2 Timɛtě 4

1Kěà Nyesoa jemǒ klee Tentǎn Jǔ Jùsu Ɔ̈ mii nyopòà nee kmɔ̌ klee nyopòà kǒo blilǐ mɔ̀ tùba pase klee Ɔ̈ mii de diba Ɔ̈ mǐi win kwa kɔn, Ě nyeè snǒ keǒ 2bò boɔ Nyesoaa win. Baǎje nyopò bǔ sòɛ bu wɔ̌n ni plě bǔ se sòa bu wɔ̌n ni, tǐ wùɛ mɔ̀ wɛ̀ mɔ̀le keǒ ii boɔboɔ mɔ̀. Nu ni mìǒ sen noǎa snǔ mɔ̀le sà klee mì kenkan noǎ měne slɛɛ̌ le plě mì u kbě ja le po u miě Nyesoa tùtuɛ kɔn, kɛɛ ɛɛ wùɛǒ kɔn wlòo dbadbǎ mì u tee le. 3Tǐà nì moo tǐ keǒ bò boɔ li. Tǐ miě diba ï kɔn wlòmo nyopò see teeaà nɔkǔ jebo poba mu ɛ̈ kwɛɛǒo kàan dɛ jleě mǒ bo, kɛɛ dɛ u mii numa nɛ̀ moo u mi dɛǒ uu wlò jlɛ̌ɛ de nama plě u mǐ tee nyo fòfoa jě ü mi uu noǎ tmɔɔ̌ma ï u jlɛ̌ bu wɔ̌n'ɔ. 4U mi uu nɔkwǐ kàan dɛ mɔ̀ sàba, u mǐ tɔn tè ja chè ï see kàan tè. 5Kɛɛ jiǒ dìee wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌ keǒ dɛ wùɛ mɔ̀. Wɛ̀ mɔ̀le keǒ sònwɛ jejeɛ̌ mɔ̀, nu Nyesoaa win blě kɛne nae konkwa plě nu dɛ wùɛ ɛ̈ Nyesoa jlɛ̌ bò nuu. 6Keǒ mǒà mɔ̀, ɛ nu tǐ keǒ ně fònfno bɛ nyee Nyesoa wòje chɔ̀no, ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ tǐ konwǎ mɔ̀ keǒ mǒà bo kǒ. 7Ě wɔ̀n kàan wònwɔn keǒ boǒ gbɛ̀tɛɛ tuposàà le ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo wòje keà kàan plùplu nyu ɔ̈ muu blala mǒ. Ě chlà ně konkwa dlǒ lo. Ě blěǒ ně tè wlò popoɛ mɔ̀ kwa klě Tentǎn Jǔ mǒ. 8Ke kɔn doǒ nyuǒ duii keǒ plùplɛɛ blala mǒ nuu ǔ tùi ɔɔ duduɛ flɛ̌ dlǒ, kě ɛ nu Ě kɔn jebo siǐn snǒ sàe dɛ ɛ̈ fe mǒo ɛ̈ Koɔn'à tùi nyopò wùɛ mǒ slɛɛ̌ blilǐ mɔ̀ Ɔ mi mǒo nyema keǒ blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀. Ɛ se ně doà Ɔ se ɛ nyema mu, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ pɛ̀n Ɔɔ de didiɛ le. 9Tɛ̀n ɛ mǒ mìɔɔ̌ mɔ̀ di pase. 10Kmɔ̌à ɛɛ mǒ noɛnoɛ nɛ̀ Dimǎse beǒ demǒ, ii tè ɔ siǒǒ bo ɔ̌ muě dě fòɛǒ monoo Tɛslonikà kɛn. È Kwlɛsɛ̀n nɔ̀ muě Kalesìa wakǎ kɛn, è Taetɔ̌ nɔ̀ muě Damasiǎ wakǎ kɛn. 11Lǔkùu do nɔ̀ siàǎ gbàa. Ii tè bò klě di jaeě Mǎkè snǔ mǒ. Ɔ moo mǒ sɛ̀ɛ nyu keǒ ně Nyesoaa konkwaà ɛɛ nunuɛ mɔ̀. 12Ě dbo Tekèkɔ ke klě dě fòɛǒ monoo Ɛfèse wlòmo. 13Bò klě di, ně wlawlǒ fòɛǒ Ě sia lěe Kapɔ̀see tà klě dě fòɛǒ monoo Tloasì kɛn, nɛ̀ bò jaeě snǔ mǒ. È bò jaě ně chněenoǎǒ ke, sɛjesɛ ii noǎǒ u nunuu blakoɛ̌. 14Ɛlesandɔ̌ ɔ̈ monoo wlawlǐ ɔ nu dɛ ɛ̌ sǐǐ mǒ bo chɔɔ, Koɔn Nɔ̀ mi ɔ snǒ sàba keǒ dɛ ɔ nuu mɔ̀. 15Ɔ wɛ̀n tuposàà ä pee je ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ Jùsu jleě mǒ bo, ii tè gbɛ̀ɛ ɔ ke ɔɔ̌ diì dɛ mǒ nu. 16Klekle tà Ě wǒa něe chɛ̀ kɛne klě tè tùla mǒ, nyu wùɛ seaǎ debo mǎ. Nyopò wùɛ siǒǒ bo, Ě bɛ̀te Nyesoa Ɔ mǐ uu tè wlò le poo lo. 17Kɛɛ Koɔn Nɔ̀ nynaeaǎ wun Ɔ poaǎ kbě ja le, ii tè Ě boɔla Nyesoaa win wùɛǒ ï kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo keǒ kuodakwɛ̌ wùɛ mɔ̀ u mǐa i wɔ̌n. Koɔn Nɔ̀ gblàla lěě jǐlenymi dɛǒ slè. 18Tèǒ nì kɔn tè Ě ji ɛle ɛ̈ moo Ɔ miǐ gblàba klě nyopòo kpni kukwǐ wùɛɛ ble po dɛ slè Ɔ miǐ kpa tɛɛ tɛɛ klě jɔkɛn tà Ɔ kɔn lěe win kwa. Nɛ bo nyopò bu bìse Ɔ le tǐ wùɛ mɔ̀, kě bɛ ne! 19Ě gbà Pliselǎ klee ɔɔ jbe Akwelǎ wan klee Onisefowlǎa koǔ bo kwɛɛn. 20Iwlasètɔ nɔ̀ si bo klě dě fòɛǒ monoo Kownɛ̀ kɛn, è Tlofamɔ̀ nɔ̀ Ě siě klě dě fòɛǒ moo Mɛnetɔ̀ kɛn, ɔ kmɛ ne. 21Tɛ̀n ɛ mǒ mìɔɔ̌ mɔ̀ di plě wìtaa tǐ miǒ nyni. Ublɔsě klee Pudɛ̀n klee Laenɔ̌ klee Klɔdìa plě klee Tentǎn Jǔu wǎn tùu wùɛ ü neɔɔ u gbà a wan le. 22Nɛ bo Koɔn Bɔ neeǒò mɔ̀ kaǒ. Nɛ Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ aa wùɛ mɔ̀ bɛ muu nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\