Ǎkè 19

1Tǐǒ jleě Apolò nea lěe dě fòɛǒ monoo Kownɛ̀ kɛn, è Pɔ̀ɔ̌ naea blǒ je ɔ̌ tèea je ɔ̌ muaě Ɛfèse diě kɛn. Klě ɔ jěa lě Jùsuu mɔ̀ na nyo tùu, 2è ɔ gbàla u wan ɔ je, “Tà a poa kɛɛ Jùsuu tè kàan tè, a jě Ngmà Je Ne Sùsu loe?” È u tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ä sěɛlǎ i wɛ̌n'ɛ chɛ̀ ɛ̈ moo Ngmà Je Ne Sùsu ne tà.” 3Ii tè Pɔ̀ɔ̌ gbɛ̀a u wan ɔ je, “È ně dlǒ popoɛ tae a kɔɔ̌n kɛ de?” Ù tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ně dlǒ po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ ně dlǒ popoɛ.” 4Pɔ̀ɔ̌ je, “Jɔ̀ɔ̌n'ɔ ně dlǒ popoɛǒ ɛ mooa ně dlǒ popoɛ keǒ nyopòà ü bitǐa uu wlè bo mɔ̀ plě ɔ̌ tmɔɔ̌a Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn bu poa Jùsuu tè kàan tè Ɔ̈ neaǒ ɔmoo Jɔ̀ɔ̌n demǒ Ɔ̈ dia lěe.” 5Tà Jùsuu mɔ̀ na nyoǒ u wɔ̌naa tèǒ Pɔ̀ɔ̌ boɔlaa, è nùǒ pooa ně dlǒ klě Koɔn Jùsuu nynɛ̌ wlòmo. 6Pɔ̀ɔ̌ poa u son dlǒ bo, è Ngmà Je Ne Sùsu beaě u ja ǔ pea dɔ̌ɔdɔ̌ win ǔ sɛ̀a Nyesoaa win wan. 7Uu wùɛ u blɛɛa mɔ̀ jbɛjluu pù tùo sɔ̌n. 8È Pɔ̀ɔ̌ mia lě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo tǐi pɛpɛ mɔ̀ klě sòbaii tan wlòmo ɔ̌ kun'a wlò u klee ɔ chɛtlǐia ɔ̌ neaǒ u demǒ doo keǒ bɔ jbooa u Nyesoaa win kwa konkɔn le. 9Kɛɛ uu tìe peaě dlǒ jakǎ ǔ sea ɔɔ win kàan tè po ǔ nynanaǒ klɔ̀ slè bo ǔ boɛa win kukwǐ keǒ wǎn'ǒ moo Koɔn'ɔ Snǔ jleě mǒ. Ii tè Pɔ̀ɔ̌ sɔnaě u mɔ̀ mǒ ɔ̌ kpala mɔ̀ na nyoǒ ǔ muaě chenchěn koǔǒ bo ɛ̈ jbɛjuǒ mooa Tawlinɔ̀ poaa klě u nea lě ǔ peaě tè le chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀. 10Ɛmo teeaǒ ɛ kpala jlěe sɔ̌n, dɛǒ nɛ̀ nua nɛ Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ wùɛ ü nea lěe Esìa wakǎǒ kɛn ǔ wɔ̌na win'ǒ ï kwɛɛǒo Koɔn Jùsu jleě mǒ bo. 11Nyesoa nia wlòlekaen noǎ klě Pɔ̀ɔ̌ mǒ ï u sěɛ pnɔɔ jě. 12Ɛ nia nɛ nyopò duǐa sɛ̌plɛ̀i mǒ klee jǐgbɛ̀ dale ï tǒaa Pɔ̀ɔ̌ le ǔ kpɛaě i kmakma nyo jleě mǒ uu kweǎ gbɛ̌a dɛ le plě kǔ sìsi sonwɛaě u ja měne. 13Jùwɛ nyoo tìe ü nɛaa blě kɛn le ü niaa sàlesa ü peaěe kǔ sìsi ploměne nù tɛ̀na ɛ mǒ bü nua Koɔn Jùsuu nynɛ̌ bü poaǒ kǔ sìsi plomǒ, è kě u dɛ̌a kǔ sìsiǒ je u je, “Ě tmɛɛ̌ ane amo kǔ sìsià, klě Jùsuu nynɛ̌ wlòmo Ɔ̈ kɔn nynɛ̌à Pɔ̀ɔ̌ boɛɛ, a sɔn'ě jbɛjuǒ ja mǒ!” 14Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùwɛ nyoo kpatòapoi fòɛ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Sefaè nɔ̀ kɔn jbɛjujluu nyiɛta nù boɛa ɛmo dɛǒ kǔ sùsuǒ je, 15kɛɛ kě sùsuǒ ɛ dǎla u je ɛ je, “Ě ji Jùsu klee Pɔ̀ɔ̌ lo, kɛɛ mɔ a monoǒ kɛ?” 16È jbɛjuǒ kǔ sùsuǒ ɛ nea lěe ja ɔ ngmnàeaě u ja ɔ̌ dua u wan, è nùǒ plùa ü poa gblàgblo ü sɔnaě koǔǒ bo mǒ, uu fě blea nymɔ měne. 17Tà Jùwɛ nyo wùɛ klee kuodakwɛ̌ǒ ü nea lěe Ɛfèse diěǒ wlòmo u wɔ̌naa tèǒ, è fano jǐa u jele ǔ pea Koɔn Jùsuu nynɛ̌ le. 18Nyopò fòfoa ü poaa Jùsuu tè kàan tè u nynanaǒ klɔ̀ slè bo ǔ wɛɛn'a uu noǎ kukwǐ u nuaa jele. 19Uu dɛ fòfoa ü sɛ̀ɛa sàwlo u jalaě uu sàwlo sàa chněenoǎǒ ǔ bòa i le keǒ tàa do ǔ poa i tǎn keǒ nyopò wùɛ jemǒ. È tà u kpokpaea dɛǒ imo chněenoǎǒ i poaa mɔ̀le ɛ nua wlě blɛ̌ɛ wlèe sɔ̌n tùo pù. 20È klě kpě kɛne tǔn'ǒ wlòmo ɛ nua nɛ Koɔn'ɔ tè wlɛa blě kɛn bo plě ii kàan tè popoɛ miia nya. 21Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Pɔ̀ɔ̌ poa ɛ ble bɔ sìin'a Masedonìa klee Akeà wakě mǒ bɔ mua Jlǔsnɛ, è kě ɔ dǎla ɔ je, “Bɛ̌ nu boǒ muě, Ě kɔn bo muě dě fòɛǒ moo Wlùun kɛn ke.” 22Ii tè ɔ̌ dboa ɔɔ mǒ sɛ̀ɛ nyoo sɔ̌n Timɛtě klee Iwlasètɔ klě Masedonìa, è ɔɔ chɛ̀ nɔ̀ sìn'aǒ tǐ pɛ̀ti klě Esìa wakǎ kɛn. 23Klě ɛmo tǐǒ wlòmo jale jejǎea bea blǒ mǒ klě Ɛfèse ɛ̈ kwɛɛaǒo wǎn'ǒ moo Koɔn'ɔ Snǔ uu tè jleě mǒ bo. 24Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ niaa wlawlǐ dɛ keǒ sěbla mɔ̀, ɔɔ nynɛ̌ mooa Demitlìa. Ɔ kɔna nyopò fòfoa ü niiaě ɔɔ bobo konkwa ü kɔnaa slɛ̌, u nia sěbla ǔ ngmɛ̀a keǐ ï nynanaǒo kǎ fòɛǒ pènmo bo ɛ̈ mooa uu nynɔ nyesoaǒ u dɛɛ Dianà. U jěa wlě fòfoa klě uu konkwa wlòmo. 25Demitlìa dalaǒ umo konkwa nyoǒ tàa do klee nyopò tùu ü niaa konkwaa doǒ ke, è kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Ä bǐì ale, aa chɛ̀ a ji ɛle dɛà nɛ̀ ä sɛ̀ě wlě fòfoa wlòmo. 26È a pe bo nɔkǔ plě aa chɛ̀ ǎ jě dɛǒ Pɔ̀ɔ̌ nii ɔ̌ sɛ̀ǒo nyopòo dlě snǔ mɔ̀le buǔ sɛ̀ɛ Dianàa wɛ̀ plě ɔ̌ bitǐ uu dɛ fòfoaa wlè bo keǒ Koɔn mɔ̀. Ɛ seà kěà Ɛfèsee doà, kɛɛ wakǎ wùɛà moo Esìa nɛ̀ ɔ nɛ kɛn le ɔ̌ tmɛɛ̌ nyopò ɛ̈ moo nyesoeà tùonyugbe nuu i se kmɔ̌ ne. 27Jǐlenymi dɛ neě ɔɔ dɛǒ ɔ nii wlòmo ɛ̈ mii äa konkwaà numa ɛ mǐi nynɛ̌ gbàe kɔn, ɛ se ɛɛ doà ɛɛ tè, kɛɛ kǎ fòɛà ɛ̈ äa nynɔ nyesoa fòɛ ɔ̈ moo Dianà ɔ kɔn'ɔ nɛ̀ see kɛ̀ dɛ nynɛ̌ sɛ̀nma mu, è Dianàǒ ɔ̈ kɔn wɛ̀ nyopò wùɛà neɔɔ Esìa wakǎ kɛn u sɛ̀ɛ klee kmɔ̌ wùɛà, ɔ mi ɔɔ tùtuɛ fòɛǒ ɔ kɔn'ɔ mǎma.” 28Tà nyopòǒ niaa konkwa taeǒ u wɔ̌naa tèǒ, è