2 Tɛseloniǎ 3

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, demǒ bɔɔ̌ dɛ nɛ̀à, a bàte keǒ äa tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa tuposàà kwɛɛǒo äa Koɔn Jùsu jleě mǒ bo ɛ mǐ nya muu nu, ɛ mǐ le gbɛ̀tɛɛ le klě le wlewlě tǔn wlòmo klee ɛ miǒ tùtuɛ kɔn wòje keǒ ɛ nuaa klě a slè. 2Ɛ se nyu wùɛ ɔ se tè wlò popoɛ kɔn klě Jùsu mǒ, ii tè a bàte Nyesoa ke Ɔ mǐ a gblà klě wlè jakě klee kpnii jǐlenymi nyo kwete mǒ. 3Koɔn mǎě bo sèn keǒ a mɔ̀ plě Ɔ mi a kbě nyema klee Ɔ mǐ a jǐ mɔ̀ tù klě kpnii jǐlenymi nyu kwete mǒ ɔ̈ moo kǔ. 4Ä ji ɛle tɛɛ ɛ̈ moo a kɔn tè wlò popoɛ plě ǎ ni dɛǒ kɔn tè ä tmɔɔ̌a amoo ba nuu plě a miǐ jè ɛ nya kpaeba a mǐ ɛ nu. 5Nɛ bo Koɔn Bɔ nae amo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ nyopò tùu mǒ noɛɛ ne keǒ Nyesoa nii klee a mǐ wlò dbadbǎ kɔn keǒ nyopò tùu mɔ̀ keǒ Tentǎn Jǔ nii. 6Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, klě äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu nynɛ̌ wlòmo ä tmɛɛ̌ ane ɛ̈ moo Tentǎn Jǔu wǎnpòi wùɛ ɔ̈ fnàa klee ɔ̈ɔ̌ nuu dɛǒ ä tee amoo, baǎ kwɛn'ǒ ɔɔ nunu noǎ wakǎ jleě mǒ. 7Aa chɛ̀ a ji ɛle ɛ̈ moo a kɔn ba sàě äa fì le. Tǐǒ jleě ä neaě amoo slè ä sea fnà 8plě äǎ dia nyu wùɛ digbaǐ ï ä seaa tɔ̀n, kɛɛ tǒn klee chnɛ̀ ä peaě kbě ä nia konkwa ɛ̈ di ɛɛ numa äǎ dia nyu wùɛ wlò le popa keǒ dɛ ä sòɛaa mɔ̀. 9Ä blěa kpě keǒ bä gbàla a wan keǒ mǒ sɛ̀ɛa mɔ̀, kɛɛ ä sea ɛ nu ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐa ɛɛ tee dɛ tù keǒ a mɔ̀, a mǐaě äa fì le sà. 10Tǐǒ jleě ä neaě amoo slè, tetě ä nyea amoo nɛ̀ moo bɛ̌ nu nyu bɔ̌ se konkwa nunuɛ jlǎ, è aǎ sonwɛǒ ɔ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ di dɛ. 11Dɛ kɔn tè ä nyea amoo tetěǒ nɛ̀ moo ä wɔ̌na dɛà ɛ̈ moo aa tìe tùu fnàna ne uǔ nua konkwa wùɛ, kɛɛ u nia kpasùjasu dɛ. 12Dɛà nɛ̀ ä tmɛɛ̌ umo nyopò taeǒ plě ä tbɛ u saěn klě äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu nynɛ̌ wlòmo ɛ̈ moo bu dbǎ tùɔn bu ne bo u mǐ konkwa nu, u mǐ uu chɛ̀ mǒ sɛ̀ɛ le. 13Kɛɛ amoà moo něe bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, aǎ seɛ keǒ kàan dɛɛ nunuɛ mɔ̀. 14Bɛ̌ nu bo nyu wùɛ bɔ̌ seǒ chněedɛ̌à ä chleě amoo mɔ̀ ɛɛ win tù, ba maě ɔmo nyuǒ jleě kɛn bo, è ɔ klee amo aǎ bebee mɔ̀ aǎ niǒ dɛ tàa do ɛ̈ di ɛɛ numa tònwe miǒ ɔ je be. 15Aǎ ni ɔ wòje keà jlae nyu, kɛɛ keǒ bɔ sà ɔɔ kmɔ̌ de mɔ̀, a tba ɔ saěn keà mɔ̀nai. 16Tǐi pɛpɛ mɔ̀ nɛ äa Koɔn Jùsu Ɔ̈ nye Ɔɔ nyopò ně bo wnawna Bɔ nye a ně bo wnawna klě wakě wùɛ wlòmo. Nɛ Bɔ neeǒ aa wùɛ mɔ̀. 17Mǒ Pɔ̀ɔ̌à dǔ pěnsnètuà mǒ ɔ̈ sà ɛ dɛ chlě nyu kwa ɔ̈ chlě imo wan le gbà win'à. Dɛà nɛ̀ moo ně chɛ̀ɛ chlechlě kwete plě kě Ě ni chněedɛ̌ wùɛ son kɛn popoɛ. 18Nɛ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ aa wùɛ mɔ̀ bɛ muu nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\