1 Timɛtě 2

1Klekle dɛ kɔn tè kmaa ɛ̈ sìn'ǒo dɛ wùɛ mǒ nɛ̀ moo Ě tmɛɛ̌ Tentǎn Jǔu wǎn bu bàteeǒ nyopò wùɛ pènmo klee bu gbà Nyesoa wan keǒ dɛ u sòɛɛ mɔ̀ plě bu pe Ɔ tàto keǒ dɛ Ɔ nuu mɔ̀ keǒ u mɔ̀. 2Sɛjesɛ bu bàteeǒ klɔ̀bapoo tà klee nyu wùɛà kòngmna kpě neěe kwete mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ kmɔ̌ ne klě ně bo wnawna mǒ, fano ɛɛ̌ di ä nu ä mǐ Nyesoaa konkwa nu klee ä mǐ mǒ slɛɛ̌ dɛ nu. 3Ɛ nu tɛɛ bä bàteeǒ nyu wùɛɛ tà, dɛǒ nɛ̀ blee Nyesoaa plɔ Ɔ̈ wa ämoo Ɔ̈ sàě ämoo kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 4Nyesoa jlɛ̌ nyopò wùɛ bu kɔn wowa u mǐ kàan dɛ ji ɛ̈ kwɛɛǒ Ɔɔ jleě mǒ bo 5ɛ̈ moo Nyesoa ne do sosǒ plě Nyuu do sosǒ Nɔ̀ jaě tùonyopo klee Nyesoaa sɔ̌n tàa do, Ɔmo Nyuǒ Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ Jùsu 6Ɔ̈ nyea Ɔɔ chɛ̀ wòje chɔ̀no keǒ Bɔ gblàla nyopò wùɛ. Dɛǒ Ɔ nuaa nɛ̀ tee ɛ ɛ̈ moo Nyesoa jlɛ̌ nyopò wùɛ bu kɔn wowa dɛ klě ɛɛ tɛɛ tǐ wlòmo. 7Win'ǒ nì kɔn tè Nyesoa tba mǒ boǒ boɔ plě nì kɔn tèƆ dbo mǒ bo moo tuposà kpa nyu boǒ tee kuodakwɛ̌ ɛ̈ kwɛɛǒo tè wlò popoɛ jleě mǒ bo klě Tentǎn Jǔ mǒ klee kàan tè ï kwɛɛǒ Ɔɔ jleě mǒ bo. Ě se sen le tmɔ̌, dɛà monoo kàan tè nìà Ě tmɛɛ̌ amo! 8Tèǒ nì kɔn tè Ě jlɛ̌ nyopò wùɛ ü nee tà wùɛ bu bàte Nyesoa, bu moo kàan Tentǎn Jǔu wǎn plě bǔ ke bɛ̀te bu po uu sonwe jɔ mǒ, uǔ kwɛn'ě jlo wlò jleě keǒ nyu tɔ̀ɔ mɔ̀ plě uǔ pe kplɛ ɛ̈ moo Nyesoa se uu bàteaǒ kɛ̀ɛn tùba mu. 9Ě jlɛ̌ nyno bu pe dale měne ke klě tɔ̀n tǔn wlòmo klee klě tɛɛ tǔn mǒ. Uǔ kpně uu moamoa dlǒ ɛɛ doědoe klee uǔ pe klò tìan fòfoa sonwe le klee uǔ pe nèmnejɔ dɔ le plě uǔ pe daleà pee wlě fòfoa měne, 10kɛɛ bu nu kàan noǎ wòje nyno ü monoo Nyesoaa konkwa nu nyo. 11Nyno bu nu kpee u mǐ teeaǒ u tee uu chěn klee bu tìeǒ uu chɛ̀ ja keǒ nyopòǒ neǒ uu dlǒ mǒ mɔ̀. 12Ně sɔn'ǒ nyno mɔ̀ mǒ uǔ tee jbɛjlu plě uǔ kɔn jbɛjlu win kwa. U kɔn bu nu kpee klě Nyesoaa wɛ̀ sàla mǒ. 13Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo plě Nyesoa mǐa Ǐfi nu, Ɛdɛ̌mo nɔ̀ mooa klekle nyu Ɔ nua. 14Ɛ se Ɛdɛ̌mo kǔ sea ɔ mǒ boo lo, nynɔǒ nɔ̀ kǔ booa mǒ ɔ̈ wlǎla tè klekle. 15Kɛɛ bɛ̌ nu nynoo tè wlò popoɛ u kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ bɛ̌ ke nya mii ni klee bǔ ke nyopò tùu mǒ noɛɛ ne klee bǔ ke ngmà je ne kmɔ̌ ne plě klee bǔ ne kàan kmɔ̌, Nyesoa mi u gblàba klě uu kmàe tǐ wlòmo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\