Ǎkè 11

1Nyesoaa tuposà kpa nyo klee Tentǎn Jǔu wǎn ü nea lěe Jùdǐa wakǎ wùɛǒ kɛn u wɔ̌na i ni ɛ̈ moo kuodakwɛ̌ kmea Nyesoaa win bo ke. 2Kɛɛ tà Pitɛ̌ tbaeaa je klě Jlǔsnɛ, è Jùwɛ nyoǒ mooa Tentǎn Jǔu wǎn ü bɛ̌aa foeě ù jěa ɔ le tè keǒ kuodakwɛ̌ɛ tè mɔ̀. 3È kě u dɛ̌a ɔ je u je, “Nyopòà see foeě bɛ̌ nù kɔn koǔ bo pàeě u klee mò ǎ di dɛ!” 4Ii tè Pitɛ̌ tùngmaea ɛɛ wùɛǒ kɛn le sèsaea ke ɛmoǒ ɛ nuaa tùɔn kpokpa sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ ɔ je, 5“Kě Ě neaě dě fòɛǒ moo Japà wlòmo Ě boɛaě Nyesoa mɔ̀ Ě jěa slèe, klě ɛ mǒ Ě jěa dɛ ɛ̈ wǒaa je dafòɛ ɛ̈ kɔn kotoeii hɛ̀n neaa dbǐ je le, nɛ̀ tèa ɛ̈ sɔnaě jɔkɛn mǒ ɛ̈ nynana bo keǒǒ wakǎ mǒ. 6È tà Ě tanaě ɛɛ wlò měne Ě jěa noe klee nekpetaǐpòo doědoe, jà kwlǎ slè soa klee de chlì noǎ ïà Nyesoaa teteǎ tmɔɔ̌ ämoo bäǎ dii. 7È kě Win nia lěě mɔ̀ boɔboɔ I je, ‘Pitɛ̌, sɔn mǒ dbǎ noǎǒ mì i di.’ 8Kɛɛ Ě tùa Ɔ kɛ̀ɛn Ě je, ‘Koɔn, Ě se ɛ numa, noǎ taeǒ see sìnɛ wɛ̀ Ě sěɛlǎ ii dɛ mɛ je gbè.’ 9Imo Win'ǒ Ì dalaǎ le de klě jɔ mǒ, kě I dɛ̌a I je, ‘Nè dɛɛ dɛ wùɛ se sìnɛ wɛ̀ dɛ ɛ̈à Nyesoa nuu ɛ̈ wɛ̀ɛ sìnɛ.’ 10Ɛmo dɛǒ ɛ nua lɛ klě kpɛɛ tan wlòmo, è noǎ wùɛ nìǒ mua de klě jɔkɛn. 11Klě tǐi doǒ wlòmo è jbɛjluu tan'ǒ u dboaa bü dia mǒo da ü sɔna lěe Sesawlià dǐa mǒ, è nùǒ nyniaě koǔǒ kɔn bo Ě nea lěe ɛɛ ngmìi wànwie. 12È Ngmà Je Ne Sùsu tmɔɔ̌a mǒ bo nana u de, ně pea be de le. È tàii m̀mɔdoà moo Nyesoa nyo nù sɔnaě Japà mǒ ü klee mǒ muaě Sesawlià, ämo paeaě jbɛjuǒ moo Konilìɔ ɔɔ koǔ bo ɔ̈ mooa kuadakɔ̌ nyu. 13Konilìɔ tmɔɔ̌a ämo ke ɔ nuaa najiǒpòi jejeɛ̌ klě ɔɔ chɛ̀ɛ koǔ bo ɔ̈ nynana ɔɔ jebo ɔ̈ tmɔɔ̌a nɔɔ ɛ̈ moo, ‘Dbo nyu klě Saemɔ̌ mɔ̀ ɔ̈ neěe Japà ɔ̈ u dɛɛ Pitɛ̌ ke. 14Ɔ miì tuposà je poba ɛ̈ mii mò klee nè koǔ bo kwɛɛn wùɛ waba klě kpni kukwǐi plɔ tu kɛn bo maěa bobo.’ 15Tà Ě tùngmaea wien le boɔboɔ sosǒ, è Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ǒ bea uu wùɛǒ kɛn wòje dɛɛ doǒ Ɛ nua ämoo mǒ ɛɛ klekle tà. 16Ì bea lěě mǒ wlò dɛ Koɔn boɔlaa ɛ̈ moo, ‘Jɔ̀ɔ̌n pe nyopò ně dlǒ, kɛɛ Mǒ miě a Ngmà Je Ne Sùsu ja poba.’ 17Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bo Nyesoa Bɔ̌ nyea u Nyee Dɛɛ doǒ Ɔ nyea ämoo tà ä poaa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu tè kàan tè, è mɔ Ě monoǒ kɛ bo kaǎn Nyesoa je?” 