2 Timɛtě 2

1Keǒ mòà mɔ̀ ɔ̈ moo něe jǔ, nɛ bo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒò mɔ̀ bɛ poò kbě ja le. 2Dbo nyopò ü kun nuu wlò je bu kpa win'à wɔ̀n mǒo wan Ě boɔɔ keǒ sàsepo fòfoa jemǒ. Tba nyopò ü miě ɛɛ wɔ̀ba keǒ bü tee lee nyopò tùu. 3Nyna Tentǎn Jǔ Jùsuu de nenaa sònwɛ jejeɛ̌ jebo wòje keà kàan tabɔ̀poi nynɛɛ sònwɛ jejeɛ̌ jebo. 4Kàan tabɔ̀poi ɔɔ̌ poě ɔɔ chɛ̀ noǎà nyopòà see tabɔ̀ u nii slè ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐ ɔɔ nyefòɛɛ plɔ bloo lo. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, dɛ tɛ̀ɛ nɛ̀ bɛɛ̌ dbɛɛ leè jǐ le keǒ bò sà Nyesoaa konkwa jleě mɔ̀. 5Bɛ̌ nu bo de sakǎ nyo bǔ ke blala mǒ mi, nyu wùɛ se ɔɔ bǐì duba mu, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ̌ tùǒ ɛmo blalaǒ ɛɛ teteǎ wùɛ bo plě. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, tùǒ Nyesoaa teteǎ bo ɛ̈ di ɛɛ numa mì duduɛ kɔn. 6Jlě nu nyuà nii konkwa jakǎ ɔ blɛɛ je nyane dɛǒ sonwɛ lěe chèǒ mǒ nɔ̀ bɔ di ɛ, ii tè nuu Nyesoa konkwa jakǎ mɔ̀. 7Dɛ wùɛà Ě boɛɛ nae ɛ wlò kɛne, Koɔn Nyesoa mi ɛɛ le jbojbɛ wùɛ mò nyema. 8Bi beěè wlò jleě, Tentǎn Jǔ Jùsu Ɔ̈ diiě klɔ̀ba Dèběsee tùgba slè, Nyesoa dǔa Ɔ mǒ je Ɔ̌ sàlaě Ɔ kǒla mǒ, dɛǒ nɛ̀ moo kàan tuposà Ě pe, 9nɛ̀ kɔn tèà Ě jě sònwɛ Ě neɔ wùlo wòje dɛ kukǔ nuɔ, kɛɛ Nyesoaa win se je kaen ne keǒ bi gbɛ̀tɛɛ blě kɛn le. 10Tèǒ nì kɔn tè Ě nyna sònwɛ jejeɛ̌ wùɛà jebo keǒ nyopòà Nyesoa sà lěe uu tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ wowa dɛ jě klee kmɔ̌ sie tè jǐ boaboǎ ï diiě tè wlò popoɛà ä kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. 11Po win'à dɛ̌ bòo ii tè kàan tè ɛ̈ moo, bɛ̌ nu bä po Tentǎn Jǔ Jùsuu tè kàan tè, ɛ wǒa je keà Ɔ klee ämo ä koǒǒ tàa do, ii tè Ɔ klee ämo ä miǒ tàa do nema ke. 12Bɛ̌ nu bä nyna sònwɛ jejeɛ̌à jebo, è ä klee Tentǎn Jǔ ä miǎ kmɔ̌ win kwa kɔnma, kɛɛ bäǎ chnɛ̀ Ɔɔ tè mǒ Ɔ miǎ äa tè mǒ chnɛ̀ma. 13Baǎje bä se wlò je kuun nyoo chɛ̀, Ɔ moo Wlò Je Kuun Nyu. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Ɔ slě wɔ̀ Bɔ chnɛ̀ Ɔɔ chɛ̀ɛ tè mɔ̀. 