1 Timɛtě 5

1Nè pnɛɛ̌ kunkunyo dlǒ le, kɛɛ boɔě u mɔ̀ wòje keà u nu wiěn gbèǐǒò. Nu nyengmè wòje keà u nu wiěn nè mamǔ jbɛjluǒò. 2Nu nynekpaklě wòje keà nàǎ, è nynengmèǒ nù bò nu dɛ mǒ ɛ̈ snǎ lěe mɔ̀le wòje keà màmǔ nynejlu. 3Kɔn wlèe sɔ̌n keǒ kotia nyno mɔ̀ ü sɛjesɛ ü moo kotia nyno. 4Bɛ̌ nu bo koti nynɔ bɔ̌ kɔn jlǔ klee duojlu, ɛ̈ kɔn nɔ̀ kɔn'ě uu koǔ bo kwɛɛn slè, jlǔǒ u blɛɛ je bu chěn ke bu nuu kàan dɛ nunuɛ keǒ ɔ mɔ̀ klekle. Dɛǒ nɛ̀ bǔ nu, è u sɛ̀ uu naǎ klee gbeǐpò klee dǎfɔ̀po snǒ. Dɛǒ nɛ̀ blee Nyesoaa plɔ. 5Nynɔǒ sɛjesɛ ɔ̈ moo koti nynɔ ɔ̈ see nyu kɔn ɔ̈ mǐ ɔɔ mǒ sɛ̀ɛ le, ɔ mi Nyesoa wlò kpaeba Ɔ mǐ ɔ jǐ mɔ̀ tù plě ɔ mǐ dlǒ mɔ̀ mu ɔ mǐ Nyesoa bàte keǒ mǒ sèsɛ mɔ̀ tǒn klee chnɛ̀. 6Kɛɛ koti nynɔà nee kmɔ̌ sosǒ keǒ bɔ̈ bloo ɔɔ chɛ̀ɛ plɔ, kàan tè ɔɔ chɛ̀ neě jè kmɔ̌, kɛɛ ɔɔ Nyesoa dɛɛ kmɔ̌ neneɛ kǒ lo. 7Ii tè pooě i ù wlòmo uǔ di ɛmo kmɔ̌ taeǒ ne ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ɔɔ̌ diǒ u tè jleě mǒ jě. 8Nyu wùɛ ɔ̈ slě ɔɔ kmɔ̌ wǒ nyoo tè mɔ̀ kɔn, sɛjesɛ ɔɔ chɛ̀ɛ koǔ bo kwɛɛn, è Nyesoaa tè wlò popoɛà nɛ̀ǒ ɔ sà jleě mɔ̀. Ɔɔ kmɔ̌ nymi le jǐ ɛ̌ sìn'ǒ se kàan tè po nyo mǒ. 9Nè pe koti nynɔɔ nynɛ̌ klě Tentǎn Jǔu wǎn'a kotia nyno slè ü kɔn tè wǎn'ǒ u kɔn lěe mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ̌ sìn jlě wlèe tan kɛn klee bɔ̌ kɔna jbee do sosǒ plě. 10Bo nyopò bu ji ɛ ke ɛ̈ moo koti nynɔǒ ɔ ni le kàan noǎ ï monoo ɔɔ jlǔ le sèsa klee bɔ kme nyopò jebo ü miě ɔɔ tà diba klee bɔ jla ɔɔ bǐì Tentǎn Jǔu wǎn be le klee bɔ sɛ̀ɛ nyopò mǒ ü neěe tǐ jakě slè plě klee bɔ nu jǐ měne keǒ kàan noǎ wùɛ ii nunu tè mɔ̀. 11Tògba nynoà ü peeěe dɛ keǒ Nyesoa mɔ̀ keǒ bü moo kotia nyno ɛ̈ di ɛɛ numa tǐ wùɛ mɔ̀ u mǐ Ɔɔ konkwa nu, bɛ̌ nu jbɛjlu tǒn bɛ̌ ke u ni bɛ̌ sàǒ u uu pee dɛǒ jleě mǒ, ù sòɛ bu pa tǐn koǔ bo de. Ii tè nè pe uu nyneǎ klě nyneǎǒ slè. 12Nɛ̀ bɛ̌ se nu bǔ sàǒ pee dɛǒ snǔ mɔ̀ keǒ bu mooaa kotia nyno, uu plɔ kɔn bɛ maěǒ tu kɛn bo. 13È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de u nii nɛ̀ moo uǔ nu dɛ wùɛ, ɛ̀ sìn'ǒ u nɛ keǐ jele ǔ boɛ uu bǐì klee ǔ ni kpasùjasu dɛ ǔ boɛ noǎà u see je blɛɛ le bu boɔɔ. 14Ně wlò jě ɛ ɛ̈ moo tògba nynɔ bɔ pa tǐn koǔ bo de ɔ mǐ jlǔ kɔn klee ɔ miě ɔɔ koǔu tè mɔ̀ kɔn. Ɔɔ̌ nye äa jlae nyo fɔ̌ keǒ bu kɔn dɛ kukǔ bu boɔɔ keǒ ä jleě mǒ. 15È tè kɔn tè Ě boɛɛ tèà nɛ̀ moo tògba nynoo tìeǒ see tǐn de u sɔn'ǒ Tentǎn Jǔ demǒ no ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le ǔ beǒ Setɛ̀n demǒ ɔ̈ moo kǔ sìsii klɔ̀ba. 16Bɛ̌ nu Nyesoa jbɛju ɔ̀ɔ̌ nynɔ bɔ̌ kɔn koti nynɔ klě ɔɔ koǔ bo kwɛɛn slè, bɔ mǎǒ koti nynɔǒ mɔ̀, bɔɔ̌ peǒ ɔɔ tè Tentǎn Jǔu wǎn dlǒ. Dɛǒ nɛ̀ bɛ̌ nu, è Tentǎn Jǔu wǎn kɔn fɔ̌ keǒ bu mǎǒ kotia nyno tùuǒ mɔ̀ ü kɔn do nɛɛ. 17Tentǎn Jǔu wǎn'a bòliboà ü nii kàan konkwa u blɛɛ je bu popoo uu snǒ sàe dɛ kɛn le, sɛjesɛ nyopòà ü peěe kbě le ü boɛɛ Nyesoaa win klee ü tee ii, 18kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “Blǐà sosoɛ nèe kpasǔ nè pìin ɔ wien ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ konkwaǒ ɔ nii ɔ mǐ ɛɛ dɛ di,” klee kě Tentǎn Jǔ dǎla Ɔ je, “Konkwa nuɔ blɛɛ je snǒ sèsa.” 19Bǔ wǒ bòlibopoi le, nè pe nyopòǒ wǒ ɔɔ le uu win nɔkǔ jebo, ɛ̀ sìn'ǒ bɛ̌ kɔn sàsepoo sɔ̌n ɔ̀ɔ̌ tan ɛ̈ moo ɔ nu kenkan dɛǒ lo plě. 20Nyopòǒ nii kpni kukwǐ a kpaǒ u klɔ̀ slè, a mǐ u jǐ měne pnaě ne ɛ̈ di ɛɛ numa uu nyopò tùu mǐ fano pe keǒ dɛkukǔ nunuɛ mɔ̀. 21Ě nyeè snǒ keǒ Nyesoa klee Tentǎn Jǔ Jùsu klee najiǒpò Ɔ sàa jemǒ keǒ bò tùǒ noǎ wùɛà Ě te mòo kwete mǒ ble, nè ni nyuà ɔɔ tè se bò wan ne keǒ nyu wùɛ mɔ̀. 22Tùě jǐ bo keǒ bò tùe nyu kpǎta wan bo keǒ Nyesoaa konkwa nunuɛ mɔ̀. Jě lɛ ɛ̈ moo ɔmo nyuǒ ɔ wɔ̀ě ɛ nunuɛ ne. Nè be nyopò tùu kɛn keǒ kpni kukwǐi nunuɛ mɔ̀, kɛɛ snǎě mɔ̀le. 23Bɔ̌ ně sosǒ nenǎ, kɛɛ nǎ nmɔɔ chěnchaǐ gbei keǒ nè kwlěǒ ɛɛ tè mɔ̀ ɛ mǐì mǒ sɛ̀ɛ le keǒ nè fǒǒ mɔ̀ ɛ̈ nii neǒ bo ne smuunu. 24Nyopòo tìee kpni kukwǐ be pepě mǒ ɛ̌ kpɛ dɛ pɛ̀tu plě ǔ tùi u tè mɔ̀, kɛɛ u tùi nyopòo tìe tè mɔ̀ plě uu kpni kukwǐ be pepě mǒ. 25Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, bɛ̌ nu bò ke kàan dɛ ni, nyopò tùu mi ɛ jěba. Bɛ̌ nu bǔ se ɛ jěe chɛ̀, ɛ slě kwijlě mǒ siba mu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\