2 Kwnɛtiɛ̌ 10

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌ mǒà gbɛ̀ɛ ɛ a wan klě kàan dɛ klee wlò dbadbǎ mǒ wòje ke Tentǎn Jǔ nuaa. Kě aa tìe tùu dɛ̌ ɛ̈ moo bɛ̌ nu a klee mǒ bä neǒ tàa do, è Ě slɔ̀ɔ je keǒ bo boɔ dɛ keǒ a jemǒ, kɛɛ boǒ tmɔɔ a mɔ̀ plě Ě kwin jele Ě chlě chněedɛ̌ jakǎ klě a mɔ̀. 2Ě bɛ̀te ale, aǎ ni ɛ bo diě a mɔ̀ ně dɛ ně di wan kma keǒ a jleě mǒ. Bɛ̌ nu bo diě dɛ Ě jii nɛ̀ moo Ě mi jele kunma keǒ nyopòà jě lɛɛ ɛ̈ moo ä ne kmɔ̌ klě tùonyuu dlǒ le sìnsiɛn tǔn mǒ. 3Kàan tè kě ä neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, kɛɛ äǎ nu tùonyuu dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ äǎ wɔ̀n keǒ Nyesoa mɔ̀. 4Ɛ se kmɔ̌à ɛɛ wɔ̀ɔn noǎ äǎ wɔ̀ɔn ni, kɛɛ ä ni kpěà Nyesoa nye ämoo keǒ bä sùe äa jlae nyoo tùnwɛ gbè. Ii doǒ nì ä ni äǎ sùe sen le tmɔ̌ nyoo chɛtlǐia gbè klee 5ä wlɛ̌ de jaě sùsu nyoo chɛtlǐia blǒ mǒ ɛ̈ u nii ǔ wɛ̀n'ɛ Nyesoa dɛɛ de jijiɛ je klee ä ni äa dlǒ le sìnsiɛn wùɛ ɛ̌ tùiǒ Tentǎn Jǔ bo plě 6bɛ̌ nu bǎ poě aa chɛ̀ Nyesoa kwete mǒ keǒ Ɔɔ bo tùtuɛ mɔ̀, è ä wɛ̀ le mɔ̀ keǒ bä maěǒ nyu wùɛɛ plɔ tu kɛn bo ɔ̈à seǒo Nyesoa bo tùtuɛ kɔn. 7Sɛje a jě noǎa kɛn dɛ sosǒ ke ɛ nee. Nyu wùɛ bɔ̌ jě ɛ ɛ̈ moo ɔ ni Tentǎn Jǔu konkwa ɔ̌ sìn'ǒ ä mǒ, bɔ sìɛn ɔɔ chɛ̀ɛ tè dlǒ mɔ̀le de ɔ mǐ ɛ ji ɛ̈ moo ä ni Tentǎn Jǔu konkwa wòje keǒ ɔ nii. 8Tǐ tìi tà a mi ɛ jěba ɛ̈ moo ɛ moo wun fòɛ Ě pe ɛ le keǒ äa kpě jleě mǒ, kɛɛ Koɔn Nɔ̀ nye i ämo keǒ bä po a kbě ja le ɛ̈ see bä wɔ̀ a kbě ja le. Tèǒ nì kɔn tè Ě se ɛɛ tònwe peba mu. 9Ě se jlǎ ba jě ɛ ɛ̈ moo ně chněenoǎà Ě chleě amoo mɔ̀ Ě peeě a měne fano. 10Nyopòo tìe je ně chněenoǎa win jakǎ wan ǐ ne kbě kɛn, kɛɛ bo nyniě a slè, Ě se dɛ mono plě ně boɔ wien tɛɛ. 11Nyu wùɛ bɔ̈ ke bo ɛ jejeɛ̌ ni bɔ ji ɛ ɛ̈ moo ke kɔn doǒ bo tmɔɔ amoo mɔ̀ Ě nii boɔboɔ klě ně chněenoǎ wlòmo, kě Ě mi numa bo neě a slè. 12Äǎ tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bä poě ä klee nyopòǒ jɛɛě uu chɛ̀ le gbòo do wan plě äǎ po u äa chɛ̀ je. Bɛ̌ nu bǔ mu blala mǒ plě bǔ popoo uu chɛ̀ jele, ba jě ke uu plɔ nuu kokoɛ̌ le. 13Ämoà ä se wan le poba mu ɛ seǒ konkwaà Nyesoa nye ämoo ɛɛ wan le popoɛ mǒ sìnma mu, jà äa konkwa ä kɔn'ɔ klě a slè. 14Bɛ̌ nu tuposàà ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔu tè jleě mǒ bo bä sěɛ lě ɛ a mɔ̀ nynii ni, è wan'à ä pee le ä bɛɛ̌ ɛ snǔ tìe, kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ä nyniiě ɛ amoo mɔ̀, äǎ po wun fòɛ ɛɛ̌ sìn'ǒ le. 15Äǎ po wan le keǒ nyopò tùu konkwa mɔ̀ ɛ̈ u nii ɛ̈ slě ämoo mɔ̀ kɔn. Ä kuun ɛ je wlò ɛ̈ moo keǒ aa tè wlò popoɛ nii ɛ̌ kwin kaǒ, kě äa konkwaa wakěà neɔ amoo slè mi numa i mǐ kun 16ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ Nyesoaa kàan tuposàà po klě blě tìi kɛn le ï tmɔɔ amoo mɔ̀le. Ä jlɛ̌ bä mu wakě jajle kɛn le ä mǐ wun fòɛ le po keǒ äa konkwa mɔ̀, kɛɛ äǎ jlǎ bä muě wakěà kɛn ï kɔn konkwa wɛ̀ɛ mɔ̀. 17Kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ jlɛ̌ bɔ po wan le keǒ dɛɛ tè mɔ̀, è bɔ po wan le keǒ Koɔn mɔ̀.” 18Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa Ɔɔ̌ poo nyuà pee wun fòɛ le kòo kɛn, kɛɛ nyuǒ kɔn nynɛ̌ Nyesoaa chɛ̀ pee le nɔ̀ Ɔ pee kòo kɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\