1 Timɛtě 6

1Nyopò wùɛ ü moo na wien po nyebajle klee nynejlu u kɔn bu tùǒ uu chì kpa ämopò kpǎkpǎ. Dɛǒ nɛ̀ bǔ ke ni, è nyu wùɛ seǒ dɛ kukǔ Nyesoaa nynɛ̌ jleě mǒ boɔba mu klee noǎà ä tee lee. 2Nyebajle klee nynejlu kɔn chì kpa ämopò monoo Tentǎn Jǔu wǎn, buǔ sɛ̀ɛǒ uu tè le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u moo uu bǐì wǎn nyo. Bu nuu u konkwa mɔ̀ tɛɛ tɛɛ. Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo uu chì kpa ämopòǒ ü uu kàan konkwaǒ u nii ɛ peǒo dɛ bo, u po Tentǎn Jǔu tè kàan tè plě Nyesoa noɛ u mǒ. Tee imo noǎǒ mì i nyopò je boɔ. 3Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ tee dɛ ɛ̈ nee dɔ̌ keǒ i mɔ̀ plě bɔ̌ se noǎà slɛɛ̌ mǒo ii tè kɛn wɔɔn no ïà äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ teea klee bɔ̌ se teeaǒ a tee lee ɛɛ tè kɛn wɔɔn no ɛ̈ moo ä kɔn bä ne ngmà je ne kmɔ̌, 4è ɔmoǒ de jaě sùsu nɛ̀ neě ɔ ja klee ɔ moo bobo nyu. Ɔmo nyu taeǒ dɛ ɔ kɔn lěe wlò jleě sosǒ nɛ̀ moo bɔ gbà chlachlǎ be wan le klee bɔ chɛtlǐi li keǒ wnɔ noǎa kɛn. Dɛǒ nɛ̀ jɛě chea klee wònwɔn klee fla wan popoɛ klee noǎ kukwǐ ja le pɔ̀ɔan 5klee ɛ jɛě jale jejǎea klě nyopò slè tǐ wùɛ mɔ̀ ü kɔn'ɔ dlǒ le sìɛnsiɛn noǎ kukwǐ jǐǒ kɛn le klee kàan dɛ see kɛ̀ lěe mǒ ne, ii tè ü jě lɛɛ ɛ̈ moo Nyesoa dɛ nunuɛ moo wlě le pònpɔn sosǒ. 6I moo kàan tè Nyesoa dɛ peǒ bo dɛ fòɛ keǒ nyopòà mɔ̀ ü kɔn plɔ bloo loo dɛ u kɔn'ɔ kɛn. 7Tà äa naǎpò kɔnaa ämoo, ä seaě dɛ wùɛ ja kělɔ kmɔ̌ɔ wlòmo. Bɛ̌ nu bä ke kwě, ä slě wɔ̀ bä kpa dɛ wùɛ bä sà lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. 8Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bä kɔn digbaǐ klee dale, äa plɔ bɛ bloo i kɛn. 9Nyopòà pɛ̀n'ɛ pònpan le u beě měne tèntɛn slè, plɔɔ kokǒ noǎa klee jǐlenymi noǎǒ uu wlè jlɛ̌ɛ nì kɔn tutu kme nu ɛ̈ chlì u klě jǐlenymi dɛ slè klee ɛ̈ sùe u gbè. 10Bɛ̌ nu nyopò bǔ noɛɛ wlě mǒ, u mi kpni kukwǐi doědoe wùɛ numa. Nyopòo tìe neǒ wlě dɛ demǒ doo, nɛ̀ nu ɛ ǔ tbɛ uu tè wlò popoɛ u kɔn'ɔ kɛn klě Tentǎn Jǔ mǒ ɛ̌ nu ɛ ǔ poě uu chɛ̀ sònwɛ jejeɛ̌ fòfoa slè. 11Kɛɛ mòà monoo Nyesoa nyu, sàě wlejoɛ̌ɛ dɛǒ son slè. Dɛɛ do bò nuu nɛ̀ moo tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bò siǐn'ǒo jebo klee bò nu Nyesoa dɛ klee bò kɔn tè wlò popoɛ klee bò noɛɛ nyopò tùu mǒ klee bò nyna dɛ jakǎ jebo klee bò kɔn wlèe sɔ̌n keǒ nyopò tùu mɔ̀. 