18Tà u wɔ̌na imoo tèǒ, ù bɔ̌a Pitɛ̌ tè le jejeɛ̌ le, è nùǒ pea Nyesoaa nynɛ̌ le u je, “Ii tè Nyesoa nye kuodakwɛ̌ fɔ̌ ke keǒ uu wlè bi bitǐ bo u mǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn!” 19Tà Stimǐi dbadbǎ dɛǒ ɛ sìn'aa, u tèa Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ uu tè mɔ̀. Dɛǒ nɛ̀ nua nɛ ǔ gbɛ̀tɛɛaa blě kɛn le ǔ mua mu ǔ nyniaě blǒǒ moo Fonisìa kɛn klee blǒ tìeǒ moo Saeplɔ̀ ɛ̈ ně poa lěe gbàe mǒ plě klee dě fòɛǒ moo Ɛntìa kɛn ǔ pea tuposàǒ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo. U poa ɛ Jùwɛ nyoo do sosǒ je. 20Kɛɛ jbɛjluu tìe ü sɔnaa blǒ tìeǒ moo Saeplɔ̀ kɛn mǒ klee dě fòɛǒ moo Sawlinì nù muaě Ɛntìa ü poa tuposàǒ ɛ̈ kwɛɛǒo Koɔn Jùsu jleě mǒ bo kuodakwɛ̌ je. 21Koɔn'ɔ kpě neeaǒ u mɔ̀, ii tè nyopò fòfoa poa i kàan tè ǔ diia lɔ Koɔn mɔ̀. 22Imo tèǒ nì Nyesoa nyoà nea nɔɔ Jlǔsnɛ u wɔ̌na, ii tè ǔ dboa Banàbɔ klě Ɛntìa ɔ mǐa ɛ le jbo tɛɛ. 23Tà Banàbɔ nynia lěe ɔ jěaa ke Nyesoa nua Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ konkɔn keǒ nyopòǒ mɔ̀, è ɔɔ plɔ bloa le, ii tè ɔ pea u kbě ja le bu kmeaǒ uu tè wlò popoɛ u kɔnaa klě Koɔn mǒ mɔ̀ bo kpankpa. 24Banàbɔ mooa kàan nyu ɔ̈à Ngmà Je Ne Sùsu jǐaa je plě ɔ̈ kɔnaa tè wlò popoɛ plě ɔ̈ jɛɛa lɔ nyopò fòfoa kělɔ Koɔn mɔ̀. 25È Banàbɔ muaě dě fòɛǒ moo Tasà kɛn ɔ̌ mua Sɔ̀ɔ̌ le pɔ̀nma. 26Tà ɔ jěa lɔɔ, è nɔ̀ǒ ɔ kpala klě Ɛntìa. Klě jlǒ gblèe wlòmo Banàbɔ klee Sɔ̀ɔ̌ peaǒ Tentǎn Jǔu wǎn tàa do ǔ teea nyopò fòfoa. Klě Ɛntìa klě u tùeaě Jùsuu mɔ̀ na nyo nynɛ̌ u dɛɛa Tentǎn Jǔu wǎn, dɛǒ nɛ̀ mooa ɛɛ klekle dɛ keǒ bu daea u nynɛ̌ǒ. 27Klě tǐǒ wlòmo Nyesoaa wnɔsàɔpo sɔna Jlǔsnɛ mǒ ǔ tèea je ǔ mua Ɛntìa. 28U nyuu doo nynɛ̌ mooa Akèbɔ, nɔ̀ nynana bo ɔ̈ sɛ̀a wan klě Ngmà Je Ne Sùsuu kpě wlòmo ɛ̈ moo, “Dodopà fòɛ mi kmɔ̌ wùɛ kɛn bo wlɛba, ɛɛ dɛ seǒ mɔ̀ tmɔ.” Dodopàǒ ɛ bea blǒ mǒ tǐǒ jleě Klɔdìɔ mooa klɔ̀ba keǒ Wlǔmɔ nyo mɔ̀. 29Ii tè Tentǎn Jǔu mɔ̀ na nyo poa ɛ ble ɛ̈ moo uu do do kɔn bu sàla noǎ u mǐa nyopòǒ mooa Tentǎn Jǔu wǎn mǒ sɛ̀ɛba mu ke u nuaě ɛɛ wòwɔ umoǒ nea lěe Jùdǐa wakǎ kɛn. 30Dɛǒ nɛ̀ u nua uu nyee noǎ u bòaa le ǔ nyea i Banàbɔ klee Sɔ̀ɔ̌ ǔ kpala li klě Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo u nea lěe Jùdǐa wakǎ kɛn mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\