Ǎkè 2

1Tà de ngmně chnɛ̀ jlǒ waěǒ u dɛɛ Pɛntèkɔ ɛ nyniaǒo, uu wùɛ u bòa lě klě blòo do wan. 2È keà nyu kɛpǒo jǐ u wɛ̌na slɛ̀ ɛ̈ sonwɛa lěe jɔkɛn mǒ ɛ̈ wǒaa win mǒ kpě kɛn ne pìpia ɛ̈ diaa le, nɛ̀ kɔn slɛ̀ jǐa koǔ wùɛǒ jele ɛ̈ u nea lěe wlòmo. 3U keaǒ bo chè ù jěa noǎ ï wǒaa napèpɛlo, bò jě li è jè mɛǒ, nì gbɛ̀tɛɛa le ï nea u dlǒ ble. 4È uu wùɛ nùǒ Ngmà Je Ne Sùsu jǐa je ǔ tùngmaea dɔ̌ɔdɔ̌ win popoɛ ï Ngmà Je Ne Sùsu nua nuu u wɔ̀laěe popoɛ. 5Klě tǐǒ wlòmo ɛ kɔna sèn bo mǎ Jùwɛ Nyesoa nyo ü nea lěe Jlǔsnɛ ü sɔnaa dakwɛ̌ wùɛ mɔ̀ měne kělɔ kmɔ̌ mɔ̀. 6Tà u wɔ̌naa slɛ̀ǒ, ɛ tutuǒa u bo, è nyopò fòfoa wɛ̀a de. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ nɔ̀ wɛ̌na ɔ chɛ̀ɛ blětà win. 7Ɛ kaen'a u le wlò, tèǒ nì kɔn tè u gbògbɛɛa wan le u je, “Dɛ̌ nyopòà pe kɛɛ dɔ̌ɔdɔ̌ win'à uu wùɛ u sɔn mǒ Jàlalǐi wakǎ kɛn'ò? 8È ke ɛ nuǔ kɛ de plě äa wùɛà ä wɛ̌ɛɛ̌n u äa blětà win wan? 9Ämoà ä sɔn mǒ blěǒ monoo Patìa klee Midìɛ klee Ilàn kɛn, tìe sɔn'ě mǒ blǒ wakěǒ monoo Mɛsepotemìa klee Jùdǐa klee Kapodosìa plě klee Pɔntɔ̀ kɛn. È tìe sɔn'ě mǒ Esìa blǒ kɛn 10plě tìe sɔn'ě mǒ blǒ wakěǒ moo Flejìa klee Panfelìa kɛn, è tìe sɔn'ě mǒ Ǐjɛ̀te blǒ kɛn. Tìe tùu sɔn'ě mǒ blǒǒ monoo Lebìa ɛɛ wakě tìi kɛn ɛ̈ konwaě něe dě fòɛǒ monoo Sawlinì le. Dakpě tùu sɔn'ě mǒ dě fòɛǒ moo Wlùun kɛn. 11Jùwɛ nyo klee nyopòà po uu chɛ̀ Jùwɛ Nyesoa dɛ slè klee nyopòà sɔn'ě dě fòɛǒ moo Kwliì mǒ plě klee klě blǒǒ monoo Awlebìa kɛn mǒ nù neà, plě kaǒ äa do do ä wɛ̌n u äa blětà win wan ǔ boɛ noǎ fòe ï Nyesoa nuu ii tè!” 12Nyopò wùɛ nù i kɛɛn'a wlò le plě ɛ̌ poaě u sakati jǐ kɛn. Tìe gbɛ̀ɛ̌a jè uu bǐì wan le kaǒ dɛ ɛ sɛ̀n'aa nynɛ̌. 13È tìe tùu neaǒ nù pea u mɛ le u je, “Nmɔǒ u nǎ nɛ̀ǒ ni nu.” 14È Pitɛ̌ klee Nyesoaa tuposà kpa nyoo pù tùo doǒ è nùǒ nynana bo, Pitɛ̌ jaěaě win ɔ̌ boɛaě diblɛ̌ǒ mɔ̀ ɔ je, “Ně bǐì Jùwɛ nyo ane klee amoà dii dakpǎ mǒ kělɔ Jlǔsnɛ, a poǒ nɔkǔ jebo ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ a wlòmo sèsae le keǒ dɛà kpɛɛ tùɔn mɔ̀. 15Jbɛjluà a jěe u se nmɔ nǎ wòje keǒ a ni ɛɛ jejeɛ̌. Tǐà ä neěe wlòmo i moo kènta noǎ le di tǐ, ɛ sěɛ nmɔ nǎ tǐ ni. 16Ii tè ɛ se bu nǎ nmɔ, kɛɛ ɛmo dɛà nɛ̀ kɔn tè Nyesoa boɔɔaě Ɔɔ wnɔsàɔ Jowɛ̌ mǒ seela tǐ jleě ɔ̈ dǎla bòo ɛ̈ moo, 17‘Klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ wě wlòmo Ě miǎ Ně Sùsu kɛn bo tɛba Ɛ miǎě tùonyopo wùɛ ja be, è Bɛ̌ beǎě u ja aa jbɛjujlu klee nynejujlu miǎ wan sàba keǒ Ně tè mɔ̀, è aa nyengmè miǎ slèe jěba plě aa nyekpaklě miǎ jajii jaba. 18Klě ɛmo tǐǒ wlòmo Ě miǎ Ně Sùsu kɛn bo tɛba Ɛ miǎě Ně na wien po jbɛjlu klee nyno ja be u mǐǎ wan sà keǒ Ně tè mɔ̀. 