Ǎkè 20

1Tà jale jejǎeaǒ ɛ bɔ̌aa dɛ, è Pɔ̀ɔ̌ dala Tentǎn Jǔu mɔ̀ na nyo keǒ tàa do ɔ̌ poa u kbě ja le, è nùǒ ɔ kpala wlu ɔ̌ bea snǔ mɔ̀ ɔ̌ mia Masedonìa wakǎ kɛn. 2Tà ɔ nɛaa wakǎǒ kɛn le, ɔ boɛa noǎ fòfoa keǒ bɔ poa Tentǎn Jǔu wǎn kbě ja le. È nɔ̀ǒ muaě Kwlǐsi wakǎ kɛn 3klě ɔ sìn'aě sòbaii tan. Tà ɔ wɛ̀aa mɔ̀ keǒ bɔ beaa měe wan bɔ mua lěe Siwlìa wakǎ kɛn, è ɔ wɔ̌na dɛ ɛ̈ moo Jùwɛ nyo pea dɛ kukǔ ble keǒ ɔ jleě mǒ, ii tè ɔ poa ɛ ble bɔ mua de bɔ sìin'aě Masedonìa wakǎ kɛn. 4Ɔɔ nyopò nɛa nɔɔ de nù mooa Sopatɔ̀ ɔ̈ mooa Paewlàa jǔ ɔ̈ kɔna lěe Bowlià diě kɛn, è Awletakɔ̀ klee Sekundù ü kɔna lěe Tɛslonikà diě kɛn, è Kèɔse ɔ̈ kɔna lěe Dabè diě kɛn klee Timɛtě plě klee Tekèkɔ klee Tlofamɔ̀ ü kɔna lěe Esìa wakǎ kɛn, 5nù kɛ̀naě ä nya ü muaě dě fòɛǒ moo Tloasì kɛn klě u fooaě ämo. 6Tà Ně Jǎ Flɔ̌ɔ ɛɛ de ngmnengmnɛ̌ sìn'aa, è ämoǒ bea měe wan ü sɔnaě dě fòɛǒ moo Flepà kɛn mǒ. Ä sìn'a chnɛ̀ jlǒ wěe m̀m snǔ mɔ̀ plě u klee ämoo sɔ̌n ä jejɛɛa kɛn le klě Tloasì klě ä sìn'aǒ chnɛ̀ jlǒ wěe nyiɛta. 7Tà ɛ nuaa Sɛ̌ɛ̀dee wìtie, ä bòa le ä mǐa Koɔn'ɔ wìti didi dɛ di. Ke ɛ toon jleě mǒ bo Pɔ̀ɔ̌ miaa muma bo chnɛ̀ bɛ̌ gbàlaa le, ɔ boɔa nyopòǒ Nyesoaa win je boɔ boɔ tòto wuleea kɛn mǒ. 8Nǎpea fòfoa neaě blòǒ kɔn wan ä bòoa lěe klě koǔǒ ja. 9Koǔǒ ɛ kɔna dlǒ mǒ ble nenee kpɛɛ tan. È ɛ kɔna nyemò tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Utèkɔ, nɔ̀ nea bo keǒ koǔǒ ɛɛ bòwɔn'ɔ do jleě ɔ̈ pea Pɔ̀ɔ̌ nɔkǔ jebo, kɛɛ tà Pɔ̀ɔ̌ boɔlaa boɔ boɔ, è nyemòǒ nɔ̀ǒ tùngmaea je ble kokɔ, ɔ kɔla je ble kɔ kɔ ɔ̌ bea momnɔ mǒ ɔ̌ bloaě koǔǒ ɛɛ kpɛɛ tan nenɛɛ bòwɔn jleě ɔ̌ bea wɔ̀ɔn. Tà u dǔa lɔɔ jemǒ, ɔ̀ kǒa le. 10Kɛɛ Pɔ̀ɔ̌ tèa lɔ wɔ̀ɔn ɔ̌ sloa ɔɔ chɛ̀ keǒ nyemòǒ kɛn ɔ̌ mǎna nɔ ɔɔ chɛ̀ wulee bo, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “A bɔ̌ fano pepeɛ ɔ neě jè kmɔ̌!” 11È Pɔ̀ɔ̌ nɔ̀ǒ jǎlaě koǔ dlǒ de ǔ dia Koɔn'ɔ wìti didi dɛǒ. U klee ɔ̀ tmɔ̌a tmɔ̌ tmɔ̌ chnɛ̀ gbàla le, è nɔ̀ǒ dǔa jemǒ ɔ̈ mua. 12È nyemò nɔ̀ǒ u kpalaě koǔ bo ɔ̈ neaa kmɔ̌, ɛ tùaě uu wùɛǒ wlò wlòmo ble chɔɔ. 13Ä kɛ̀naě Pɔ̀ɔ̌ nya ä muaě měe wlòmo, ä muaě dě fòɛǒ moo Asɔsè kɛn klě bä nynia lě plě ä mǐa Pɔ̀ɔ̌ měe wan po. Pɔ̀ɔ̌ɔ chɛ̀ nɔ̀ naea blǒ je, dɛǒ nɛ̀ ɔ poa ble keǒ ä mɔ̀. 