2 Kwnɛtiɛ̌ 2

1kɛɛ Ě chlà lɛ keǒ bo bɔ̌ě a mɔ̀ didiɛ ɛ̈ di ɛɛ numa ně di a wlò wɔ̀ɔn bebeɛ tɛ̀ɛ nye de. 2È bɛ̌ nu bo po kɛ aa wlè wɔ̀ɔn, mɔ mi mǒǒ wlò wlòmo ble tùba, ɛ̈ sìn'ǒ aa doà amo mi ɛ numa? 3Ě chleěa a mɔ̀ noǎa doà ii tè ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐaǒǒ tùtuɛ nye, amoà blɛɛ je bü nu mǒo bo nuu chǒn le aǎ di ně wlò wɔ̀ɔn po. Ě kuun'a a je wlò ɛ̈ moo a miaǎ numa Ě mǐa chǒn le nu. 4Ě kea fìn klě wɔle le nunuɛ fòɛ slè klee feanfeǒ ɛ̈ neaě mǒo wlò jleě Ě chleěa a mɔ̀. Ě sea a mɔ̀ chleě le keǒ bo poa a wɔle měne, kɛɛ Ě nua ɛ a mǐa ɛ ji ke Ě nu amoo mǒ noɛɛa chɔɔ. 5Nyuà poo nyu tɔ̀ɔ wɔle měne ɔ se ɛɛ̌ mǒ nu, kɛɛ aa wùɛǒ ɔ nu ɛ mǒ klě wakǎ tɛ̀ɛ wlòmo, plě ɛ se boǒ boaěě i wan le. 6Plɔɔ tu kɛn bo maěaǒ aa dɛ fòfoa nyea nɔɔ ɛ wɛ̀ mɔ̀ no. 7È ɛ nu tǐ keǒ ba poo ɔɔ tè wlò le, è ba tùě ɔ wlò wlòmo ble ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ wlò wɔ̀ɔn bebeɛ ɛɛ̌ diǒ le sìn chɔɔ ɛɛ̌ se ɔɔ tè wlò popoɛ kbě ja le wɔ̀. 8Ii tè Ě bɛ̀te ale a tee ɛ lɔ ɛ̈ moo a noɛ ɔ mǒ no. 9Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ě chleěa a mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐa ɛ jě ke aa kmɔ̌ neneɛ nuu klee Ě mǐ ɛ ji bɛ̌ nu noǎ wùɛà Ě boɛ amoo je bǎ keǒ i bo tùi. 10Bɛ̌ nu bǎ poo nyu wùɛɛ tè wlò le, è Ě poo ɔɔ tè le wlò ke. Tǐ wùɛ boǒ poo aa tè wlò le, Ě poo i wlò le keǒ Tentǎn Jǔ jemǒ 11ɛ̈ di ɛɛ numa kǔ ɔ̈ moo Setɛ̀n ɔɔ̌ diě ɛ wɔ̀ keǒ bɔ kɔn ä kpě win kwa ɛ̈ kɔn ämo ji ɔɔ ble po dɛ. 12Tà Ě mua lěe dě fòɛǒ moo Tloasì kɛn Ě muaa kàan tuposàà poba ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔu tè jleě mǒ bo, Koɔn knana fɔ̌ je keǒǒ mɔ̀, Ě wɔ̀laě ɛ keǒ bo poa tuposàǒ klě tàě. 13Kɛɛ tà Ě sea lěe ně bě Taetɔ̌ jɛɛ le, ně wlò sea blo, ii tè umoǒ nea lěe Ě kpala u wlu, è mǒǒ mua Masedonìa wakǎ kɛn. 14Ä pe Nyesoa tàto tǐ wùɛ mɔ̀ Ɔ̈ nɛɛ ämoo klě Ɔɔ dudu kpě mǒ ï neěe Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ plě Ɔ̈ ni ämoo ä gbɛ̀tɛɛ Ɔɔ win blě kɛne wòje dɛà pee sonsnǒ. 15Äa tuposà nu kàan wòje sonsnǒ dɛ, nɛ̀ Tentǎn Jǔ nyee Nyesoa keǒ nyopòà waa klee nyopòà see wa slè. 16Keǒ nyopòo tìeà see wa mɔ̀, äa tuposàà ɛ se kàan nu wòje kokǒ dɛ ɛ̈ pee nǒ keǒ u mɔ̀, kɛɛ keǒ nyopòo tìeà waa mɔ̀ ɛ nu kàan wòje sonsnǒ dɛ plě ɛ̌ pe kmɔ̌ sie fònfnoo sàe keǒ u mɔ̀. Bo Nyesoaa kpě bǐ slě nyu mǒ ne, mɔ wɔ̀le je bɔ̈ nuǔ kɛ ɛmo konkwa taeǒ? 17Nyesoaa win'à ä boɛɛ äǎ tba nyopò dɛ mǒ wòje keǒ nyopòo dɛ fòfoa nii, kɛɛ keǒ nyopòà Nyesoa dboo u nuu, kě ä nu ä mǎě sèn bo ä boɛ klě Tentǎn Jǔu kpě wlòmo keǒ Nyesoa jemǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\