Ǎkè 15

1Ɛ kɔna tǐ tìi tà nyopò tùu nù sɔnaě Jùdǐa wakǎ kɛn mǒ ü tèea je ü mua Ɛntìa, nù teea Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe, kě u dɛ̌a u je, “Bɛ̌ nu bǎ se foeě bɛ̌ wòje keà Mɔ̀sěe tetě nu ɛɛ ble popoɛ, è a se wowa dɛ kɔn.” 2Ɛ mooa wan le jejǎea klee chɛtlǐia fòɛ ɛ̌ neaǒ u klee Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ slè. Tèǒ nì kɔn tè u sàla Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ klee Tentǎn Jǔu wǎn'a tìe ǔ dǔa tèǒ mǒ ǔ kpala i Jlǔsnɛ klě Jùsuu tuposà kpa nyo klee Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo mɔ̀ u mǐaě i ù jemǒ bo po. 3Tà u dboa luu, u nana blǒ wakěǒ kɛn le ï moo Fonisìa klee Sìmɛ̌lia ǔ tmɛɛ̌a Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ ke kuodakwɛ̌ nua nɔɔ Nyesoa mɔ̀ diia. Tà Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ neaa blěǒ kɛn le u wɔ̌na imoo tèǒ, uu plɛ bloa chɔɔ. 4Tà umoǒ u nynia lěe Jlǔsnɛ, Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe, jà Jùsuu tuposà kpa nyo klee bòlibo, u pea u tàto. È Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ tmɔɔ̌a u noǎ wùɛ Nyesoa niaa klě u mǒ. 5Kɛɛ Jùsuu kàan tè po nyoo tìe ü mooa Fɛlesǐi wǎn nù nynana bo, kě u dɛ̌a u je, “Kuodakwɛ̌ kɔn bu bɛ̌ foeě, è u kɔn bu tùǒ teteǎà Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě bo!” 6Ii tè Jùsuu tuposà kpa nyo klee Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo nea bo u mǐaě imo tèǒ le po. 7Tà u popooaě i měne klě tǐ pɛ̀ti wlòmo, è Pitɛ̌ nynana bo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, aa chɛ̀ɛ a ji ɛle seela tǐ jleě tǐà sìin Nyesoa sàla mǒ kělɔ a slè bo mua Ɔɔ kàan win'à boɔ klě kuodakwɛ̌ slè ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa i wɔ̌n ke u mǐa ii tè kàan tè po. 8Nyesoaà jii tùonyopo wùɛɛ wlè, Ɔ nye u Ɔɔ Ngmà Je Ne Sùsu wòje ke Ɔ nua Ɛ ämoo Jùwɛ nyo nyenyeɛ, dɛǒ nɛ̀ tee ɛ ɛ̈ moo Ɔ poo u kɛn kòo. 9Nyesoa nu ɛ ɛ se dɔ̌ ne keǒ u klee ämoo sɔ̌n slè, ke kɔn do Ɔ nuě ämoo mɔ̀le snasnǎ keǒ äa tè wlò popoɛ kɛn, kě kɔn do Ɔ nuě u mɔ̀le snasnǎ klě uu tè wlò popoɛ mǒ. 10Ii tè mɛ kɔɔ̌n tè a kɔn ba tɛ̀ɛ̌n kɛě Nyesoa měne keǒ ba tè gbɛ̀ɛ fòɛ ba mǎǒ ɛ Tentǎn Jǔu mɔ̀ na nyo dlǒ bo ɛ̈à äa chɛ̀ ä slěe bleblɛ̌ wɔ̀ plě äa gbeǐpòo chɛ̀ sea lěe bleblɛ̌ wɔ̀? 11Ä po i kàan tè ke kɔn doǒ ä nuu wowa konkɔn kě umoǒ u nu wowa konkɔn ɛ̈ diiěe Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ.” 