎn Jǔu wǎn wùɛǒ mǒ no ü neěe Masedonìa wakǎ kɛn, kɛɛ ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ä pe a ja le kbě a mǐ u mǒ noɛɛ ne chɔɔ chɔɔ. 11Bɛ moo aa chlàchla dɛ a kɔn lěe dlǒ wlòmo keǒ ba ne tɛɛ kmɔ̌ klee aǎ ni kpasùjasu dɛ klee aa chɛ̀ mǐ dɛ tàmo sà keǒ aa kmɔ̌ neea mɔ̀ wòje ke ä nua amoo tmɔɔ̌a. 12Dɛǒ nɛ̀ bǎ ke ni, è nyopòǒ moo se Tentǎn Jǔ kàan tè po nyo u miǒ a tùba plě a se dɛ wùɛ sòaba mu. 13Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ä jlɛ̌ ba ji dɛǒ kpaa tùɔn keǒ nyopòǒ kǒo jleě mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ di wɔle le nu wòje nyopòà ü see wlò je kunkuɛn kɔn keǒ kmɔ̌ sie fònfno mɔ̀. 14Ke ɛ toon jleě mǒ bo ä po lii kàan tè ɛ̈ moo Jùsu kǒa le Ɔ̌ dǔa jemǒ Ɔ̌ sɔnaě kǒla mǒ, ä po i mǒ kàan tè ke ɛ̈ moo bɛ̌ nu Bɔ̌ tbaeǎ je, Nyesoa miǎě Ɔ klee nyopòà po Ɔɔ tè kàan tè ü kǒaa snǔ mǒ jaeba. 15Dɛɛ doà Koɔn Jùsu boɔlaa nɛ̀ kɔn tèà ä tmɛɛ̌ amo ɛ̈ moo ämoà mii kmɔ̌ bo kɛ̀nma Koɔn mǐi je tbae le, ä seǎě nyopòǒ kǒo nya kɛ̀nma mu ä seǎ Ɔ nya bɛ̌ba mu. 16Bɛ̌ nu Nyesoa Bɔ̌ pnǎnǎ dɛ jleě klee Ɔɔ nokpa bɛ̌ boɔlǎ plě najiǒpòi fòɛ bɔ̌ pnǎnǎ dɛ jleě, è Koɔn'ɔ chɛ̀ miǎě jɔkɛn mǒ sɔnma Ɔ miǎ tè. È nyopòà poa Ɔɔ tè kàan tè plě ü kǒaa nù Nyesoa miǎ jemǒ dǔba klekle. 17È ämoà neě jèe kmɔ̌ ä miǎ jemǒ duǔba ä miǎě nukpǎ kɛn kpae le ä klee nyopòǒ kǒaa, ä miǎ äa Koɔn nya bɛ̌ba mu klě jɔ mǒ. È ä miǎě Ɔ mɔ̀ nema ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 18Ii tè imo win'à nì ba nu a mǐ kbě ja le popoo lo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\