2 Kwnɛtiɛ̌ 11

1Ě jlɛ̌ ba sàǒ tǐ pɛ̀ti gbei keǒ ně bobo tmɔtmɔ̌à Ě tmɛɛ̌ amoo je mɔ̀ ba wɔ̌n nɛ wòje keǒ a nii. 2Ě kɔn chea keǒ a mɔ̀ wòje keǒ Nyesoa nuu. Ě jlɛ̌ ba nye aa chɛ̀ Tentǎn Jǔ sosǒ wòje keǒ nynejuà ɔ̈ see jbɛju tè ji ɔ̈ tùiǒ ɔɔ chɛ̀ bo keǒ jbɛjuu do sosǒ mɔ̀ ɔ̈ miǎ nɔɔ tǐn koǔ bo paeba. 3Ě pe fano keǒ a mɔ̀ ɛ̈ moo wòje keǒ smɛ ɔ̈ kɔnaa kplakplǒ ɔ nuaa ɔ̌ booaa Ǐfi mǒ, kě u mi a numa klě wakǎ tɛ̀ɛ wlòmo u mi a mǒ booba aǎ dii kɛ̀ tè wlò popoɛ kɔn kpǎkpǎ keǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀. 4È tè kɔn tè ɛmo dɛà ɛɛ kèjle ni mǒo nɛ̀ moo bo nyu bɔ̌ diě a mɔ̀ bɔ̌ tmɔɔ̌ amo ɛ̈ moo ɛ kɔn dɔ̌ Jùsu tɔ̀ɔ neǒo ɛ̈ see Jùsuà kɔn tè ä tmɔɔ̌ amoo plě bɔ̌ tmɔɔ̌ a dɔ̌ sùsuu tè ɛ̈ see Sùsuà Nyesoa nye amoo klee bɔ̌ po a dɔ̌ tuposà je ɛ̈ nee dɔ̌ keǒ ɛɛ dɛà ä po amoo je mɔ̀, è tǐi doo tǐ jleě à po ùu win kàan tè klě plɔɔ bloblɛ mǒ. 5Ě ji ɛle ně tè se mǒ chɛɛ̌n ne dɛɛ̌dɛ̀ɛ ɛ seǒ aa nyopòǒ a dɛɛ tuposà kpa nyo fòe mǒ sìn. 6I moo kàan tè Ě se kàan wien le boɔ nyu dɔ̌, kɛɛ klě de jijiɛ wlòmo Ě ji le chɔɔ. Tǐi pɛpɛ mɔ̀ Ě sèsɛɛ ɛmoǒ le kɛn klě wakě wùɛ wlòmo. 7Dɛà Ě nu kɛɛ Ě po amoo Nyesoaa kàan tuposàà je Ě se amoo dɛ mǒ tba, ɛ moo kenkan dɛ keǒ boǒ tìeǒ ně chɛ̀ ja ɛ̈ di ɛɛ numa amoà aa tè wlò popoɛ mǐ kbě ja le be le? 8Ě jě mɔ̀ momǎ ɛ̈ sɔn lěe Nyesoa nyo tùu mɔ̀ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐɔ a slè konkwa nu ɛ̈ see dɛ poba mu, è klě wakǎ tɛ̀ɛ wlòmo umo Nyesoa nyoǒ Ě jlǐǒ u kɛn. 9Tà Ě neaě amoo slè, boǒ kea dɛ sòɛ, äa bǐì Nyesoa nyo tùu ü sɔna lěe Masedonìa wakǎ kɛn mǒ nù nyeaǎ noǎ wùɛ Ě sòɛaa, ii tè ně kèkleea a le keǒ nyu wùɛ mɔ̀. Tǐ wùɛ mɔ̀ Ě tùiaě jǐ bo plě Ě miě jǐ bo tùba kaǒ ně di a le kèklee le. 10Tǐ wùɛ mɔ̀ Ě boɛ dɛǒ monoo kàan keǒ Tentǎn Jǔu tè jleě mǒ, ɛmo dɛɛ doǒ nɛ̀ Ě ni bo ke bò dɛ̌ ɛ̈ moo, nyu wùɛ nɔ̀ seɔ Akeà wakěɔ kɛn ne ɔ̈ wɔ̀ě ɛɛ keǒ bɔ̈ kan mǒo je bo bɔ̌ɔ wan le popoɛ keǒ kàan tè le boɔboɔ dɛǒ jleě mǒ. 11È dɛà Ě boɛɛ ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ Ě se a mǒ noɛɛ ne le? Nyesoa ji ɛle Ě noɛɛ a mǒ no. 12Dɛɛ doà Ě nii nɛ̀ Ě miǐ jè dlǒ mɔ̀ kpaba ɛ̈ di ɛɛ numa nyopò tùu uǔ di fɔ̌ jě keǒ uu wan le popoɛ mɔ̀ ü dɛ̌ bòo ɛ̈ moo uu nunu noǎ klee äa nunu noǎ boaa le. 13Nyopò taeǒ nù moo sen le tmɔ̌ wnɔsàɔpo. U tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bu boo a mǒ ǔ peě uu chɛ̀ tǔn wlòmo wòje u moo Tentǎn Jǔu tuposà kpa nyo. 14Iǐ kaen ä wlò le. Kǔu chɛ̀ peě ɔɔ chɛ̀ Nyesoaa najiǒpòii tǔn wlòmo. 15Tèǒ nì kɔn tè ɛ se dɛ bɛ kaen nee nyu wlò le keǒ kǔu na wien po nyebajle bu poě uu chɛ̀ Nyesoaa na wien po nyebajlee tǔn wlòmo. Klě ɛɛ dlǒ chlɛ̀ɛa mǒ Nyesoa miǎǒ uu plɔ tu kɛn bo maěma ɛ̈ miǎ uu kpni kukwǐǒ u nii je blɛɛba. 16È bo boɔ li de, nyu wùɛ bɔɔ̌ jěě plɔɔ kokoɛ̌ mǒ, kɛɛ bɛ̌ nu bǎ nu bò ɛ jejeɛ̌, è ba kmeě jebo wòje plɔɔ kokǒ nyu ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ wan le po klě tǐ gbei wlòmo. 17Bɛ̌ nu bo ke bò boɔboɔ ni plě bo kun jele keǒ bo po wan le tɛɛ, è Ě boɛ keà plɔɔ kokǒ nyu plě ɛ̈ see ke Koɔn jlɛ̌ boǒ nuu boɔboɔ. 18Kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo nyopò fòfoa pee wan le keǒ uu chɛ̀ɛ dɛ u nuu mɔ̀, Ě mi wan le poba ke Ě mǐ ɛ u tee le ɛ̈ moo dɛǒ u nii ɛ kan ne. 19Aa wlè jě lɛ ɛ̈ moo a kɔn tɔ̀n chɔɔ, kɛɛ aa plɛ ble le keǒ ba po plɔɔ kokǒ nyu nɔkǔ jebo. 20Plě sɛje a sonwɛǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ ɔ̌ nii a jǐ měne klee ɔ̌ jlǐǒ a kɛn plě ɔ̌ sɛ̀ a dɛǒ kɔn'ǒ amoo mɔ̀ kwa klee ɔ̌ jɛ̌ a dlǒ le plě ɔ̌ peeě a kpǎ jǐ mǒ. 21Ɛ moo tònwe dɛ keǒ ä mɔ̀ keǒ bo di ɛ boɔ ɛ̈ moo ä sea kponkpɛ kɔn dɔ̌ keǒ bä dia bo a dɛǒ mǒ nunuɛ nu. Kɛɛ ɛ slě ɛ mɔ̀ kɔn dɛ nyu wùɛ bɔ jě bɔ tù, nyu wùɛ ɔ̈ pieě ämoo ɔ̈ mii wan le poba dɛɛ tè, Ě pieě ɔ lo ke, Ě mǐ wan le poba dɛɛ doǒ ɛɛ tè. Bi beě a wlòmo, Ě boɛ kɛ le wòje plɔɔ kokǒ nyu le? 22Umoà u moo kɛ Hiblǔ nyo le? Dɛɛ doǒ nɛ̀ Ě mono. Deě u moo kɛ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn? Dɛɛ doǒ nɛ̀ Ě mono. Deě u moo kɛ Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ? Dɛɛ doǒ nɛ̀ Ě mono. 23Umoà u moo kɛ Tentǎn Jǔu na wien po nyebajle le? Tǐ tìi tà a mi ɛ jěba wòje keà ně dlǒ sɔn'ǒo snǔ mɔ̀ mǒ, kɛɛ Ě ni Tentǎn Jǔu konkwa Ě sìn'ǒ u mǒ. Ě peě le kbě Ě ni konkwa ɛ̌ sìn'ǒ u mǒ, u poǒ wùlo klě wě fòfoa wlòmo plě ǔ sàǎ fǎe kɛn ɛ̌ sìn'ǒ u mǒ, è kokoɛ̌ poo loǒ jebo klě tǐ fòfoa wlòmo. 24Klě kpɛɛ m̀m wlòmo Jùwɛ nyo sàlaǎ fǎe wěe wlò tùo pù pù tùo siědo kɛn. 25U nua ti ǔ bea mǒ klě kpɛɛ tan wlòmo, è u poaǎ seɛ̌ mɔ̀le waěe do u mǐaǎ dbǎ. Klě kpɛɛ tan wlòmo ně kɛn měe wae leě bobo. Ɛ kɔna tǐ tìi Ě sìn'aě chnɛ̀ jlǒ waě gblèe klee tǒn jlǒ waě gblèe klě jbǒ kɛn. 26Klě tǐ fòfoa wlòmo tà Ě nɛaa blě kɛn le, Ě neaě jǐlenymi jijǐ neǎ slè klee kpnii jǐlenymi jlǐ nyo klee klě ně chɛ̀ɛ nyopò Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ɛ kpni mǒ nymi nyo slè. Ě beaě deě fòe klee klìgbee kpni mǒ nymi nyo slè plě Ě beaě jǐlenymi dɛ slè klě jbǒ kɛn klee klě sen le tmɔ̌ Nyesoa nyo slè. 27Ě nia konkwa jakǎ Ě jěa sònwɛ jakǎ. Klě tǐ fòfoa wlòmo momnɔ ně nea tà plě sàno nia mǒ klee nenǎ to plě tǐ wùɛ mɔ̀ Ě chìn'a. Chɛ̀n pɛaǎ wlòmo dalo sea tà ne. 28Keǒ ii wùɛǒ wakǎ mǒ dɛ mǎ nii debo nɛ̀ moo tǐ wùɛ mɔ̀ Ě blě dɛ ɛ̈ mɛɛ̌ǒ něe dlǒ le sìnsiɛn bo dɔ̌ keǒ Nyesoa nyo mɔ̀. 29Bɛ̌ nu nyu wùɛɛ kbě bǐ wɛ̀ le, è ně kbě wɛ̀ě le ke. Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ beě dɛ kukǔ slè, ɛ mɛɛ̌ǒ ně wlò bo. 30Bɛ̌ nu boǒ kɔn bo po wan le, Ě mi wan le poba keǒ ně kbě ja le wèwɛ tè jleě mǒ. 31Nyesoa Ɔ̈ moo Gbeǐ keǒ Koɔn Jùsu mɔ̀ Ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mii le pooba tǐ wùɛ mɔ̀ Ɔ ji ɛle ɛ̈ moo ně tmɔ̌ sen. 32Tà Ě nea lěe dě fòɛǒ moo Dimasèka wlòmo, kòngmna nyu ɔ̈ nea lěe klɔ̀ba Awlità bobo ɔ poaǒ tabɔ̀ wlɔ̀ dɔwun jleě bu kmea mǒ. 33Kɛɛ u poa lěě plɛ̌ wan ǔ tìeea lěě bòwɔn jleě klě diěǒ ɛɛ seɛ̌ ngmì wlòmo Ě wana u kwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\