2 Kwnɛtiɛ̌ 9

1Sɛjesɛ Ě se kɔn bo chleě a mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛǒo ba dbo mǒ sèsɛ jleě mǒ bo klě Nyesoa nyoǒ mɔ̀ ü neěe Jùdǐa wakǎ kɛn. 2Ě ji ɛle ke aa fě nii nymanymǎ keǒ ba sɛ̀ɛ uu mǒ. Ě pee a měne wan'a chɛ̀ klě Nyesoa nyoǒ neěe Masedonìa wakǎ kɛn slè ɛ̈ moo amoà neɔɔ Akeà wakǎ kɛn a wɛ̀a mɔ̀ no jlǒà ä sɔn'aa kɛn mǒ keǒ ba dboa u mǒ sɛ̀ɛa mɔ̀. Ii tè keǒ aa fě nii nymanymǎ ɛ po nyopò fòfoa kbě ja le keǒ bu sɛ̀ɛ u mǒ ke. 3Ě dbe jbɛjluà le klě a mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa dɛà kɔn tè ä pee wan le keǒ a klee mǒ mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛǒo konkwaà jleě mǒ bo ɛɛ̌ di putu tù, kɛɛ a mǐ mɔ̀le wɛ̀ keǒ aa nyee dɛǒ mɔ̀ wòje ke Ě dǎlaa ɛ̈ moo a mia ɛ numa. 4Bɛ̌ nu nyopòà klee mǒo sɔ̌n mii Masedonìa wakǎ kɛn mǒ sɔnma bä diě plě bǎ se mɔ̀le wɛ̀, ɛ mi ä tònwe nuuma, kɛɛ ɛ̈ kɔn nyopò wùɛ kuun amoo wlò je, aa tònwe miǒ le sìnma. 5Ii tè Ě jě lɛ ɛ̈ moo ä kɔn bä dbo jbɛjluà nya u mǐ ɛ jě ɛ̈ moo nyee noǎǒ a peea lěe i wɛ̀ le mɔ̀ plě ä miě nyni ɛ̈ di ɛɛ numa bä nyniě, imo nyee noǎǒ i mǐ mɔ̀le wɛ̀ wòje nyee noǎ a jlɛ̌ ba nyee nee ɛɛ̌ di je wǒ wòje keà u kpae amoo kbě. 6A ji ɛle ɛ̈ moo bɛ̌ nu nyu bɔ̌ dɔ̌ kou gbei, ɔ mi kou chěnchaǐi bɛ̌ba, kɛɛ bɛ̌ nu nyu bɔ̌ dɔ̌ kou fòfoa, ɔ mi kou fòfoa bɛ̌ba. 7Nyu wùɛ blɛɛ je bɔ nyee ne ke ɔɔ wlò nu ɛɛ ble popoɛ ɛ̈ seěe klě wlò bɛ bǎka tǔn wlòmo plě ɛ̈ see bu kpae ɔ kbě. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa noɛɛ nyuà mǒ no ɔ̈ nye nee dɛ klě wlòo bloblɛ tǔn wlòmo. 8Nyesoa wɔ̀le je Bɔ nye a ngmna ɛ̈à see bo dbedbɛ kɔn ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ dɛ wùɛ a sòɛɛ tǐ wùɛ mɔ̀ kɔn, è a mi ii fòfoa kɔnma ɛ̈ di ɛɛ numa a miě ɛ wɔ̀ keǒ ba nu dɛ wùɛ ɛ̈ nuu kàan 9wòje keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Nyesoa nye sònwɛ nyo dɛ klě kwa nmɔ tǔn mǒ. Ɔɔ kàan dɛǒ ɛ mi dlǒ mɔ̀ muma tǐi pɛpɛ mɔ̀.” 10È Nyesoaǒ sɛ̀ɛ dodɔ̌ kou tàmo keǒ dodɔ̌ mɔ̀ plě Ɔ̈ sɛ̀ɛ digbaǐ tàmo keǒ didiɛ mɔ̀, Nɔ̀ mi dɛ tàmo sàba ke keǒ a mɔ̀ plě Ɔ mǐ dɛǒ a mii numa ngmna mɔ̀ po. Ɔ mi aa kàan konkwaǒ a nii numa ɛ mǐ dɛ fòfoa wlòmo sɔn. 11Nyesoa mi a numa a mǐ dɛ kɔn nyo mono chɔɔ a mǐ kwa nmɔ tǐ wùɛ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa nyopò fòfoa mǐ Nyesoa tàto pe keǒ aa nyenye noǎ mɔ̀ ï ä mii kwlǎ mǒ sàba keǒ u mɔ̀. 12Konkwaà a nii nɛ̀ sɛ̀ɛ Nyesoaa nyopò mǒ ɛ̈ nye u dɛ u sòɛɛ, è ɛɛ bě mǎǒo de nɛ̀ moo ɛ ni ɛ nyopòà pee Nyesoa tàto ǔ jɛ̌ dlǒ le. 13Ɛmo konkwaà a nii nɛ̀ tee ɛ ɛ̈ moo Nyesoaǒ a neeě bobo, tèǒ nì kɔn tè nyopò mi Nyesoa le bìseba ɛ̈ moo a tùiǒ Ɔɔ tuposà win bo ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo ɛ̈ a pee plě ǎ nmɔ kwa a klee nyopò wùɛ ǎ sèsɛɛ aa konkɔn noǎ kwete měne. 14U mi aa tè kmama chɔɔ u miǒ aa tà bàtee le ke. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ Ɔ nye amoo ɛ kun nu. 15Ä pe Nyesoa tàto keǒ Nyee Dɛà Ɔ nye ämoo mɔ̀ Ɛ̈ kɔn tè boǎa jǐ Ɛ̈ moo Ɔɔ chɛ̀ɛ Jǔ Ɔ nye ämoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\