2 Timɛtě 3

1Tèà nì bi beěè wlò jleě ɛ̈ moo klě kmɔ̌à ɛɛ demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ wě wlòmo, tǐ jakě miǎě diba keǒ Tentǎn Jǔu wǎn mɔ̀. 2Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo nyopò miǎ uu chɛ̀ mǒ noɛɛma, u miǎ wlě mǒ noɛɛ ne, u miǎ wun fòɛ le po, u miǎǒ uu chɛ̀ le jaě le, u miǎ nyopò tùu fla wan po klee uǔ diǎǒ uu naǎ klee gbeǐpò tù. Se nyuu nynɛ̌ le popoɛ kɔn kmɔ̌ ɛ seǎě u ja nema mu klee u seǎ uu chɛ̀ ngmà je tùba mu, 3u seǎ chnechně wlògbae kɔnma mu keǒ nyopò tùu mɔ̀ klee ně poo nyuu tè wlò le kmɔ̌, sen le tmɔtmɔ̌ klee slɛ̀ mɔ̀ ne kmɔ̌ nɛ̀ miǎě u ja nema, se dìee wlò kwa bleblɛ̌ ji kmɔ̌ plě klee u miǎ kàan dɛ wùɛ faen ne. 4U miǎě nyopò tùu be deměne sàba, u miǎ bobo kmɔ̌ le nu klee u miǎě uu chɛ̀ le jaě le chɔɔ. U miǎ kmɔ̌ɔ plɔɔ bloblɛ mǒ noɛɛma, u seǎ Nyesoa mǒ noɛɛma mu. 5U mi ɛ numa keà u sɛ̀ɛ Nyesoaa wɛ̀, kɛɛ u mi Ɔɔ kpěe tè mǒ chnɛ̀ma. Nyopò taeǒ tmɔɔ u mɔ̀. 6Uu tìe miě nyopò tùu tà ǔ gbee plɔɔ kokǒ nyno mǒ ü kpni kukwǐ kɔn'ɔ win kwa klee ü nɛɛ kpni kukwǐi ble po noǎa doědoe wùɛ de. 7U gbee nyopò mǒ ü tǐ wùɛ mɔ̀ ü tɛ̀n ɛɛ mǒ bü cheěn, kɛɛ u slě wɔ̀ bu jbo kàan dɛǒ le kpe ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo. 8Nyopò taeǒ u sà kàan dɛ mɔ̀ jleě wòje keǒ nynoà uu ka neaa je ü moo Jɛnɛ̌ klee Jɛnblɛ̌ ü sàlaa Mɔ̀sě jleě mɔ̀. Umo nyopòǒ u sea tè wlò popoɛ kɔn klě Tentǎn Jǔ mǒ, ii tè dɛ kukǔ sosǒ nɛ̀ u sìɛn'a dlǒ mɔ̀le, nɛ̀ nua nɛ Nyesoa sàla u jleě mɔ̀. 9Kɛɛ u se nyopò mǒ booaǒ nya kpaeba mu klě dɛ pɛ̀tu wlòmo. Keǒ ɛ nuaa tùɔn kpokpa keǒ Jɛnɛ̌ klee Jɛnblɛ̌ mɔ̀, kě nyopò wùɛ mi ɛ jejeɛ̌ numa ke u nuu boboɛ. 10Jì ně teeaà ɛɛ tè měne klee kmɔ̌ Ě nee klee dɛ ně kmɔ̌ neneɛ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ klee ně tè wlò popoɛ klee ně wlò dbadbǎ klee mǒ noɛnoɛ plě klee ke Ě nii sònwɛ jejeɛ̌ jebo nynanyna. 11Jì jǐlenymi tè mɔ̀ tèteɛ klee sònwɛ jejeɛ̌ Ě nynaa jebo ii tè měne klě deě fòeǒ monoo Ɛntìa klee Akonìa klee Lesètla kɛn, kɛɛ kaǒ Koɔn Nyesoa gblàǎ le klě ii wùɛǒ slè. 12Nyu wùɛ ɔ̈ sòɛɛ bɔ̈ nenee tè wlò popoɛ kmɔ̌ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ, ɔ mi tè mɔ̀ tèteɛ jěba ke. 13È dɛ kukǔ nu nyo klee nyopò kɛn jlǐ nyo mi uu kmɔ̌ǒ dlǒ mɔ̀ kpaba chɔɔ, u mǐ nyopò mǒ boo lo klee u mǐ uu chɛ̀ mǒ boo lo ke. 14Kɛɛ kàan dɛǒ chèen nɛ̀ bò neǒ kɛn plě mì ɛɛ kàan tè po kpankpa. Jì ɛle ɛ̈ moo nè tee nyo tee leè kàan dɛ. 15Sɔɔn'ě nè jǔ dɛ jleě mǒ jì Nyesoaa ngmà je ne win'à ne ï wɔ̀le je bï nu mòo mìi tɔ̀n kɔn ɛ̈ di ɛɛ numa mì gblàe le klě kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo ɛ̈ blɛɛ mòo je. Ɛmo gblàgblaǒ ɛ diiě nè tè wlò popoɛ kɔ̀n'ɔ mǒ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. 16Nyesoaa win wùɛ i sɔn'ě mǒ Ɔɔ chɛ̀ mɔ̀, è nì ä ni ä tee nyopò klee ä pe sen le tmɔ̌ noǎa tee nyo kaen wan klee ä peě wlawlǎ nyo snǔ mɔ̀le plě klee ä tee nyopò ke bu nuu kàan kmɔ̌ neneɛ. 17Nyesoaa win ni nyuà ɔ̈ nii Nyesoaa konkwa ɔ̌ wɛ̀ mɔ̀le kpǎkpǎ ɔ̌ wɔ̀le ɛ keǒ bɔ nu kàan konkwaa doědoe wùɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\