2 Tɛseloniǎ 2

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, dɛǒ kwɛɛǒ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu de di tè jleě mǒ bo klee äa de bòboɛ Ɔ klee ämoo sɔ̌n, Ě bɛ̀te ale, 2wnɔsà win klee u je win klee chněedɛ̌ǒ u je ɛ̈ sɔn nɔ ämoo mɔ̀ mǒ ɛ̈ boɔ lii ɛ̈ moo chnɛ̀ jlǒ waěǒ Koɔn mii de jaba ɛ sìn ni ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, iǐ ni aa wlè iǐ sɛkɛ jǐ měne plě iǐ pe a fano mǒ. 3Ɛmo waěǒ ɛ seǎǒ nynima mu ɛ mǐ ɛ kpa kpa Nyesoaa demǒ bɔɔ̌ tèe le sàea fòɛ miǎ tùɔn kpa klee ɛ mi ɛ kpa kpa nyuǒ moo dɛ kukǔ nuɔ ɔ̈ miěe na slè ɔ miǎ tàmo wǒ, ii tè aǎ sonwɛǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ gbee a mǒ klě wakǎ wùɛ wlòmo. 4Dɛ kukǔ nuɔǒ ɔ miǎ dɛ wùɛ je wɔ̀nma ɛ̈ kɔn wɛ̀ nyopò sɛ̀ɛ ü dɛɛ nyesoa. Ɔ miǎ ɔɔ chɛ̀ɛ nynɛ̌ kuɛnma ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ miǎ bo ne klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo klee ɔ miǎ ɔɔ chɛ̀ Nyesoa dae le. 5Tǐǒ jleě Ě neaě amoo mɔ̀ Ě tmɔɔ̌a ane ɛɛ tè. Iǐ be kɛě a wlò jleě le? 6Aa chɛ̀ a ji ɛle ke ɛ̈ moo ɛ kɔn dɛ tɛ̀ɛ nɛ̀ kɛɛ̌n jè ɔmo dɛ kukǔ nuɔǒ je ɔ̌ sěɛ tàmo wě klě tǐà wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ nu tɛɛ tǐ bǐ nyniǎǒ Nyesoa miǎ ɔ pepě mǒ po. 7Dɛ kukǔu kpě kpɛ tùɔn no ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le klě je wɛ̌ tǔn wlòmo kělɔ kmɔ̌ mɔ̀. Kɛɛ nyuǒ kenkɛɛ ɛɛ jele ɔ miǐ jè ɛ jele kenkaema ɛ mǐ ɛ kpa kpa Nyesoa miǎǒ ɔ sà. 8È nyuǒ ɔ̈ɔ̌ tùǒo teteǎ Nyesoa miǎ ɔ pepě mǒ poba. Äa Koɔn Jùsuu win'ǒ Ɔ miǎa boɔba nì miǎ ɔ dbǎba klee bɛ̌ nu Ɔmo Koɔn Bɔ̌ diǎ le, Ɔɔ tùɔn kɛn neneɛ nɛ̀ miǎ ɔ gbè sùeba. 9Bɛ̌ nu nyuà ɔ̈ɔ̌ tùǒ teteǎ bɔ̌ diǎlě, Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ sìsi klɔ̀ba nɔ̀ miǎ ɔ kbě nyema ɔ miǎ sen le tmɔ̌ sàlesaa doědoe nu klee wlòlekaen noǎ klee je te noǎ. 10Dɔ̌ɔdɔ̌ noǎa kukwǐ wùɛ nì ɔ miǎ numa, ɔ miǎ tùonyopo mǒ boo lo ü miěe na slè. Tè kɔn tè u miěe na slè nɛ̀ moo u se kàan tuposàà ɛɛ tè kàan tè po ɛ̈ kwɛɛǒo Jùsu jleě mǒ bo ɛ̈ mi uu gblàba klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 11Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa mi kbě dboba i mǐ u mǒ boo lo ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ dɛ kukǔ nuɔǒ ɔɔ sen'ǒ ɔ tmɛ̌ɛ ii tè kàan tè po. 12È ɛ blěe dɛ miě ɛɛ wlòmo sɔnma nɛ̀ moo nyu wùɛ ɔ̈ see Nyesoaa kàan tuposàà ɛɛ tè kàan tè po, kɛɛ ɔ̈ kwɛn'ɛ plɔɔ bloblɛ keǒ dɛ kukǔ nunuɛ mɔ̀, ɔ mi na slè mumuɛɛ wun kɛn bɛɛ̌ba. 13Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, tǐ wùɛ mɔ̀ ä kɔn bä pe Nyesoa tàto keǒ aa tè mɔ̀, amoà Koɔn noɛɛ nee mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ Nyesoaa chɛ̀ Nɔ̀ tbala amo a mǐa wa klě aa kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo ɛ̈ǒ Ngmà Je Ne Sùsu klee aa tè wlò popoɛ nuu a kɔn'ɔ klě Nyesoaa kàan tuposàà mǒ ɛ̈ kwɛɛǒo Jùsu jleě mǒ bo. 14Kàan tuposàà ä pe amoo je nɛ̀ Nyesoa daeě a mǒ keǒ ba kɔn tè wlò popoɛ ɛ̈ diɛɛ numa a miě äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu tè jǐ boaboǎà wakǎ jleě mǒ kɔn. 15Tèǒ nì kɔn tè ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, a nyna bo kpankpa klě aa tè wlò popoɛ mǒ. A muu nya noǎǒ ä tee amoo a kpa i dlǒ mɔ̀ ï sɔn'ǒ äa chɛ̀ wien mǒ plě klee ä chlěe. 16Äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ klee äa Gbeǐ Nyesoa noɛɛ ä mǒ no plě Ǔ kɔn Uu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀. Ii tè U mii nya Ǔ pe ä kbě ja le klee Ǔ nye ä kàan wlò je kunkuɛn. 17Nɛ Bu po a kbě ja le klee Bu nye a kbě a mǐ kàan dɛ nu klee a mǐ kàan dɛ wùɛ boɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\