3 Jɔ̀ɔ̌n 1

1Mǒ Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibopoià chlě chněedɛ̌à klě ně nenawai Kèɔse mɔ̀ ɔ̈ Ě noɛɛ nee mǒ chɔɔ. 2Ně mǒ noɛɛ nyu, Ě kuun ɛ je wlò ɛ̈ moo noǎ wùɛ nu tɛɛ keǒò mɔ̀ klee nè fǒ nu seɔɔn keǒ ɛ nuu klě nè sùsu mǒ. 3Tà ně nenawa tùu dia lěe u tmɔɔ̌a mǒo ke nùu Nyesoaa kàan dɛ wlò kpaea plě è nee ɛɛ kmɔ̌, ně plɔ bloa chɔɔ. 4Dɛ nii mǒo chǒn nɛ̀ moo keǒ bo di ɛ wɔ̌n ɛ̈ moo nyopòà Ě jaeɔɔ Koɔn mɔ̀ u nee Nyesoaa kàan dɛ kmɔ̌. 5Ně mǒ noɛɛ nyu, u tmɔɔ̌ noǒ no ke nùu tè wlò popoɛ konkɔn chɔɔ klee ke nii Tentǎn Jǔu wǎn kàan dɛ mǒ nunuɛ ü sèe jii chɛ̀ɛ. 6U tmɔɔ̌ Tentǎn Jǔu wan'à neɔɔ tàɔ lo keǒ nè mǒ noɛnoɛǒ ɛɛ tè mɔ̀. Pèě le kbě keǒ bò mi u snǔ mɔ̀ tù bu diě di klě tǔn'à wlòmo ɛ̈ blee Nyesoaa wlò. 7U bea blě kɛn keǒ bu nua Jùsuu sàse dɛ, nyu wùɛ nɔ̀ sea u dɛ nye klě kuodakwɛ̌ slè. 8Tèǒ nì kɔn tè bä mǎǒ u mɔ̀ wòje dɛǒ nùu ɛ̈ di ɛɛ numa u klee ämo ä miǒ konkwa tàa do nu keǒ Nyesoaa kàan dɛǒ mɔ̀. 9Ě chleěa Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ neěe mɔ̀, kɛɛ Daetlòfɔ ɔ̈ noɛɛ mǒ bɔ moo uu je si nyu ɔ seǎǎ nɔkǔ jebo poba mu. 10Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bo diě, Ě mi Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ tmɔɔ̌ma ɛ̈ kwɛɛǒo noǎ kukwǐǒ Daetlòfɔ nii jleě mǒ bo klee sen'ǒ ɔ gbɛ̀tɛɛ lee le keǒ ä jleě mǒ. Dɛǒ ɔ nii ɛ se fò, ii tè bɛ̌ nu Nyesoa nyoà bǔ diě ɛmo tàě ɔɔ̌ kme u jebo plě ɔ̌ tmɛɛ̌ nyopòà jlɛ̌ bu kme uu jebo buǔ ni ɛ, ɔ̌ sɛ̀ě nyopòǒ ni ɛɛ Tentǎn Jǔu wǎn slè. 11Ně mǒ noɛɛ nyu, nyuà nii kàan dɛ ɔ sɔn'ě mǒ Nyesoa mɔ̀, kɛɛ nyuà nii dɛ kukǔ ɔ sěɛ Nyesoa jě, ii tè nè sɛ̀ě dɛ kukǔu fì le, kɛɛ sàě kàan dɛɛ fì le. 12Nyu wùɛ nɔ̀ boɛ Demitlìa kàan nynɛ̌, Nyesoaa kàan dɛà ɛ boɛ ɔɔ kàan nynɛ̌ɛ chɛ̀. Ä moo ɛɛ sàsepo ɛ̈ moo ɔ moo kàan nyu plě jì ɛle ɛ̈ moo tèà ä boɛɛ i moo kàan tè. 13Ě kɔn noǎ fòfoa tìi keǒ bo tmɔɔ̌ mò, kɛɛ Ě se jlǎ bo nu chněedɛ̌ bo chlě li klěè mɔ̀. 14Kɛɛ Ě kuun ɛ je wlò keǒ bo diěè mɔ̀ pase, mǒ klee mò ä mǐ jeja popoo lo ä mǐ boɔ. 15Ně bo wnawna keǒò mɔ̀. Nè mɔ̀niapo dbo wan le gbògba klěè mɔ̀. Ně mɔ̀niapoǒ neěe Ě gbà u wan le do do.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\