2 Kwnɛtiɛ̌ 7

1Tèǒ nì kɔn tè ně mɔ̀niapo ale, ɛ̈ kɔn ämo kɔn imoo pee noǎ fòfoaǒ ǐ sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ, a nɛ bä sà noǎ wùɛ fǒ měne ï ni äa blǒ fǒ klee wlè ǐ nymii jǐ le plě a nɛ bä tùǒ Nyesoa ä mǐ äa chɛ̀ ngmà je tù kpǎkpǎ. 2Ba kme ä jebo. Ä sěɛlǎ aa nyu dɛ sòan mǒ ni klee bä po aa nyu kenkan snǔ wan plě bä jlǐǒ aa nyu wùɛ kɛn. 3Dɛà Ě boɛɛ Ě se ɛ boɔ keǒ boǒ jɛɛ a tè keǒ dɛ wùɛ mɔ̀. Ě tmɔɔ̌a ane ɛ̈ moo ä noɛɛ a mǒ no chɔɔ, dɛ wùɛ slě wɔ̀ ɛ mǐ a klee ämo jele sèsae le, baǎje kokoɛ̌ò ɔ̀ɔ̌ dɛ wùɛ ɛ̈ neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. 4Ě kɔn wlò je kunkuɛn fòɛ klě a mǒ plě aa tè Ě kun le kɛn chɔɔ. Amo peě kbě ja le, ii tè chǒn niǐ ni klě äa sònwɛ jejeɛ̌ wùɛ slèe chɛ̀. 5Tà ä nynia lěe Masedonìa wakǎ kɛn, fefɛ sea tà ne, tà wùɛ ä miǒ feanfeǒ sosǒ nɛ̀ jǐǒ le. Nyopò chɛtlǐia ä mɔ̀ plě ä pea fano. 6Kɛɛ Nyesoaà Ɔ̈ nyuu wlò bɛ̌ bee wɔ̀ɔn Ɔ̈ tùiě ɔɔ wlò wlòmo ble, tà Taetɔ̌ nynii Nɔ̀ tùiě ä wlò wlòmo ble. 7Ɛ se Taetɔ̌ɔ didiɛɛ do ɛɛ̌ bloo äa plɔ, kɛɛ tà ɔ tmɔɔ̌ ämoo ke a nuǒ ɔɔ mɔ̀ momǎ, nɛ̀ bloo äa plɔ ke. Ɔ tmɔɔ̌ ämo ke a ni ɛ le pònpɔn keǒ ba jě mǒo chɔɔ plě ke ně tè a nii wɔle le nunuɛ klee ke a nuě něe tè mɔ̀ konkɔn, ii tè ɛ nu mǒ ně plɔ blo chɔɔ ɛ̌ sìn'ǒ ke ɛ nu pnɔɔ bloblɛ mǒ. 8È dɛ Ě jlɛ̌ ba jii nɛ̀ moo bɛ̌ nu chněedɛ̌ǒ Ě chlěaa nyane tà bɛ̌ po a wɔle měne, ɛɛ̌ nunuǔ wɔle keǒ bo dia ɛ chlě. Klekle ně wlò bea wɔ̀ɔn keǒ ɛɛ chlechlɛ̌ mɔ̀, Ě jě ɛ ɛ̈ moo ɛ nuu a wɔle klě tǐ gbei wlòmo, 9kɛɛ klě tǐà wlòmo ně plɔ blo lo keǒ bo di ɛmoǒ chlě, ɛ se tà ɛ nii amoo wɔle tè, kɛɛ keǒ aa wɔle le nunuɛ bɛ di aa wlè nu bi di bo bitǐ. Nyesoa jlɛ̌ ba nu wɔle le, tèǒ nì kɔn tè klě ɛmoǒ wlòmo ä se dɛ nu bɛ̈ sǐ amoo mǒ bo klě wakǎ wùɛ wlòmo. 10Wɔleǒ Nyesoa ninii nyopò nì ni nu ǔ bitǐ uu wlè bo, è uu wlè bǐ bitǐ bo ù kɔn wowa dɛ. Ɛmo dɛ taeǒ ɛɛ̌ nu nyuu wlò ɛɛ̌ be wɔ̀ɔn, kɛɛ wɔleǒ kmɔ̌ jɛ lěe nyu mɔ̀ nì jɛě kmɔ̌ sie kokoɛ̌. 11Sònwɛ jejeɛ̌ wùɛà Nyesoa ja amoo mɔ̀ dɛ ɛ poǒ amoo bo ba chèǒ ɛɛ wùɛǒ kɛn bo. Ɛ nu amo ǎ peě kbě le ɛ̌ tee ɛ ɛ̈ moo a seǒ kpni kukwǐ dɛ jleě mǒ ji. Ɛ ni amo ǎ be jlo měne ǎ be fano mǒ plě ǎ jě ɛɛ dɛ ba nuǒ ɛɛ jleě mǒ, a wɛ̀ mɔ̀le ǎ mɛɛ̌ǒ nyopòǒ nii kpni kukwǐ uu plɔ tu kɛn bo ɛ̈ kɔn tè Ě chleě amoo mɔ̀. Keǒ ɛmo dɛǒ kɛn klě wakě wùɛ wlòmo a tee ɛ ɛ̈ moo tè jɛɛa seǒ a jleě mǒ ne. 12Ii tè kàan tè kě Ě chleě a chněedɛ̌ǒ mɔ̀, ɛ se nyuǒ nuu kenkan dɛǒ ɔɔ tè plě ɛ se nyuǒ ɔ nu ɛ mǒo ɔɔ tè, Ě chlě ɛle keǒ boǒ sèsae ɛ kɛn le ke ɛ nuu klě Nyesoa jǐ kɛn, ke a nuě äa tè wlò jleě konkɔn. 13Dɛǒ nɛ̀ pe ä kbě ja le. Ɛ se bä nu chǒn lee do, kɛɛ Taetɔ̌ɔ chǒn le nunuɛ nɛ̀ nu ämo ä ni chǒn le chɔɔ. Ɔ tmɔɔ̌ äne ke aa wùɛ nuě ɔɔ kèjleǒ slè sèsa. 14Ě po le wan aa tè keǒ Taetɔ̌ jemǒ plě a se ně wlò wɔ̀ɔn po. Tè wùɛà ä boɛ amoo je i moo kàan tè, dɛɛ doǒ nɛ̀ wan'à ä poo le keǒ Taetɔ̌ jemǒ poo kòo kɛn ɛ̈ moo tèǒ ä boɔɔ i moo kàan tè. 15Bɛ̌ nu bǐ beě Taetɔ̌ wlò jleě ke aa wùɛ a nuǒ ɔɔ bo tùtuɛ klee ke a nu ɔɔ bo kmekmɛ klě bo tùtuɛ fòɛ wlòmo, ɔɔ mǒ noɛnoɛ keǒ a mɔ̀ bebee le kɛn. 16Ně wlò blo chɔɔ keǒ bo di a wlò je kuun nu klě noǎ wùɛ wlòmo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\