Ǎkè 13

1Nyopòà nù mooa Nyesoaa wnɔsàɔpo plě nù mooa Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe dě fòɛǒ moo Ɛntìa kɛn uu tee nyopò, Banàbɔ klee Semìɔ ɔ̈ u dɛɛa Nekà klee Lusiǎ ɔ̈ kɔnaěe dě fòɛǒ moo Sawlinì kɛn klee Sɔ̀ɔ̌ plě klee Manià ɔ̈ klee kòngmna nyefòɛ Hɛwlǒ nuuǒo nyǐsa dɛ tàa do. 2Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ u kea Koɔn'ɔ wɛ̀ sɛ̀ u keaa chìn, è Ngmà Je Ne Sùsu boɔlaě u mɔ̀, kě Ɛ dǎla Ɛ je, “Banàbɔ klee Sɔ̀ɔ̌ nù ba sà ba poo wakǎ mǒ keǒǒ mɔ̀ u mǐ konkwaà kɔn tè Ě da luu nu.” 3Ii tè tà u wɔ̀laa bàtea klee chìnchiɛn mɔ̀, è u poa uu sɔ̌n'ǒ sonwe dlǒ bo ɛ̈ mooa uu dbodbɛ keǒ bu mǐa konkwaǒ nu. 4Tàii sɔ̌n'ǒ nù Ngmà Je Ne Sùsu dboa bü mua konkwaǒ nu ǔ tèea je ǔ muaě dě fòɛǒ moo Silusìa kɛn ǔ sɔnaě mǒ ǔ bea ně kɛn měe wlòmo ǔ muaě blǒ tìeǒ ně poěe gbàe mǒ kɛn ɛ̈ u dɛɛ Saeplɔ̀. 5Tà u nynia lěe diěǒ moo Salamìi kɛn, u muaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo ǔ boɛa Nyesoaa win, u klee Jɔ̀ɔ̌n Mǎkè mua ɔ̌ sɛ̀ɛa u mǒ. 6Ɛmo blǒ tìe wùɛǒ nɛ̀ u nana kɛn le ǔ mua mu ǔ nyniaě dě fòɛǒ u dɛɛ Pafɔsè kɛn klě u jɛɛa lě Jùwɛpoi ɔ̈ niaa sàlesa plě ɔ̈ mooa sen wnɔsàɔ, ɔɔ nynɛ̌ mooa Bajùsu. 7Ɔ mooa Sɔjìɔ Pɔlìɔɔ mɔ̀nai ɔ̈ mooa kòngmna nyefòɛ keǒ blǒ tìeǒ kɛn. Nyefòɛǒ ɔɔ dlǒ wɛ̌na chɔɔ, tà ɔ jlɛ̌ bɔ wɔ̌naa Nyesoaa win, ii tè ɔ dala Banàbɔ klee Sɔ̀ɔ̌. 8Kɛɛ Bajùsu ɔ̈ u dɛɛa Ɛlemasì Makosì ke ɛ̈ sɛ̀n nynɛ̌ sàlesa nuɔ̌, nɔ̀ wɛ̀na win'ǒ Sɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ boɛaa nyefòɛǒ je, ɔ̌ tɛ̀na ɛ mǒ bɔ nua dɛ nyefòɛǒ ɔɔ̌ dia tè wlò popoɛ kɔn klě Jùsu mǒ. 9È Sɔ̀ɔ̌ ɔ̈ u dɛɛa Pɔ̀ɔ̌ ke nɔ̀ Ngmà Je Ne Sùsu jǐa je, nɔ̀ tɛnaě Elemasìǒ mɔ̀le, ɔ siiaě ɔ jǐ ja, 10kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Mòo kǔu jǔ, mòo kàan dɛ wùɛ ɛɛ jlae nyu! Noǎ kukwǐi doědoe ii kplakplǒ nɛ̀ jiěè měne, mò ɔɔ̌ bɔ̌ dɛ keǒ bɔ sàǒ Koɔn'ɔ mǒ slɛɛ̌ dɛ snǔ mɔ̀! 11Klě tǐà wlòmo Nyesoaa son neǒò mǒ jleě, nè jǐ mi dɔba, slè wɔ̀ mò wɛn'ɛ pepě jě ɛ mǐ tǐ kpa!” Tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ kwijlě kpǎ beaǒ jǐ kɛn ɔ̈ tùngmaea le beblea ɔ̈ pɛ̀na nyu le ɔ̈ mǐa nɔɔ son jleě kme. 12Tà nyefòɛǒ ɔ jěaa dɛǒ, è teeaǒ u teeaa ɛ̈ kwɛɛaǒo Koɔn'ɔ tè jleě mǒ bo ɛ̀ kàea ɔ bo wan, ii tè ɔ poa win'ǒ ii tè kàan tè. 13Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Pɔ̀ɔ̌ klee ɔɔ nyopò bea měe wan ǔ sɔnaě Pafɔsè diě kɛn mǒ ǔ muaě Pɔkà diě kɛn ɛ̈ nea lěe Panfelìa wakǎ kɛn. Klě Jɔ̀ɔ̌n Mǎkè siaě u ɔ̌ mua de klě Jlǔsnɛ. 