2 Kwnɛtiɛ̌ 13

1Wěe tan nenɛà keǒ boǒ di a jebo chèba. Kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “Tùtu tè wùɛ kɔn bi kɔn sàsepoo sɔ̌n ɔ̀ɔ̌ tan.” 2Tà Ě neaě amoo mɔ̀ klě sɔ̌n nenɛ jebo chè tǐ wlòmo, dɛ kɔn tè Ě tlikaeaě amoo chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ nɛ̀à Ě mi sɔ̌n kɛn wɛ̀ba tà Ě tmɔɔ amoo mɔ̀. Ɛmo dɛǒ nɛ̀ moo bɛ̌ nu bo tbae je, Ě se nyopòà nuaa kpni kukwǐ wɔle je jboba mu klee nyopò tùu wùɛ ü niǐ jèe kpni kukwǐ. 3Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a pɛ̀n le dɛ bɛ̈ po ɛɛ pepě mǒ ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ Nɔ̀ boɛɛěě mǒ. Tentǎn Jǔu kbě slě wɛ̀ keǒ Bɔ kpa a tǐ kɛn, kɛɛ Ɔ blě kpě fòe. 4I moo kàan tè tǐǒ u kɔaǒ Ɔɔ pète bɛ̌ tu jleě Ɔɔ fǒ sea kbě blě, kɛɛ klě Nyesoaa kpě wlòmo Ɔ ne kekɛɛ kmɔ̌. Keǒ Ɔɔ fǒ nuu ɛ̌ seaa kbě blě, kě äa fǒà ɛ nu. Kɛɛ Nyesoaa kpě mi ɛ numa ä klee Tentǎn Jǔu ä miě a slè ne. 5A chechlǎ aa chɛ̀ a mǐ ɛ jě bɛ̌ nu bǎ kɔn tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ, aa chɛ̀ amo blɛɛ je bu chechlǎ aa chɛ̀. A se kɛ i ji ɛ̈ moo Jùsu Tentǎn Jǔ neě a mǒ no le? Ɛ̀ sìn'ǒ bǎ se tè wlò popoɛ wùɛ kɔn plě. 6Ě kuun ɛ je wlò ɛ̈ moo a mi ɛ le jboba ɛ̈ moo ä kɔn tè wlò popoɛ. 7Ä bɛ̀te Nyesoa aa nyu ně di dɛ kukǔ nu ɛ̈ see nyopò mi ɛ jě ɛ̈ moo ä kɔn tè wlò popoɛ, kɛɛ ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ nu bä wǒ je nyopò see tè wlò popoɛ kɔn'ɔ chɛ̀, a miǐ jè dɛǒ slɛɛ̌ mǒo nu. 8Ä slě wɔ̀ bä nu dɛ ɛ̈à nee dɔ̌ keǒ Nyesoaa kàan dɛ mɔ̀, kɛɛ kàan dɛɛ do nɛ̀ ä kɔn bä nu. 9Bɛ̌ nu äa kbě ja le wèwɛ bɛ̌ nu amo bǎ be kbě ja le, è äa plɔ blo lo keǒ bä wɛ̀ kbě ja le. Dɛ kɔn tè ä bɛ̀te lee kɛn chɔɔ nɛ̀ moo keǒ ba snǎě mɔ̀le kpǎkpǎ. 10Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè tà Ě slě amoo slè ne, Ě chlě noǎ jakěà ɛ̈ di ɛɛ numa bo diě, ně di a tǐ jakě nye keǒ bo nu kpěà Koɔn nye mǒo keǒ bo po amoo kbě ja le ɛ̈ see bo wɔ̀ a kbě ja le. 11È klě tǐà wlòmo ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, aa plɔ bɛ blo, a pɔ̀n ɛ le keǒ ba snǎě mɔ̀le kpǎkpǎ. Ba memǎeǒ mɔ̀, ba beǒ tàa do plě a kɔn ně bo wnawna klě a slè. È Nyesoaà noɛɛ ämoo mǒ plě Ɔ̈ nye ämoo ně bo wnawna Ɔ miǒ a mɔ̀ nema. 12A gbògbae wan le klě plɔɔ bloblɛ mǒ. 13Nyesoa nyo wùɛ ü neɔ ämoo mɔ̀ u gbà a wan le. 14Nɛ bo Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ klee Nyesoaa mǒ noɛnoɛ plě klee Ngmà Je Ne Sùsuu mǒ nyenymaea bi muu nya keǒ aa wùɛ mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\