Ǎkè 10

1Ɛ kɔn jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ nea lěe dě fòɛǒ moo Sesawlià kɛn, ɔɔ nynɛ̌ moo Konilìɔ, nɔ̀ mooa Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔ ɔ̈ sia Etlè nyoo tabɔ̀ je. 2Konilìɔ klee ɔɔ koǔ bo kwɛɛn wùɛ nia Nyesoa dɛ ɔ̌ tùiaǒ Nyesoa bo ɔ̌ nmɔa kwa chɔɔ ɔ̌ sɛ̀ɛa sònwɛ nyo měne plě ɔ̌ boɛaě Nyesoa mɔ̀ tǐi pɛpɛ mɔ̀. 3Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ tǐà ɛ blɛɛa àwɛɛ tan neneɛ je klě wanpno wlòmo, Konilìɔ jěa Nyesoaa slèe. Ɛ mooa Nyesoaa ngmà je ne najiǒpòi ɔ̌ jěa lɔ, ɔ wɛ̀ɛa ɔ jǐ le, nɔ̀ diaě ɔ mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Konilìɔ!” 4Ɔ siiaě ɔɔ jǐ klě ɔɔ mɔ̀le tentan mɔ̀, kètekee bea ɔ wan bo, è Konilìɔ gbàla ɔ wan ɔ je, “Ně Koɔn, mɛ jlɛ̀ɛɛ̌ kɛ?” È ɔ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Nè bàtea klee kàan dɛà nìi keǒ sònwɛ nyo mɔ̀ Nyesoa kme ɛ bo. 5Tèǒ nì kɔn tè klě tǐà wlòmo dbo nyopò bu mu jbɛjuǒ neěe dě fòɛǒ moo Japà wlòmo da ɔ̈ kɔn nynɛ̌ moo Saemɔ̌ ɔ̈ u dɛɛ Pitɛ̌ ke. 6Saemɔ̌ǒ nii nmi koɛɛ konkwa nɔ̀ kɔn tà ɔ paeě ɔ̈ kɔn koǔ neěe jbǒ wien.” 7Tà najiǒpòi wɔ̀laě ɔɔ mɔ̀ boɔboɔ mɔ̀ ɔ muaa, è Konilìɔ dala ɔɔ na wien po nyebajlee sɔ̌n ɔ̌ mǎna u tɛɛ tabɔ̀poi debo ɔ̈ tùi ɔɔ jǐ mɔ̀. 8Tà ɔ wɔ̀la u tmɔɔ̌a mɔ̀ keǒ dɛ wùɛǒ kpalaa tùɔn mɔ̀, è nùǒ ɔ dboa klě Japà. 9Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, tǐà ɛ blɛɛaa wɛn'ɛ blǒ mǒ wulee tǐ je, u nɛa snǔǒ muu Japà mɔ̀, è Pitɛ̌ muaě koǔ dlǒ ɔ̌ boɛaě Nyesoa mɔ̀. 10Tà ɔ kɛ̀naě ɔɔ Nyesoa mɔ̀ boɔboɔǒ wlòmo bo, è nɔ̀ǒ sàno nia chɔɔ ɔ̈ jlɛ̌a dɛ didiɛ. Klě tǐǒ wlòmo ù piǐa jè dɛǒ lo ɔ̌ jěa slèe 11ɔ̌ jěa jɔkɛn ɛ̌ knana je ɔ̌ jěa dɛ ɛ̌ wǒa dalo fòɛ ɛ̈ kɔn kotoeii hɛ̀n neaa dbǐ jele, nɛ̀ tèa ɛ̈ diaɔ blǒ mɔ̀. 12Klě ɛ wlòmo soaa doědoe jǐaě le, jà de chlì noǎ klee noe ï Jùwɛ nyoo teteǎ je nyu bɔɔ̌ dii. 13È Win boɛaě ɔ mɔ̀, kě I dɛ̌a I je, “Pitɛ̌, sɔn mǒ, dbǎ noǎǒ mì i di.” 14Pitɛ̌ tùia Win'ǒ kɛ̀ɛn ɔ je, “Koɔn, Ě se ɛ numa mu. Noǎ taeǒ see sìnɛ wɛ̀ Ě sěɛlǎ ii dɛ mɛ je gbè.” 15È Win'ǒ I boɔlaě ɔ mɔ̀ de I je, “Nè dɛɛ dɛ wùɛ se sìnɛ wɛ̀ dɛ ɛ̈à Nyesoa nuu ɛ̈ wɛ̀ɛ sìnɛ.” 16Ɛmo dɛǒ ɛ nua nɛ klě kpɛɛ tan wlòmo, è tǐi doo tǐ jleě ɛmo daloǒ ɛ mua de klě jɔkɛn. 17Tà Pitɛ̌ kea ii tè dlǒ mɔ̀le sìɛn ne, dɛ slèeǒ ɛ̈ sɛ̀n'aa nynɛ̌, è nyopòà Konilìɔ dboaa è nùǒ jěa Saemɔ̌ɔ koǔ ǔ nynana bo keǒ ɛɛ ngmìi wànwie. 18È u gbàla wan bɛ̌ nu Saemɔ̌ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ tɛ̀ɛ moo Pitɛ̌ bɔ̌ neaě koǔǒ bo. 19Tà Pitɛ̌ keěa jè ɛɛ mǒ tɛ̀n keǒ bɔ jboaa dɛ slèeǒ ɛ sɛ̀n'aa nynɛ̌ le, è kě Ngmà Je Ne Sùsu dǎla ɔ je Ɛ je, “Tanàle, jbɛjluu tan nùǒ pɛ̀n'ɛ̀ le, 20ii tè dǔ jemǒ, tèě wɔ̀ɔn, nè pe be de le keǒ bò na u de. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Mǒ dbo lu kělɔɔ̀ mɔ̀.” 21Ii tè Pitɛ̌ tèa lɔ wɔ̀ɔn kělɔ jbɛjluǒ mɔ̀, è kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Mǒ a pɛ̀n'ɛ le mǒà. Mɛ kɔɔ̌n tè a pɛ̀ɛ̌n kɛ mǒ le?” 22Ù tùa lɔ kɛ̀ɛn u je, “Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔ ɔ̈ moo Konilìɔ nɔ̀ dbo ämo, ɔ moo jebo siǐn nyu plě ɔ̌ tùiǒ Nyesoa bo, Jùwɛ nyo wùɛ nyeǒ ɔ tùtuɛ. È ngmà je ne najiǒpòi nɔ̀ tmɔɔ̌ ɔ bɔ diì mɔ̀ bò muě ɔ mɔ̀ koǔ bo ɛ̈ di ɛɛ numa tèǒ mì ɔɔ je boɔba ɔ mǐ i wɔ̌n.” 23Ii tè Pitɛ̌ tmɔɔ̌a nu bu pala koǔ bo bu sìn'aě tǒn jlǒ waěǒ. Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le ɛɛ kènta, è nùǒ dǔa jemǒ u klee Pitɛ̌ mua. È Tentǎn Jǔu wǎn'a tìe ü nea lěe dě fòɛǒ moo Japà wlòmo u nana u de ke. 24Tà ɛɛ chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, ù pala dǐa klě dě fòɛǒ moo Sesawlià wlòmo. Konilìɔ jia ɛle ɛ̈ moo Pitɛ̌ miaě diba, ii tè ɔ wɔ̀la ɔɔ kmɔ̌ wǒ nyo klee ɔɔ mɔ̀niapo de ü klee ɔɔ sɔ̌n momǎea debo. 25Tà Pitɛ̌ keaa koǔ bo pɛ, Konilìɔ mɔ̀ɔa ɔ je ɔ̌ kɔaǒ ɔ kwne jemǒ bo keǒ ɔɔ bo tùtuɛ mɔ̀, 26kɛɛ Pitɛ̌ nua nɔ ɔ̌ nynana bo, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Sɔn mǒ nynà bo, Ě moo tùonyu wòje keǒ nè ka nee je!” 27Uu sɔ̌n wùɛǒ ǔ kpɛa uu tmɔtmɔ̌ dlǒ mɔ̀ ǔ pala koǔ bo ǔ jɛɛa nyopò wùɛǒ bòaa le kɛn. 28È kě Pitɛ̌ dɛ̌a u je ɔ je, “Aa chɛ̀ a ji ɛle ɛ̈ moo ɛ moo Jùwɛ nyoo tetě, uu nyu ɔɔ̌ be kuodakwɛ̌ slè plě ɔɔ̌ na u je lee chɛ̀, kɛɛ Nyesoa Nɔ̀ tee ɛ mǒ ɛ̈ moo boǒ bɔ̌ nyu wùɛ jejeɛ̌ ɛ̈ moo ɔ slě mɔ̀le snǎ klee ɔ se sìnɛ wɛ̀. 29Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè tà a mu mǒo daba, Ě se be de le po Ě diě. Klě tǐà wlòmo Ě gbɛ̀ a wan, mɛ kɔɔ̌n tè a je bo diǐ kɛ lě?” 30Konilìɔ tùa lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Chnɛ̀ jlǒ wěe hɛ̀n'à be de, klě tǐi doà ä nee kɛn wlòmo ɛ blɛɛa mɔ̀ àwɛɛ tan nenɛ klě wanpno wlòmo, Ě keaě Nyesoa mɔ̀ boɛ klě ně koǔ bo, è klě jǐi kapǒ tǔn wlòmo nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ peaa wlawlě měne ï wneaa nɔ̀ nynanaǎ jebo, 31è kě ɔ dɛ̌aǎ je ɔ je, ‘Konilìɔ, nè bàtea klee kàan dɛà nii keǒ sònwɛ nyo mɔ̀ Nyesoa kme ɛ bo. 32Ii tè dbo nyu bɔ muě Japà diě wlòmo bɔ mu Saemɔ̌ da ɔ̈ u dɛɛ Pitɛ̌ bɔ diě kělɔ nè koǔ bo. Ɔ neě jbɛjuǒ moo Saemɔ̌ ɔɔ tà ɔ̈ nii nmi koɛɛ konkwa, ɔɔ koǔǒ ɛ neě jbǒ wien.’ 33Ii tè tǐi doo tǐ jleě kě Ě nu nyopò dbodbɛ klěè mɔ̀. Ɛ nu kàan dɛ è diě, klě tǐà wlòmo äa wùɛ Nyesoa jemǒà ä nynaà bo ä mǐ dɛ wùɛǒ Ɔ boɔ mòo je nɔkǔ jebo po.” 34È Pitɛ̌ knana ɔɔ wun je, kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Kèke Ě jboǒ ɛ le ɛ̈ moo i moo kàan tè Nyesoa Ɔɔ̌ chlǎ dɛ měne keǒ nyu wùɛ mɔ̀, 35kɛɛ Ɔ kme nyu wùɛ bo, dakɔ̌ tae bɔ jě bɔ sɔn'ě slè mǒ, nyuà ɔ̈ kɔn'ǒ Ɔɔ bo tùtuɛ plě ɔ̈ nii mǒ slɛɛ̌ dɛ. 36A ji tuposàǒ Nyesoa dboaa le klě Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn mɔ̀ ɛ̈ tmɛɛ̌a uu kàan win ï kwɛɛǒo ně bo wnawnaa tè jleě mǒ bo ɛ̈ u wɔ̀le je bu kɔn'ɔ keǒ u klee Nyesoa slè. Ɛmo ně bo wnawnaǒ ɛ diiě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ Ɔ̈ moo Koɔn keǒ nyu wùɛ mɔ̀. 