Ǎkè 12

1Klě tǐǒ wlòmo klɔ̀ba Hɛwlǒ tùngmaea Tentǎn Jǔu wǎn'a tìee tè mɔ̀ tèteɛ. 2Ɔ̌ kmea Nyesoaa tuposà kpa nyu u dɛɛ Jìmǐse ɔ̈ mooa Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mamǔ jbɛju ɔ̌ nua pan ɔ̌ bɛ̌a ɔɔ dlǒ je. 3Tà ɔ jěa lɛɛ ɛ̈ moo, “Dɛà Ě nuu ɛ bloo Jùwɛ nyoo plɔ loò,” è ɔ kmea Pitɛ̌ ke. Ɛmo dɛǒ ɛ kpala tùɔn tǐǒ jleě u kwɛnaa Ně Jǎ Flɔ̌ɔ de ngmnengmnɛ̌. 4Tà Hɛwlǒ kmeaa Pitɛ̌ ɔ poa lɔɔ wùlo, ɔ dboaě tabɔ̀ɔ pù tùo m̀mɔdo keǒ bu tùa ɔ jǐ mɔ̀, u nia hɛ̀n hɛ̀n ǔ peaǒ ɛ le keǒ jǐ mɔ̀ tùtuɛ mɔ̀. Hɛwlǒ poa ɛ ble keǒ bɔ jalaǒ Pitɛ̌ klɔ̀ jemǒ ɔ mǐa ɔ blilǐ mɔ̀ tù bo Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ bɛ̌ sìn'a. 5Ii tè kě u nuaě Pitɛ̌ wùlo bo tùtuɛ, è Tentǎn Jǔu wǎn mǎnaě sèn bo ǔ bɛ̀tea Nyesoa keǒ ɔɔ tè mɔ̀. 6È tǒn jlǒ waěǒ bɛ̈ sìn'aa plě Hɛwlǒ mǐa lěe Pitɛ̌ ja ɔ mǐa ɔɔ blilǐ tù, Pitɛ̌ pɛna bo ɔ̌ mɛa klě tabɔ̀ɔ sɔ̌n pǎnpe, chěen'e sɔ̌n nì u pea ɔ sonwe le. È tabɔ̀ neaǒ wùlo pola mǒo ngmìi wànwu jleě ǔ tùia jǐ mɔ̀. 7Tà ɔ muaǒo bo chèba, è keà nyu kɛpǒo jǐ, è Koɔn'ɔ najiǒpòi nɔ̀ǒ wǒaǒ ɔ mɔ̀, è pepě fɛn'a ne. Najiǒpòiǒ ɔ̌ tepěa Pitɛ̌ le keǒ ɔ wakǎ mǒ bɔ sɔna mǒ, kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Nu jǐ měne, dǔ jemǒ!” È tǐi doo tǐ jleě chěen'e sɔ̌n nìǒ bloaě ɔ sonwe le. 8È kě najiǒpòiǒ ɔ dǎla ɔ je ɔ je, “Po dale měne mì nè nyɔkòɛběǒ be měne po.” Tà Pitɛ̌ wɔ̀la ɛɛ nunuɛ mɔ̀, kě najiǒpòiǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, “Nè wlawlǒ fòɛǒ finfiɛ̌ɛ ɛ dìe, naǎ de bä mu.” 9Pitɛ̌ beaǒ ɔ demǒ ǔ pěaě wùlo koǔ bo, kɛɛ Pitɛ̌ sea dɛǒ sɛje ɛ̈ kpɛaa tùɔn ji ɛ̈ǒ najiǒpòiǒ ɔ niaa, ɔɔ wlò jěa lɛ ɛ̈ moo slèeǒ ɔ jěa. 10Ǔ sìn'a klekle tabɔ̀poi le klee sɔ̌n nonɔ tabɔ̀poi ü tùiaa jǐ mɔ̀, è nùǒ nyniaǒ keǒ wlɔ̀ dɔwun'ǒ ɛɛ pně chnu gbàa ɛ̈ u pɛɛǒ jleě bǔ keě dǐa mi. Chnuǒ ɛɛ chɛ̀ knana, è nùǒ sɔnaě wùlo mǒ ü nɛa diěǒ ɛɛ snǔ fòɛ mɔ̀. Keà nyu kɛpǒo jǐ è najiǒpòi nɔ̀ǒ sɔnaǒ Pitɛ̌ jemǒ. 11Plě ɔ̌ keěa kɛ̀ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀ di, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Kèke Ě jiǐ lɛ ɛ̈ moo i moo kàan tè Koɔn Nyesoa Nɔ̀ dbo Ɔɔ najiǒpòi ɔ̌ gblà mǒ klě Hɛwlǒ kwete mǒ klee noǎ wùɛà Jùwɛ nyo poo ble u je ï mi mǒo numa.” 12Tà ɔ dia lɔɔ chɛ̀ mɔ̀, è nɔ̀ǒ muaě nynɔǒ mooa Mɛwlě ɔɔ koǔ bo ɔ̈ mooa Jɔ̀ɔ̌n'ɔ naǎ, Jɔ̀ɔ̌n'ɔ doǒ u dɛɛa Mǎkè ke. Klě nyopò fòfoa bòoa lě ǔ boɛaě Nyesoa mɔ̀. 