2 Kwnɛtiɛ̌ 4

1Nyesoa jǐ je wɔle keǒ ä mɔ̀ plě Ɔ̌ nye ä konkwaà keǒ bä nu ɛ, tèǒ nì kɔn tè äa wlò ně be wɔ̀ɔn. 2Kɛɛ ä poo je wɛ̌ noǎa kukwǐ klee tònwe noǎ kukwǐ wakǎ mɔ̀. Äǎ nu dɛ bɛ̈ boo loo nyu mǒ plě äǎ tetbɛɛě Nyesoaa win kɛne, kɛɛ ä boɛ kàan dɛ ɛ̈ pàe lee chnɛ̀ le, è nyu wùɛ ɔ̈ kɔn wlò snǎěe kɛn le keǒ Nyesoa jemǒ nɔ̀ mi a tmɔɔ̌ma ɛ̈ moo i moo kàan tè. 3È bɛ̌ nu äa tuposàà ä pee bɛ̌ kan kɛn, è ɛ kan kɛn keǒ nyopòà mɔ̀ ü neǒo kmɔ̌ sie kokoɛ̌ɛ snǔ mɔ̀. 4Kmɔ̌à ɛɛ dɛ kukǔu nyesoa ɔ̈ moo kǔ ɔ kan uu tè le jbojbɛɛ jǐ kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa uǔ di pepěǒ sonwɛ lěe kàan tuposà mǒ jě ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔu tè jǐ boaboǎ jleě mǒ bo Ɔ̈ wǒo Nyesoa je teěn teěn, ii tè uǔ po i kàan tè. 5Win'à ä boɛɛ i seǒ äa chɛ̀ jleě mǒ bo kwɛɛ le, kɛɛ dɛà ä boɛɛ nɛ̀ moo Jùsu Tentǎn Jǔ Nɔ̀ moo Koɔn plě äa chɛ̀à ä moo aa nyebajle keǒ Ɔɔ tè mɔ̀. 6Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa doǒ Ɔ̈ nuaa pepě ɛ̌ fɔnaa klě kwijlě slè Nɔ̀ fɛn klě äa wlè jleě ɛ̈ nu ɛɛ ä kɔn'ɔ pepě ɛ̈ monoo Nyesoaa tè jǐ boaboǎa tè le jbojbɛ ɛ̈ fɛɛn'ǒo Jùsu Tentǎn Jǔ je. 7Ämoà kɔn'ɔ Nyesoaa mǒ tèe dɛà äa tè se kma wòje bɛ jagbee dakǎ, ii tè ɛ pàe le chnɛ̀ ɛ̈ moo kpě wùɛ i sonwɛě mǒ Nyesoa mɔ̀ ɛ̈ se aa chɛ̀. 8Ä jě tǐ jakě fòfoa, kɛɛ iǐ sùe ä gbè kaǒ. Noǎ fòfoa nì kpɛ tùɔn keǒ ä mɔ̀ ï äǎ jboo le, kɛɛ äǎ nye i fɔ̌ keǒ bi du ä wan. 9Nyopò tè äa tè mɔ̀, kɛɛ Nyesoa seǒ ä bo si. U nu dɛ ɛ̌ sǐ ä mǒ bo chɔɔ, kɛɛ ä se gbè sùe. 10Tǐ wùɛ mɔ̀ ä neě kokoɛ̌ɛ doǒ Jùsu kǒaa ɛɛ gbàe wan ɛ̈ di ɛɛ numa nyopò mi ɛ jě ɛ̈ moo äa kmɔ̌ wǒ je Jùsuu kmɔ̌. 11Äa kmɔ̌à ä nee ä neě kokoɛ̌ɛ gbàe wlòmo keǒ Jùsuu tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa bä diǎ kǒbaa chɛ̀ keà ä nii kmɔ̌ neneɛ ɛ mǐ ɛ nyopò tùu tee le ɛ̈ moo ä ni Jùsuu konkwa. 12Ii tè ä neě kokoɛ̌ gbàe wan keǒ bä po a kàan tuposàà je ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn. 13I chleě le klě Nyesoaa win wlòmo i je, “Ě po i kàan tè, tèǒ nì kɔn tè Ě boɔa li.” Ä kɔn tè wlò popoɛɛ doǒ nye ämoo Sùsu ke, tèǒ nì kɔn tè ä po i kàan tè plě ä boɛ Nyesoaa win. 14Ä ji ɛle ɛ̈ moo Nyuǒ dǔu äa Koɔn Jùsu jemǒ Ɔ miǎ ä jemǒ dǔba a klee ämo Ɔ miǎě ä Ɔɔ chɛ̀ jemǒ kpa. 15Aa kàan dɛ tèà ä jě sònwɛ wùɛà. È ke nyopò fòfoa mii wowa dɛ konkɔn numa ɛ̈ Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ nye amoo, kě nyopò fòfoa mi Ɔ tàto pepeɛ numa keǒ dɛǒ Ɔ nuu ɛɛ tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐ tè jǐ boaboǎ kɔn. 16Tèǒ nì kɔn tè äa wlè iǐ be wɔ̀ɔn kpe. Äa blǒ fǒo chɛ̀à ɛ wɛ̀ jleě, kɛɛ Nyesoa pe äa Sùsu jajlo měne chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀. 17Äa sònwɛ jejeɛ̌ chěnchaěà ɛ se mǒ tmɔ ɛ̈à ä jěe kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, ɛ se dɛ mono ɛ seǒ kmɔ̌ siee tè jǐ boaboǎ fòɛǒ ɛ̈ nyee ämoo mǒ sìn. 18Äa dlě le sìɛnsiɛn wùɛ ä poě i Nyesoaa noǎǒ ja bo ï slěe jejeɛ̌ wɔ̀, nɛ̀ se noǎà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ï nyopò jěe. Noǎà nyu wɔ̀le je bɔ jěe ii gbàe se mǒ tmɔ, kɛɛ noǎà nyu slě wɔ̀ bɔ jěe nì moo kmɔ̌ siee noǎ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\