12Keǒ bo nyu bɔ kɔn tè wlò popoɛ ɛ wǒ je keà nyu peěe kbě ɔ wɛ̀n'ɛ klě to kɛn. Ii tè wɔ̀ɔn ɛɛ tè kɛn mì duduɛ kɔn ɛ̈ monoo kmɔ̌ sie fònfno ɛ̈ kɔn tè Nyesoa dala mòo mii kɔn tǐǒ jleě sèsaea kàan dɛɛ tè kɛn le ɛ̈ kwɛɛaǒ nèe tè wlò popoɛ jleě mǒ bo keǒ tè mɔ̀ sà nyo fòfoa tùu jemǒ. 13Ě nyeè snǒ keǒ Nyesoa jemǒ Ɔ̈ nyee dɛ wùɛ fònfno klee keǒ Tentǎn Jǔ Jùsu jemǒ Ɔ̈ sèsaeaa kàan dɛɛ tè kɛn le keǒ Pɔntìɔ Pàlɛ̌te jemǒ, 14keǒ bò tùǒ dɛà Nyesoa tmɔɔ̌ mòo bò nùu bo plě mìě mɔ̀le snǎ klee kɔɔ̌ dɛ ɛɛ̌ neǒò jleě mǒ ɛ mǐ ɛ kpa kpa chnɛ̀ jlǒ waěǒ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ miǎ de jaba ɛ miǎǒ nyni. 15Nyesoaà kɔn'ɔ win kwa Ɔ̈ kɔn do mɔ̀ äa de bìsea kɔn'ǒo klee Ɔ̈ moo Klɔ̀ba Ɔ̈ neǒo klɔ̀bapoo wùɛɛ dlǒ mǒ klee Ɔ̈ moo Koɔn Ɔ̈ neěe koɔnpò wùɛɛ dlǒ mǒ, Nɔ̀ miǎě ɛmo waěǒ jaba klě ɛɛ tɛɛ tǐ wlòmo. 16Nyesoaa do sosǒ Nɔ̀ se kokoɛ̌ kɔn plě Nɔ̀ neě pepě slè ɛ̈ fɛn'ɛ chɔɔ nyu wùɛ seǒo gbàa nyninynɛ wɔ̀. Nyu wùɛ nɔ̀ sěɛlǎ Nyesoa jě plě nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ jě Ɔ. Nɛ Bɔ kɔn'ǒ bo tùtuɛ klee Bɔ kɔn kpě tǐ wùɛ mɔ̀, kě bɛ ne. 17Tmɔɔ̌ nyopòà pàn'a kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ buǔ jɛɛ̌ě uu chɛ̀ le plě buǔ peě uu wlò kpaea pònpan ja bo ɛ̈ see kɛn tee dɛ, kɛɛ u blɛɛ je bu poě uu wlò kpaea klě Nyesoa mǒ Ɔ̈ klě kwa nmɔ tǔn wlòmo Ɔ̈ nyee noǎ wùɛ ï ä sòɛɛ äa plɔ mǐi blo. 18Tmɔɔ̌ u, bu nu kàan dɛ klee kàan konkwa fòfoa, è bu nmɔ kwa klee bu wɛ̀ mɔ̀le u mǐ nyopò tùu měne sɛ̀ɛ le keǒ uu konkɔn noǎ mɔ̀. 19Klě ɛmo dɛǒ ɛɛ nunuɛ mǒ u mi mǒ tèe dɛ kɔnma ɛ̈ moo dɛ nye uu wlò je kunkuɛn keǒ kmɔ̌ sie fònfno mɔ̀ klě kmɔ̌ǒ miǎ lěe diba wlòmo. 20Timɛtě, tù tuposàǒ Nyesoa poě mòo kwete mǒ jǐ mɔ̀. Tmɔɔ plɔ kokoɛ̌ɛ kpni kukwǐ dɛ boɔboɔ mɔ̀ klee chɛtlǐia ɛ̈ moo kenkan dɛ nyopò dɛɛ lee tɔ̀n konkɔn. 21Nyopò tùu jě ɛ ɛ̈ moo u kɔn ɛmo tɔ̀n'ǒ no, ii tè ǔ sɔn'ǒ uu tè wlò popoɛ demǒ. Nɛ bo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ aa wùɛ mɔ̀ bɛ muu nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\