12È uu wùɛ ù nua kpee ǔ pea Banàbɔ klee Pɔ̀ɔ̌ɔ win nɔkǔ jebo ǔ tmɛɛ̌a u wlòlekaen noǎ klee wan bo kàe noǎa Nyesoa niaa klě kuodakwɛ̌ slè klě u mǒ. 13Tà u wɔ̀laa boɔboɔ mɔ̀, è kě Jìmǐse dɛ̌a ɔ je, “Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, a poǒ nɔkǔ jebo, 14kèkeà Saemɔ̌ Pitɛ̌ sèsae ä wlòmo ke Nyesoa nua lěe kuodakwɛ̌ slè didiɛ Ɔ̌ sàla lěe nyopò keǒ bu nu Ɔɔ konkwa. 15Nyesoaa wnɔsàɔpoo win wɔɔn'a ɛ kɛn seela tǐ jleě ï u chlěaa ï dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, 16‘Bɛ̌ nu dɛǒ bɛ̌ sìn, Mǒ Nyesoa Ě mi je tbaeba klě Dèběsee koǔǒ bloo bobo, Ě mi ɛ poba de, ɛɛ noǎ wùɛǒ wlɛ̀ɛ blǒ mǒ Ě mi i bo nynaema de, Ě mǐ i nu i mǐ le jakǎ. 17Klě ɛmo dɛǒ mǒ nyopò wùɛà see Dèběsee jlǔu jlǔ ü monoo kuodakwɛ̌ ü kɔn'ǒ Mǒo mɔ̀ u mi Mǒ Koɔn le pɔ̀nma.’ Dɛǒ nɛ̀ Koɔn Nyesoa boɛ Ɔ̈ nua imoo noǎǒ 18ǐ jiia seela tǐ jleě. 19Tèǒ nì kɔn tè dɛà nɛ̀ ně dlǒ sɛ̀ kwlǎ mǒ, bäǎ ni wan jakǎ dɛ keǒ kuodakwɛ̌ mɔ̀ ü diiɔ Nyesoa mɔ̀. 20Kɛɛ bä chleě u chněedɛ̌ mɔ̀ ɛ̈ mi nuu tmɔɔ̌ma buǔ dii didi noǎà u pie lee nǔkpuǐ je klee nmià u chean'a doe le ɔ̈ kǒo klee nymɔ, è buǔ ne gblà kmɔ̌. 21Imo noǎǒ nì moo kpě ï kɔn tè Mɔ̀sě chleěa kɛn plě è nì kɔn tè boɛɛ le klě diě wùɛ wlòmo plě ï slèe le klě Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ wlòmo klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le sɔɔn'ě seela tǐ jleě mǒ.” 22È tuposà kpa nyo klee Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo plě Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ u sàla tàii sɔ̌n ü mooa nyefòapo keǒ bu nana Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ de bu muaě Ɛntìa diě kɛn. Doo nynɛ̌ mooa Jùdǎse ɔ̈ u dɛɛa Basèba, è do tɔ̀ɔ nynɛ̌ mooa Salě. 23U chlěa chněedɛ̌ nɛ̀ u nyea nu, kě ɛɛ win dɛ̌a i je, “Ämoà moo tuposà kpa nyo klee Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo plě Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ ä dbo wan le gbògba klě amo kuodakwɛ̌ mɔ̀ ü neěe Ɛntìa diě wlòmo klee Siwlìa klee Selesìa wakě kɛn ü monoo Tentǎn Jǔu wǎn. 24Ä wɔ̌n dɛ ɛ̈ moo nyopò tùu nù sɔn nɔ ä mɔ̀ mǒ u muě a mɔ̀ ü ä see kbě nye, nù jaě jale jejǎea klě a slè ɛ̈ po aa wlè wɔ̀ɔn, kě u dɛ̌ ɛ̈ moo, ‘A blɛɛ je ba bɛ̌ foeě ba tùǒ Nyesoaa tetě bo plě a mǐ wa.’ 25Ii tè ämo bòlibo ä ne bo, ä poě ɛ le, äa wùɛ ä wɔɔn ɛ kɛn keǒ bä sà jbɛjluu sɔ̌n bä dbo lu klě a mɔ̀, u miě a mɔ̀ diba u klee äa bǐì nenawa Banàbɔ klee Pɔ̀ɔ̌ 26ü poǒ uu chɛ̀ɛ fònfno blǒ mɔ̀ bo keǒ bu nuu konkwa keǒ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu nynɛ̌ mɔ̀. 