14Pooě noǎà ii tè nyopòǒ wlòmo ü monoo tee nyo, mì u wlò je wa keǒ Nyesoa jemǒ keǒ buǔ chɛtlǐi win be kɛn. Ɛmo dɛǒ ɛɛ̌ poǒ nyu wùɛ dɛɛ̌dɛ̀ɛ bo, dɛɛ do ɛ nii nɛ̀ moo nyopòǒ wɛ̌n nii nù kɔn tè wlò popoɛ ɛ nymii jǐ le. 15Poě kbě, nu dɛǒ wɔ̀lee nunuɛ ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa mǐì kòo kɛn poo lo wòje konkwa nuɔ ɔ̈ see dɛ jě ɛ̈ kɔn tè ɔ mǐi tònwe pe. Tee Nyesoaa kàan win'à teěn teěn. 16Tmɔɔ plɔ kokoɛ̌ɛ kpni kukwǐ noǎa boɔboɔ mɔ̀. Dɛɛ do i nii nɛ̀ moo i ni nyu ɔ̌ ni dɛ kukǔ ɛ̌ bebee kɛn le. 17Imo kpni kukwǐi boɔboɔ win taeǒ i gbɛ̀tɛɛ le wòje kwɛ̌ ɛ̈ dbɛ̌ɛ nyu. Jbɛjluu sɔ̌n'ǒ monoo Hamanìɔ klee Feletɔ̌ nù moo ɛɛ jboo dɛ keǒ ɛmoǒ kɛn. 18U tùngmaea sen noǎa teea. U je kokǒ nyoo jeměne duduɛ̌ sìn'a ne ɛ̌ wɛ̀a mɔ̀le. Dɛǒ nɛ̀ u nua ǔ sùe nyopòo tìee tè wlò popoɛ gbè. 19Kɛɛ Nyesoaa win'à i slě de sèsa wɔ̀ wòje keà kǎngmà jakǎa le ɛ slěe ngmàa wowoɛ̌ wɔ̀. Ɔɔ tuposà je, “Sɛjesɛ Koɔn ji nyopòǒ moo Ɔɔ nyopò no,” è “Nyu wùɛ bɔ̈ dae ɔɔ chɛ̀ Koɔn'ɔ nyu, ɔ kɔn bɔ tmɔɔ kpni kukwǐ mɔ̀.” 20Klě pònpan nyuu koǔ bo ɛ se sěbla klee klò chěleaa do i slě ne, kɛɛ fui klee jagbia nì neě ke. Ii tìe neǒ, tè kmɛ kekɛɛ plě ǔ nii i dɛ mǒ, ìi tìe neǒ u ninii dɛ mǒ tǐ wùɛ mɔ̀. 21Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ snǎě ɔɔ chɛ̀ mɔ̀le bɔ̌ tɛ dɛ kukǔ nunuɛ bo, ɔ mi je wǒba chěleaǒ tè kmɛ kekɛɛ plě u ninii dɛ mǒ. Ɔ mi ngmà je nema plě ɔ mǐ konkwa fòɛ kɔn keǒ Nyesoa mɔ̀, è ɔ mi mɔ̀le wɛ̀ba keǒ bɔ nu kàan konkwa wùɛɛ doědoe. 22Sàě noǎ kukwǐi ble po dɛ jleě mɔ̀ ɛ̈à neěe nyengmè ja, mìě jebo siǐan klee tè wlò popoɛ klee mǒ noɛnoɛ klee ně bo wnawna dɛ demǒ ne doo keǒ nyopòà kɔn wlè snǎ lěe kɛn le mɔ̀ klee ü sɛ̀ɛ Koɔn'ɔ wɛ̀. 23Tmɔɔ boboɛ klee se tɔ̀n mǒ ne chɛtlǐia mɔ̀. Jì ɛle ɛ̈ moo i jɛě wònwɔn sosǒ. 24Koɔn'ɔ na wien po nyebajlo klee nyneju buǔ wɛ̀n, kɛɛ bu kɔn wlèe sɔ̌n keǒ nyu wùɛ mɔ̀. Bu moo kàan klee tee nyo ü kɔn'ɔ wlò dbadbǎ klee 25ü kɔn'ɔ kàan wlò bü poǒo nyopò snǔ mɔ̀le ü kɔn dlǒ le sìɛnsiɛn ɛ̈ɛ̌ wɔɔn uu nenɛ kɛn. Ɛɛ̌ wlɛ̀ǒ Nyesoa Ɔɔ̌ nu nu u mǐ uu wlè bo bitǐ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ kàan dɛǒ le jbo 26klee u mǐ uu chɛ̀ mɔ̀ di u miě kǔu tutu wan mǒ sɔn, ɛ̈ kme nuu plě ɛ̈ nu nuu bu tùǒo kǔu kɛn wɔɔn dɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\