2 Kwnɛtiɛ̌ 12

1Ě kɔn bo poǒ jè wan le ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ ně Nyesoa kpě nyee mǒo kɛn wɔ̀ɔn no. Kàan tè ɛɛ̌ nuǒǒ kàan dɛ jleě mǒ, Ě miǐ jè wan le poba keǒ slèe klee dɛà pooaa pepě mǒ keǒǒ mɔ̀ ii tè mɔ̀ ï sɔn lěe Koɔn mɔ̀ mǒ. 2Ě ji nyuà ɔ̈ kpaea jɔkɛn le, ɛɛ jlěe pù tùo hɛ̀n'à be de. Ě se ɛ ji bɛ̈ ɔɔ chɛ̀ mua lě ɔ̀ɔ̌ bɛ̈ ɔɔ sùsu mua lě, Nyesoaa do sosǒ Nɔ̀ ji ɛ. 3I moo kàan tè Ě se dɛ kpalaa tùɔn ji, kɛɛ dɛ Ě jii nɛ̀ moo tà jbɛjuǒ 4ɔ kpaeaa jɔkɛn ɔ̌ wɔ̌na ngmà je ne noǎa tè ïà tùonyugbee win slě wɔ̀ bi sèsaea kɛn le plě uǔ sɔnaǒ tùonyugbe mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ boɔla wien. 5Ɔmo nyu taeǒ nɔ̀ kɔn tè Ě mi wan le poba, kɛɛ Ě se wan le poba mu keǒ ně chɛ̀ɛ tè mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ ně kpě ja le wèwɛɛ doo tè. 6Bɛ̌ nu boǒ po ɛ ble keǒ bo po wan le keǒ ně chɛ̀ mɔ̀ɔ chɛ̀, Ě se bobo dɛ numa mu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě mi kàan tè boɔba, kɛɛ ně po wan le ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòo wlè mǐ dɛǒ kɛn ne ɛ̈ u jě mǒo Ě nii klee Ě boɛɛ ɛ̈ see tà Ě pee wan le tè. 7Nyesoa nyeaǎ sònwɛ jejeɛ̌ jakǎ ɛ mǐ ɛ nu ně diě ně chɛ̀ de jaě sùsu ja po dɔ̌ keǒ noǎ fòeǒ teea mǒo je mɔ̀. Kǔu nablewai nɔ̀ tùiǐ sònwɛ ɛ̈ di ɛɛ numa ně diě ně chɛ̀ de jaě le. 8Kpɛɛ tan nì Ě bàtee Koɔn mǒ keǒ Bɔ sàǒ ɔɔ̌ jleě mǒ, 9kɛɛ Ɔ tmɔɔ̌ mǒ Ɔ je, “Ně wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Něe wlò kǔ mǒ keǒò mɔ̀ ɛɛ do nɛ̀ moo dɛ sòɛ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo bɛ̌ nu bò wɛ̀ kbě ja le, Ně kpěǒ neě mòo mǒ i ne kɛn kpě chɔɔ.” Tèǒ nì kɔn tè Ě mi wan le poba klě plɔɔ bloblɛ mǒ ɛ̈ kwɛɛǒo něe kbě ja le wɛ̀ tè jleě mǒ bo ɛ̈ di ɛɛ numa Tentǎn Jǔu kpě miěě ja bo ne. 10Nɛ̀ kɔn tè ně plɔ blo keǒ ně kbě ja le wèwɛ klee de cheaěa klee dɛɛ wan le popa klee tè mɔ̀ tèteɛ klee tǐ jakě mɔ̀ ï Ě jěe keǒ Tentǎn Jǔu tè mɔ̀. Tǐǒ kɔn jleě ně kbě wɛ̀ lee keǒ Ě tee Koɔn kɛn keǒ kbě ja le popoɛ mɔ̀. 