27Ii tè ä dbe Jùdǎse klee Salě u mǐ chněedɛ̌à ä dbee ɛɛ win kɛne bɛ̌ klě a mɔ̀. 28Ngmà Je Ne Sùsu klee ämo ä wɔɔn ɛ kɛn ɛ̈ moo ä se a wlò le popaba mu keǒ dɛ wùɛɛ tè mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ noǎa doà ï monoo 29aǎ di nmià u sàe lee nǔkpuɔ̌ bɔ̀ je klee nymɔ klee nmià u chean'a doe le ɔ̈ kǒo. È aǎ ne gblà kmɔ̌. Bɛ̌ nu noǎ wùɛà ä sèsle wan le bǎ tùǒ i bo, è a mi kàan dɛ numa, ii tè ä kpa a wluò.” 30Ii tè nyopòǒ kpɛa luu tuposàǒ ǔ tèea je ǔ muaě Ɛntìa diě kɛn klě u wɔ̀ɔaě kuodakwɛ̌ de ü mooa Tentǎn Jǔu wǎn ǔ sàla uu chněedɛ̌ǒ kwlǎ mǒ klě u mɔ̀. 31Tà kuodakwɛ̌ǒ u slèaa chněedɛ̌ǒ, uu plɛ wɔ̌na bloblo tè ɛ̌ tùaě u wlò wlòmo ble. 32È Jùdǎse klee Salě ü mooa Nyesoaa wnɔsàɔpo u tùiaě u wlò wlòmo ble ǔ pea u kbě ja le klě tǐ pɛ̀ti wlòmo. 33Tà u sìn'aě uu mɔ̀ mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě, è kuodakwɛ̌ dboa u de klě plɔɔ bloo tǔn wlòmo klě nyopòǒ dboa luu mɔ̀, 34kɛɛ Salě poa ɛ ble keǒ bɔ sia bo klě u mɔ̀. Ii tè Jùdǎsee do nɔ̀ tbaea je klě Jlǔsnɛ. 35Pɔ̀ɔ̌ klee Banàbɔ nù neaě Ɛntìa u klee uu nyopò fòfoa tùu ǔ teea win ï kwɛɛǒo Koɔn jleě mǒ bo plě ǔ boɛa li. 36Tà tǐ pɛ̀ti sìn'aa, è chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ kě Pɔ̀ɔ̌ dǎla Banàbɔ je ɔ je, “Sɔn mǒ, bä mu de bä mu äa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn'à neěe deě fòeà kɛn le jebo chè ü kɔn mɔ̀ ä boɔlaěe Nyesoaa win'à ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ u jě ke u nii dlǒ mɔ̀le mumuɛ.” 37È Banàbɔ jlɛ̌ bɔ kpala Jɔ̀ɔ̌n ɔ̈ kɔn nynɛ̌ tɛ̀ɛ u dɛɛa Mǎkè keǒ bɔ nana u de, 38kɛɛ Pɔ̀ɔ̌ je ɔ sea ɛ jě tè kɔn tè ɔ mǐa uu de na. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ seaǒ u mɔ̀ siǐ li ǔ chlàla uu demǒ bɔɔ̌ konkwa u niaa dlǒ, ɔ siaě u Panfelìa wakǎ kɛn ɔ̌ mua de. 39Ɛ mooa chɛtlǐia fòɛ keǒ Banàbɔ klee Pɔ̀ɔ̌ slè, dɛǒ nɛ̀ sèsaea uu sɔ̌n wùɛǒ jele, Banàbɔ kpala Mǎkè ǔ beaě měe wan ǔ mua lě blǒ tìeǒ ně poěe gbàe mǒ kɛn ɛ̈ u dɛɛ Saeplɔ̀. 40È Pɔ̀ɔ̌ tbala Salě ke, tà Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ neaǒo u wɔ̀laě uu Nyesoa kwete mǒ tùtuɛ mɔ̀, è nùǒ mua 41ǔ nɛa Siwlìa klee Selesìa wakě kɛne ǔ pea Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe kbě ja le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\