2 Pitɛ̌ 2

1Klě tǐǒ sìn'aa wlòmo ɛ kɔna sen le tmɔ̌ wnɔsàɔpo ü nea lěe nyopò slè wòje ke ɛ mii numa ke sen le tmɔ̌ tee nyo miě amoo slè ne. U mi je wɛ̌ba u miě gbè sùe win ja klě a slè. U mi Koɔn mɔ̀ chnɛ̀maa chɛ̀ Ɔ̈ gblà luu klě uu kpni kukwǐ slè, dɛǒ nɛ̀ mi ɛ numa Nyesoa mǐ u gbè sùe kekǎ kekǎ. 2Nyopò fòfoa mi uu kmɔ̌ kukǔǒ de nama, dɛǒ nɛ̀ mi ɛ numa nyopò mǐ kàan dɛɛ snǔà win kukwǐ fǒ měne boɔ. 3Umo sen le tmɔ̌ tee nyoǒ u kɔn ngmnano, ii tè u mi a tèà monoo sen jele boɔba u mǐ wlě jě. Kɛɛ Nyesoa bɛ̌a u kokǒ wun kɛn seela tǐ jleě, ii tè uu gbè sùesuɛ diě le. 4Najiǒpòà nuaa kpni kukwǐ Nyesoa seaǒ u wun mɔ̀ sà Ɔ̌ tuǔn'aě u na bǐtìe wan, tà u neěe ǔ pe uu chěen sonwe le klě kwijlě slè ɛ mǐ ɛɛ kpa kpa blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě miǎǒo nyni. 5Ɔ seaǒ se Nyesoa ji nyoà neaa kmɔ̌ wun mɔ̀ sàa chɛ̀, kɛɛ Ɔ nua jijǐ ně ɛ̌ kpala u. Nòwǎa do klee tàii nyiɛta tùu nù Ɔ gblàla, Nòwǎǒ nɔ̀ boɛa Nyesoaa win keǒ nyopò bu mooa jebo siǐn nyo. 6Nyesoa sùea deě fòee sɔ̌n'ǒ monoo Sedɔ̀n klee Komolà gbè, Ɔ nua na Ɔ̌ siɛna i, i nua pòpo. Ɔ nua deěǒ i mǐa jboo dɛ tù keǒ dɛ miǎa tùɔn kpaba mɔ̀ keǒ nyopòà mɔ̀ ü se Ɔɔ ji. 7Kɛɛ Ɔ gblàla Lǎtè ɔ̈ mooa jebo siǐn nyu plě ɔ̈ kɔn wlò beaa wɔ̀ɔn keǒ kpni kukwǐǒ nyopòǒ u niaa mɔ̀ ü seaa teteǎ kɔn. 8Lǎtè mooa jebo siǐn nyu ɔ̈ neaě uu slè chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè tà ɔ wɛ̌na uu noǎ kukwǐ u niaa ii tè klee ɔ jěa lii, ɛ sǐa ɔ mǒ bo. 9Uu wùɛǒ nù moo jboo dɛ ü tee ɛ ke Koɔn Nyesoa nii nyopòà moo Ɔɔ nyopò gblàgbla klě měne tèntɛn slè plě klee ke Ɔ niǒo se jebo siǐn nyoo plɔ tu kɛn bo maěa ɛ mǐ ɛɛ kpa kpa ɛ mǐi blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě kɛn jɛɛ le. 10Sɛjesɛ Nyesoa mɛɛ̌ǒ nyopòà uu plɔ tu kɛn bo ü uu kpni kukwǐi jlajlǎ dɛ kɔn'ɔ win kwa plě ü sɛ̀ɛǒo Nyesoaa kpěe tè le. Nyopò taeǒ u kun le je plě ǔ jɛɛě uu chɛ̀ le plě uǔ pe fanoo chɛ̀ keǒ bu po najiǒpò fla wan. 11Kɛɛ najiǒpòo chɛ̀à nee kbě mǒ klee ü blěe kpě ü sìn'ǒ uu mǒ uǔ nu sadoě uǔ wǒ najiǒpò tùu le keǒ Nyesoa jemǒ. 12Kɛɛ nyopòǒ u cheɛɛ̌ dɛ wùɛ le ɛ̈ u see le jbo. Bǔ ke dɛ ni, uǔ sìɛn dlǒ le wòje kwlǎ slè soa ï kɔɔn noo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ keǒ nyu bɔ kmee bɔ dbǎa. U mi gbè sùeba wòje keà soa. 13Nyesoa mi u dɛ kukǔ snǒ sàeba keǒ uu dɛ kukǔǒ u nii mɔ̀. Uu dlǒ le sìɛnsiɛn u kɔn'ɔ keǒ bu nuu plɔɔ bloo dɛ nɛ̀ moo bu nu dɛ wùɛ u jlɛ̌ɛ keǒ klɔ̀ slè. È ke u ni uu chɛ̀ɛ plɔ blooa nɛ̀ moo keǒ u klee amo ba diiǒ tàa do dɛ, dɛǒ nɛ̀ kɔn mǒ u gbeeě a mǒ. Uu kmɔ̌ǒ neě uu ja ɛ ne tònwe plě ɛ̌ moo kǔ kɛn sà kmɔ̌. 14Gblà kmɔ̌ nɛ̀ jǐě u měne, uǔ jǐ kpni kukwǐ nunuɛɛ kwlě. U chlì nyopòà kɔn dlǒ ɛɛ̌ wlɛ̀ǒo bo bitǐa mǒ ǔ peě u kpni kukwǐ slè. Wnɔwnǔ nɛ̀ jǐě u wlògbae kɛne, Nyesoaa sadǒ neǒ u kɛn. 15U sɔn'ǒ mǒ slɛɛ̌ snǔ mɔ̀ mǒ ǔ nɛ dɛ kukǔ de wòje dɛǒ Belìan nuaa ɔ̈ mooa Beɔ̀ɔ jbɛjuju seela tǐ jleě ɔ̈ noɛɛa wlě mǒ ï bɔ̌ nuaa dɛ kukǔ u mia nɔɔ nyema. 16Kɛɛ jakǎsè pnaěa ɔmo Belìan'ǒ jǐ mǒ keǒ ɔɔ dɛ kukǔǒ mɔ̀, jakǎsèà see boɔboɔ win kɔn bɔ̈ boɔɔ, kɛɛ ɔ boɔa wien wòje tùonyu ɔ̌ kana wnɔsàɔ Belìan je keǒ ɔɔ dɛ ɔ miaa numa mɔ̀ ɛ̈ tɔ̀n sea lěe wlòmo ne. 17Umo nyopòǒ u se dɛ mǒ ne wòje neǎa chlolǎi ï maa plě uu dlǒ le sìɛnsiɛn ɛɛ̌ nyna dɛɛ do kɛn bo wòje nukpě ï pìpia tɛkɛ̌ɛ le. Nyesoa wɔ̀ mɔ̀le kwijlě kpǎ fòɛɛ tùɔn keǒ u mɔ̀. 18U pe wun fòe le ɛ̈ see dɛ mǒ ne klee u ni tùonyuu jlajlǎ dɛ kukǔ ǔ sɛ̀ǒ nyopò Nyesoa demǒ ü kèke u tùi Nyesoa dɛ wlò bü plùu luu nyopòǒ neěe kpni kukwǐ slè je. 19U peeě ɛ nyopòǒ ɛ̈ moo u mi noǎ wùɛɛ dbǐ mǒ wanma, kɛɛ uu chɛ̀ u moo kèiapo keǒ noǎ sòen le nunuɛ mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo dɛ wùɛà kɔn'ɔ tùonyu win kwa ɔ moo kèi keǒ ɛ mɔ̀. 20Bɛ̌ nu nyopò bǔ plùu kmɔ̌à ɛɛ noǎ sòen je keǒ bu ji äa Koɔn klee Wowa Nyu Jùsu Tentǎn Jǔ, kɛɛ plě bǔ pìnpin uu chɛ̀ klě imo noǎǒ slè bǐ kɔn u win kwa de, è uu kmɔ̌ǒ u nee ɛ nymi le jǐ ɛ̌ sìn'ǒ kmɔ̌ǒ u neaa mǒ plě ǔ kee Tentǎn Jǔ ji. 21Ɛ mii tɛɛ numa keǒ buǔ jii jebo siǐan snǔǒ kpe, ɛ̀ sìn'ǒ bu beǒ ɛ mɔ̀ plě bu wan'ǒ ɛ mɔ̀ de bu tbɛ Nyesoaa ngmà je ne teteǎǒ Ɔ nye nuu kɛn. 22Dɛǒ kpalaa tùɔn keǒ u jleě mǒ nɛ̀ tee ɛ ɛ̈ moo dǎtèkpeà u poaa i mooa kàan tè ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Gbè wlà wlè plě ɔ̌ chè de ɔ̌ di li de,” klee “Bochoà u pnee ɔ duǐ jemǒ ɔ̌ mi de klě plà slè de ɔ̌ blǐkèe měne.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\