2 Kwnɛtiɛ̌ 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ moo Tentǎn Jǔ Jùsuu tuposà kpa nyu ɛ̈ monoo Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ, mǒ klee ně bě Timɛtě ämo chleě amo Nyesoa wǎn'ǒ mɔ̀ ü neěe dě fòɛǒ moo Kownɛ̀ wlòmo plě klee Nyesoa wǎn wùɛǒ ke ü wlɛɛ Akeà wakǎ kɛn bo. 2Nɛ äa Gbeǐ Nyesoa klee Jùsu Tentǎn Jǔ äa Koɔn Bu nye a Uu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ klee ně bo wnawna. 3Bìsea keǒ Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ moo äa Koɔn Jùsuu Nyesoa klee Gbeǐ. Ɔmo Nyesoaa doǒ Nɔ̀ kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ ä mɔ̀ plě Nɔ̀ sɛ̀ɛ ä mǒ tǐ wùɛ mɔ̀. 4Nɔ̀ mɛ̌ǒ ä mɔ̀ klě äa tǐ jakě wùɛ slè ɛ̈ di ɛɛ numa ä miě ɛ wɔ̀ keǒ bä sɛ̀ɛ nyopò tùu mǒ klě uu tǐ jakě wùɛ slè ke, mǒ sɛ̀ɛaǒ ɔ nye ämoo nɛ̀ nu ɛ ä sɛ̀ɛ nyopò tùuǒ mǒ. 5Keǒ ä nii sònwɛ jejeɛ̌ keǒ noǎǒ Tentǎn Jǔ jěaǒo sònwɛ jleě mǒ mɔ̀, kě Tentǎn Jǔ ni ä mǒ sɛ̀ɛa. 6Bɛ̌ nu tǐ wùɛ mɔ̀ bä ke sònwɛ jě, ä jě ɛ keǒ aa mɔ̀ momǎ mɔ̀ klee a mǐ wowa dɛ kɔn. È bɛ̌ nu tǐ wùɛ mɔ̀ Nyesoa Bɔ̌ sɛ̀ɛ ä mǒ, Ɔ ni ɛ ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ nu bǎ jě sònwɛ keǒ noǎa doǒ kɔn tè ä jěaa sònwɛ mɔ̀, i miě a wlòmo beba ke Nyesoa miǒ amoo mɔ̀ memǎ numa a mǐ ɛɛ kbě blě keǒ ba bɛɛ̌ě aa sònwɛ jejeɛ̌ slè tìe ke. 7Ä kuun ɛ je wlò keǒ wlò je kuuan ä kɔn'ɔ keǒ a mɔ̀. Ä ji ɛle ɛ̈ moo keǒ a nii sònwɛ jejeɛ̌ keǒ noǎa doǒ kɔn sònwɛ ä jěe mɔ̀, kě Nyesoa mi a mǒ sɛ̀ɛa numa wòje dɛɛ doǒ Ɔ nu ämoo mǒ. 8Äa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ä jlɛ̌ ba ji ɛ ɛ̈ moo tà ä nea lěe Esìa wakǎ kɛn ä jěa sònwɛ. Ɛmo sònwɛ jejeɛ̌ǒ ɛ sìn'aǒ le chɔɔ, nɛ̀ nua nɛ kmɔ̌ ne tèe chɛ̀ wɛ̀aě ä wlòmo. 9Ä jia ili ɛ̈ moo ä mia kǒba. Ɛmo dɛǒ ɛ kpala tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa äǎ di äa chɛ̀ kɛn tee le keǒ bä bɛɛ̌ě sònwɛ jejeɛ̌ǒ slè tìe, kɛɛ keǒ bä mǒ Nyesoa kɛn tee le Ɔ̈ duǐi kokǒ nyo jeměne. 10Nyesoa Nɔ̀ gblà ämo klě jǐlenymi kokoɛ̌ taeǒ slè, è Ɔ mi ä waba de. Sɛjesɛ ä kpae Ɔ wlò ɛ̈ moo Ɔ mi ä waba de. 11Tèǒ nì kɔn tè a beǒ tàa do a bàte Nyesoa keǒ äa tè mɔ̀ Nyesoa mǐ aa bàtea fòfoaǒ kɛ̀ɛn tù ä mǐ ngmna mɔ̀ be. È nyopò fòfoa mi Nyesoa tàto peba keǒ dɛǒ Ɔ nii mɔ̀ keǒ ä mɔ̀. 