nùǒ tùngmaea jlo popoɛ ǔ pnɛ̌a dɛ jleě le, kě u dɛ̌a u je, “Ɛfèse nyoo nynɔ nyesoaà moo Dianà nɔ̀ kɔn tè kun'ò!” 29Ɛ seaǒ wlɛ̀, è diě wùɛ nɛ̀ǒ bebǎla slɛ̀ wan bo, è nyopòǒ u kmea jbɛjluu sɔ̌n ü sɔnaa Masedonìa wakǎ kɛn mǒ ü klee Pɔ̀ɔ̌ sɔ̌n dia lěe, uu nyneǎ mooa Kèɔse klee Awletakɔ̀, u kpalaě u diěǒ ɛɛ snǎ tùla mǒ u mǐa uu blilǐ tù. 30Pɔ̀ɔ̌ jlɛ̌ bɔ muaě u slè ɔ mǐaě u mɔ̀ boɔ, kɛɛ ɔɔ mɔ̀ na nyo seaǒ ɔ mɔ̀ mǒ sɔn keǒ bɔ muaě. 31Blǒ wakǎǒ ɛɛ kòngmna nyo fòee tìe ü klee Pɔ̀ɔ̌ mooaa mɔ̀niapo nù dboa win klě ɔ mɔ̀ ü bɛ̀tea ɔ le bɔ bɔ̌laě jǐlenymi dɛǒ slè mumuɛɛ chɛ̀ klě snǎ tùla mǒ. 32Klě tǐǒ wlòmo nyopò fòfoa jejɛ̌ɛa ja le, uu tìe pnɛ̌a dɛ jleě le ǔ boɛa dɛ tɛ̀ɛ, è tìe tùu boɛa dɔ̌ dɛ. Uu dɛ fòfoa neaǒ ɛmo tàǒ ü seaa tè kɔn tè u dala uu snǎ mǒ jii chɛ̀. 33Jùwɛ nyo sàla nyuu do ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Ɛlesandɔ̌, nɔ̀ u nynaeaě nya bo bɔ̈ boɔlaě diblɛ̌ǒ mɔ̀. Ɔ poa ɔɔ son jɔ mǒ keǒ bɔ poa u kpee wan ɔ mǐaě diblɛ̌ǒ mɔ̀ boɔ keǒ Jùwɛ nyo pènmo, 34kɛɛ tà nyopòǒ u jěa lɛɛ ɛ̈ moo ɔ mooa Jùwɛpoi, è uu wùɛ nùǒ pnɛ̌a dɛ jleě le ü boɛa dɛɛ do u je, “Ɛfèse nyoo nyesoa Dianà nɔ̀ kɔn tè kun!” U nua àwɛɛ sɔ̌n ǔ boɔla. 35Klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo diěǒ ɛɛ chlechlě nyu nɔ̀ nua nyopò wùɛ ǔ poa kpee, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ɛfèse nyo ane, nyu wùɛ ji ili ɛ̈ moo Ɛfèse nyo nù moo nyesoa nynɔ fòɛà moo Dianà ɔɔ kǎ fòɛ jǐ mɔ̀ tù nyo klee ɔɔ nǔkpuɔ̌ seɔ̌ ɛ̈ bloa lěe jɔkɛn. 36Tà nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ chnɛ̀ imoo noǎǒ ii tè mǒ, ba po kpee, baǎ ni dɛà seǒo snǔ mɔ̀ ne. 37Amo jaà jbɛjluà tàà ü see jlǐ klě nǔkpuǐi keǐ fòe bo plě ü see äa nyesoa nynɔ fla wan po. 38Bɛ̌ nu Demitlìa klee ɔɔ konkwa nu nyo bǔ kɔn tè keǒ nyu tɔ̀ɔ jleě mǒ, ä kɔn tè tùla klee blilǐ tù nyefòapo nù bu kpaě i mɔ̀ u mǐ blilǐǒ tù. Klě bu muě u mǐ le wowoǒ lo. 39Bɛ̌ nu bǎ jlɛ̌ ba kpaa imo tèà nya, è ba kpaě i tè tù nyo jemǒ. 40Keǒ dɛà kpa kekɛɛ tùɔn ɛɛ tè mɔ̀, bɛ̌ nu bo Wlǔmɔ kòngmna bǔ jě ä tè le ɛ̈ moo ä wɛ̀n u je, è ä neě jǐlenymi dɛ slè. Ɛmo jale jejǎea taeà ɛ se tè kɔn tè ä nu ɛɛ kɔn plě ä se ke ä mi ɛɛ tè kɛn le sèsaea numa ji klě Wlǔmɔ nyo mɔ̀!” 41Tà ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è diblɛ̌ nùǒ ɔ gbàla ja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\