1 Timɛtě 3

1I moo kàan tè ɛ̈ moo, “Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ moo Tentǎn Jǔu wǎn'a je siɔ, è ɔ kɔn ble po dɛ keǒ kàan konkwa mɔ̀.” 2Tèǒ nì kɔn tè ɛ wɛɛn'ǒ le keǒ Tentǎn Jǔu wǎn'a je siɔ kɔɔ̌ dɛ bɛɛ̌ neǒ ɔ jleě mǒ. Bɔ kɔn nynɔɔ do sosǒ, ɔɔ dlǒ le sìɛnsiɛn bɛ snǎě mɔ̀le, bɔ blěǒ ɔɔ chɛ̀ɛ wlò mɔ̀ kwa, kàan kmɔ̌ be neě ɔ ja, bɔ kme nyopòǒ jebo ü miě ɔɔ tà diba plě bɔ wɔ̀le ɛ keǒ bɔ tee le. 3Bɔɔ̌ moo nyuà nɛ̌ɛ nmɔ ɛ nii plě bɔɔ̌ moo slɛ̀ mɔ̀ neɔ, kɛɛ bɔ moo nyuà kɔn'ɔ wlèe sɔ̌n keǒ nyopò tùu mɔ̀ plě bɔɔ̌ kwɛn bògblɛ klee ɔɔ̌ kwɛn wlěe ngmnano. 4Bɔ ji ɔɔ koǔ bo kwɛɛn win kwa konkɔn tɛɛ tɛɛ klee ɔɔ jlǔ bu tùǒ ɔ bo plě kàan kmɔ̌ bɛ neě u ja. 5Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo bɛ̌ nu bo nyu wùɛ bɔ̌ slě wɔ̀ bɔ kɔn ɔɔ chɛ̀ɛ koǔ bo kwɛɛn win kwa, è ke ɔ wɔ̀le je bɔ nuǔ kɛ Tentǎn Jǔu wǎn win kwa konkɔn? 6Tentǎn Jǔu wǎn'a je siɔ bɔɔ̌ moo nyuà ɔ̈ kèke ɔ bee Nyesoa dɛ mǒ, nɛ̀ bɛ̌ se, tǐ tìi tà ɔ miě ɔɔ chɛ̀ le jaěba, è Nyesoa mi ɔ plɔɔ tu kɛn bo maěaa doǒ nyema ke ɛ̈ Ɔ miǎ kǔ nyema. 7Tentǎn Jǔu wǎn'a je siɔ bɔ kɔn kàan nynɛ̌ klě nyopòà see Nyesoa nyo slè ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ̌ diě tònwe slè be plě ɔɔ̌ diě kǔu tutu wan be. 8Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono keǒ nyopòà monoo mǒ sɛ̀ɛ nyo keǒ Tentǎn Jǔu wǎn'a je si nyo mɔ̀. Uu kmɔ̌ bɛ nu kàan. Buǔ ne meaa sɔ̌n wan, buǔ nɛ̌ nmɔ ɛɛ̌ ni nu plě buǔ kwɛn pònpan noǎa ngmnano. 9Nyesoaa je wɛ̌ dɛà Ɔ sàa tàmo keǒ ä mɔ̀ bu sɛ̀n ɛ nynɛ̌ keǒ ɛɛ kàan tè popoɛ mɔ̀. 10Plě mǒ sɛ̀ɛ nyoǒ u mǐ uu konkwaǒ wlò tù, bu chechlǎ uu kmɔ̌ neneɛ. Bɛ̌ nu bo kɔɔ̌ dɛ bɛ̌ seǒ uu nyu jleě mǒ ne, è bu kpa uu konkwaǒ dlǒ mɔ̀. 11Dɛɛ doǒ nɛ̀ bɛ mono, uu nynoo kmɔ̌ bɛ nu kàan, uǔ boɛɛ nyopò de měne, bu tbaě jǐ mǒ bo plě tǐ wùɛ mɔ̀ bu mǎě sèn bo. 12Bu kɔn nynoo do do sosǒ, è bu kɔn uu jlǔ klee koǔ bo kwɛɛn win kwa tɛɛ. 13Umoǒ mi nuu konkwa numa tɛɛ nù uu bǐì Tentǎn Jǔu wǎn mi nyopò mǒ jěba u miǒ tùtuɛ fòɛ nye. È u miě mɔ̀ mǒ sɔɔnma u mǐ uu tè wlò popoɛɛ tè kɛn boɔɔ lo klě kponkpɛ tǔn mǒ. 14Klě tǐà wlòmo ɛ̈ kɔn mǒ chlě imoo noǎà klěè mɔ̀, Ě kuun ɛ je wlò ɛ̈ moo Ě miě diba pase, 15kɛɛ bɛ̌ nu ně didiɛ bɛ̌ klě de le mi, chněedɛ̌à nɛ̀ mi ɛɛ̀ teeba ke nyopòǒ neěe Nyesoaa tùgba slè ü moo kmɔ̌ sie Tentǎn Jǔu wǎn bu nuu kmɔ̌ neneɛ. Tentǎn Jǔu wǎn moo kmɔ̌ ne Nyesoaa wǎn Ɔ̈à monoo kàan dɛɛ Mǎ klee ɛɛ Tiblě blěǒ ɛɛ mɔ̀ kwa. 16Nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ chnɛ̀ i mǒ ke äa Nyesoaa je wɛ̌ dɛà ɛɛ tè nuu kunkuɛn. Ɛmoǒ Jùsu Nɔ̀ ɛ nynaǒ kɛn bo Ɔ̈ wǒaa tàmo klě tùonyu tǔn wlòmo klee Ɔ̈ Ngmà Je Ne Sùsu sàlaa tàmo Ɔ̈ mooa Jebo Siǐn Nyu plě Ɔ̈ najiǒpò jěaa klee Ɔ̈ kɔn tè boɔɔaa klě dakɔ̌ wùɛ mɔ̀ klee Ɔ̈ kɔn tè nyopò poo kàan tè kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ plě Ɔ̈ Nyesoa dǔaa jemǒ Ɔ kpalaa jɔkɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\