2 Timɛtě 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ moo Tentǎn Jǔ Jùsuu tuposà kpa nyu ɛ̈ monoo Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ, Ɔ̌ dbo mǒ boǒ boɔɔ Ɔɔ pee dɛɛ tè kɛn ɛ̈ kwɛɛǒo kmɔ̌ sie fònfnoo tè jleě mǒ bo ɛ̈ ä kɔn'ɔ ɛ̈ diiě tè wlò popoɛà ä kɔn'ɔ mǒ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. Ě chleě ɛ 2mò Timɛtě mɔ̀ ɔ̈ Ě noɛɛ nee mǒ wòje keà ně chɛ̀ɛ wlòmo sà jǔ. Nɛ bo Nyesoa Ɔ̈ moo äa kàan Gbeǐ klee Tentǎn Jǔ Jùsu Ɔ̈ moo äa Koɔn Uu wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlè kǔ mǒ klee Uu wɔle je jbojbɛ keǒò mɔ̀ bi muu nya plě Bu nyeè ně bo wnawna. 3Ě pe Nyesoa tàto Ɔ̈ kɔn konkwa Ě nii klě ně wlò wùɛ mɔ̀ wòje ke ně gbeǐpò niaa. Ě pe Ɔ tàto keǒ nè tè wlò popoɛ kɔ̀n'ɔ ɛɛ tè mɔ̀, tǐ wùɛ mɔ̀ boǒ kle&^ Nyesoa mɔ̀ boɛ, Ě peě nè nynɛ̌ tǒn klee chnɛ̀. 4I beěě mǒ wlò keǒ nìaa fìnfiɛn tǐǒ jleě Ě sonwɛaě mòo mɔ̀ mǒ, ii tè Ě jlɛ̌ boǒ jě mò de ɛ̈ di ɛɛ numa ně plɔ mǐ blo chɔɔ. 5Bɛ̌ nu bo ke ɛ dlǒ mɔ̀le sìɛn ke nù ɛɛ nynɛ̌ sènsɛn keǒ Tentǎn Jǔu kàan tè popoɛ mɔ̀, Ě pe Nyesoa tàto de. Klekle nè d&^fɔ̀ Loěse klee nàǎ Unɛ̌se nù poa Ɔɔ tà kàan tè, è Ě ji ɛle ɛ̈ moo nè chɛ̀ pò Ɔɔ tè kàan tè ke. 6Tèǒ nì kɔn tè Ě peeě iì wlòmo, tǐǒ jleě Ě poa mòo sonwe dlǒ bo, Sùsuu nyee dɛǒ Nyesoa nye mòo nuu ɛ konkwa ke ɛ nuě ɛɛ wòwɔ. 7Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa se ä Ɔɔ Sùsu nye Ɛ mǐ ä nu ä mǐ fano pe, kɛɛ Ɔ nye ä Sùsu Ɛ̈ ni ämoo ä nee kpě kɛn klee ä noɛɛ nee nyopò mǒ plě ä ji äa chɛ̀ɛ wlò kwa bleblɛ̌. 8Tèǒ nì kɔn tè nè pe tònwe keǒ bò nu sàse dɛ keǒ nyopò tùu mɔ̀ keǒ Koɔn Jùsu jleě mǒ klee nè pe tònwe keǒ ně tè mɔ̀ keǒ bo moo wùlo po nyu keǒ Ɔɔ konkwaà Ě nii ɛɛ tè mɔ̀. Kɛɛ Nyesoaa kpě nì bò nu miě ɛ wɔ̀ mìǐ kɛn be ä mǐ sònwɛ jě keǒ kàan tuposàà ɛɛ tè mɔ̀. 9Nyesoa Nɔ̀ moo Nyu Ɔ̈ gblà ämo klě kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo Ɔ̌ da ämo keǒ bä tù äa chɛ̀ ngmà je. Ɛ se bä nu dɛ tɛ̀ɛ ɛ̈ blɛɛ ɛɛ je, ii tè Bɔ nua ɛmo dɛǒ keǒ ä mɔ̀, kɛɛ plě kmɔ̌à ɛ mǐa wlò tùe ɛ mooa Ɔ ble po dɛ keǒ Bɔ kɔna Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ klě tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ ä kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. 10È Nyesoa tee ä Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ le ɛ̈ Ɔ kɔn'ɔ keǒ ä mɔ̀. Ke Ɔ nu ɛɛ nunuɛ nɛ̀à, Tentǎn Jǔ Jùsu Ɔ̈ moo äa Wowa Nyu Nɔ̀ diɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ Ɔ̌ sùe kokoɛ̌ɛ kpě gbè klee Ɔ̌ nye ä Nyesoaa kàan tuposà ɛ̈ poo kmɔ̌ sie fònfno pepě mǒ keǒ ä mɔ̀. 11Ně chɛ̀à Nyesoa Nɔ̀ sàla mǒ keǒ bo moo Ɔɔ win'i boɔboɔ nyu klee tuposà kpa nyu plě bo moo kàan tuposàǒ ɛɛ tee nyu. 12Tèǒ nì kɔn tè baǎje mǒà bo ke noǎǒ ii sònwɛ jě, ɛɛ tònwe ně nu mǒ keǒ tuposàǒ mɔ̀. Ě ji Nyu tae Ě kpae lee wlò lo plě Ě ji ɛ ɛ̈ moo Ɔ wɔ̀le je Bɔ tù ɛmo tuposàǒ jleě mɔ̀ tɛɛ tɛɛ ɛ̈ Ɔ poě mǒo kwete mǒ ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɛ mǐ blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě kɛn jɛɛ le. 13Ɛmo tuposàǒ wɔ̀n'ɔ ɛ̈ sɔn'ě mǒo wien mǒ nɛ̀ bò tmɔɔ̌ nyopò tùu, è tè wlò popoɛ klee mǒ noɛnoɛ Tentǎn Jǔ Jùsu nye mòo bi muu nya. 14Ngmà Je Ne Sùsuà Ɛ̈ neě ämoo mǒ Bɛ mǎǒò mɔ̀ mìě kàan tuposàà bo tù ɛ̈ Nyesoa poě mòo kwete mǒ. 15Jì ɛle ɛ̈ moo nyu wùɛ neɔɔ Esìa wakǎɔ kɛn nɔ̀ tbɛɛ̌ kɛn, jà Fijilɔ̌ klee Hɛmakanǐ. 16Kɛɛ nɛ bo Koɔn Nyesoa Bɔ kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ Onisefowlǎa koǔ bo kwɛɛn mɔ̀. Tì wùɛ mɔ̀ nɔ̀ peaǎ kbě ja le plě ɔɔ̌ pea tònwe keǒ bu poaǎ w&ulo ɛɛ tè mɔ̀. 17Kɛɛ tà ɔ nyniǐa bò lɔɔ dě fòɛà moo Wlùun wlòmo sosǒ, ɔ pɔ̀naǎ le ɔ̌ jěa mǒ kělɔ wùlo pola mǒ. 18Nɛ bo Koɔn Nyesoa Bɔ kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ ɔ mɔ̀ klě blliǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo. Timɛtě, nè chɛ̀ ji ɛle ke Onisefowlǎ nu mǒo mǒ sɛ̀ɛa klě dě fòɛǒ moo Ɛfèse kɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\