2 Kwnɛtiɛ̌ 8

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ä jlɛ̌ ba ji ɛ dɛ Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ nuu keǒ Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ mɔ̀ ü neěe Masedonìa wakǎ kɛn. 2Kàan tè kě sònwɛ ni nu plě ǔ neaě dɛɛ wan le popa slè chɔɔ, kaǒ uu plɔ ble le plě ǔ nmɔa kwa keǒ uu nyenye noǎ u nyea nyopò tùu mɔ̀. 3Ně chɛ̀ mǒ moo sàse keǒ noǎ fòfoa u nyeeaa mɔ̀ ke u nuaě ɛɛ wòwɔ ɛ̌ sìn'aǒ le ɛ̈ see nyu bɔ kpaea u kbě. 4U bàtea ä le chɔɔ dɔ̌ keǒ bä sɔnaǒ u mɔ̀ mǒ bu kɔnaǒ wakǎ keǒ Nyesoa nyoo mǒ sèsɛ jleě mǒ ü neěe Jùdǐa wakǎ kɛn. 5U nu noǎ fòfoa chɔɔ keǒ ä mɔ̀ ï ä see lě uu ja le pɔ̀ɔn no, nyane dɛ u nuu nɛ̀ moo u nye uu chɛ̀ Nyesoa ǔ na Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ de ǔ nye uu chɛ̀ ämo. 6Tèǒ nì kɔn tè ä neǒ Taetɔ̌ demǒ bɔ sɛ̀ɛ a mǒ bɔ wɔ̀ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sàa wlò kǔ mǒ ɛɛ konkwaǒ mɔ̀ ɛ̈ ɔ tùu wlò. 7A pàn ne klě dɛ wùɛ a nii mǒ, jà aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ klee kàan tuposàà ɛɛ popoɛ klee klě aa de jijiɛ mǒ keǒ ɛmo kàan dɛǒ mɔ̀ klee ke aa fě nii nymanymǎ keǒ konkwa nunuɛ mɔ̀ plě klee aa mǒ noɛnoɛ keǒ ä mɔ̀. Ii tè ɛɛ doǒ nɛ̀ Ě jlɛ̌ ba nu a neǒ Tentǎn Jǔu wǎn tùu dlǒ mǒ keǒ ɛmo konkwaà ɛɛ nunuɛ mɔ̀ ɛ̈ monoo Tentǎn Jǔu wǎn mǒ noɛnoɛ. 8Ɛ se bo kpae a kbě keǒ ba sà wlě, kɛɛ Ě tbaě a bo Ě mǐ ɛ jě ke a nu ɛɛ nynɛ̌ sènsɛn keǒ nyopò tùu mǒ noɛnoɛ mɔ̀, nɛ̀ kɔn tè Ě pe ɛ ke nyopò tùu wlè nii jɔ měne bebeɛ je keǒ bu sɛ̀ɛ lee nyopò tùu měne. 9Bi beě a wlòmo ke Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ nu Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ konkɔn keǒ a mɔ̀, kàan tè Ɔ pàna ne, kɛɛ sònwɛ ni Ɔ keǒ aa tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ pònpan Sùsu kɔn. 10Ɛ moo dɛ Ě pe ɛ a jebo sosǒ ɛ̈ kwɛɛǒo dɛ Ě jěe ɛ̈ mii kàan numa ba nuu jleě mǒ bo. Jlǒà ä sɔɔn kɛn mǒ amo mooa nyane nyo ü nua dɛ, amo mooa nyane nyoo chɛ̀ ü poa ɛ ble keǒ bu nua dɛ wùɛ. 11Tèǒ nì kɔn tè klě tǐà wlòmo konkwaǒ a blɛɛ je ba wɔ̀ ɛ mɔ̀. Keǒ a nua nɛɛ kɛn wɔɔan ǎ poa ɛɛ ble, kě ba nu ɛ kɛn wɔɔan a mǐ konkwaǒ mɔ̀ wɔ̀. 