1 Timɛtě 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ äa Wowa Nyu Nyesoa klee äa wlò je kuun Nyu Tentǎn Jǔ Jùsu nyeaa snǒ bɔ̈ mooa tuposà kpa nyu keǒ Ɔmo Tentǎn Jǔ Jùsu mɔ̀. 2Ě chleě ɛ mò Timɛtě mɔ̀ ɔ̈ wǒ něe jbɛjuju keǒ tè wlò popoɛ ɔ kɔn'ɔ mɔ̀ klě Tentǎn Jǔ mǒ. Nɛ bo Nyesoa Ɔ̈ moo äa Gbeǐ klee Tentǎn Jǔ Jùsu Ɔ̈ moo äa Koɔn Uu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ keǒò mɔ̀ klee Uu wɔle je jbojbɛ keǒò mɔ̀ bi muu nya plě Bu nyeè ně bo wnawna. 3Tà Ě mia lěe Masedonìa wakǎ kɛn, keǒ Ě nua ɛ mòo tmɔɔ̌a kě bò nu, Ě jlɛ̌ bò neě klě dě fòɛǒ moo Ɛfèse kɛn bo. Dɛǒ nɛ̀ bò nu mì nyopòǒ neěe ü tee lee sen noǎ keǒ Jùsu jleě mǒ je kan. 4Tmɔɔ̌ u bu bɔ̌ǒ uu chɛ̀ɛ tǐ de le kpokpa bu bɔ̌ tɔn noǎà see kàan tè klee ke uu gbeǐpò dlě nuu tèteɛ ii tè dlǒ mɔ̀le sìɛɛan. Imo noǎǒ i jɛě chɛtlǐia fòfoa klě a slè ɛ̈ see dɛ mǒ ne, ɛ̈ sìn'ǒ bu nu Nyesoaa konkwa ɛ̈ tè wlò popoɛ tee ämoo. 5Dɛ kɔn tè Ě tmɛɛ̌ mòo dɛà nɛ̀ moo u mǐ nyopò tùu mǒ noɛɛ ne ɛ̈ sonwɛ lěe wlèà snǎ lěe kɛn le mǒ klee kàan tè le jbojbɛ mǒ plě klee uu tè wlò popoɛ mǐ ɛ nynɛ̌ sɛ̀n. 6Tìe tùu tbɛ noǎǒ kɛn ǔ chɛtlǐi noǎà see dɛ mǒ ne ii tè mǒ. 7U jlɛ̌ bu moo Nyesoaa teteǎa tee nyo, kɛɛ dɛǒ u boɛɛ u se ɛ ji plě uǔ jbo dɛǒ u je u jii le. 8Ä ji ɛle ɛ̈ moo bɛ̌ nu Nyesoaa teteǎ bǐ keǒ bo tùii li klě mǒ slɛɛ̌ tǔn wlòmo, è i nu kàan. 9Ä ji ɛle ke ɛ̈ moo Nyesoa se Ɔɔ teteǎ po keǒ kàan nyo mɔ̀, kɛɛ keǒ tè wlǎ nyo mɔ̀ klee nyopòà slě Nyesoa dɛ mɔ̀ kɔn klee Ɔɔ dɛ slěe mǒ ne ü moo kpni kukwǐ nu nyo klee nyopòà üǔ tù uu chɛ̀ ngmà je klee nyopòà üǔ nuu Nyesoa dɛ plě klee nyopòà dbɛ̌ uu naǎpò klee gbeǐpò klee mnùngma po nyo tùu klee 10nyopòà kɔn'ɔ se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ klee jbɛjluà pɛn nuu bǐì jbɛjlu mɔ̀ klee nyopòà jlǐi tùonyopo klee sen le tmɔ̌ nyo klee nyopòà bü pooě dɛ üǔ nyna nɛɛ kɛn bo plě klee nyopòà nii dɛ wùɛ ɛ̈ moo kenkan dɛ ɛ̈ tbaa Nyesoaa kàan teea kàkae je. 11Ɛmo kàan teeaǒ ɛ neě Nyesoaa win wlòmo ï Ɔ nyea mǒo bo boɔɔ, Nyesoa Nɔ̀ blɛɛ de bìsea wùɛ je. 12Ě pe Tentǎn Jǔ Jùsu tàto Ɔ̈ moo äa Koɔn Ɔ̈ nye mǒo kbě keǒ Bɔ miǐ jě ɛ̈ moo Ě blɛɛ ɛ je keǒ Bɔ tba mǒ boǒ nu Ɔɔ konkwa. 13Nyane tà Ě pea Nyesoaa nynɛ̌ fla wan klee Ě tèa Ɔɔ nyopòo tè mɔ̀ plě Ě cheɛɛ̌a Ɔ le, kɛɛ Ɔ kɔna wɔle je jbojbɛ keǒǒ mɔ̀ chɔɔ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo plě Ě mǐa tè wlò popoɛ kɔn klě Tentǎn Jǔ mǒ, Ě sea i ji ɛ̈ moo dɛǒ Ě niaa ɛ mooa kenkan dɛ. 14Äa Koɔn'ɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ nɛ̀ Ɔ kɔn keǒǒ mɔ̀ chɔɔ ɛ̌ sìn'ǒ le. Ii tè klě tǐà wlòmo Ě kɔn tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ plě Ě noɛɛ Ɔ mǒ. 15Win'ǒ tù lii ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ Jùsu dia lɔ kmɔ̌ mɔ̀ Ɔ mǐ kpni kukwǐ nyu gblà klě Nyesoaa plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo, i moo wlò kpae dɛ klee win ï blɛɛ je nyu bɔ blěǒo mɔ̀ kwa. Mǒà mǒ moo dɛ kukǔ nu nyoo dlǒ, 16kɛɛ tèǒ nì kɔn tè Nyesoa kɔna wɔle je jbojbɛ keǒǒ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Tentǎn Jǔ Jùsu mǐa Ɔɔ wlò dbadbǎ Ɔ kɔn'ɔ keǒǒ mɔ̀ tee le ɛ̈ see bo wòwɛ kɔn, mǒà monoo dɛ kukǔ nu nyoo beɔ̌ Ě mǐ ɛɛ jboo dɛ tù keǒ nyopò tùu mɔ̀ ü mii tè wlò popoɛ kɔnma klě Ɔ mǒ klee ü mii kmɔ̌ sie fònfno jěba. 17Nɛ Kmɔ̌ Sie Klɔ̀baà Ɔ̈ see kokoɛ̌ kɔn klee Ɔ̈ nyu ně jěe plě Ɔ̈ monoo Nyesoaa do sosǒ Bɔ kɔn'ǒ tùtuɛ klee de bìsea ke ɛ mii jleě bo tonma, kě bɛ ne. 18Ně jǔ Timɛtě, Ě nyeè snǒ keǒ bò nu konkwa jakǎ keǒ Koɔn mɔ̀ wòje keǒ win u sàa wan keǒò jleě mǒ i je mìi numa. 19Nè tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ bɛ muu nya plě nè kàan tè le jbojbɛ bɛ muu nya. Nyopò tùu sà dɛǒ uu tè le jbojbɛ boɛ uu je jleě mɔ̀, dɛǒ nɛ̀ nu ɛ ǔ kplɛɛǒ uu tè wlò popoɛ kɛn. 20Nyopò be uu kɛn nù moo Hamanìɔ klee Ɛlesandɔ̌ ü Ě poa lěe Setɛ̀n kwete mǒ ɔ̈ moo sìsi kukwǐi klɔ̀ba ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ ɛ chěn uǔ di Nyesoaa nynɛ̌ fla wan po.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\