2 Kwnɛtiɛ̌ 5

1Ä ji ɛle bɛ̌ nu äa blǒ fǒà ä nenee kmɔ̌ bɛ̌ sùe gbè, Nyesoa kɔn kmɔ̌ siee fǒ keǒ ä mɔ̀ ɛ̈ neěe jɔkɛn ɛ̈à tùonyugbee son see nu. 2Klě tǐà wlòmo ä kwli li klě sònwɛ jejeɛ̌ slè ɛ̈ kɔn ämo neěe fofoɛ wlòmo keǒ äa jɔkɛn fǒ mɔ̀. 3Bɛ̌ nu bä kɔnǎ ɛmo fǒǒ, è ä seǎ Sùsu Ɛ̈ see fǒ kɔn. 4Ämoà kɔn'ɔ blǒ fǒ ä kwli li plě ä jě sònwɛ, ɛ se ɛ nynɛ̌ sɛ̀n ɛ̈ moo ä jlɛ̌ ɛmo fǒà bɛ sàe ä kwa, kɛɛ ä jlɛ̌ sɔ̌n nenɛ fǒǒ ɛ̈ moo jɔkɛn fǒ bɛ pooǒ ɛmo fǒà kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa fǒǒ kɔn'ɔ kmɔ̌ sie fònfno ɛ miě ɛmo fǒà kɔn'ɔ kokoɛ̌ pènmo be. 5Nyesoaǒ Nɔ̀ moo Nyu Ɔ wɔ̀ ä mɔ̀le keǒ fǒǒ ɛɛ sàea mɔ̀ plě Ɔ̌ nye Ɔɔ Sùsu ämo ɛ̈ monoo wlò kɛn bo kɔ dɛ keǒ fǒ Ɔ kɔn'ɔ keǒ ä mɔ̀. 6Tèǒ nì kɔn tè tǐ wùɛ mɔ̀ ä kɔn wlò je kunkuɛn klě Nyesoa mǒ, ä ji ɛ ɛ̈ moo tà ä kɔɔ̌n jèe blǒ fǒà ä klee Koɔn ä bɛ̌ le mɔ̀. 7Tèǒ nì kɔn tè ä nee tè wlò popoɛ kmɔ̌ ɛ̈ see dɛà ä kpɛǒo jleě mɔ̀. 8I moo kàan tè ä kɔn wlò je kunkuɛn, kɛɛ dɛ ä pɛ̀n'ɛ le nɛ̀ moo bä sà blǒ fǒà mǒ bä mu blě klě Koɔn mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ bä kɔn ɛmo fǒà plě bä neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. 9Tèǒ nì kɔn tè baǎje bä neě blǒ fǒà mǒ plě bä sɔn'ě ɛ mǒ, dɛɛ do ä nii nɛ̀ moo bä bloo Koɔn'ɔ plɔ. 10Dɛ kɔn tè ä ni ɛɛ nɛ̀ moo ɛ wɛɛn'ǒ le keǒ nyopò wùɛ bu nynanǎǒ Tentǎn Jǔ Jùsu jemǒ bo keǒ Ɔɔ tè tù kpǎta jemǒ ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ mi ɔɔ snǒ sàe dɛ jě ɛ̈ blɛɛ ɔɔ je keǒ dɛ ɔ nuu mɔ̀ tà ɔ nea nɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, bɛ̀ ɔ nua kàan ɔ̀ɔ̌ ɔ sea kàan nu. 11Tèǒ nì kɔn tè ä kɔn Koɔn'ɔ fano, ä chlì nyopò ä boɛ u tè wlò popoɛɛ tè je. Nyesoa ji ɛle ɛ̈ moo äa ble po noǎ nu kàan plě Ě kuun ɛ je wlò ke ɛ̈ moo sɛjesɛ a jiǐ li tɛɛ. 12Äǎ po äa chɛ̀ɛ nynɛ̌ le klě a mɔ̀, kɛɛ ä nye a fɔ̌à le a mǐ kɛne kun keǒ ä mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a