14U sɔnaě Pɔkà mǒ ǔ mua lě dě fòɛǒ moo Ɛntìa wlòmo ɛ̈ nea lěe Pisedìa wakǎ kɛn. Tà Sɛ̌ɛ̀de ɛ̈ moo Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě ɛ wǒaǒo, u muaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo ǔ nea bo. 15Tà u slèaa Nyesoaa teteǎ klee wnɔsàɔpoo win'i chněenoǎ, è Nyesoa koǔu je si nyo dboa win klě u mɔ̀ u je, “Äa mɔ̀niapo ale, bɛ̌ nu bǎ kɔn win ï moo kbě ja le po win keǒ nyopòà mɔ̀, ä bɛ̀te ale ba boɔ li.” 16Ii tè Pɔ̀ɔ̌ nynana bo ɔ̌ poa u son je bu poa kp@e, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn ane plě klee kuodakwɛ̌ ale ü sɛ̀ɛ Nyesoaa wɛ̀, a poǒ nɔkǔ jebo! 17Nyesoaà Ɔ̈ moo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn'ɛ Nyesoa Nɔ̀ sàla äa gbeǐpò seela tǐ jleě plě Ɔ̌ nua nu ǔ kwɛna kàan tǐ keǒ dɛ wùɛ mɔ̀ tǐǒ jleě u mooa dakpě klě Ǐjɛ̀te blǒ wlòmo. Nyesoa nua Ɔɔ kpě fòe Ɔ̌ sàlaě u blǒǒ wlòmo. 18Ɔ kɔna wlò dbadbǎ keǒ uu kmɔ̌ kukǔǒ mɔ̀ Ɔ̌ naea nu klě kpatekpǎ blǒ kɛn klě jlě wlèe sɔ̌n wlòmo. 19Dakɔ̌ dlěe nyiɛta nù Ɔ sùea gbè kělɔ Kenɛ̀ blǒ wlòmo nù kɔn blǒ Ɔ sàlaǒ Ɔ nye u. 20Ɛ dukwlala bɛ nua jlěe hɔ̀ndlowɛɛ hɛ̀n tùo jlě wlèe sɔ̌n tùo pù (450), nì kɔn wlòmo u kɔɔn'aě blǒǒ. Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Nyesoa nyea u tè tù nyo u mǐa u nae ne ɛ̌ kpala ɛ kpa ɛ̌ jɛɛa ɔɔ wnɔsàɔ Samiɔ̌ɔ tǐ. 21Tà Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn sòalaa klɔ̀ba bɔ̈ kɔna nuu win kwa, è Nyesoa sàlaǒ Sɔ̀ɔ̌ ɔ̈ mooa Kesɛ̀ɛ jbɛjuju ɔ̈ kɔna lěe dakɔ̌ǒ moo Bɛ̀chemɛ̌ slè, nɔ̀ kɔna u win kwa klě jlě wlèe sɔ̌n wlòmo. 22Tà Nyesoa sàlaǒo Sɔ̀ɔ̌, è Ɔ nua Dèběse bɔ mooa uu klɔ̀ba. È kě Ɔ dǎ keǒ Dèběse jleě mǒ Ɔ je, ‘Ě ji ɛle ɛ̈ moo Dèběse ɔ̈ moo Jɛ̀sěe jǔ ɔ klee Mǒ äa dlǒ le sìɛnsiɛn neǒ tàa do, ɔ mi noǎ wùɛ numa ï Ě jlɛ̌ bɔ nuu.’ 23Nyesoa dǔa Nyuu do jemǒ klě Dèběsee jlǔu jlǔ slè wòje ke Ɔ nuaě ɛɛ pooa ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn wa klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo, Ɔɔ nynɛ̌ moo Jùsu! 24Plě Jùsu mǐa Ɔɔ konkwa wlò tù, ně dlǒ po Jɔ̀ɔ̌n nɔ̀ boɛa Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn wùɛ Nyesoaa win je keǒ uu wlè bi bitǐa bo u mǐa ně dlǒ poo lo. 25Tà Jɔ̀ɔ̌n dia lɔɔ konkwa dlǒ chlàba, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Mǒà Ě se nyuǒ ɔ̈ aa wlò je Ě monoo, kɛɛ Ɔmo Nyuǒ Ɔ diě le Ɔ neǒǒ mǒ de. Ně chɛ̀à Ě seǒ je blɛɛ le boǒ di bo chlì boǒ di Ɔɔ nyɔkòɛběe dbǐ ble jle.’ 26Ně mɔ̀niapo ale, Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ klee