12Ɛ kɔn dɛ tɛ̀ɛ kɔn tè ä kuun kɛn le, è äa tè le jbojbɛ tmɛɛ̌ ämo ɛ̈ moo ɛ moo kàan dɛ. Nyesoa Nɔ̀ sɛ̀ɛ ä mǒ nɛ̀ nu ɛ tǐ wùɛ mɔ̀ ä ni dɛ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀, sɛjesɛ keǒ amoà mɔ̀ klě kwa nmɔnmɔ klee sèn bo momǎ mǒ. Ɛ moo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ nɛ̀ǒ ni ɛmoǒ, ɛ se tùonyugbee tɔ̀n ɛ se ä nu ä se ɛmoǒ nu. 13Äa chněenoǎà ä chleě amoo mɔ̀ i se wan kma keǒ nyu bɔ slè li bɔ jbo i le. È klě tǐà wlòmo aǎ jbo dɛ wùɛǒ ä boɛɛ le, kɛɛ Ě kuun ɛ je wlò ɛ̈ moo klě kmɔ̌ɔ nya a miǎ i le jboba kpǎkpǎ. 14È chnɛ̀ jlǒ waěǒ kɔn mǒ äa Koɔn Jùsu miǎa je tbaeba keǒ Bɔ tùǎa nyopò wùɛ blilǐ mɔ̀, a miǎ kɛn le kunma keǒ äa tè mɔ̀ wòje keǒ ä miǎa numa ke keǒ aa tè mɔ̀. 15Ě kuun'a ɛmoǒ je wlò, ii tè Ě jlɛ̌a bo dia lě a mɔ̀ klě kplěe sɔ̌n nenɛ wlòmo ɛ mǐaǒ a dɛ bo po. Tèǒ nì kɔn tè Ě poa ɛ ble keǒ bo diaě a mɔ̀ klekle 16bo kea Masedonìa wakǎ kɛn mi. È bɛ̌ nu bo kea je tbɛɛ le, Ě mǐaǒ a mɔ̀ pae le de ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ wɔ̀laě ɛ keǒ ba poaǎ wɔ̀ɔn, Ě mǐa Jùdǐa wakǎ kɛn mu. 17Tà Ě poa ɛmoo dɛà ble, aa wlò je Ě sea kɛ ɛ chlà klě ně chɛ̀ wlò jleě le? Aa wlò je Ě sìɛn kɛ ně doo tè dlǒ mɔ̀le bo ke dɛ ble pe le ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ ně uuǔn bo bitǐ Ě mǐ òooǒn nu keǒ dɛà Ě poo ble mɔ̀ klě tǐi doǒ wlòmo le? 18Nyesoa Nɔ̀ moo äa Sàse ɛ̈ moo dɛà ä boɛ amoo je ɛ se boɔ dɛ plě tbɛ̀ ɛ kɛn bò nu dɔ̌ dɛ. 19Tà mǒ klee Salě klee Timɛtě ä boɔa amoo Nyesoaa Jǔà Ɔ̈ moo Jùsu Tentǎn Jǔ Ɔɔ tè je, äǎ boɔa dɔ̌ɔdɔ̌, kɛɛ tǐ wùɛ mɔ̀ ä boɛɛa kɛn dɛɛ do. 20Tentǎn Jǔ Nɔ̀ jieě Nyesoaa pee noǎ wùɛ keǒ ä mɔ̀, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ä chlɛ̀ɛ ɛ äa bàtea dlǒ klě Nyesoa mɔ̀ bä ke bɛ̀te ä dɛ̌ bò ɛ̈ moo, “Klě Jùsuu nynɛ̌ wlòmo kě bɛ ne.” Dɛǒ nɛ̀ nye Nyesoa tè jǐ boaboǎ. 21Nyesoa Nɔ̀ nu a klee ämo ä kɔn tè wlò popoɛɛ do ɛ̈ nu ämoo klee Tentǎn Jǔ ä ngmàa kpankpa plě Ɔ̌ nye ä Ɔɔ konkwaà ämo 22plě Ɔ̌ tù ä jboo dɛ kɛn ɛ̈ moo Nɔ̀ kɔn ämo plě Ɔ̌ poě Ɔɔ Ngmà Je Ne Sùsu klě äa wlè jleě Ɛ̈ nye ämoo wlò je kunkuɛn ɛ̈ moo Ɔ mi noǎǒ Ɔ peeě ämoo numa. 23Ě da Nyesoa keǒ Bɔ mǐ ně Sàse tù, tè kɔn tè Ě sěɛɛ̌ jè lěe Kownɛ̀ di nɛ̀ moo keǒ bo ně diě a wlò le popala slè po bo keǒ a snǔ mɔ̀le pe. 24Ɛ se ɛ nynɛ̌ sɛ̀n ɛ̈ moo ämo kɔn aa tè wlò popoɛ win kwa, kɛɛ a klee ämo ä ni konkwaa do ɛ̈ di ɛɛ numa aa plɔ mǐ blo. A dǔa aa tè wlò popoɛ kwa bleblɛ̌ mǒ seela,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\