Ǎkè 14

1Ɛmo dɛɛ doǒ nɛ̀ kpala tùɔn de klě Akonìa diě wlòmo. U muaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo ǔ boɔa Nyesoa win ǐ pàea chnɛ̀ le, ii tè Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ fòfoa nù poa ii tè kàan tè. 2Kɛɛ Jùwɛ nyoo tìeǒ neaǒo ü niaa dlǒ jakǎ ü je ü seaa win'ǒ kàan tè po nù nyenynǎea kuodakwɛ̌ ǔ nymiia uu wlè jǐ le keǒ Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ jleě mǒ. 3Tèǒ nì kɔn tè Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ sìn'aǒ tàǒ tǐ pɛ̀ti. U kun'a jele ǔ boɔɔa Koɔn'ɔ tè kɛn Ɔ̈ nynanaǒ uu demǒ bo keǒ uu tuposà u peaa mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛaǒo Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ jleě mǒ bo Ɔ̌ nyea u kpě ǔ nia wan bo kàe noǎa klee wlòlekaen noǎ. 4Nyopòǒ neaěe dě fòɛǒ wlòmo u plooa ɛ wakěe sɔ̌n, tìe ngmɛ̀ɛaě Jùwɛ nyo mɔ̀, è tìe ngmɛ̀ɛaě Jùsuu tuposà kpa nyo mɔ̀. 5Ɛ kpala ɛ kpa kpa kuodakwɛ̌ɛ tìe klee Jùwɛ nyoo tìe klee uu nyefòapoo tìe beaǒ tàa do ǔ poa ɛ ble keǒ bu kpala u tǐ jakě kɛn klee bu beea u seɛ̌ bu dbǎla lu. 6Kɛɛ tà Jùsuu tuposà kpa nyoǒ u jěa lɛɛ, è u plùua u je ǔ muaě wakǎǒ u dɛɛ Laekonìa kɛn klě ɛɛ deěǒ moo Lesètla klee Dabè klee blěǒ tbɛɛaǒo tàǒ dǐ. 7Klě u kpɛaě Nyesoaa kàan tuposàǒ ɛɛ popoɛ dlǒ mɔ̀. 8Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ nea lěe dě fòɛǒ mooa Lesètla kɛn ɔ̈ jalaa bo klɔ̀ɔa dǐa plě ɔ sěɛlǎ nɛ. Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ ɔ nea bo 9ɔ̌ pea Pɔ̀ɔ̌ɔ boɔboɔ win nɔkǔ jebo. Tà Pɔ̀ɔ̌ chèaě ɔɔ mɔ̀ bo ɔ jěa lɔɔ ɛ̈ moo ɔ kɔna tè wlò popoɛ ɛ̈ bɛ pean nɔɔ, 10ii tè ɔ pnaěaě jɔ mǒ ɔ je, “Nyna nè beǒ jleě bo!” È jbɛju nɔ̀ǒ ngmnana ɔ̈ nynana bo ɔ̈ tùngmaea le nena. 11Tà diblɛ̌ǒ u jěaa dɛǒ Pɔ̀ɔ̌ nuaa, è nùǒ pnɛ̌a dɛ jleě le klě uu Laekonìa win wlòmo u je, “Nyesoeà diɔ wɔ̀ɔn kělɔ ä mɔ̀ klě tùonyugbee tǔn wlòmo!” 12Tà ɛ tùu Pɔ̀ɔ̌ nɔ̀ boɛa wien le chɔɔ klě u slè, ii tè u dɛɛa ɔ Hɔ̀misi, è Banàbɔ nɔ̀ u dɛɛa Siɔsì. 13Siɔsìi kǎ fòɛ konwaěa diě le, è bodiɔǒ niaě ɛmoo koǔǒ bo konkwa ɔ klee diblɛ̌ jalaě bliǎ beě klee tichɛblee punɔ̌ klě dɔwun jleě u mǐa Jùsuu tuposà kpa nyoǒ chɔ̀no je pie. 14Kɛɛ tà Banàbɔ klee Pɔ̀ɔ̌ ü mooa Jùsuu tuposà kpa nyo u wɔ̌naa dɛ u wɛ̀aa mɔ̀ bu nuaa, è nùǒ keklǎea uu chɛ̀ɛ dale wan le ɛ̈ teea lɛɛ ɛ̈ moo u pea jlo keǒ dɛ u niaa mɔ̀ ǔ kpalaě diblɛ̌ǒ slè plùplɛ ǔ pnɛ̌a dɛ jleě le, 15kě u dɛ̌a u je u je, “Amo nyopòà, mɛ kɔɔ̌n kɛ tè a niǐ dɛà? Ämoà ä moo tùonyopo sosǒ wòje keà aa ka nee je! Ä diě ä mǐ a Nyesoaa kàan tuposàà je po ɛ̈ di ɛɛ numa noǎà see konkwa kɔn a mǐ i kɛn tbɛ a mǐ kmɔ̌ sie Nyesoa ja chè Ɔ̈ nuu jɔ klee blǒ klee jbǒ plě klee noǎ wùɛ ï neɔ ii wlòmo. 