1 Timɛtě 4

1Ngmà Je Ne Sùsu boɔ ɛle ɛ̌ pàe chnɛ̀ le ɛ̈ moo klě kmɔ̌à ɛɛ demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ wě wlòmo nyopòo tìe miǎ uu tè wlò popoɛ u kɔn'ɔ kɛn tbɛba u miǎ sen le tmɔ̌ sìsi kàan tè po klee teeaà jǐlenymi sìsi miǎ uu teeba. 2Ɛmo teea taeǒ ɛ sonwɛě mǒ sen le tmɔ̌ ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyo mɔ̀ ü kɔn tèe de jbojbɛ sǔn'u wòje keà pneě smunǔ siɛn'ɛ dɛ. 3U je nyopò buǔ kwɛn nyno, ǔ kɛn nyopò tùu je buǔ di digbaǐ tìi ï Nyesoa nuu keǒ nyopòà ü po Ɔɔ tè kàan tè mɔ̀ klee ü jii kàan dɛ bu dii u mǐ Ɔɔ tàto pe. 4Dɛ wùɛ Nyesoa nuu kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ɛ nu kàan, tèǒ nì kɔn tè ɛ se dɛ kɔn nyu bɔ sàa jleě mɔ̀, kɛɛ bɔ pe Nyesoa tàto keǒ ɛ mɔ̀ plě bɔ kme ɛ bo. 5Nyesoaa win klee Ɔɔ mɔ̀ boɔboɔ nì nu ɛ ɛ̌ nu tɛɛ keǒ didiɛ mɔ̀. 6Bɛ̌ nu noǎǒ bò tee i Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ neěe tàě, è mì kàan na wien po nyebajlo tùba keǒ Tentǎn Jǔ Jùsu mɔ̀ plě ɛ̌ tee ɛ sɛjesɛ ɛ̈ moo jbò tuposàǒ le ɛ̈ kwɛɛǒo tè wlò popoɛ klee kàan teea jleě mǒ bo ɛ̈ dùaa kmɔ̌ neea mǒ. 7Tmɔɔ tɔn noǎǒ see dɛ mǒ ne mɔ̀ ï chnɛ̀ɛ Nyesoaa tè mǒ, kɛɛ tee nè chɛ̀ mì Nyesoa nyu tù. 8Nè chɛ̀ɛ fǒo měne kunkuua peǒ bo dɛ, kɛɛ keǒ bò tee nè chɛ̀ keǒ Nyesoa dɛɛ měne kunkuua mɔ̀ ɛ peǒ bo kàan dɛ klě tǐà wlòmo klee klě kmɔ̌ǒ miǎ lěe diba mɔ̀ ɛ̌ sìn'ǒ ɛ mǒ. 9Imo win'à i moo kàan tè plě i blɛɛ je nyu wùɛ bɔ blě i kwa. 10Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ä sukwi klee ä peě kbě ä ni konkwa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ä poě äa wlò je kuuan klě kmɔ̌ ne Nyesoa ja bo Ɔ̈ moo Wowa Nyu keǒ nyopò wùɛ mɔ̀, sɛjesɛ keǒ nyopòà po Ɔɔ tè kàan tè mɔ̀. 11Noǎǒ nì bò tmɔɔ̌ Tentǎn Jǔu wǎn klee bò tee u. 12Nè sonwɛǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ jleě ɛɛ̌ dlii liì dlǒ měne tà mònoo nyemò tè, kɛɛ mò bɔ moo ɛɛ jboo dɛ keǒ kàan tè po nyo mɔ̀ u miě nè fì le sà. Boɔɔ kàan noǎa tè kɛn, jiǒ dìee wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌ tɛɛ klee noɛɛ nyopò tùu mǒ plě nyopò bu kuun nuù wlò je klee mìě mɔ̀le snǎ. 13Nu tǐǒ kɔ̀n'ɔ mì Nyesoaa win slè klee mì i boɔ plě mì i tee le klě Tentǎn Jǔu wǎn mɔ̀ ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ě miǎě di. 14Tà Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo poa mòo sonwe dlǒ bo plě u sàlaa wan keǒò jleě mǒ, Nyesoa nyeaà Sùsuu nyee dɛ, nu ɛ dɛ miě ɛ wlòmo sɔn. 15Noǎà kɔn tèà Ě tmɛɛ̌ mòo ne kbě mǒ keǒ i mɔ̀, muu nya nu ni ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ mi ɛ jě keǒ nìě kbě le popoɛ. 16Tùě jǐ bo keǒ dɛǒ mìi numa mɔ̀ plě klee dɛǒ mìi teeba. Dɛǒ nɛ̀ bò nu tǐ wùɛ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa mì nè chɛ̀ gblà klee nyopòǒ mi mòo nɔkǔ jebo poba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\