19Ě miǎ wlòlekaen noǎ numa klě jɔ mǒ klee kělɔ blǒ mɔ̀, jà nymɔ klee na klee mǒ kpoklǒ nǎno. 20Wɛn miǎ kwijlě mǒ paba plě sòbae miǎ floba wòje keà nymɔ, plě tè jǐ boǎ chnɛ̀ jlǒ waě fòɛǒ ɛ̈ kɔn wlòmo Koɔn miǎ lěe diiba ɛ miǎa kɛǒ nyni. 21Klě waěǒ wlòmo nyu wùɛ ɔ̈ dɛɛ Koɔn'ɔ nynɛ̌ nɔ̀ miǎ waba klě ɔɔ kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo.’ ” 22È Pitɛ̌ kpɛɛa win nya ɔ je, “Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn ane, a poǒ nɔkǔ jebo, wlòlekaen noǎ klee wan bo kàe noǎa klee jboo noǎà Nyesoa nuuěe Jùsu mǒ klě a slè Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa nì tee ɛ amo ɛ̈ moo Nɔ̀ sɔnaě Nyesoaa chɛ̀ mɔ̀ mǒ. È aa chɛ̀ a ji ili ɛ̈ moo i moo kàan tè. 23Nyesoaa chɛ̀ chèaě ɛ jǐ mǒ bo Ɔ̌ poa ɛ ble keǒ Bɔ poaě a Jùsu kwete mǒ, è a kɔna kpnii jǐlenymi nyo ü kɔlaǒ Ɔɔ pète bɛ̌ tu jleě. Amo dbǎla Ɔ, 24kɛɛ Nyesoa dǔa Ɔ jemǒ Ɔ̌ gblàlaě Ɔ kokoɛ̌ɛ chnechně noǎa slè. Ɛ slě ɛ wɔ̀ bo kokoɛ̌ bɛ di Ɔ kwa blě. 25Jùsu boɔɔaě Dèběse mǒ seela tǐ jleě, kě Ɔ dǎla Ɔ je, ‘Tǐ wùɛ mɔ̀ Ě jě Nyesoa keǒǒ gbàa. Ɔ neǒǒ wakǎ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa dɛɛ̌ seě du. 26Tèǒ nì kɔn tè Ně wlò blo lo plě Ě ni chǒn le. È Ě kuun ɛ je wlò 27ɛ̈ moo sèǒǒ bo siba mu klě kokǒ nyoo blětà plě sèǒǒ mɔ̀ mǒ sɔnma mu Ě se sɔ̀nma mu, Mǒà moo Nèe wlò kpae Nyebajlo. 28Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tèe ɛɛ̌ le ɛ̈ moo mìǎǎ jemǒ dǔba plě Nè tùɔn kɛn neneɛ miǎ Ně plɔ bloo lo.’ ” 29Pitɛ̌ kpɛɛa ɔɔ win nya ɔ je, “Ně nyopò ane, bo tmɔɔ̌ a tèe jleě, äa gbeǐ Dèběse kǒa le ǔ tùa ɔ bo, ɔɔ sɛklɛ bǐtìe neɔ ä slè le kekɛɛà. Tèǒ nì kɔn tè ä ji ɛ ɛ̈ moo ɛ sea Dèběse ɔɔ̌ boɔa, kɛɛ ɛ mooa Tentǎn Jǔ Ɔ̌ boɛa. 30Dèběse mooa Nyesoaa wnɔsàɔ, è ɔ jia ɛle ɛ̈ moo Nyesoa poa Ɔɔ chɛ̀ win kɛne keǒ ɔ mɔ̀ ɛ̈ moo Ɔ miǎǒ Dèběsee jlǔu jlǔu Nyuu do keǒ klɔ̀ba gbèsɛɛ kɛn bo tùba. 31Tèǒ nì kɔn tè ɔ jěa dɛ miǎa tùɔn kpaba klě kmɔ̌ɔ nya ɔ̌ boɛɛa Tentǎn Jǔ Bɔ dǔ jemǒ Bɔ sɔn'ě kǒla mǒ ɛɛ tè kɛn ɔ̌ dɛ̌a bò ɛ̈ moo, ‘Ɔ seě jleě mɔ̀ sàba mu, Ɔ slě kokǒ nyoo blětà siba mu plě Ɔɔ fǒ se sɔ̀nma mu.’ 32Nyesoa Nɔ̀ dǔa Jùsu jemǒ Ɔ̈ sàlaě Ɔ kǒla mǒ, è äa pɛpɛ wùɛ ä moo sàse keǒ ɛ mɔ̀. 33Nyesoa dǔa Ɔ jemǒ Ɔ̌ tùaǒ Ɔ tùɔn'à kɔn'ǒo tùtuɛ kɛn bo klě Ɔɔ chɛ̀ɛ dilǎ son mɔ̀. Tàǒ keǒ Ɔ jeěaǒ Ngmà Je Ne Sùsuǒ Ɛ̈ Nyesoa pooaě Ɔɔ Ɔ mia Lɔɔ nyema. Ɛmo Sùsuǒ Nɛ̀ Jùsu dbo kělɔ ä mɔ̀, Nɛ̀à a jě plě Ɛ̈ kɔn win a wɛ̌n klě tǐà wlòmo. 