2 Kwnɛtiɛ̌ 3

1Ä wǒ kɛ win mǒ nyopòà ü pee wun fòɛ le ü pe uu chɛ̀ɛ nynɛ̌ lee? Dɛ̌ɛ̀ äǎ sòa chněenoǎ ï mǐ ämoo kwlǎ mǒ sà klě a mɔ̀ò ɔ̀ɔ̌ bi sɔn'ě amoo mɔ̀ mǒò? 2Aa chɛ̀ a wǒ je chněenoǎ ï chleě le klě äa wlè jleě keǒ bï sà ämoo kwlǎ mǒ ï nyu wùɛ jěe ɔ̈ slèe. 3Ɛ pàe le chnɛ̀ ɛ̈ moo a moo Nyesoa nyo, è aa tè wlò popoɛ wǒ je chněedɛ̌à Tentǎn Jǔ chlěe ɛ̈ diiě ämoo mǒ. Ɛ sea pěnsnètu Ɔ sea ɛ chleě le, kɛɛ ɛ mooa kmɔ̌ sie Nyesoaa Ngmà Je Ne Sùsu Ɛ̌ chlěa lɛ plě ɛ se chleě le keǒ wɔ̀nfu kɛn, kɛɛ ɛ chleěě aa wlè jleě. 4Ä kɔn wlò je kunkuɛn klě Nyesoa mǒ keǒ Tentǎn Jǔu dɛ Ɔ nuu ɛɛ tè mɔ̀. 5Ä slě wɔ̀ bä dǎ bò ɛ̈ moo, “Äa nunu noǎa kbě sɔn'ě äa chɛ̀ mɔ̀ mǒ,” kɛɛ i sonwɛě mǒ Nyesoa mɔ̀. 6Nɔ̀ nye ä kbě ä moo Ɔɔ win boɔ nyo keǒ Ɔɔ kuo win jajle mɔ̀ ï neǒo Ɔ klee tùonyopo pǎnpe ï moo Ɔɔ Sùsu, ɛ se Ɔɔ teteǎ ï chleěaa. Ɔɔ teteǎ bɛ̌ tùonyopo kmɔ̌ sie kokoɛ̌ɛ wun kɛn, kɛɛ Ɔɔ Sùsu Nɛ̀ nye nyopò kmɔ̌ siee fònfno. 7Tà Nyesoa nuaa teteǎǒ ii jliwlě keǒ seɔ̌ paě kɛn Ɔ nyea nii Mɔ̀sě, Ɔɔ tè jǐ boaboǎ nua Mɔ̀sěe jigbà ɛ̌ wnea. È tà Mɔ̀sěe jigbàǒ ɛɛ wnewnɛ keaa dlǒ le tè, Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn ně chèa ɔ ja kaǒ uǔ tanaǒ ɔ je le. Ke ɛ toon jleě mǒ bo konkwaà ɛ̈ moo Nyesoaa teteǎ teea ï bɛ̌ɛ nyu wùɛ kmɔ̌ sie kokǒ wun kɛn ǐ nia bo lěe tè jǐ boaboǎ taeǒ jeja, 8è ä ji ɛle ɛ̈ moo Ngmà Je Ne Sùsuu konkwaa tè mi jǐ boǎba ɛ miǒ le sìn chɔɔ. 9Nyesoaa teteǎà ï bɛ̌ɛ tùonyugbe kokǒ wun kɛn ii tè bǐ kea jǐ boɛɛ̌ le, è ä ji ɛle ɛ̈ moo Nyesoaa kàan tuposàà ɛ̈ nii tùonyopo ǔ siǐn'ǒo jebo ɛɛ tè boǎ jǐ dɔ̌ ɛ̌ sìn'ǒ le. 10Bɛ̌ nu bä popoo i je, è kàan tuposàà ɛ̈ kɔn tè boǎa jǐ klě tǐà wlòmo ɛɛ tè jǐ boaboǎǒ ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa teteǎa tè jǐ boaboǎǒ i kɔnaa mǒ no. 11Nyesoaa teteǎǒ ï kɔn dɛ kɔn'ǒo le wèwɛ bǐ kea tè jǐ boaboǎ kwɛn, è ä ji ɛle kàan tuposàà neǒo tǐ wùɛ mɔ̀ ɛɛ tè jǐ boaboǎ nɛ̀ sìn'ǒ le dɔ̌. 12Ke ɛ toon jleě mǒ bo ä kɔn'ɔ wlò kpaea taeǒ, a kɔn kponkpɛ chɔɔ dɔ̌, 13ä se kɔn bä wɛ̌ dɛ wùɛ wòje dɛǒ Mɔ̀sě nuaa ɔ̌ kɛɛn'a ɔɔ jigbà tata dalo kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn ně dia lɔɔ jele tan tà Nyesoaa tè jǐ boaboǎǒ ɛ keaǒ ɔɔ jele wɛ̀. 14Ɛ pàe le chnɛ̀ ɛ̈ moo sɔɔn'aě tǐǒ wlòmo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn tè le jbojbɛ kana kɛn. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo klě tǐà wlòmo bǔ slè Nyesoaa kuo win dakěǒ Ɔ poaa keǒ Ɔ klee tùonyopo pǎnpe, ɛ wǒ je keà tata daloo doǒ ɛ kan uu tè le jbojbɛ kɛn. Tentǎn Jǔu do Nɔ̀ wɔ̀le je Bɔ kna uu dlě je le. 15Klě tǐà wlòmoo chɛ̀ bǔ slè teteǎǒ Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě, tata daloǒ ɛ kaǎn jè uu jǐ kɛn. 16Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ miɔɔ Koɔn mɔ̀ diba, ɔɔ se kàan tè po wlògbaeǒ Nyesoa mi ɛ ɔ̀ kwa sàba. 17Koɔn'ǒ u diɔ mɔ̀ Ɔ moo Nyesoaa Sùsu, è tà wùɛà Koɔn'ɔ Sùsu neǒo, kpni kukwǐ slè gblàgbla neǒ. 18Ä se äa jigbè tata je kaen ne, ii tè ä jě Koɔn'ɔ tè jǐ boaboǎ le, ɛmo tè jǐ boaboǎǒ ɛ̈ǒ sɔn lěe Koɔn mɔ̀ mǒ Ɔ̈ monoo Sùsu nɛ̀ sɛ̀ äa kmɔ̌ de le, ä wǒ Ɔ je chɔɔ plě ä kɔn Ɔɔ tè jǐ boaboǎǒ ɛɛ kpɛntɛɛ̌.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\