12Bɛ̌ nu bǎ wɔɔn ɛ kɛn keǒ ba nye nyopò tùu dɛ, Nyesoa mi aa nyee dɛǒ jebo kmema ɛ̈ kwɛɛǒo noǎ a kɔn'ɔ jleě mǒ bo, ɛ̈ see noǎ a see kɔn. 13Dɛà Ě boɔɔ ɛ se nynɛ̌ sɛ̀n ba sɛ̀ɛ nyopò tùu mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa dɛ mǐ a wan le pa, kɛɛ noǎǒ a mii měne nunuuma bi boboaa kɛn mǒ. 14Klě tǐà wlòmo aa konkɔn noǎǒ sii kɛn i wɔ̀le je bi sɛ̀ɛ u mǒ no. È bɛ̌ sìn uu konkɔn noǎǒ sii kɛn i mi a mǒ sɛ̀ɛba ke, dɛǒ nɛ̀ bǎ ke ni, è aa wùɛ a memɛ̌ɛǒ mɔ̀. 15Wòje ke ɛ nuu chleěa klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ kwɛɛǒo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn digbaǐ le bòboɛ jleě mǒ bo klě kpatekpǎ blǒ kɛn ɛ̈ moo, “Nyuà bòaa digbaǐ fòfoa le bɔ sɛ̀ɛ nyopòǒ mǒ ü seaa fòfoa le bò plě nyuà bòaa digbaǐ chěnchaǐi le nyopò tùu bu sɛ̀ɛ ɔ mǒ uu wùɛ u miǒ jě.” 16Ä pe Nyesoa tàto keǒ Bɔ di Taetɔ̌ dlǒ le sìnsiɛn taeǒ nye keǒ a mɔ̀ ɛɛ doà ä kɔn'ɔ. 17Tà ä gbàlaa Taetɔ̌ wan keǒ bɔ sɛ̀ɛa amoo mǒ, ɔɔ wlò bloa le keǒ ɛ mɔ̀, ɔɔ fě nymɛ̌a ne ɔ̌ poa ɛ ble keǒ bɔ diaě a mɔ̀ɔ chɛ̀. 18Ä dbe äa bě nɔ̀ ä mǎ Taetɔ̌ debo, dɛ fòfoa ji ɔlo klě Nyesoa nyo slè ke ɔ nii Nyesoaa tuposà blě kɛne naea. 19Sɔ̌noka, ɔmoà nɔ̀ Tentǎn Jǔu wǎn sà ɔ̈ klee ämo bä kpa Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ ɛɛ konkwaà dlǒ mɔ̀ ɛ̈ ä nii keǒ bɛ boaǎ lee Koɔn'ɔ tè jǐ ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo ä jlɛ̌ bä sɛ̀ɛ nyopò mǒ. 20Ä mǎ ɔ Taetɔ̌ debo ä dbe ɔ ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ ɛ jě nyu wùɛ ɔɔ̌ di kwa nmɔ nyee noǎǒ kɔn tè ä kɔn lěe mɔ̀ slɛ̀ kɛn poo lo. 21Ä tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bä nu kàan keǒ tùonyopo jemǒ ɛ̈ see keǒ Koɔn Nyesoa jemǒo do. 22Tàii sɔ̌n'ǒ ä mɛ̌ u debo äa bě tɔ̀ɔ ɔ̈ tee ɛɛ klě wakě fòfoa wlòmo ɛ̈ moo ɔɔ fě nymɛ̌ ne keǒ Koɔn'ɔ konkwa tè mɔ̀. Klě tǐà wlòmo ɔ kuun a je wlò, ii tè sɛjesɛ ɔɔ fě nymɛ̌ ne keǒ bɔ sɛ̀ɛ a mǒ. 23Dɛ tɛ̀ɛ Ě blɛɛ je bo tmɔɔ̌ amoo de nɛ̀ moo Taetɔ̌ klee mǒ ä niǒ konkwa tàa do keǒ bä sɛ̀ɛ a mǒ. Jbɛjlu tùuǒ mǎa Taetɔ̌ debo u moo Nyesoaa tuposà kpa nyo ü Tentǎn Jǔu wǎn dboo. U ni konkwa u mǐ Tentǎn Jǔ tè jǐ boaboǎ nye. 24Tèǒ nì kɔn tè a noɛɛ u mǒ, klě ɛmoǒ ɛɛ nunuɛ wlòmo a tee ɛ klě Nyesoa nyo wùɛ slè ɛ̈ moo äa wan le popoɛ keǒ a mɔ̀ ɛ moo kàan tè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\