34Dèběsee chɛ̀ seaě jɔkɛn mu plě sɛjesɛ ɔ sea ɔɔ chɛ̀ nynɛ̌ sɛ̀n, kɛɛ kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Kě Nyesoa dǎ ně Koɔn je Ɔ je, “Neeàǎ dilǎ son mɔ̀ bo 35ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ě mǐ Nè jlae nyo nu mì u bo dlǒ bo tù.” ’ ” 36È Pitɛ̌ kpɛɛa win nya ɔ je, “Tèǒ nì kɔn tè amo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn wùɛ ba kɔn ɛ jijiɛ ɛ̈ moo Ɔmo Jùsuu doǒ Ɔ̈ a kɔlaǒo pète bɛ̌ tu jleě, Ɔɔ doǒ Nɔ̀ Nyesoa nu aa Koɔn mǒ plě Ɔ moo Tentǎn Jǔ!” 37Tà nyopòǒ u wɔ̌naa tèǒ, i sǐa u mǒ bo. Nɛ̀ kɔn tè u gbɛ̀a Pitɛ̌ klee Nyesoaa tuposà kpa nyo tùuǒ wan u je, “Äa bǐì ale, mɛ bä nuǔ kɛ de?” 38Pitɛ̌ tùa u kɛɛn ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ bitǐ ɔɔ wlò bo bɔ po ně dlǒ klě Jùsuu nynɛ̌ wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa mǐ ɔɔ kpni kukwǐi tè wlò le poo lo Ɔ mǐ ɔ Ngmà Je Ne Sùsu nye. 39Koɔn'à monoo äa Nyesoa Ɔ peeě Ɛmo Ngmà Je Ne Sùsuà nyu wùɛ ɔ̈ Ɔ daa bɔ̈ na Nɔɔ de, jà aa chɛ̀ klee aa jlǔ plě nyopò wùɛ ü tmɔ lěe mɔ̀ ü seàa tùɔn'à kɛn ne.” 40Pitɛ̌ tmɔɔ̌a u noǎ fòfoaa tè ɔ̌ tbala u saěn plě ɔ̌ poa u kbě ja le ɔ je, “A gblà aa chɛ̀ klě Nyesoaa plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo ɛ̈ diěe keǒ kmɔ̌ɔ kpni kukwǐ nyo mɔ̀.” 41Win'ǒ Pitɛ̌ boɔlaa, nyopòǒ poa ii tè kàan tè, u poa u ně dlǒ. Ii tè uu wùɛǒ beaa Tentǎn Jǔu wǎn dɛ slè keǒ chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀ u blɛɛa mɔ̀ taslěwɛɛ tan. 42Klě tǐ fòfoa wlòmo u gbèa le ǔ pea Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ uu teea nɔkǔ jebo. Tǐ wùɛ mɔ̀ u klee uu sɔ̌n ǔ beaǒ tàa do ǔ sɛ̀a Nyesoaa wɛ̀ ǔ dia Koɔn'ɔ wìti didi dɛ plě ǔ boɛaě Nyesoa mɔ̀ keǒ tàa do. 43Nyopò wùɛ nyeaǒ Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ tùtuɛ ü niaa wlòlekaen noǎ klee jboo noǎ fòfoa. 44Nyopò wùɛà poaa Jùsuu tè kàan tè uu wlè neaǒ tàa do. Uu konkɔn noǎ wùɛ ǔ sèsɛɛa i kwete měne. 45U plea uu blǒ klee uu konkɔn noǎ ǔ pleea ii wlěǒ nyopò wùɛ měne wòje dɛǒ uu nyu sòɛaa. 46U nia tàkpɔ̌ ǔ gbèa le klě Nyesoaa kǎ fòɛ wlòmo klě chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ wlòmo. U diiaǒ tàa do dɛ klě uu keǐ bo ble le. È u sèsɛɛa uu didi noǎ kwete měne klě plɔɔ bloblɛ mǒ klee klě kwa nmɔ tǔn mǒ. 47U pea Nyesoaa nynɛ̌ le, nyopò wùɛ boɛa uu kàan tè. Chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ Nyesoa pepeea umoǒ kwɛn'aa wowa dɛ kɛn le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\