16Klě tǐà bee de wlòmo Nyesoa sɔnaǒ dakɔ̌ wùɛ mɔ̀ mǒ ǔ nia uu chɛ̀ɛ kɛn wɔɔn dɛ, 17kɛɛ tǐ wùɛ mɔ̀ Nyesoa ni kàan noǎ ï moo sàse ɛ̈ moo Ɔ ne kmɔ̌. Ɔ nye a nǔ ɛ̌ dbɛ klee Ɔ ni aa dodɔ̌ noǎa ǐ kwin klě ii tǐ wlòmo klee Ɔ̌ nye a digbaǐ fòfoa plě Ɔ̌ ni amo a ni chǒn le!” 18Tà Pɔ̀ɔ̌ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀ɔ chɛ̀, ɛ mooa dɛ jakǎ keǒ bu kana diblɛ̌ǒ je bu bɔ̌a chɔ̀noǒ pipiɛ. 19È Jùwɛ nyoo tìeǒ sɔnaa deě fòeǒ moo Ɛntìa klee Akonìa kɛn mǒ nù nyenynǎea diblɛ̌ǒ bu wɔ̀na Pɔ̀ɔ̌ je, ii tè u beea ɔ seɛ̌ ǔ chlìa ɔ le ǔ sàlaě ɔ diěǒ wlòmo, uu wlò jěa lɛ ɛ̈ moo ɔ kǒa le. 20Kɛɛ tà Tentǎn Jǔu mɔ̀ na nyo wɛ̀aa de keǒ ɔ dlǒ mǒ u tbɛɛa ɔɔ dǐ, è nɔ̀ǒ dǔa jemǒ ɔ̈ mua de klě diěǒ wlòmo. Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ sɔnaě diěǒ wlòmo ǔ muaě Dabè diě kɛn. 21Tà u boɔlaa Nyesoaa kàan win'ǒ klě diěǒ wlòmo plě u nuaa nyopò fòfoa u beaǒo Tentǎn Jǔ demǒ, è nùǒ tbaea je ü muaě deěǒ mooa Lesètla klee Akonìa klee Ɛntìa kɛn de 22keǒ bu poa Jùsuu de na nyoǒ kbě ja le bu kpaea uu tè wlò popoɛ u kɔnaa nya, è u tmɔɔ̌a nu u je, “Ä kɔn bä jě sònwɛ fòfoa plě Nyesoa mǐ ä win kwa kɔn.” 23Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ tbala nyefòapo klě Tentǎn Jǔu wǎn'a koǔ wùɛ bo bü mooa Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo, ǔ chìn'a plě ǔ bàtea ɛ̈ mooaě nyopòǒ Koɔn kwete mǒ popoɛ. 24Tà u wɔ̀laa Pisedìa wakǎǒ kɛn nena mɔ̀, è u muaě Panfelìa wakǎ kɛn. 25Tà u boɔlaa Nyesoaa win klě dě fòɛǒ moo Pɔkà wlòmo, è nùǒ tèea je ü mua lě dě fòɛǒ mooa Atalìa kɛn. 26Tà u sɔnaě mǒo, è nùǒ bea měe wan ü mua de klě Ɛntìa diě kɛn, tà u pooaě uu Nyesoa kwete mǒ keǒ Ɔɔ konkwa ɛ̈ u chlàlaa dlǒ mɔ̀. 27Tà u nynia lěe Ɛntìa wlòmo, u dala Tentǎn Jǔu wǎn ǔ bòa u le keǒ tàa do ǔ sèsaea u wlòmo ɛ̈ kwɛɛaǒo noǎ wùɛ Nyesoa nuaa klě u mǒ jleě mǒ bo plě ke Nyesoa nuaa kuodakwɛ̌ tè wlò popoɛɛ chnu je sèsa. 28Tà ɛ wɛ̀aa mɔ̀, è Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ sìn'aě u mɔ̀ tǐ pɛ̀ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\