11Ě nu ně chɛ̀ plɔɔ kokǒ nyu mǒ, kɛɛ amo kpae leě kbě bo nu ɛ. Amo blɛɛ je bu boɔɔǒ mǒ kàan tè jleě měne. Baǎje bo se dɛ mono, ně tè se je bɛtɛ̌ i seǒ aa nyopòǒ a dɛɛ Nyesoaa tuposà kpa nyo fòe mǒ sìn. 12Tà Ě neaě amoo mɔ̀, Ě wlǎlaě wlò bo Ě nia wlòlekaen noǎ klee jboo noǎ wùɛ tɛɛ tɛɛ ɛ̈ teea lɛɛ ɛ̈ moo Ě moo Nyesoaa tuposà kpa nyu klě a slè. 13Tà Ě ne kɛě amoo mɔ̀, Ě nua kɛ a mǒ dɛ kukǔ ɛ̌ sìn'aǒ dɛ Ě nuaa Tentǎn Jǔu wǎn tùu mǒ le, ɛ̀ sìn'ǒ ně jeěa a sònwɛ keǒ wlejoɛ̌ɛ dɛ mɔ̀? È bɛ̌ ne bò je, a poo ně tè wlò le keǒ ɛmo kenkan dɛǒ mɔ̀. 14Klě tǐà wlòmo Ě wɛ̀ le mɔ̀ boǒ di a jebo chè klě kpɛɛ tan nenɛ wlòmo plě Ě se a le kèkleeba mu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɛ se aa konkɔn noǎ tè Ě slě di, kɛɛ Ě jlɛ̌ ale keǒ Koɔn mɔ̀. Jlǔ se je blɛɛ lee chɛ̀ bu sà dɛ tàmo keǒ uu naǎ klee gbeǐ mɔ̀, kɛɛ gbeǐ klee naǎ nù blɛɛ je bu sà dɛ tàmo keǒ uu jlǔ mɔ̀. 15Tèǒ nì kɔn tè Ě mi ně konkɔn noǎ wùɛ ploba klě plɔɔ bloblɛ mǒ keǒ aa kàan dɛɛ tè mɔ̀, jà ně chɛ̀. Bɛ̌ nu bo noɛɛ kɛ a mǒ chɔɔ dɔ̌, è aa mǒ noɛnoɛ a kɔn'ɔ keǒǒ mɔ̀ ɛ mi mǒ chɛɛ̌nma le? 16I moo kàan tè a ji ɛle ně kèkleea a le, kɛɛ aa tìe je Ě moo kplakplǒ nyu plě Ě tmɔ̌ sen Ě boo a mǒ. 17Ba jě lɛ ke Ě ni ɛ nunuɛ, nyopòà Ě dbo kɛ lě amoo mɔ̀ u jlǐǒ a kɛn le? 18Ě bàtea Taetɔ̌ bɔ diaě a mɔ̀ ɔ klee äa bě tɔ̀ɔ mǎna ɔɔ debo. Dɛ̌ɛ̀ Taetɔ̌ seaǒ a kɛn jlǐǒ? Ɔ klee mǒ ä blě kàan ble po dɛɛ do plě äa kmɔ̌à ä nee ɛ̌ moo kàan. 19Aa wlò je tǐ wùɛ mɔ̀ ä wɛ̀ɛn kɛ äa chɛ̀ kɛn keǒ a jemǒ le? Ɛ se bò nu, äa dɛ wùɛ ä boɛɛ ä boɛǒ ɛ Nyesoa jemǒ ɛ̈ kɔn ämo moo Tentǎn Jǔu wǎn. È ně mǒ noɛɛ mɔ̀niapo ale, dɛ wùɛà ä boɛɛ ɛ moo aa kbě ja le popoɛ tè. 20Ě pe fano de ɛ̈ moo bɛ̌ nu boǒ diě a mɔ̀, Ě miě a dɔ̌ tǔn wlòmo jɛɛba ɛ̈ Ě see lě amoo ja le pɔ̀ɔn no. È a miěě tǔn tɛ̀ɛ wlòmo jeěba ɛ̈ a slě mǒo ja le pɔ̀ɔn no. È noǎ kɔn fano Ě pee Ě miě amoo slè jɛɛba nì moo chɛtlǐia klee chea klee jlo klee wlòo kɛn le kenkěa klee sadoě popoɛ klee de měne boboɔɔa klee de jaě sùsu plě klee nyopò bu jejǎea ja le. 21È doo de dɛ kɔn fano Ě pee nɛ̀ moo boǒ tbae je klě a mɔ̀, ně Nyesoa miǐ ja tìeba keǒ a jemǒ plě Ě mǐ fìn keǒ nyopò fòfoaa tè mɔ̀ ü nuaa kpni kukwǐ keǒ Nyesoa jemǒ plě ü sěɛ uu wlè bo bitǐ keǒ uu se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ klee gblà kmɔ̌ǒ mɔ̀ klee konkɔn noǎa wlò boabuǔ u kɔn'ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\