1 Tɛseloniǎ 5

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ä se dɛ jě kɔn tè bä chleě amoo mɔ̀ keǒ tǐ tae klee chnɛ̀ jlǒ waě tae Koɔn miǎa je tbaeba. 2A ji ɛle tɛɛ ɛ̈ moo Koɔn'ɔ de di chnɛ̀ jlǒ waěǒ ɛ miǎ je wǒba keà jliɔ̌ diěe klě tǒn wlòmo nyu ně ji lii. 3Tà nyopò miǎ bòo dǎba ɛ̈ moo, “Noǎ wùɛ i nu tɛɛ, tè se tà neò,” bǔ muǎ jǐ kapǒba, è gbè sùesuɛ nɛ̀ǒ palǎ u bobo wòje keà kwlě jɛɛ lee kmàe nynɔ. U seǎ ɛ je plùuba mu. 4Kɛɛ amoà moo ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn a slě ɛmo dɛ kukǔ kmɔ̌ǒ slè ne. Ii tè ɛmo waěǒ ɛɛ tè biǐ kèen'a a mǒ wòje keà jliɔ̌ kèen nee nyu mǒ. 5Aa wùɛ a moo Pepěe jlǔ plě ǎ moo Chnɛ̀ɛ jlǔ. Ä se tǒn klee kwijlěe jlǔ. 6Tèǒ nì kɔn tè a nɛ bäǎ wě je nyopò tùu ü see mɔ̀le wɛ̀ keǒ Koɔn'ɔ de didiɛ mɔ̀, kɛɛ a nɛ bä wɛ̀ mɔ̀le ä miǒ äa chɛ̀ mɔ̀ kwa blě. 7Jlǔà kɔn lěe kwijlě slè u se mɔ̀le wɛ̀ plě kpni kukwǐi nunu noǎ nì kɔn tè u kɔn'ě mɔ̀, 8kɛɛ ämoà ä kɔn'ě Chnɛ̀ mǒ. Ii tè keǒ tabɔ̀ nii ǔ kɔn'ɔ chnu paě ɛ̈ u mɛ̌ǒo wùlee bo keǒ to wònwɔn mɔ̀, kě bä nu bä wɛ̀ mɔ̀le bä kɔn tè wlò popoɛ klee mǒ noɛnoɛ i mǐ ä jǐ mɔ̀ tù keǒ dɛ kukǔ mɔ̀. È keǒ tabɔ̀ nii ǔ tùii pně gbàkla dlǒ keǒ to mɔ̀, kě bä nu ke bä kɔn wowa dɛɛ wlò je kunkuɛn ɛ̈ tùi ämoo jǐ mɔ̀. 9Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa se ä tba keǒ bä jě sònwɛ klě Ɔɔ plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo, kɛɛ keǒ bä jě wowa dɛ ɛ̈ diiě äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ 10Ɔ̈ kǒaa keǒ äa tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Bɔ̌ diǎ de, bɛ̀ Ɔ jɛɛǎ ä kmɔ̌ ɔ̀ɔ̌ bɛ̀ ä kǒa le, Ɔ klee ämo ä miǎǒ tàa do ne. 11Tèǒ nì kɔn tè a kpa ɛ dlǒ mɔ̀ a popoo kbě ja le klee a memǎeǒ mɔ̀ wòje dɛǒ a nii. 12Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ä bɛ̀te ale, nyopòǒ neě amoo slè ü nii konkwa a kɔn'ǒ u tùtuɛ klee nyopòǒ neěe Tentǎn Jǔu wǎn slè üǒ Koɔn tbaa bü moo aa tee nyo. 13A nyeǒ u tùtuɛ fòɛ klee a noɛɛ u mǒ keǒ uu konkwaǒ ɛɛ tè mɔ̀. È bo ně bo wnawna bɛ neě a slè. 14Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ä bɛ̀te ale, a wa nyopòǒ fnàa wlò je ɛ̈ moo ɛ se kɔn bɛ ne bò je, è nyopòà ü slɔ̀ɔ loo je a po u kbě ja le plě nyopòà see kbě mǒ ne a sɛ̀ɛ u mǒ, è a kɔn wlò dbadbǎ keǒ nyu wùɛ mɔ̀. 15Ba jě ɛ ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔɔ̌ sɛ̀ kpa, kɛɛ tǐ wùɛ mɔ̀ a tɛ̀n ɛ mǒ keǒ ba nunuu kàan dɛ měne klee keǒ nyopò wùɛ mɔ̀. 16Tǐ wùɛ mɔ̀ chǒn bɛ nu amo. 17Tǐ wùɛ mɔ̀ ba boɔě Nyesoa mɔ̀. 18Dɛ wùɛ Nyesoa mi amoo nyema ba pe Ɔ tàto. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo amoà poo Tentǎn Jǔu tè kàan tè dɛǒ nɛ̀ Nyesoa jlɛ̌ ba nu. 19Baǎ kenkɛɛ Ngmà Je Ne Sùsu jele. 20Baǎ sɛ̀ɛǒ Nyesoaa wnɔsà win'i tè le. 21A chechlǎ win wùɛǒ a mǐ ɛ jě bǐ moo kàan, ii dɛǒ monoo kàan nɛ̀ ba nee kmɔ̌, 22è ba tmɔɔ dɛ kukǔ wùɛ mɔ̀. 23Nɛ bo Nyesoaa chɛ̀ Ɔ̈ nye ämoo ně bo wnawna Bɔ nu a ngmà je ne nyo mǒ kpǎkpǎ ɛ̈ di ɛɛ numa äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Bɔ̌ tbaeǎ je, aa kmɔ̌ wùɛ klee sùsu klee fǒ iǐ diǎ tè jɛɛa kɔn. 24Nyesoaǒ da amoo Ɔ moo Wlò Kpae Nyu, Nɔ̀ mi a numa a mǐ ngmà je ne. 25Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, a bàte Nyesoa keǒ äa tè mɔ̀. 26Ä gbà Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ ü neě amoo mɔ̀ wan klě gbìgblii tǔn wlòmo. 27Ě tmɛɛ̌ ane klě äa Koɔn Jùsuu nynɛ̌ wlòmo, chněedɛ̌à a slèe ɛ Tentǎn Jǔu wǎn wùɛǒ neěe tàě je. 28Nɛ bo äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ bɛ muu nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\