2 Pitɛ̌ 1

1Mǒ Saemɔ̌ Pitɛ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ monoo na wien po nyebajlo klee Jùsu Tentǎn Jǔu tuposà kpa nyu, Ě chleě ɛ amo nyopòà mɔ̀ ü kɔn'ɔ kàan tè wlò popoɛɛ doà ä kɔn'ɔ ɛ̈ sɔn lěe jebo siǐn Nyesoa mɔ̀ mǒ klee äa Wowa Nyu Jùsu Tentǎn Jǔ. 2Ɛ̈ kɔn amo diěe a mǐi Jùsu ji chɔɔ Ɔ̈ moo äa Koɔn, nɛ Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ klee ně bo wnawna a kɔn'ɔ ï sonwɛě Ɔɔ mɔ̀ mǒ bi bebee kɛne. 3Nyesoaa Ngmà Je Ne kpě nye ä dɛ wùɛ ä sòɛɛ keǒ bä nee Nyesoa dɛ kmɔ̌ klee dɛ wùɛ ä sòɛɛ ä mǐ Ɔmo Nyesoaa chɛ̀ ji Ɔ̈ da ämoo ä miǒ Ɔɔ tè jǐ boaboǎ klee Ɔɔ kàan kmɔ̌ wakǎ jleě mǒ kɔn. 4Keǒ imo nyee noǎǒ ii tè mɔ̀, Nyesoa nye ä pee noǎ ï kɔn tè kmaa chɔɔ klee ï nuu kàan ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔɔ ngmà je ne kmɔ̌ Ɔ nee ä miě ɛ wakǎ jleě mǒ kɔn, ä mǐ noǎ sòen'à neɔɔ kmɔ̌ wlòmo je plùu lu ï dɛ kukǔ wlògbaee jlɛjlɛ̌ dɛ jɛ lěe. 5Kɛɛ plě a mǐ imo nyee noǎǒ kɔn, a kɔn ba kɔn tè wlò popoɛ klee noǎ tìi, a poě kbě a mǎ kàan dɛ nunuɛ aa tè wlò popoɛ debo. È a mǎ aa kàan dɛ le jijiɛ debo. 6A jiě aa chɛ̀ɛ wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌, a mǐ ɛ le jijiɛ debo mǎ, è tǐ jakě jebo nynanyna nɛ̀ ba mǎ aa wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌ debo klee a mǎ aa Nyesoa dɛ aa tǐ jakě jebo nynanyna debo. 7Nyopò kàan dɛ mǒ nunuɛ nɛ̀ ba mǎ aa Nyesoa dɛ debo klee a mǎ mǒ noɛnoɛ nyopò kàan dɛ mǒ nunuɛ debo. 8Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo bɛ̌ nu kmɔ̌ taeǒ bɛ̌ fò lěè ja, ɛ miì numa mì kàan dɛ nu, ɛ miěè kàan noǎ mɔ̀ ja plě ɛ miě dɛ le jbojbɛ ja ɛ̈ kwɛɛǒo äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo. 9Kɛɛ nyuà kmɔ̌ǒ ɛ slěe mǒ ne, ɔɔ̌ jě le tɛɛ klee ɔɔ jǐ dɔ lo plě ɔ snù ke ɔɔ kpni kukwǐà ɔ nuaa ii tè nuaa wlò le pooa le. 10Tèǒ nì kɔn tè ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, a tɛ̀n ɛ mǒ keǒ ba nu Nyesoaa dedaà Ɔ da amoo klee Ɔɔ chɛ̀ Bɔ tba amo bɛ ne kmɔ̌ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. Bɛ̌ nu bǎ nu ɛmo dɛǒ, a seǎǒ aa tè wlò popoɛ jleě mǒ kplɛɛ le kpe. 11È a miǎ tɛɛ jebo kmekmɛ kɔnma klě Tentǎn Jǔu kmɔ̌ sie deplě slè Ɔ̈ moo äa Koɔn klee Wowa Nyu. 12Tèǒ nì kɔn tè baǎje a ji ili plě ǎ blěǒ Nyesoaa kàan dɛà mɔ̀ kwa kpankpa, tǐ wùɛ mɔ̀ Ě miě i a wlòmo pooba keǒ imo noǎǒ ii tè mɔ̀. 13Ke ɛ toon jleě mǒ bo Ě neě jèe kmɔ̌, ně wlò je ɛ nu tɛɛ keǒ bo po aa tè wlòmo pooa jajlo měne. 14Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě ji ɛle ɛ̈ moo Ě mi kǒba pase wòje ke äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ nu ɛ mǒo tmɔɔ̌a ɛ̈ pàe lee chnɛ̀ le. 15Ii tè Ě miě kbě poba Ě mǐ ɛ jě tɛɛ ɛ̈ moo bɛ̌ nu boǒ kǒ, imo noǎǒ ii tè miě a wlòmo beba tǐ wùɛ mɔ̀. 16Tà ä tmɔɔ̌a amoo ɛ̈ kwɛɛǒo äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu kpě klee Ɔɔ de didiɛ jleě mǒ bo, äǎ beaě wlòmene äǎ boɔa dɛ, kɛɛ äa chɛ̀ ä jěa ke Ɔɔ tè nuaa kunkuɛn ne. 17Tà Ɔ jěaa bo tùtuɛ klee tè jǐ boaboǎ ï sɔna lě Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa mɔ̀ mǒ, ä nea kɛn tùɔn. Ä wɔ̌na Nyesoaa tè jǐ boǎ win, kě i dɛ̌a Jùsu je i je, “Ně Jǔ Ě noɛɛ mǒo Nɔ̀àò! Ně wlò bloo Ɔ kɛn chɔɔ!” 18Tà ä klee Jùsu ä neaǒo ngmà je ne togbee dlǒ, äa chɛ̀ ä wɔ̌na Nyesoaa win ï sɔna lěe jɔkɛn mǒ. 19Ä jěa noǎà kɔn tè Nyesoaa wnɔsàɔpo sàlaa wan ǐ kpala tùɔn. Ɛ miǎ tɛɛ numa bɛ̌ nu bǎ po imo noǎǒ nɔkǔ jebo wòje keà pepě fɛn'ɛ klě kwijlě slè ɛ̌ kpɛ lɛɛ kpɛ chnɛ̀ gbɛ̀ɛ ɛɛ kɛn le tà Tentǎn Jǔ miǎ lěe diba. Nɔ̀ miǎě pepě jaba ɛ̈ wǒo kènta jɔtnàee pepě ɛ̈ miǎa fɔnma keǒ a kɛn. 20È dɛ tɛ̀ɛ pɛn'ǒ ii dlǒ mǒ bo ba jboo le de nɛ̀ moo ɛ se wnɔsà win kɔn ï neěe Nyesoaa chněedɛ̌ wlòmo ï nyuu do wɔ̀le je bɔ sèsae lee kɛn le, ɔ sòɛ Ngmà Je Ne Sùsuu mɔ̀ momǎ. 21Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo wnɔsà win sěɛlaě tùonyugbee kɛn wɔɔn dɛ wlòmo dii li, kɛɛ tùonyopo boɛɛaě Nyesoa pènmo wòje ke Ngmà Je Ne Sùsu nia nɛ ùu wan popoɛ keǒ bu boɔa lii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\