Ǎkè 17

1Deěà nì u nana kɛn le ï moo Afepolesì klee Apolonìa ǔ nyniaě dě fòɛǒ moo Tɛslonikà kɛn klě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ nea lě. 2È Pɔ̀ɔ̌ muaě koǔǒ bo wòje ke ɔ ni pnɔɔ le, Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ wěe tan nì ɔ tùtuua mɔ̀ ɔ klee ù chɛtlǐia. Ɔ nia Nyesoaa win 3ɔ̌ sèsɛɛa ɛ kɛn le plě ɔ̌ pea ɛ pepě mǒ ke ɛ nuaǒo le wɛɛn'a Tentǎn Jǔ Bɔ jěaa sònwɛ plě Bɔ dǔaa jemǒ Bɔ sɔna lěe kǒla mǒ, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Jùsuà kɔn tè Ě dǔa amoo tmɔɔ̌a mǒ Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ Ɔ̈ a pɛ̀n pnɔɔ snǔ mɔ̀le!” 4È Jùwɛ nyoo tìe bitǐa bo ǔ bea Pɔ̀ɔ̌ klee Salě kɛn, dɛɛ doǒ nɛ̀ nyopò fòfoa nua ü kɔnaǒo Nyesoa bo tùtuɛ ü mooa Kwlǐki nyo klee pònpan nyno tùu. 5Kɛɛ Jùwɛ nyoo nyefòapo nia chea ǔ poaǒ kpnii jǐlenymi nyopò wùɛ tàa do ü sàla lěe pɛlě plooa mǒ ǔ tùngmaea jale jejǎea klě diěǒ wlòmo ǔ kèen'aě Jesɔ̀n'ɔ tà ǔ pɛ̀na Pɔ̀ɔ̌ klee Salě le u mǐa u kme u mǐaě u Jùwɛ nyoo tè tùla mǒ kpa. 6Kɛɛ tà u sea uu jě, u chlìa Jesɔ̀n klee Tentǎn Jǔu wǎn tùu le ǔ kpalaě u diěe nyefòapo mɔ̀ ǔ pnɛ̌a dɛ jleě le u je, “Nyopò taeà u dǔaě kmɔ̌ wùɛà jale jejǎea slè popoɛ mǒ seea. È klě tǐà wlòmo kělɔ äa tàɔ kě u diɔ ke! 7È tà u diěe, nyuà moo Jesɔ̀n nɔ̀ pae u koǔ bo ǔ wewlɛ̌ɛ Wlǔmɔ nyoo klɔ̀baa teteǎ wan le ǔ tmɛɛ̌ ämo ɛ̈ moo ɛ kɔn Klɔ̀ba tɔ̀ɔ Ɔ̈ moo Jùsu!” 8Tà diblɛ̌ klee diě kwɛɛn'ɛ nyefòapo wɔ̌naa tèǒ, è nùǒ bea jlo měne. 9Ɛ nua nɛ ǔ sàla Jes%čn klee ɔɔ bǐì tùuǒ wlě mǒ ǔ tɛa u bo ǔ mua. 10Tǐi do tǐ jleě tà tǒn wɔ̀laa, è Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ u dǔa Pɔ̀ɔ̌ klee Salě mǒ ǔ dboa lu klě dě fòɛǒ mooa Bowlià kɛn. Tà u nynia lěe, ù muaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo. 11Jùwɛ nyoǒ u jɛɛa lěe uu wlè knana je chɔɔ ɛ̌ sìn'aǒ nyopòǒ nea lěe Tɛslonikà mǒ. U jlɛ̌a lɛ chɔɔ keǒ bu wɔ̌na tuposàǒ ɛ̈ kwɛɛaǒ Jùsu jleě mǒ bo, ii tè chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ u nea bo ǔ chěn'a Nyesoaa win u mǐa ɛ ji tèǒ Pɔ̀ɔ̌ klee Salě boɛaa bǐ mooa kàan tè. 12Uu dɛ fòfoa poa tuposàǒ ɛɛ tè kàan tè. Dɛɛ doǒ nɛ̀ Kwlǐki nyno klee jbɛjlu fòfoa ü mooa pònpan nyo u nua ke. 13Kɛɛ tà Jùwɛ nyoo nyefòapoǒ nea lěe Tɛslonikà u wɔ̌na nii ɛ̈ moo Pɔ̀ɔ̌ boɛ Nyesoaa win klě Bowlià, è u muaě keǒ bu mǐa Pɔ̀ɔ̌ klee Salě wlò le popa ǔ nyenynɛ̌ɛa nyopò keǒ uu tè mɔ̀. 14Ii tè tǐi doo tǐ jleě Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe ǔ dboa Pɔ̀ɔ̌ klě jbǒ wien, è Salě klee Timɛtě nù siaě klě Bowlià. 15Jbɛjluu tìe kpala Pɔ̀ɔ̌ snǔ mǒ, u kpala ɔ kpa ǔ nyniiaě ɔ diěǒ mooa Atɛ̀n kɛn plě ǔ tbaea je ǔ mua Bowlià. È u jala win de ï sɔna lěe Pɔ̀ɔ̌ mɔ̀ mǒ keǒ Timɛtě klee Salě mɔ̀ keǒ buǔ wlɛ̀a lě u mǐaě di klě ɔ mɔ̀. 16Tà Pɔ̀ɔ̌ kea luu fe klě dě fòɛǒ mooa Atɛ̀n wlòmo, ɔ jěa ke diěǒ ɛ nuaa nǔkpuǐ fòfoa jele jijiɛ̌, ɛ nua ɔɔ wlò ɛ̌ jǐa feanfeǒ jele. 17Ii tè ɔ klee Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌à kɔnaǒo Nyesoa bo tùtuɛ ǔ chɛtlǐia klě uu Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo. Nyopòǒ nea lěe noǎ plooa mǒ u klee Pɔ̀ɔ̌ chɛtlǐia ke keǒ dɛɛ doǒ kɛn chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀. 18È chenchěn tàkpɛ̌ɛ sɔ̌n'ǒ u dɛɛ Ɛpekilɔ̀ klee Setokìa, uu de ji nyo fòe nù klee Pɔ̀ɔ̌ chɛtlǐia ke. Kě uu tìe tùu dɛ̌a u je, “Mi wun wan ne nyuà ɔ̈ see dɛ ji ɔ boɛɛ̌ kɛ ämo je?” Pɔ̀ɔ̌ boɛɛa kɛn Jùsuu tè klee je měne duduɛ̌ tè, è kě uu tìe tùu dɛ̌a u je, “Bò jě ɛ è je dɔ̌ nyesoe tìi nì kɔn tè ɔ boɛɛ kɛn.” 19Ii tè u dǔa ɔ mǒ ǔ kpalaě ɔ togbeeǒ u dɛɛ Masè dlǒ tà Kwlǐki nyo wɛ̀ɛě de ǔ tùii tè, è kě u dɛ̌a ɔ je u je, “Ä jlɛ̌ bä jbo ɛmo teea jajloà le ɛ̈ jà lěe ɛ̈ kɔn tè bòɛɛ lee kɛn. 20Noǎ tìi äa nɔkǔ sěɛlǎa wɛ̌n nìà bòɛ, nɛ̀ kɔn tè ä jlɛ̌ bä ji ɛ dɛ imoǒ i sɛ̀n'ɛ nynɛ̌.” 