Ǎkè 16

1Pɔ̀ɔ̌ klee Salě tèea je ǔ muaě deě fòeǒ mooa Dabè klee Lesètla kɛn. Ɛ kɔna Jùsuu mɔ̀ na nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Timɛtě nɔ̀ neaě Lesètla. Ɔɔ naǎ mooa Jùwɛ Nyesoa nynɔ, kɛɛ ɔɔ gbeǐ nɔ̀ mooa Kwlǐki jbɛju. 2Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe deě fòeǒ moo Lesètla klee Akonìa kɛn u boɛa Timɛtěe kàan nynɛ̌. 3Pɔ̀ɔ̌ jlɛ̌ bo Timɛtě bɔ nana u de, ii tè ɔ nua nɔ ɔ̌ bɛ̌a foeě. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Jùwɛ nyo wùɛǒ nea lěe u jia ɛle ɛ̈ moo Timɛtěe gbeǐ mooa Kwlǐki jbɛju, ii tè bɔ̌ sea foeě bɛ̌ bɔ̌ kea tè boɛ, u sea ɔ nɔkǔ jebo poba mu. 4Ke u niaa deěǒ kɛn le nena kě u nia Tentǎn Jǔu wǎn tmɔɔ̌a noǎ mooa teteǎ ï tuposà kpa nyoǒ ü nea lěe Jlǔsnɛ klee Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo pooa kòo kɛn nyu wùɛ bɔ tùaǒo bo. 5Ii tè Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe uu tè wlò popoɛ bea kbě ja le plě ǔ bebeea kɛne chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀. 6Pɔ̀ɔ̌ klee ɔɔ nenawa nymaea Flejìa klee Kalesìa wakě mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ngmà Je Ne Sùsu nua nɛ ǔ sea Nyesoaa win boɔ klě Esìa wakǎ kɛn. 7Tà u nynia lěe Masià wakǎa tnòa kɛn, u tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bu muaě Batanìa wakǎ kɛn, kɛɛ Jùsuu Sùsu seaǒ u mɔ̀ mǒ sɔn u sea ɛ nu. 8Ii tè u nana Masià wakǎ kɛn ǔ tèea je ǔ muaě dě fòɛǒ mooa Tloasì kɛn. 9Tǒn jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Pɔ̀ɔ̌ jěa Nyesoaa slèe ɛ̈ kɔn mǒ ɔ jěa lěe jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ sɔnaa Masedonìa wakǎ kɛn mǒ. Jbɛjuǒ nɔ̀ nynana bo ɔ̈ bɛ̀tea Pɔ̀ɔ̌, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Diě kělɔ Masedonìa wakǎ kɛn mò ä mǒ sɛ̀ɛ le!” 10Tà slèeǒ ɔ jěaa ɛɛ dɛ sìǐn'a bòo, è ämoǒ wɛ̀a mɔ̀le u mǐaě Masedonìa wakǎ kɛn mu. Ä jia ɛle ɛ̈ moo Nyesoa dɛa äle keǒ bä poa Ɔɔ kàan tuposàǒ klě wakǎǒ kɛn. 11Tà ä sɔna lěe Tloasì mǒ, ä bea měe wan ä nua fǒn ä muaě dě fòɛǒ mooa Samotlasì kɛn. Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, è ämoǒ muaě dě fòɛǒ mooa Niapòla kɛn. 12Tà ä sɔnaě mǒo, ä naea bo jleě ä muaě dě fòɛǒ moo Flepà kɛn ɛ̈ mooa diě ɛ̈ Wlǔmɔ nyo tǐn'a lěe kɛn. Nɛ̀ mooa Masedonìa blǒ wakǎǒ ɛɛ dě fòɛ. Ä sìn'aě chnɛ̀ jlǒ wě ǐ tmɔa jleě mǒ bo. 13Tà Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě wǒaǒo, è ämoǒ muaě ně sakaě tɛ̀ɛ wien ɛ̈ seaa wlɔ̀ dɔwun mɔ̀ tmɔɔ no, ä pɛ̀n'a tùɔn le ɛ̈ kɔn kɛn Jùwɛ nyo wɛ̀ɛǒo de ǔ boɛ lěe Nyesoa mɔ̀. È ä jěa tùɔn'ɔ do, ä nea bo ä boɛaě nynoǒ wɛ̀ɛa de mɔ̀ keǒ tùɔn'ǒ kɛn. 14Nynoǒ peaa nɔkǔ bo u nyuu doo nynɛ̌ mooa Ledèa. Ɔ sɛ̀a Nyesoaa wɛ̀ plě ɔ̌ mooa manǐwlù dalee pɛlě po nyu, ɔ sɔnaě mǒ dě fòɛǒ moo Taetawlà kɛn. Koɔn knana ɔɔ wlò je keǒ bɔ poa tèǒ Pɔ̀ɔ̌ boɛaa kàan tè. 15È tà ɔ klee ɔɔ koǔ bo kwɛɛn poaa ně dlǒ, ɔ dala ämo klě ɔɔ koǔ bo ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ jě ɛ ɛ̈ moo Ě po Koɔn'ɔ tè kàan tè, è ba diě ně koǔ bo a miě ne.” Ɔ neaǒ ä demǒ ä mua lě. 16Ɛ kɔna tǐ tìi ä miaě tùɔn'ǒ kɔn kɛn ä boɛɛě Nyesoa mɔ̀, ä jěa kèi nyneju ɔ̈ kǔ sùsu nea lěe ja, ɛ nia nɔ bo tè bǐ kɛ̀n'ě nya bo ɔ̌ boɛ li. Dɛǒ nɛ̀ ɔ nia ɔ̌ jɛla ɔɔ chì kpa ämopò wlě fòfoa mɔ̀. 17Ɔ beaǒ ä klee Pɔ̀ɔ̌ demǒ ɔ̌ pea tùe le, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ja Tmɔ Nyesoaa nyebajle nùà, nù tmɛɛ̌ ämo dɛ bä nuu plě ä mǐi wowa dɛ jě!” 18Dɛǒ nɛ̀ ɔ kpala chnɛ̀ jlǒ wě fòfoa mɔ̀, ɛ kpala ɛ kpa kpa chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ feanfeǒ beaě Pɔ̀ɔ̌ mǒ ɔ̌ bitǐa bo ɔ̌ chèa ɔ ja, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Kǔ sùsu, klě Jùsu Tentǎn Jǔu nynɛ̌ wlòmo Ě tmɛɛ̌ neè nè sɔn'ě ɔ ja mǒ.” Tǐi doo tǐ jleě è sùsu nɛ̀ǒ tɛa nynejuǒ bo. 19Tà nynejuǒ ɔɔ chì kpa ämopò jěa lɛɛ ɛ̈ moo uu wlò je kuun dɛ ɛ̈ kɔn mǒ u sɛ̀a pnɔ lěe wlě ɛ mu nuò, u chlìa Pɔ̀ɔ̌ klee Salě le ǔ kpalaě u klě blilǐ tùla mǒ klě pɛlě plooa mǒ. 20U kpalaě u Wlǔmɔ nyoo tè tù nyo jemǒ, kě u dɛ̌a u je, “Nyopòà tàà u moo Jùwɛ nyo plě nù diě ü jɛě jale jejǎea kělɔ äa dǐa. 21U tee Jùwɛ nyoo blětà noǎ keǒ bä kme i bo plě bä nu ni, kɛɛ imo noǎǒ i wɛ̀n ämo Wlǔmɔ nyoo teteǎ je!” 22Nyopò fòfoa bea uu dɛǒ kɛn ǔ jěa Pɔ̀ɔ̌ klee Salě tè le. Ii tè tè tù nyo nua nɛ ǔ keklǎea uu dale wan le plě ǔ sàla u fǎe kɛn. 23Tà u wɔ̀la uu fǎe kɛn sèsa mɔ̀, è nùǒ u poa wùlo ǔ tmɔɔ̌a wùlo jǐ mɔ̀ tùɔ̌ bɔ tùa u jǐ mɔ̀ tɛɛ tɛɛ. 24Wùlo jǐ mɔ̀ tùɔ̌ nana uu win'ǒ de ɔ̌ poaě u klě wùloo de ɔ̌ pea u kwa kun kpe be le. 25È tà ɛ blɛɛa tòtoo kɛn mǒ wuleea mǒ mɔ̀, Pɔ̀ɔ̌ klee Salě boɛaě Nyesoa mɔ̀ ǔ bleea Nyesoa mɔ̀le klě Ɔɔ nynɛ̌ le popoɛ mǒ, è nyopò tùuǒ nea lěe wùloǒ u pea uu win nɔkǔ jebo. 26Keà nyu kɛpǒo jǐ, è kpě kɛn ne blǒ sèke kpě nì dia lě nì tɛkɛ̌a wùlo koǔǒ le klee ɛɛ kǎngmàa chɛ̀. Klě tǐi doǒ wlòmo è wùlo koǔu chni wùɛ nìǒ knana. È nyopò wùɛǒ nea lěe wùlo uu chěen u pea uu sonwe le nìǒ bloa u sonwe le. 27Tà wùlo jǐ mɔ̀ tùɔ̌ dǔaa jemǒ ɔ jěaa chni wùɛ i knanaa, ɔ jěa lɛ ɛ̈ moo wùlo po nyo wùɛ u plùa le, ii tè ɔ sàlaě ɔɔ pan bɔ mǒ ɔ mǐa ɔɔ chɛ̀ dbǎ. 28Kɛɛ Pɔ̀ɔ̌ pnǎna dɛ jleě ɔ je, “Nè pe dìe dɛ ja, äa wùɛ ä ne kɛn tùɔn!” 29È wùlo nyo jǐ mɔ̀ tùɔ̌ dala nyopò bu jalaě nǎpe ɔ̌ kpalaě wùlo plùplɛ, è ɔɔ fě wùɛ neaǒ ɔɔ fǒ mǒ i nia wlɛwlɛ ɔ̌ kɔaǒ Pɔ̀ɔ̌ klee Salě kwne jemǒ bo. 30È nùǒ ɔ sàlaě koǔǒ bo ɔ̌ kpalaě u pànto mǒ ɔ̌ gbàla u wan ɔ je, “Selǐjlu ale, mɛ bo nuǔ kɛ Ě miǐ wowa dɛ kɔn?” 31U tùa lɔ kɛ̀ɛn u je, “Mò klee nè koǔ bo kwɛɛn ba po Koɔn Jùsuu tè kàan tè, aa wùɛ a mǐ wowa dɛ kɔn.” 32È u boɛa jbɛjuǒ ɔ klee ɔɔ koǔ bo kwɛɛn wùɛ Koɔn Jùsuu tè je. 33Kàan tè tǐ sìn'a ne klě tǒn wlòmo, wùlo nyo jǐ mɔ̀ tùɔ̌ǒ ɔ dǔa u mǒ ɔ̌ kpalaě u ně sakaě wien ɔ̌ pnèa noǎ wùɛǒ u tbaea uu le. Tǐi doo tǐ jleě tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è ɔ klee ɔɔ koǔ bo kwɛɛn wùɛ nùǒ u poa ně dlǒ. 34È jǐ mɔ̀ tùɔ̌ dǔa u mǒ ɔ̌ kpalaě u ɔɔ chɛ̀ɛ koǔ bo ɔ̌ nyea u didi dɛ ǔ dia dɛ. Klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo ɔɔ koǔ bo kwɛɛn wùɛ poa Nyesoaa tè kàan tè, ii tè chǒn jǐa u jele. 35Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, è Wlǔmɔ nyoo tè tù nyo dboa kɔsěblìpoo bu mua wùlo nyo jǐ mɔ̀ tùɔ̌ǒ tmɔɔ̌ no bɔ tɛa Pɔ̀ɔ̌ klee Salě bo. 36È jǐ mɔ̀ tùɔ̌ tmɔɔ̌a imo win'ǒ Pɔ̀ɔ̌, kě ɔ dǎla ɔ je, “Wlǔmɔ nyoo tè tù nyo dbo win u je bä tɛ a bo ba mu, ii tè ba mu klě tǐà wlòmo, a kɔn ně bo wnawna.” 37Kɛɛ kě Pɔ̀ɔ̌ dɛ̌a kɔsěblìpoǒ je ɔ je, “Kàan tè ä kɔn nɔ Wlǔmɔ nyo slè, kɛɛ u se äa tè tùu chɛ̀ ǔ bea ämo keǒ klɔ̀ slè ǔ poa ä wùlo. È klě tǐà wlòmo u jlɛ̌ bu tɛ kɛ ä bo klě je wɛ̌ tǔn wlòmo le? Òooǒn, ɛ se bò numa mu! Uu chɛ̀ bu diě u mǐ äa son kwa blě u mǐɔ ä wùlo sà.” 38Kɔsěblìpoǒ ǔ mua de ǔ tmɔɔ̌a tè tù nyoǒ, è tà u wɔ̌na nii ɛ̈ moo u mooa Wlǔmɔ nyoò, ù pea fano u je Pɔ̀ɔ̌ bɔɔ̌ nua nu buǔ maěaǒ uu plɔ tu kɛn bo. 39Ii tè uu chɛ̀ mua ǔ nyea Pɔ̀ɔ̌ klee Salě kɛ̀ɛn ǔ kmea u son jleě ǔ sàlaě u wùlo ǔ tmɔɔ̌a nu bu sɔnaě uu dě fòɛǒ wlòmo. 40Tà u sɔnaěe wùlo mǒ, è u muaě klě Ledèaa koǔ bo, klě u jɛɛa lě uu bǐì Tentǎn Jǔu wǎn'a tìe, è Pɔ̀ɔ̌ klee Salě poa u kbě ja le plě ǔ sɔnaǒ mǒ ǒ mua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\