2 Kwnɛtiɛ̌ 6

1Amoà moo äa bǐì Nyesoa konkwa mɔ̀ nuu nyo, ä bɛ̀te ale aǎ ni Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ Ɔ nye amoo ɛɛ̌ moo putu. 2È kě Nyesoa dɛ̌ klě Ɔɔ win wlòmo Ɔ je, “Tǐ diě le ï kɔn mǒ Ě mi amoo nɔkǔ jebo poba Ě mǐ amoo kàan dɛ mǒ nu, klě tǐǒ wlòmo Ě miǎ a mǒ sɛ̀ɛba Ě miǎ a wa.” A po nɔkǔ bo, tǐà nì moo tǐ keǒ Bɔ nu a kàan dɛ mǒ, è tǐà nì moo tǐ keǒ Bɔ wa amo. 3Äǎ ni dɛ ɛ̈ nyu wùɛ mii dɛ kukǔ mǒ jěba ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ně diǒ äa konkwaà tè jleě mǒ boɔ. 4Dɛ wùɛ ä nii nɛ̀ tee ɛ ɛ̈ moo ä moo Nyesoaa na wien po nyebajle, ɛɛ jboo dɛ nɛ̀à, bo tǐ jakě bǐ diě klee wɔle le nunuɛ klee sònwɛ jejeɛ̌, ä kwɛn wlò dbadbǎ fòɛ. 5U be ä le ǔ pe ä wùlo le klɔ̀ wɛ̀ɛ ä kɛn de, ä ni konkwa jakǎ, momnɔ klee didi dɛ se tà ne. 6È noǎ tìi kɔn mǒ ä teeě lɛɛ ɛ̈ moo ä moo Nyesoaa na wien po nyebajle nì moo tè jɛɛa seǒ ä jleě mǒ ne klee äa tè le jbojbɛ klee äa wlò dbadbǎ plě äa kàan dɛ plě mɔ̀le snasnǎ klě äa wlè jleě plě kàan mǒ noɛnoɛ keǒ tùonyopo mɔ̀. 7Äǎ tmɔ̌ sen plě ä blě Nyesoaa kpě. Jebo siǐn kmɔ̌à ä nee nɛ̀ nu ɛ ä wɔ̀ě ɛ keǒ bä 8bɛɛ̌ě tǐ wùɛ wlòmo tìe bo bǔ keǒ ä tùtuɛ nye klee tìe bǔ keǒ äa tè le sɛ̀ɛ le klee bǔ ke ä tè jɛɛ le plě tìe bǔ ke ä nynɛ̌ le pe. U kpɛ ä tǐ kɛn wòje sen le tmɔ̌ nyo, kɛɛ ä boɛ dɛǒ monoo kàan tè. 9U ji äle, kɛɛ u ni ämo wòje keà u se ämoo ji. U ni ämo wòje keà u nu wiěn kokǒ nyuǒ, kɛɛ a ji ɛle ɛ̈ moo ä neě jè kmɔ̌. Kàan tè u be ä le, kɛɛ äǎ kǒ. 10Nyopò jě ɛ ɛ̈ moo wɔle ni ämo, kɛɛ tǐ wùɛ mɔ̀ ä ni le chǒn. Nyopò jě ɛ ɛ̈ moo sònwɛ ni ämo, kɛɛ ä ni nyopò fòfoa ǔ pɛ̀n klě Nyesoaa tè de jbojbɛ mǒ. U jě ɛ ɛ̈ moo ä se dɛ kɔn, kɛɛ ä kɔn noǎ wùɛ. 11Amo nyopòà neěe dě fòɛǒ moo Kownɛ̀ kɛn, ä kna äa chɛ̀ɛ wlè je sɛjesɛ ä boɛě a mɔ̀. 12Äa mǒ noɛnoɛ ä kɔn'ɔ keǒ a mɔ̀ ɛ se kɛn nae ne, kɛɛ amo kɔn mǒ noɛnoɛ nae kɛn keǒ ä mɔ̀. 13Ě tmɛɛ̌ ane wòje keà Ě tmɛɛ̌ něe jlǔ, a tee ä mǒ noɛnoɛɛ doǒ ä kɔn'ɔ keǒ a mɔ̀. 14Aǎ be se kàan tè po nyo slè. È ke mǒ slɛɛ̌ dɛ klee kenkan dɛ wɔ̀le je bi nuǔ kɛǒ tàa do nena bi nuǔ dɛ? È ke kwijlě klee pepě miǐ kɛǒ tàa do paěan numa? 15È kɛn wonwɔɔa tae neě kɛǒ Tentǎn Jǔ klee kǔ slè? Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyuà poo Tentǎn Jǔu tè kàan tè klee nyuà se Ɔɔ tè kàan tè popoɛ kɔn, bo jě ke u nu kɛɛ dɛɛ do nunuɛ? 16Bo jě dɛ tae nǔkpuǐ klee Nyesoaa kǎ fòɛ paěn nee mǒ? Nyesoa neɔ ä mǒ, tèǒ nì kɔn tè ä wǒ je kmɔ̌ ne Nyesoaa kǎ fòɛ wòje keǒ Ɔɔ win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Ě miě Ně nyopò slè nema, Ě mǐ uu Nyesoa tù u mi Ně nyopò tù.” 17Tèǒ nì kɔn tè kě Koɔn dɛ̌ Ɔ je, “Nyopòǒ moo se kàan tè po nyo a tɛ u bo plě a sàě u aa chɛ̀ slè. Dɛà see sìnɛ wɛ̀ aǎ gbè ɛ mɔ̀, Ě mi a kwa blěba 18plě Ě mǐ aa gbeǐ tù plě a mǐ Ně jbɛjujlu klee nynejujlu tù.” Dɛǒ nɛ̀ kpě kɛne Koɔn boɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\