miě ɛ wɔ̀ keǒ ba nu ämo bä moo ɛɛ jboo dɛ keǒ nyopòà mɔ̀ ü pee wun fòɛ le keǒ nyopò tae u monoo mɔ̀, kɛɛ sɛje ɛ se ke uu kmɔ̌ nee. 13Bɛ̌ nu bä wǒ je nyopò kɔn dlǒ sɔn'ǒo snǔ mɔ̀ mǒ, ɛ moo Nyesoaa tè. Bɛ̌ nu äa dlǒ bɛ̌ neǒ snǔ mɔ̀, è amo kɔn tèǒ. 14Tentǎn Jǔu mǒ noɛnoɛ Ɔ kɔn'ɔ keǒ ä mɔ̀ nɛ̀ nɛɛ ämo. Ä jbo ɛ le ɛ̈ moo Ɔɔ do Nɔ̀ kǒa keǒ nyopò wùɛɛ tè mɔ̀, nɛ̀ nu ɛ ɛ̌ wǒ je keà nyopò wùɛ klee Ɔ̀ koǒaǒo tàa do. 15È tè kɔn tè Ɔ kǒaa keǒ nyopò wùɛ mɔ̀ nɛ̀ moo ɛ̈ di ɛɛ numa uǔ dii kɛ̀ kmɔ̌ ne keǒ bu bloo uu chɛ̀ɛ plɔ, kɛɛ keǒ Nyuǒ kǒaa Ɔɔ tè mɔ̀ plě Ɔ̈ Nyesoa dǔaa jemǒ keǒ uu tè mɔ̀. 16Sɔɔn'ě tǐǒ kɔn jleě ä mooa kàan tè po nyo, äǎ tùǒ nyu wùɛ tè jleě mǒ keǒ tùonyugbee dlǒ le sìɛnsiɛn nu ɛɛ jejeɛ̌, kɛɛ keǒ Nyesoa nu ɛɛ jejeɛ̌. I moo kàan tè klě tǐ tìi wlòmo ä tùiaǒ Tentǎn Jǔ tè jleě mǒ klě ɛmo dlǒ le sìɛnsiɛn'ǒ mǒ, kɛɛ äǎ nuu kɛ̀ lɛ. 17Tèǒ nì kɔn tè bo nyu bɔ̌ kɔn tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ, ɔ moo nyejajlo, kmɔ̌ dakǎǒ ɔ niaa ɛ sìn ni, kmɔ̌ jajlo nɛ̀ tùu wlò klě ɔ mǒ. 18È Nyuǒ nu ɛmoo dɛǒ Nɔ̀ moo Nyesoa, Nɔ̀ sàǒ kwɛnaǒ ne pnɔǒ Ɔ klee ämo slè. Ɔ nuuě ɛ Tentǎn Jǔ mǒ, klě tǐà wlòmo Ɔ̌ nye ä konkwaà keǒ bä po tuposàà kwɛɛǒo mɔ̀niapo dɛǒ jleě mǒ bo klě nyopò tùu mɔ̀. 19Ke ɛmo tuposàà ɛ dɛ̌ɛà ɛ̈ moo, Nyesoa sàǒ kmɔ̌ ne tùonyopo klee Ɔɔ sɔ̌n kwɛna slè le plě uu dɛ kukǔǒ Ɔ se ɛɛ tè ù kwa bleě le. Tuposà Ɔ nye ämoo nɛ̀ moo ke bo nyu bɔ nuu ɔ klee Ɔ mii mɔ̀niapo dɛ nu. 20Tèǒ nì kɔn tè ä moo Tentǎn Jǔu pènmo bo nyna nyo, dɛǒ nɛ̀ nu ɛ Nyesoa bɛ̀te amo klě ä mǒ. Ä bàte ale keǒ Tentǎn Jǔ pènmo, nɛ bo Nyesoa Bɔ nu a Ɔɔ mɔ̀niapo mǒ. 21Nyesoa nua Tentǎn Jǔà dɛ kukǔ slě mǒ ne keǒ Bɔ wǒa dɛ kukǔ nuɔ keǒ äa tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔmo Nyesoa Ɔ mǐ ä jebo siǐn nyo mǒ nu klě Tentǎn Jǔ mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\