13Tà Pitɛ̌ wǒaǒo koǔu ngmìi chnu kɛn ɔ bea lɛɛ, è na wien po nyneju u dɛɛa Wlodà nɔ̀ dia lě ɔ mǐa ɔ kɛ̀ɛn tù. 14È tà ɔ jboaa Pitɛ̌ɛ win, chǒn sosǒ tè ɔ seaǒ chnu sà, kɛɛ ɔ kpala de plùplɛ klě u slè ɔ̌ poa i blǒ mǒ ɛ̈ moo, “Pitɛ̌ nɔ̀ǒ nynaě plomǒ boò!” 15È kě u dɛ̌a ɔ je u je, “Nè dlǒ sɔn'ǒ mɔ̀ mǒ snǔ!” Kɛɛ ɔ mɛɛ̌aǒ wun bo kaǒ ɔ je, “I moo kàan tè!” Ii tè u je, “Ɛ kɔn bɛ moo Pitɛ̌ɛ najiǒpòi.” 16È klě tǐǒ wlòmo Pitɛ̌ beěa jè chnuǒ no. Tà u sàlaǒo chnuǒ u jěa lɔɔ, ì kàea u le wan. 17È ɔ poa u son je ɔ je bu poa kpee ɔ̌ sèsaea u wlòmo ke Koɔn nuaě ɔɔ wùlo sèsa. Tà ɛmoǒ ɛ sìn'aa, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “A mu, a tmɔɔ̌ Jìmǐse klee Tentǎn Jǔu wǎn tùuǒ,” è nɔ̀ǒ sɔna mǒ :ɕ muaě tà tɔ̀ɔ. 18Tà chnɛ̀ gbàlaa le, jale jejǎea fòɛ nɛ̀ bea blǒ mǒ klě tabɔ̀ǒ slè klě wùlo pola mǒ ɛ̈ kwɛɛaǒo dɛ kpalaa tùɔn keǒ Pitɛ̌ jleě mǒ bo. 19Hɛwlǒ nua nu ǔ pɔ̀na Pitɛ̌ le, kɛɛ u sea ɔ jě. Ii tè ɔ gbɛ̀a u chlachlǎ be wan le ɔ̌ nyea nyopò kpě bu dbǎla tabɔ̀ǒ. È Hɛwlǒ nɔ̀ǒ sɔnaě Jùdǐa wakǎ kɛn mǒ ɔ̌ muaě dě fòɛǒ moo Sesawlià kɛn, klě ɔ sìn'a lě mòngmɛ wě. 20Hɛwlǒ pea jlo chɔɔ keǒ deě fòee sɔ̌n'ǒ mɔ̀ ï mooa Taè klee Saedɛ̀n. Imo deěe sɔ̌n'ǒ i sɛ̀aě Hɛwlǒo blǒ wlòmo digbaǐ nɛ̀ i teea kɛn. Tèǒ nì kɔn tè u sàla mòngmɛ nyo ǔ muaě Hɛwlǒ mɔ̀ u klee ɔɔ sɔ̌n mǐa ně bo wnawna kɔn ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ̌ dia u digbaǐ nyenyeɛ bɔ̌. È u beeaě Blasetɔ̀ mǒ ɔ̈ mooa Hɛwlǒo kòngmnaa nyefòɛ ɔ kuun'aa wlò je keǒ bɔ mǎnaǒ u mɔ̀ tèǒ i mǐaǒ slè mǒ sɔn. 21Chnɛ̀ jlǒ waěǒ kɔn wlòmo u mia imoo tèǒ tùba, Hɛwlǒ poa ɔɔ klɔ̀ba wlawlǒ pɛ̀tu mǒ ɔ̌ nea bo klě ɔɔ klɔ̀ba gbèsɛɛ kɛn, è nɔ̀ǒ boɛa klě nyopòǒ mɔ̀ ü sɔnaa Taè klee Saedɛ̀n deě kɛn mǒ, 22è nyopò wùɛ u pnɛ̌a dɛ jleě le ǔ jɛɛ̌aě win u je, “Ɛ moo Nyesoa chɛ̀ Ɔ̌ boɛò, ɛ se tùonyu ɔɔ̌ boɔò!” 23Tǐi doo tǐ jleě Koɔn'ɔ najiǒpòi tbala ɔ dɛ, è nɔ̀ǒ bloaǒ jɔ mǒ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa Nɔ̀ ɔ sea tè jǐ boaboǎ nye. Sɔnpě nì dia lɔ ɔ̌ kǒa. 24È Nyesoaa win nìǒ gbɛ̀tɛɛa blě kɛn le, è nyopòà poa ii kàan tè è nùǒ bebeea kɛn le. 25Tà Banàbɔ klee Sɔ̀ɔ̌ blěe konkwa u niaa klě Jlǔsnɛ ɛ chlɛ̀aa dlǒ, è nùǒ tbaea je ü mua Ɛntìa, è u kpaea Jɔ̀ɔ̌n Mǎkè snǔ mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\