21Atɛ̀n nyo wùɛ klee dakpěǒ neaě uu diěǒ wlòmo u sàlaě uu tǐ wùɛ ǔ boɛa noǎ jajlee tè plě ǔ pepeea nɔkǔ je ble. 22Ii tè Pɔ̀ɔ̌ nynana bo klě Kwlǐki nyoo tè tù nyoǒ slè, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Atɛ̀n nyo ane, Ě jě lɛ ɛ̈ moo a poě aa chɛ̀ nyesoee konkwa nunuɛ bobo chɔɔ. 23Ě kea le nɛ Ě jěa tùnwɛǒ kɔn kɛn a sɛ̀ɛǒo aa nyesoee wɛ̀. Ě jěa chɔ̀no tògbee ke ï kɔn jleě mǒ a chlěǒo dɛà ɛ̈ moo, ‘Keǒ Se Ji Po Nyesoa Mɔ̀.’ Nyesoaǒ Ɔ̈ kɔn wɛ̀ a sɛ̀ɛ Ɔ̈ a see ji Nɔ̀ kɔn tèà Ě dǔa boɔboɔ mǒ klě a mɔ̀. 24Nyesoaà nuu kmɔ̌à klee noǎ wùɛ ï neɔ ɛɛ mɔ̀ Nɔ̀ kɔn jɔ klee blǒ win kwa, Ɔɔ̌ neě kǎ fòɛà tùonyopo poo bobo. 25Plě Ɔ se dɛ wùɛ sòa ɛ̈ tùonyopo nuu keǒ bu nuu ɛ Ɔ̀ɔ konkwa. Kɛɛ Nɔ̀ nye nyu wùɛ dɛ wùɛ, jà äa kmɔ̌ ne fònfno. 26Klě tùonyugbee do mǒ klě Ɔ sàě tùonyopoo doědoe wùɛ Ɔ̌ nu nu ǔ wlɛ kmɔ̌à kɛn bo Ɔ̌ po tǐ wùɛ bu nee kmɔ̌ tu mǒ plě ke uu blǒo tnòa nuu ble neneɛ. 27Nyesoa nu ɛmo dɛǒ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ Ɔ le pɔ̀n, ɛɛ̌ wlɛ̀ǒ uǔ jě Lɔ. È sɛjesɛ Ɔ se äa nyu wùɛ mɔ̀ tmɔɔ no 28wòje ke aa dǎtè chlě nyoo tìe nu ɛɛ chlechlɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Ä ne kmɔ̌ ä nɛ le klě Ɔ mǒ.’ È uu tìe je, ‘Ämoà ämo moo Ɔɔ jlǔ.’ 29Ke ɛ toon jleě mǒ bo ä moo Nyesoaa jlǔ, äa dlǒ le sìɛnsiɛn bɛɛ̌ jě ɛ ɛ̈ moo Ɔ wǒ je tùonyugbee wlawlǎ dɛ ɔ nunuu klò klee sěbla klee seɛ̌. 30Klě tǐǒ sìin wlòmo ɛmo se dɛ ji kmɔ̌ taeǒ Nyesoa blɛa ɛ jleě le, kɛɛ klě tǐà ä neěe wlòmo Ɔ sòɛ nyopò wùɛ ü nee tà wùɛ bu bitǐ uu wlè bo. 31Ɔ tba chnɛ̀ jlǒ waě ɛ̈ kɔn mǒ Nyuà moo Jùsu Ɔ tbaa Ɔ miǎ kmɔ̌à ɛɛ blilǐ tùba klě mǒ slɛɛ̌ tǔn wlòmo keǒ Ɔ pènmo. È Ɔ tee ɛ ɛ̈ moo ɛmo dɛǒ ɛ miǎ tùɔn kpaba, nì kɔn tè Ɔ dǔa Jùsu jemǒ Ɔ sàlaě Ɔ kǒla mǒ.” 32Tà u wɔ̌naa dɛǒ Pɔ̀ɔ̌ boɛaa ɛ̈ kwɛɛaǒo je měne duduɛ̌ tè jleě mǒ bo, ùu tìe pea ɔ le mɛ, kɛɛ kě tìe dɛ̌a u je, “Ä miě tǐ tìi sàba mì ä tmɔɔ̌ no de keǒ dɛà ɛɛ tè kɛn chɔɔ.” 33Ii tè Pɔ̀ɔ̌ sɔnaě snǎ tùla mǒ. 34Nyopòo tìe nana ɔ de ǔ poa ɔɔ win'ǒ ii tè kàan tè, jà Daenisèɔ ɔ̈ mooa Kwlǐki nyoo tè tù nyu klee nynɔ tɔ̀ɔ ɔ̈ mooa Damawlesì klee nyopòo tìe tùu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\