Ǎkè 1

1Selǐju Tiɔfèlɔ, nyane chněedɛ̌à Ě chlěaa klě ɛ wlòmo Ě boɔɔa kɛn noǎ wùɛ ï Jùsu nuaa plě noǎ wùɛ Ɔ teeaa sɔɔn'ě Ɔɔ konkwaa wlò tùla mǒ 2ɛ̌ kpala ɛ kpa ɛ̌ jɛɛa chnɛ̀ jlǒ waěǒ Nyesoa kpaea Lɔɔ jɔkɛn. È plě Ɔ mǐa jɔkɛn mu, klě Ngmà Je Ne Sùsuu kpě wlòmo jbɛjluà ü Ɔ tbalaa keǒ bu mooa Ɔɔ tuposà kpa nyo nù Ɔ tmɔɔ̌a noǎ bu nuaa. 3Tà Ɔɔ sònwɛ jejeɛ̌ sìn'aa, klě chnɛ̀ jlǒ wěe wlèe sɔ̌n wlòmo Ɔ sàla Ɔɔ chɛ̀ tàmo klě Ɔɔ tuposà kpa nyo mɔ̀ Ɔ̌ teea u noǎ fòfoa ï teea lɛɛ kàan tè ɛ̈ moo Ɔ nea kmɔ̌ plě Ɔ̌ tmɔɔ̌a nu ke Nyesoa nii win kwa konkɔn. 4Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu klee Ɔɔ tuposà kpa nyoǒ u neaǒ tàa do u kea dɛ di, è tèà nì Ɔ tmɔɔ̌a nu Ɔ je, “Aǎ sonwɛɛ̌ jè lɔ Jlǔsnɛ mǒ, kɛɛ ba fo Nyee Dɛǒ Ně Gbeǐ peeě amoo Ɛ̈ kɔn tè Ě tmɔɔ̌a amoo. 5Ně dlǒ po Jɔ̀ɔ̌n pea nyopò ně dlǒ, kɛɛ mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě bǐ sìn, Ně Gbeǐ miě a Ngmà Je Ne Sùsu ja poba.” 6Tuposà kpa nyoǒ wɛ̀aa de keǒ Ɔ gbàa u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Koɔn, mì kɛ win kwa kɔn kpěà Wlǔmɔ nyo kwa sàba Mò i Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn de nye klě tǐà wlòmo le?” 7È Ɔ tùa u kɛɛn Ɔ je, “Ɛ slě a mɔ̀ kɔn keǒ ba ji tǐ klee chnɛ̀ jlǒ waě ɛ miǎ tùɔn kpaeba, Ně Gbeǐi do sosǒ Nɔ̀ po ɛ ble klě Ɔɔ kpě wlòmo tǐ tae ɛ miǎ tùɔn kpaeba. 8Kɛɛ dɛ ba jii nɛ̀ moo bɛ̌ nu bo Ngmà Je Ne Sùsu Bɛ̌ diě a ja, Ɛ mi a Nyesoaa kpě nyema, è a mi sàse dɛ numa keǒ nyopò tùu mɔ̀ keǒ Ně tè mɔ̀ kělɔ Jlǔsnɛ klee kělɔ Jùdǐa wakǎ wùɛɔ kɛn klee klě Sìmɛ̌lia blǒ wùɛǒ wlòmo ɛ mǐ mu mu ɛ mǐ kmɔ̌ wùɛà dlǒ wɔ̀.” 9Tà Jùsu wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, u kea Ɔ kɛne tɛn Nyesoa dǔa Ɔ jemǒ Ɔ̌ kpala Ɔ jɔkɛn, Ɔ mua mu nukpǎ wɛɛ̌a Lɔ ù jǐ kɛn. 10È nùǒ suuu ü chèěa jè lě jɔ mǒ bo klě tàě Jùsu muua lěe. Keà nyu kɛpǒo jǐ tàii sɔ̌n ü peaa wlawlě plǐ měne nù nynanaǒ u gbàa bo, 11è u gbàla u wan u je, “Jàlalǐi jbɛjlu ale, mɛ kɔɔ̌n tè a nynaǎ kɛà tàà bo a tɛn lěě jɔ měne? Jùsuu doǒ a jěe Ɔ̈ kpae lee jɔkɛn, keǒ a ni Ɔɔ jejeɛ̌ Ɔ nii mumuɛ kě Ɔ miǎ de didiɛ numa Ɔ miǎě jɔkɛn mǒ sɔn.” 12È Jùsuu tuposà kpa nyo nùǒ sɔnaě Ɔlè togbeeǒ dlǒ mǒ ü mua de klě Jlǔsnɛ, ɛmo snǔ tìeǒ ɛ sea tmɔ wòje dɛǒ umo Jùwɛ nyoo tetě je nyu bɔ naa kɛn keǒ Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀. 