kuodakwɛ̌ ü nyeǒo Nyesoa bo tùtuɛ, amoà Nyesoa dbo tuposàà mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛǒo wowa dɛɛ tè jleě mǒ bo. 27Nyopòǒ nea lěe Jlǔsnɛ klee uu je si nyo bɛ̌a Jùsu kokǒ wun kɛn, dɛǒ nɛ̀ nu ɛ Nyesoaa wnɔsà win'ǒ Ɔɔ wnɔsàɔpo sàlaa wan ǐ jaěaǒ teěn ï u slèaa tǐ wùɛ mɔ̀ klě Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo, kɛɛ kaǒ u sea ɛmo dɛǒ le jbo ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ mooa Gblàgbla Nyu Ɔ̈ Nyesoa peea lěe. 28Kàan tè kě ǔ sea dɛ jě ɛ̈ kɔn tè bu bɛ̌a Lɔɔ kokǒ wun kɛn, kɛɛ u gbàla Pàlɛ̌te wan bɔ dbǎla Ɔ. 29Tà u wɔ̀laa noǎ wùɛ u kɔn bu nua Nɔɔ jele nunuɛ mɔ̀ ï Nyesoaa wnɔsàɔpo chleěaa kɛn, è Nɔ̀ǒ u sàlaǒ pète bɛ̌ tu jleě ǔ kpalaě Ɔ sɛklɛ bǐtìe wan ǔ tùa Ɔ bo. 30Kɛɛ Nyesoa dǔa Ɔ jemǒ Ɔ̌ sàlaě Ɔ kǒla mǒ. 31È klě chnɛ̀ jlǒ wě fòfoa wlòmo Ɔɔ nyopòà klee Ɔ̀ nɛ pnɔɔ blě kɛn le sɔɔn'ě Jàlalǐi wakǎ kɛn mǒ bò mu Jlǔsnɛ nù jěa Lɔ. Klě tǐà wlòmo nù moo sàse keǒ Ɔ jleě mǒ keǒ tùonyopo mɔ̀. 32Ä tmɛɛ̌ a kàan tuposà ɛ̈ Nyesoa peeaě äa gbeǐpò seela tǐ jleě. 33Tà Nyesoa dǔaa Jùsu jemǒ Ɔ̌ sàlaě Ɔɔ kǒla mǒ, nɛ̀ nua Ɔɔ pee win Ɔ pooaě ämoo ǐ jaěaǒ, ämoà moo äa gbeǐpòo jlǔu jlǔ. Klě bleble chněedɛ̌ǒ moo Sàǎm ɛɛ dlěe sɔ̌n kɛn, kě Nyesoa dɛ̌a Ɔ je Ɔ je, ‘Mòà Mò moo Ně Jǔ, è Mǒà Mǒ moo Nè Gbeǐ kekɛɛà.’ 34Nyesoa sàlaě Jùsu kǒla mǒ plě Ɔ seǎa kɛ̀ kǒba mu de, wòje keǒ Nyesoaa win dɛ̌ ämoo je keǒ ɛmo jemǒ duduɛ̌ǒ jleě mǒ ɛ̈ moo, ‘Ě mi a ngmnaǒ Ě peea lěe Dèběse mɔ̀ poba.’ 35Dèběse sèsae ɛmoǒ le kɛn klě win be tìi wlòmo ɔ je, ‘Nyesoaò, sèǒ Nè Ngmà Je Ne Nyuǒ mɔ̀ mǒ sɔnma mu Ɔɔ blǒ fǒ se sɔ̀nma mu.’ 36Ä ji ɛle Dèběse ně boɔlaě ɔɔ chɛ̀ mɔ̀. M@ɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo tà Dèběse wɔ̀ lɔɔ Nyesoaa konkwa wùɛǒ ɔ niaa mɔ̀ keǒ nyopòǒ mɔ̀ klě ɔɔ tǐ wlòmo, è nɔ̀ǒ poa son bo ǔ tùa ɔ bo klě ɔɔ gbeǐpò wakǎ mǒ ɔɔ blǒ fǒ sɔ̀n. 37Kɛɛ Nyuà Nyesoa dǔaa jemǒ Ɔɔ blǒ fǒ sea sɔ̀n. 38Ně nyopò ane, a blɛɛ je ba ji ɛ ɛ̈ moo ä pe a je kàan tuposà ɛ̈ moo Nyesoa mi aa kpni kukwǐi tè wlò le pooba klě Jùsu mǒ. 39Teteǎǒ Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě i slě wɔ̀ bi sàě a kpni kukwǐ slè bi nu a jebo siǐn nyo mǒ, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mii Jùsuu tè kàan tè poba, Nyesoa mi ɔ jebo siǐn nyu mǒ numa. 40Tèǒ nì kɔn tè a tùě jǐ bo, nɛ̀ bɛ̌ se, è noǎǒ kɔn tè Nyesoaa wnɔsàɔpo boɔɔaa kɛn i kɔn bi kpa tùɔn keǒ a jleě mǒ ǔ dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, 41‘A tanàle amo se kàan tè po nyoà, bi kàea a wan bo, a kǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě mi dɛ tɛ̀ɛ numa klě aa tǐà a nenee kmɔ̌ wlòmo ɛ̈ a see kàan tè popoɛ kɔnma mu kpe, baǎje nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ sèsae ɛ kɛn le keǒ a mɔ̀ɔ chɛ̀!’ ” 42Tà Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ kea lěe Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔǒ bo mǒ sonwɛ, ù tmɔɔ̌a nu bo Sɛ̌ɛ̀de ɛ̈ moo Nyesoaa defɛ chnɛ̌ jlǒ waě bɛ̌ nyniaǒ, bu dia de de u mǐa tè fòfoa kɛn le sèsae le. 43Tà u sɔnaěe Nyesoa koǔǒ bo mǒ, Jùwɛ nyoo dɛ fòfoa klee kuodakwɛ̌ɛ dɛ fòfoa ü poa uu chɛ̀ Jùwɛ dɛ mǒ nù beaǒ Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ demǒ. È Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ boɛaě u mɔ̀ ǔ pea u kbě ja le keǒ bu kpaea uu kàan tè popoɛ nya klě Tentǎn Jǔ mǒ Ɔ̈ monoo Nyesoaa wlòo jlajlǎ Dɛ Ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ Ɔ nye nuu. 44Tà Nyesoaa defɛ waě tɛ̀ɛ wǒaǒo, è diě kwɛɛn'ɛ dɛ fòfoa nù wɛ̀a de u mǐa Nyesoaa win wɔ̌n. 45Tà Jùwɛ nyo jěaa diblɛ̌ǒ, è u nia chea ǔ cheɛɛ̌a Pɔ̀ɔ̌ le klee ǔ boɛa win'ǒ ɔ boɛɛa tè fǒ měne. 46Kɛɛ Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ seaě mɛ nyěkà mǒ bo gbà ǔ tùa u kɛ̀ɛn u je, “Ä kɔn bä boɔ amo Jùwɛ nyo Nyesoaa win je klekle, kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ sà lii jleě mɔ̀ plě ǎ jě ɛɛ ɛ̈ moo a seǒ je blɛɛ le keǒ kmɔ̌ sie fònfno mɔ̀, nɛ̀ kɔn tè ä bitǐ bo ä miɔ kuodakwɛ̌ mɔ̀ klě tǐà wlòmo. 47Koɔn'ɔ chɛ̀ tmɔɔ̌a ämo Ɔ je, ‘Ě nuù mǒ pepě keǒ kuodakwɛ̌ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa mò Ně wowa dɛɛ tuposà po klě kmɔ̌ɔ nyopò wùɛ mɔ̀.’ ” 48Tà kuodakwɛ̌ wɔ̌na imoo tèǒ, ùu plɛ bloa le ǔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le keǒ Ɔɔ tuposàǒ mɔ̀. È nyopò wùɛà Nyesoa tbalaa keǒ kmɔ̌ sie fònfnoǒ mɔ̀ ü bu kɔn nɛɛ, ù poa tuposàǒ kàan tè. 49Koɔn'ɔ tuposàǒ ɛ wɔ̀la blǒ wakǎ wùɛǒ moo Pisedìa dlǒ lo, 50kɛɛ Jùwɛ nyo nyenynǎea Jùwɛ nynoo tìe ü mooa dɛ kɔn nyo klee diěe je si nyo, ii tè ǔ tùngmaea Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔɔ tè mɔ̀ tèteɛ ǔ sàlaě u wakǎǒ kɛn. 51Ii tè Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ gbàpoa uu be le ǔ sàla pǔpu be le ɛ mǐa ɛ tee le ɛ̈ moo Nyesoaa wlò sea u kɛn bloo lo. È nùǒ sɔnaě diěǒ wlòmo ü muaě dě fòɛǒ moo Akonìa kɛn. 52È Tentǎn Jǔu mɔ̀ na nyoǒ nea lěe chǒn klee Ngmà Je Ne Sùsu jǐa u je.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\