2 Tɛseloniǎ 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌ klee Salě klee Timɛtěà chlě chněedɛ̌à, ä chleě ɛ amo Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ mɔ̀ ü neěe dě fòɛǒ moo Tɛslonikà wlòmo ü kɔn'ǒo Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ moo äa Gbeǐ klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ. 2Nɛ äa Gbeǐ Nyesoa klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Uu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ klee Uu ně bo wnawna keǒ a mɔ̀ bi muu nya. 3Tǐi pɛpɛ mɔ̀ ä kɔn bä pe Nyesoa tàto keǒ aa tè mɔ̀. Ɛ wɛɛn'ǒ le keǒ bä nu ɛ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Jùsu mǒ ɛ kwin ni ɛ̌ bebee kɛn le plě aa měne nonoɛɛa bebee kɛn le. 4Tèǒ nì kɔn tè bä klě nyopò tùu mɔ̀ boɛ ü monoo Tentǎn Jǔu wǎn ä pneě u je aa tè keǒ aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ mɔ̀ klee ke a nuu bo nynanyna kpankpa klě aa tè wlò popoɛ mǒ tǐǒ jleě a neěe tè mɔ̀ tèteɛ wùɛ klee sònwɛ jejeɛ̌ǒ slè. 5Aa tè wlò popoɛ tee ɛ ɛ̈ moo Nyesoa nua mǒ slɛɛ̌ dɛ keǒ Bɔ chlàla ɛ ɛ̈ moo a blɛɛǒ je keǒ ba neě Ɔɔ win kwa konkɔn bobo ɛ̈ kɔn tè a jěe sònwɛ klě nyopò tùu kwete mǒ ü Ɔ see win kwa kɔn. 6Nyesoa ni mǒ slɛɛ̌ dɛ, tèǒ nì kɔn tè nyopòǒ ü tè aa tè mɔ̀ Ɔ miǒ uu plɔ tu kɛn bo maěma. 7Bɛ̌ nu bo Koɔn Jùsu Bɔ̌ wǒǎ tàmo Bɔ̌ sɔnǎě jɔkɛn mǒ, Ɔ klee Ɔɔ kpě kɛne najiǒpò, Nyesoa miǎě a klee ämo sònwɛ jejeɛ̌ǒ slè sàba. 8È nyopòǒ se Ɔ ji Ɔ miǎ na numa Ɔ miǎǒ uu plɔ tu kɛn bo maě ne klee nyopòà se Ɔɔ kàan tuposàa tè kàan tè po ɛ̈ kwɛɛǒo äa Koɔn Jùsu jleě mǒ bo. 9Ɔ miǎǒ uu plɔ tu kɛn bo maěma ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma klee Ɔ miǎǒ u äa Koɔn Jùsu klee Ɔɔ kpě fòe jleě mǒ sà 10klě waěǒ kɔn mǒ Ɔ miǎa de diba Ɔɔ nyopò miǎ Ɔɔ tè jǐ boaǎ le klee nyopòà po Ɔɔ tè kàan tè u miǎǒ Ɔɔ tùtuɛ nye. A poa tuposàǒ ä poa amoo je ɛɛ tè kàan tè ɛ̈ kwɛɛǒ Ɔɔ jleě mǒ bo, ii tè a miǎǒ Ɔ tùtuɛ nyema klě waěǒ wlòmo. 11Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè tǐ wùɛ mɔ̀ ä bɛ̀te keǒ aa tè mɔ̀, äa Nyesoa mǐ a nu a miǒ je blɛɛ le keǒ Ɔɔ deda mɔ̀, è Ɔ mi a Ɔɔ kbě nyema a mǐ kàan dɛ wùɛ nu ɛ̈ aa tè wlò popoɛ jlɛ̌ ba nuu. 12Klě ɛmo dɛǒ ɛɛ nunuɛ mǒ a mi äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu nynɛ̌ tè jǐ boaboǎ nyema, è Ɔ mi aa tè jǐ boǎba ke. Äa Nyesoaa klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu wlòo jlajlǎ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ nɛ̀ nu ɛ ɛ̌ wɔ̀le ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\