13Tà u palaa dǐa, u muaě koǔ ja klě blòǒ kɔn wlòmo u nea lěe. Uu wùɛǒ nea lěe blòǒ wlòmo nyopò neaě uu slè ke nùà, Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n klee Jìmǐse klee Andlǔ klee Felɔ̌ klee Tɔmɔ̌se klee Batalòmi klee Matiɔ̌n klee Jìmǐse tɔ̀ɔ ɔ̈ monoo Afiasèe jbɛjuju, è Saemɔ̌ ɔ̈ klee nyopò tùu neaa kpě kɛn keǒ bü sàlaa Wlǔmɔ kòngmna Jùwɛ nyo dlǒ plě Jùdǎse ɔ̈ mooa Jìmǐse tɔ̀ɔ jbɛjuju. 14Umoǒ klě tǐ fòfoa wlòmo u gbèa le ǔ boɛaě Nyesoa mɔ̀ u klee nynoo tìe tùu klee Mɛwlě ɔ̈ mooa Jùsuu naǎ klee Jùsuu mamǔ jbɛjlu. 15Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ uu tàkpɔ̌ ɛ̈ blɛɛa tà wlèe m̀mɔdo mɔ̀ nù bòa le, è Pitɛ̌ nynana bo klě u slè, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 16“Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, seela tǐ jleě Ngmà Je Ne Sùsu boɛɛaě klɔ̀ba Dèběse mǒ keǒ Jùdǎsee tè mɔ̀ ɔ̈ kpalaa nyopò ǔ muaa Jùsu kmema, è dɛǒ Dèběse chlěaa ɛ kɔn bɛ kpala tùɔn. 17Jùdǎse mooa äa tàii pù tùo sɔ̌n'à ä nyuu do, konkwaà ä nii Nyesoa nyea ɔ blěe wakǎ ɔ̀lo. 18Wlěà u nyeaa Jùdǎse keǒ ɔɔ dɛ kukǔ ɔ nuaa mɔ̀, nì ɔ tɔ̀na blǒ tìe jleě ɔ̌ mua ɔ̌ beea dlǒ ɔɔ kwlě wala ɔɔ wlòmo noǎa wùɛ ǐ wana lě ɔ wlòmo. 19Nyopò wùɛǒ neěe Jlǔsnɛ u ji ɛɛ tè měne, nɛ̀ kɔn tè ɛmo blǒ peǎn'ǒ u dɛɛ ɛ Akɛdìma ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Nymɔ Blǒ Peǎn klě uu blětà win wlòmo. 20Klě bleble chněedɛ̌ǒ moo Sàǎm wlòmo ɛ chleěě le ɛ̈ kwɛɛǒo Jùdǎse jleě mǒ bo ɛ je, ‘Nɛ ɔɔ koǔ bɛ nuǎ flo, è nyu wùɛ nɔ̀ bɔɔ̌ tǐn'ǎ lě ɛ wlòmo.’ Plě ɛ̌ boɔ ɛ de ɛ̈ moo, ‘Nɛ nyu tɔ̀ɔ bɔ beǎǒ ɔɔ konkwaǒ jleě.’ 21Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ä kɔn bä sà nyuu do kělɔ nyopòà slè ɔ̈ klee ämo dǔaa nena mǒ tǐà jleě Koɔn Jùsu neaɔ ämoo slè 22sɔɔn'ě tǐǒ kɔn jleě Jɔ̀ɔ̌n poaa Jùsu ně dlǒ bò jɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ Nyesoa sàla Ɔ ämoo slè Ɔ kpala Ɔɔ jɔkɛn. Nyuǒ ä mii sàba ɔ klee ämoo sɔ̌n mi sàse dɛ numa keǒ Jùsuu jeměne duduɛ̌ tè mɔ̀.” 23Tèǒ nì kɔn tè u sàla tàii sɔ̌n, nyuu do mooa Jòsɛ̌fo ɔ̈ u dɛɛa Basèba plě u dɛɛa Jɔsètɔ ke. È do tɔ̀ɔ mooa Matià. 24È u boɔlaě Nyesoa mɔ̀ u je, “Koɔn Nyesoa, Mò ji nyopò wùɛɛ wlè, tee ä nyuu do klě tàii sɔ̌n'à slè ɔ̈ Nè wlò sàǒo 25ɔ mǐ Nè konkwaà mǒ dǔ ɛ̈ moo tuposà kpa nyu konkwa ɛ̈à Jùdǎse sɔn'ǒo jleě mǒ ɔ̌ kǒo.” 26È u poa nòkpo keǒ bu mǐaǒ nyuu do sà klě uu sɔ̌n'ǒ slè, nòkpo joɛ̌ɛ sàlaě Matià, ii tè nɔ̀ bea uu tàii pù tùo doǒ kɛn ǔ kpɛa Nyesoaa win.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\