Ǎkè 18

1Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Pɔ̀ɔ̌ sɔnaě dě fòɛǒ moo Atɛ̀n kɛn mǒ ɔ̌ muaě dě fòɛǒ moo Kownɛ̀ kɛn. 2Klě ɔ jɛɛa lě Jùwɛ jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Akwelǎ ɔ̈ kɔna lěe dě fòɛǒ mooa Pɔntɔ̀ kɛn klee ɔɔ nynɔ Pliselǎ. Uu sɔ̌n'ǒ kèke u sɔɔ̌n'a Etlè wakǎ kɛn mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba ɔ̈ monoo Klɔdìɔ ɔ tmɔɔ̌a Jùwɛ nyo wùɛ bu sɔnaě dě fòɛǒ moo Wlùun kɛn mǒ. Pɔ̀ɔ̌ mua u jebo chèba klě Kownɛ̀. 3È ke ɛ toon jleě mǒ bo uu wùɛ ǔ niaa blea popoɛɛ konkwa, ii tè Pɔ̀ɔ̌ neaě u mɔ̀ ɔ̌ bea u kɛn u klee ɔ nia bleaǒ ii konkwa. 4Klě Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ ɔ chɛtlǐia klě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo ɔ̌ tɛ̀n ɛ mǒ bɔ nua Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ bu bitǐa uu wlè bo. 5Tà Salě klee Timɛtě sɔnaa Masedonìa wakǎ kɛn mǒ u dia lěe klě Pɔ̀ɔ̌ mɔ̀, è Pɔ̀ɔ̌ sàlaǒ ɔɔ tǐ wùɛ ɔ̌ boɛa Nyesoaa win Jùwɛ nyo je ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ Ɔ̈ u pɛ̀naa snǔ mɔ̀le Ɔ̈ mǐa uu wa. 6Kɛɛ tà win'ǒ Pɔ̀ɔ̌ boɛaa u kea lii je wɛ̀n plě u pea ɔɔ pà kɛn, è nɔ̀ǒ gbàfua ɔɔ dale mǒ ɔ̈ sàla i pǔpu fǒ měne ɛ̌ teea lɛ ɛ̈ moo Nyesoaa plɔ sea u kɛn bloo lo, è kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Aa chɛ̀ kɔn tè jɛɛaǒ ɛ se ně tè jɛɛa keǒ ba se i kàan tè po ɛ̈ moo Jùsu moo Tentǎn Jǔ! Sɔɔn'à tǐà jleě mǒo kɛ̀ Ě miě kuodakwɛ̌ mɔ̀ bo chèeba Ě mǐ u Nyesoaa tuposàà je po!” 7Ii tè ɔ̌ sɔnaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔǒ bo mǒ ɔ̌ mua ɔ̌ nea lě kuadakɔ̌ nyu mɔ̀ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Taetìɔ Jɔsètɔ ɔ̈ sɛ̀aa Nyesoaa wɛ̀. Ɔɔ koǔ konwaěa Jùwɛ nyoo Nyesoa kou le. 8Kwlesèpɔ ɔ̈ mooa Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔǒ ɛɛ nyefòɛ ɔ klee ɔɔ koǔ bo kwɛɛn wùɛ u poa Koɔn'ɔ tè kàan tè klee nyopò fòfoa tùu ü neaěe Kownɛ̀ diě wlòmo ü wɔ̌naa win'ǒ Pɔ̀ɔ̌ boɔlaa ü poa ii tè kàan tè ɔ̌ poa u ně dlǒ. 9Tǒn jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ kě Koɔn dɛ̌a Pɔ̀ɔ̌ je klě slèe mǒ Ɔ je, “Nè pe fano keǒ bò boɔ imo win'à, nè seɛ. 10Ě neeǒò mɔ̀ plě Ě kɔn nyopò fòfoa kělɔ dě fòɛà wlòmo ü niiě Mǒo bobo konkwa, nyu wùɛ se ɛ mǒ tɛ̀nma mu keǒ bɔ nuù dɛ kukǔ mǒ.” 11Tèǒ nì kɔn tè Pɔ̀ɔ̌ neaě u mɔ̀, ɔ sìn'aě jlǒ gblèe ne bɔ̀tie le ɔ̌ teea nyopò Nyesoaa win. 12Tǐǒ jleě Kaliò mooaa Wlǔmɔ nyoo kòngmna nyefòɛ klě Akeàa wakě kɛn, Jùwɛ nyo beaǒ tàa do ǔ jěa Pɔ̀ɔ̌ tè le ǔ kpalaě ɔ tè tùla mǒ. 13È kě u dɛ̌a u je, “Nyuà tàa ɔ nyenynɛ̌ɛ nyopò bu sà Nyesoaa wɛ̀ klě wakǎ tɛ̀ɛ wlòmo ɛ̈ see Nyesoaa tetě!” 14Tà Pɔ̀ɔ̌ wɛ̀aa mɔ̀ ɔ mǐaa wien boɔ, è kě Kaliò dɛ̌a Jùwɛ nyoǒ je ɔ je, “Tèà a ja lěe bɛ̌ monoo kenkan dɛ bɔ̌ nuu ɛ ɛ̈ moo Wlǔmɔ nyoo teteǎ wlawlǎ plě bɛ̌ monoo dɛ kukǔ tɛ̀ɛ bɔ̌ nuu ɛ, è Ě kɔn'ɔ tè