2 Pitɛ̌ 3

1Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, dɛà nɛ̀ moo sɔ̌n nenɛ chněedɛ̌ Ě chleě a mɔ̀. Klě ii sɔ̌n wùɛǒ wlòmo Ě tɛ̀n ɛ mǒ boǒ pooě a noǎǒ wlè jleě ɛ̈ di ɛɛ numa aa dlǒ le sìɛnsiɛn miě mɔ̀le snǎ. 2Ě jlɛ̌ bi beě a wlòmo dɛ Nyesoaa ngmà je ne wnɔsàɔpo boɔlaa seela tǐ jleě klee dɛǒ äa Koɔn Ɔ̈ moo äa Wowa Nyu tmɔɔ̌a amoo klě Ɔɔ tuposà kpa nyo mǒ. 3Klekle dɛ ba jboo le nɛ̀ moo klě kmɔ̌à ɛɛ demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ wě wlòmo, nyopòà pee Nyesoa dɛ pà kɛn u miǎě diba, u nɛ uu chɛ̀ɛ noǎ kukwǐi jlajlǎ dɛ de. 4Kě u miǎ dǎba ɛ̈ moo, “Dɛ̌ɛ̀ Tentǎn Jǔ peeaě ɛ ale ɛ̈ moo Ɔ mia de dibaò? È tà Ɔ neě de? Aa gbeǐpòo gbeǐpò kǒ lo, kɛɛ sɔɔn'aě tǐǒ Nyesoa nuaa kmɔ̌à jleě mǒ, ke kɔn do ɛ dǔaa neneɛ mǒ kě ɛ neě jè.” 5U poa ɛ ble keǒ bu snùa ni ɛ̈ moo seela tǐ jleě Nyesoa boɔla wien jɔkɛn nuua plě kmɔ̌à ɛ̌ nea tà, ɛ sɔnaě ně wlòmo plě ɛ̌ nuua ně. 6Něe doǒ nɛ̀ Nyesoa nua ɛ̈ jǐaɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀le ɛ̈ sùea dɛ wùɛ gbè. 7Klě tǐà wlòmo Nyesoaa win nì tù jɔkɛn klee kmɔ̌ bo ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ɔ miǎ na nu Ɔ miǎ i gbè sùe. Ɔ tù i bo keǒ blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀ tà Ɔ miǎa se Nyesoa ji nyopò gbè sùeba. 8Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, dɛɛ doà nɛ̀ kɔn tè baǎ snì ɛ̈ moo mɔ̀le bebɛ̌ seǒ chnɛ̀ jlǒ waě klee jlěe taslěwae slè ne keǒ Koɔn mɔ̀, ii wùɛ i boaa mǒ kɛn keǒ Ɔ mɔ̀. 9Koɔn se le tnɛ̀ keǒ dɛà Ɔ peeěe mɔ̀ wòje ke nyopò tùu dlě ni ɛɛ jejeɛ̌, kɛɛ Ɔ kɔn wlò dbadbǎ keǒ ä mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ se jlǎ nyu wùɛ bɔ sùe gbè, kɛɛ Ɔ jlɛ̌ nyu wùɛ bɔ bitǐ ɔɔ wlò bo. 10Koɔn'ɔ de di chnɛ̀ jlǒ waěǒ nyu seǎ ɛ wlò tɔɔnma mu wòje keà jlǐ nyu diěe klě tǒn wlòmo. Klě tǐǒ wlòmo jɔ miǎ fǎnma ɛ miǎ klu, noǎǒ neěe jɔ mǒ na miǎ i gbè sùeba, è kmɔ̌à klee noǎ wùɛ ï neɔ ɛɛ mɔ̀ i miǎ sinma. 11Ke ɛ toon jleě mǒ bo noǎ wùɛ ǐ miǎ bòo gbè sùesuɛ numa, tùonyopo tae ba mooǎaǎ kɛ? Ba ne ngmà je a miě aa chɛ̀ Nyesoa kwete mǒ tù 12ɛ̈ kɔn amo fee waěǒ kɛn mǒ ɛ̈ kɔn Nɔ̀ miǎ lěe diba. A poě kbě a nu dɛǒ a wɔ̀lee nunuɛ ɛmo waěǒ ɛ miǎě di pase. Klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo na miǎ jɔkɛn gbè sùeba klee noǎ wùɛ ï neěe jɔkɛn. Naa funfǔ miǎ i nu i miǎ wlɔ. 13Kɛɛ ä pɛ̀n jɔkɛn klee kmɔ̌ jajlo snǔ mɔ̀le ï Nyesoa peeě ämoo, tàà jebo siǐn nyo miǎ lěe nema. 14Tèǒ nì kɔn tè ně mǒ noɛɛ nyopò ane, ɛ̈ kɔn amo pɛ̀n imoo noǎǒ snǔ mɔ̀le, ba poě kbě a nu dɛ a wɔ̀lee nunuɛ a miě mɔ̀le snǎ tè jɛɛa ɛɛ̌ diǒ a jleě mǒ ne plě ně bo wnawna miǒ a klee Nyesoa slè ne. 15Ba jě lɛ ɛ̈ moo äa Koɔn'ɔ wlò dbadbǎ Ɔ kɔn'ɔ keǒ a mɔ̀ nɛ̀ moo aa fɔ̌ a kɔn keǒ ba gblàe le klě aa kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo wòje ke äa mǒ noɛɛ nyu Pɔ̀ɔ̌ nu ɛɛ chlechlɛ̌ ɔ̈ kɔn'ɔ tɔ̀n ɛ̈ sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ ɔ̌ tmɔɔ̌ amoo ba nuu. 16Tèǒ nì Pɔ̀ɔ̌ boɔ klě ɔɔ chněenoǎ wùɛ ɔ chlěaa wlòmo klě a mɔ̀. Ɛ kɔn noǎ tìi neě ɔɔ chněenoǎ wlòmo ï kɔn le jbojbɛ kmaa wan ïà nyopòà neěe boboɛ mǒ klee ü kɔn dlǒ le sìɛnsiɛn ɛɛ̌ nynaa dɛɛ do kɛn bo u tmɛ̌ sen le u sèsɛɛ kɛn le wòje dɛɛ doǒ u nii Nyesoaa win be tìi mǒ. Ii tè dɛǒ u nii u jɛ uu chɛ̀ gbè sùesuɛ bobo. 17Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ jii noǎ wùɛǒ ɛ̌ wɛ̀ɛ mɔ̀le, ii tè ba tùě jǐ bo ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòǒ uǔ tùǒo teteǎ ble uu kenkan noǎǒ iǐ diǒ aa nyu snǔ mɔ̀ sà keǒ Nyesoa jleě mǒ aǎ diǒ aa tùɔn'ǒ a neǒo kɛn kplɛɛ le ɛ̈ nee kpokpo. 18Kɛɛ a muu nya, a kun klě äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu wlòo jlajlǎ dɛ mǒ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ klee klě Ɔɔ de jijiɛ mǒ. Nɛ Bɔ kɔn de bìsea klě tǐà wlòmo plě ke kmɔ̌ mii jleě mǒ bo tonma, kě bɛ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\