2 Jɔ̀ɔ̌n 1

1Mǒ Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibopoià chlě chněedɛ̌à klě amo Tentǎn Jǔu wǎn mɔ̀ ü Nyesoa sà lěe plě Ě noɛɛ nee mǒ chɔɔ. Ɛ se ně do Ě se a mǒ noɛɛ ne, kɛɛ nyopò wùɛà ü jii Nyesoaa kàan dɛ měne u noɛɛ a mǒ no ke. 2Nyesoaa kàan dɛà neɔ ämoo mǒ plě ɛ̈ miɔ ämoo mǒ bo nema ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma, nɛ̀ mi ä numa ä mǐ a mǒ noɛɛ ne. 3Nɛ äa Gbeǐ Nyesoa klee Ɔɔ Jǔ Jùsu Tentǎn Jǔ Uu wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ klee Uu wɔle je jbojbɛ keǒ ä mɔ̀ bi muu nya, Bu nye ä ně bo wnawna ämoà jii Nyesoaa kàan dɛǒ klee ü noɛɛ nee nyopò tùu mǒ. 4Ɛ ni niǐ chǒn chɔɔ bo di ɛ wɔ̌n ɛ̈ moo aa tìe nee äa Gbeǐ Nyesoaa kàan dɛ kmɔ̌ wòje ke Ɔ nu ɛ ämoo tmɔɔ̌a bä nuu. 5Ii tè ně mǒ noɛɛ wǎn ane, ɛ se bɛ moo tetě jajlo bo chleě ɛ a mɔ̀, ɛɛ doà ä kɔnaa sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ ɛ̈ tmɛɛ̌ ämoo bä nonoɛɛ měne nɛ̀à. 6Bɛ̌ nu bä noɛɛ Nyesoa mǒ, è ä ni dɛ Ɔ tmɛɛ̌ ämoo no. Sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ tetěe doǒ a wɔ̌naa nɛ̀à, ba nonoɛɛ měne. 7Nyopò fòfoa neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ u gbee lee nyopò tùu mǒ. U tmɛɛ̌ u ɛ̈ moo Jùsu slě tùonyugbe tǔn wlòmo dii li. Nyu taeǒ kɔn ka ne bòo je ɔ moo nyopò mǒ boo nyu plě ɔ̌ moo Tentǎn Jǔu jlae nyu. 8Ba gbɛ̀ɛ aa chɛ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa kmɔ̌ sie fònfnoo snǒ sàe dɛǒ aǎ di ɛ mǎ ɛ̈ kɔn konkwa a nuu ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ɛɛ wùɛǒ jě. 9Nyu wùɛà mii sen noǎa teeba plě ɔ̈ see kàan dɛɛ teea dlǒ mɔ̀ kpaba mu ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo, ɔ se Nyesoa kɔn klě ɔɔ wlò jleě. Kɛɛ nyu wùɛà mii kàan dɛɛ teea dlǒ mɔ̀le kpaba ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo, ɔ kɔn äa Gbeǐ Nyesoa klee Ɔɔ Jǔ klě ɔɔ wlò jleě. 10Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ diě a mɔ̀ bɔ̌ slě ɛmo teea taeǒ ja, aa nyu bɔɔ̌ kme ɔ jebo plě aa nyu bɔɔ̌ pe ɔ tàtoo chɛ̀. 11Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ pe ɔ tàto, ɔ tee ɛ ɛ̈ moo ɔ wɔɔn nyuǒ ɔɔ dɛ kukǔǒ ɔ nii kɛn. 12Ě kɔn noǎ fòfoa tìi keǒ bo tmɔɔ̌ amo, kɛɛ Ě se jlǎ bo nu chněedɛ̌ bo chlě li klě a mɔ̀. Dɛɛ do Ě kun nuu wlò je bo nuu nɛ̀ moo bo diě a mɔ̀ a klee mǒ ä mǐ jeja popoo lo, ä mǐ i boɔ ɛ̈ di ɛɛ numa äa wùɛ äa plɔ mǐ blo chɔɔ. 13Aa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ü Nyesoa tbaa u dbo wan le gbògba klě a mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\