kɔn tè keǒ bo poo aa win nɔkǔ jebo, 15kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ɛ̌ tùu win'à monoo chɛtlǐi win ï kwɛɛǒo win jleě mǒ bo klee nynɛ̌ tɛ̀ɛ jleě mǒ bo klee keǒ aa Jùwɛ teteǎ jleě mǒ, aa chɛ̀ a tù imo blilǐǒ. Ně tù blilǐ taeǒ ne boo je!” 16È Kaliò piěaǒ u plomǒ klě blilǐ tù koǔ bo. 17Ii tè uu wùɛ u kmea Satìni ɔ̈ mooa Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔu nyefòɛ ǔ bea lɔ keǒ Kaliòo blilǐ tù koǔ jemǒ, kɛɛ ɛmo dɛǒ Kaliò jleě seaǒ ɛ mɔ̀ ne. 18Pɔ̀ɔ̌ sìn'aě Kownɛ̀ tǐ pɛ̀ti plě ɔ̌ kěaě mǒ sɔn ɔ̌ siaě Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe ɔ mǐa měe wan be ɔ mǐa Siwlìa wakǎ kɛn mu ɔ klee Pliselǎ klee Akwelǎ. U nana ǔ muaě Sɛnkwlìa dǐa klě Pɔ̀ɔ̌ pooaǒ ɔɔ chɛ̀ win kɛn le ɔ̌ kpnanaǒ dlǒ le, è nùǒ bea měe wan ü mia. 19Tà u nynia lěe Ɛfèse diě wlòmo, è Pɔ̀ɔ̌ siaě Pliselǎ klee Akwelǎ ɔ̌ muaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo ɔ klee Jùwɛ nyoǒ nea lěe ǔ chɛtlǐia de. 20È u tmɔɔ̌a Pɔ̀ɔ̌ bɔ sìn'aě u mɔ̀ tǐ, kɛɛ ɔ sea ɛ kɛn wɔɔn no. 21Kɛɛ tà ɔ keaa mi, kě ɔ dǎla ɔ je, “Bɛ̌ nu bo Nyesoa Bɔ̌ wɔɔn ɛ kɛn, Ě mi de diba de kělɔ a mɔ̀.” È nɔ̀ǒ bea měe wan ɔ̈ sɔnaě Ɛfèse mǒ. 22Tà ɔ nynia lěe Sesawlià diě wlòmo, ɔ naea bo jleě ɔ̌ jaěa je ɔ̌ muaě Jlǔsnɛ ɔ mǐa Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe kɛn jɛɛ le, è nɔ̀ǒ tèea je de ɔ̈ mua Ɛntìa. 23Tà ɔ sìn'a lěe Ɛntìa tǐ, ɔ sɔnaě mǒ ɔ̌ niaa kɛ̀ muǒ tà sɔn'ǒ mǒ ɔ̌ nana Kalesìa klee Flejìa wakě kɛn le ɔ̌ pea Jùsuu mɔ̀ na nyo wùɛ kbě ja le. 24È klě tǐǒ wlòmo Jùwɛpoi tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Apolò ɔ̈ kɔɔn'a lěe diěǒ mooaa Ɛlesandlèa kɛn nɔ̀ dia lě Ɛfèse dǐa. Ɔ jia chněedɛ̌ chɔɔ plě ɔ̌ jboa Nyesoaa win le tɛɛ. 25U teea ɔ Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ moo Koɔn'ɔ Snǔ uu noǎ u poaa kàan tè. Ɔ boɛa klě chǒn le nu tǔn wlòmo plě ɔ̌ sèsɛɛa dɛ kɛn le teěn teěn ɛ̈ kwɛɛǒo Jùsu jleě mǒ bo. Kɛɛ ně dlǒ popoɛɛ do ɔ jiaǒo dɛ jleě mǒ nɛ̀ mooa Jɔ̀ɔ̌n'ɔ ně dlǒ popoɛ tè. 26Tà Pliselǎ klee Akwelǎ wɔ̌na ɔɔ boɔboɔ win, ke ɔ nuaa kponkpɛ konkɔn ɔ̌ boɛaa klě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo, u dala ɔ klě u chɛ̀ɛ tà ǔ teea lɔ noǎ fòfoa ï kwɛɛaǒo wǎn'ǒ moo Koɔn'ɔ Snǔ jleě mǒ bo. 27Apolò poa ɛ ble keǒ bɔ mua Akeàa wakǎ kɛn, ii tè Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ ǔ poa ɔ kbě ja le ǔ chlěa chněenoǎ klě Tentǎn Jǔu mɔ̀ na nyo tùuǒ mɔ̀ ü neaě ɛmoo wakǎǒ kɛn keǒ bu blěaǒ ɔ mɔ̀ kwa. Tà ɔ nyniaě uu mɔ̀, Nyesoa kɔna Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ɔ mɔ̀, nɛ̀ kɔn tè ɔ mooa mǒ sɛ̀ɛ nyu fòɛ keǒ umo kàan tè po nyo mɔ̀. 28Ɔ peaě kbě le ɔ̌ duia Jùwɛ nyo klě chɛtlǐia wlòmo klě klɔ̀ slè plě ɔ̌ nia Nyesoaa win ɔ̌ pea ɛ pepě mǒ ke Jùsu monoo Tentǎn Jǔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\