37Tà Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ ně dlǒ popoɛ tè boɔboɔ ɔ tùaa wlò ɛ sìn'aa, a ji dɛ kpalaa tùɔn no klě Jùdǐa wakǎ wùɛǒ kɛn. Plě a ji ke ɛ nuaa wlò tùtuɛ le klě Jàlalǐi wakǎ kɛn. 38A ji Jùsu Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa plě ke Nyesoa nuě Ɔɔ Ngmà Je Ne Sùsu ja popoɛ klee kpě Ɔ nye Nɔɔ. Nyesoa neeaǒ Ɔ mɔ̀, ii tè Ɔ nɛa blě kɛne Ɔ̌ nia kàan noǎ Ɔ̌ peana nyopò wùɛ ü nea lěe kǔu kpě bobo. 39È noǎ wùɛǒ Ɔ nuu klě Jùwɛ blǒ wlòmo klee klě Jlǔsnɛ, ämo moo ii sàse. U bǎlaǒ Ɔ tu jleě bo ǔ dbǎla Ɔ, 40kɛɛ Nyesoa dǔa Ɔ jemǒ klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Ɔ̌ nua nɛ nyopò kpalaǒ Ɔ jleě mɔ̀, 41ɛ̈ see nyopò wùɛ, kɛɛ ämoà moo Ɔɔ sàsepo ü Nyesoaa chɛ̀ sàlaa seela ü klee Ɔ diiaǒo tàa do dɛ ü nɛɛ̌aǒo tàa do tà Ɔ sɔna lěe kǒla mǒ. 42Nyesoa tmɔɔ̌ ämo bä boɔ Ɔɔ win nyopò je, bä tmɔɔ̌ u ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ moo Nyu Nyesoa tba Bɔ̈ tù kmɔ̌ ne tùonyopo klee kokǒ nyoo blilǐ. 43Nyesoaa wnɔsàɔpo wùɛ sèsae i le kɛn ï kwɛɛǒ Ɔɔ jleě mǒ bo seela tǐ jleě ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ tè kàan tè poba ɔɔ kpni kukwǐi tè mi wlò le pooba klě Ɔɔ nynɛ̌ wlòmo.” 44Tà win siǐa lěe Pitɛ̌ wan, è Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ǒ bea uu wùɛ dlǒ ü wɛ̌n'a imoo win'ǒ. 45Jùwɛ nyoo dɛà moo kàan tè po nyo ü nanaa Pitɛ̌ de ü sɔna lěe Japà dǐa mǒ i kɛɛn'a u le wlò keǒ Nyesoa Bɔ dia Ɔɔ Nyee Dɛ kuodakwɛ̌ nye ke Ɛ̈ moo Ngmà Je Ne Sùsu. 46Umoǒ sɔnaa Japà mǒ u wɔ̌na kuodakwɛ̌ǒ uu win ǔ pea dɔ̌ɔdɔ̌ win plě ǔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le, ii tè u jia ɛle ɛ̈ moo Ngmà Je Ne Sùsuǒ beaě u ja. È Pitɛ̌ gbàla u wan ɔ je, 47“Ke ɛ toon jleě mǒ bo nyopòà ǔ jěe Ngmà Je Ne Sùsu wòje ke ä nu Ɛɛ jejeɛ̌, mɔ wɔ̀le je bɔ̈ kaǎn kɛ u je ɛ̈ kɔn tè uǔ diǐ ně dlǒ po?” 48Uu pɛpɛ wùɛ u wɔɔn'a ɛ kɛn, ii tè Pitɛ̌ tmɔɔ̌a nu bu poa u ně dlǒ klě Jùsu Tentǎn Jǔu nynɛ̌ wlòmo. Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, ù tmɔɔ̌a Pitɛ̌ bɔ sìn'aǒ u mɔ̀ mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\