14Tà ɔ jɛɛaě ämoo Asɔsè, è nɔ̀ǒ ä poa měe wan ä muaě dě fòɛǒ moo Metalanì kɛn. 15Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, ä bea měe wan ä sɔnaǒ tàǒ mǒ, è ämoǒ nyniaě dě fòɛǒ moo Chèɔsi ɛɛ wà kɛn. Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le ä bɛ̌a jbǒ tìe ä muaě Samosì diě kɛn, è chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛǒ neaǒ ɛɛ demǒ ämoǒ nynia Mɛnetɔ̀ dǐa. 16Pɔ̀ɔ̌ nia jǐ měne ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ wɔ̀laě ɛ ɔ mǐa Jlǔsnɛ nyni plě Pɛntèkɔ ɛɛ de ngmnengmnɛ̌ɛ waě mǐaǒ nyni. Ii tè ɔ poa ɛ ble ɛ̈ moo ɔ mia Ɛfèse diě wɔ̀ɔn sìinma ɛɛ̌ dia ɔ tǐ fòfoa le sìɛn klě Esìa wakǎ kɛn. 17Tà Pɔ̀ɔ̌ wǒaǒo Mɛnetɔ̀, ɔ̀ dboa win klě Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo mɔ̀ ü nea lěe Ɛfèse keǒ u klee ɔ bu mɔɔa klě Mɛnetɔ̀. 18Tà bòliboǒ u nyniaa, kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Sɔɔn'ě tǐǒ kɔn jleě Ě nynia lɔɔ Esìa wakǎ kɛn, aa chɛ̀ a ji ně kmɔ̌ no tǐ wùɛà Ě sìn'ɔ amoo slè. 19Ě tìeǒ ně chɛ̀ chɔɔ Ě nu Koɔn'ɔ konkwa, me tèe leě jǐ wɔ̀ɔn le, Ě jě sònwɛ chɔɔ keǒ dɛ Jùwɛ nyo poo ble keǒǒ jleě mǒ mɔ̀. 20Aa chɛ̀ a ji ɛle Ě se be de le po keǒ boǒ nu dɛ wùɛ ɛ̈ moo aa mǒ sèsɛ, Ě boɔ a Nyesoaa win je plě Ě tee amo klě klɔ̀ slè plě klee klě aa chɛ̀ɛ keǐ bo ble le. 21Ě tba Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ saěn keǒ bu bitǐ uu wlè bo u mǐ tè wlò popoɛ kɔn klě äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ. 22Klě tǐà wlòmo ɛ moo Ngmà Je Ne Sùsuu win Ě tùiǒ i bo keǒ bo mu Jlǔsnɛ plě Ě se dɛ mii tùɔn kpaba ji kěàǎ jleě mǒ. 23Dɛɛ do Ě jii nɛ̀ moo diě wùɛ ä nyniǒo kɛn Ngmà Je Ne Sùsu wɛɛ̌ wlò je ɛ̈ moo, ‘Wùlo popoɛ klee tè mɔ̀ tèteɛ nì neěě nya.’ 24Kɛɛ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma, bɛ̌ nu boǒ wɔ̀le je boǒ wɔ̀ ně konkwa mɔ̀ ɛ̈ Koɔn Nyesoa nye mǒo keǒ bo po Ɔɔ kàan tuposàà ɛ̈ kwɛɛǒo Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ jleě mǒ bo keǒ tùonyopo wùɛ mɔ̀, mǒà Ě se ně chɛ̀ɛ fònfno dɛ mǒ jě. 25Ě muě aa wùɛ slè Ě boɔɔ Nyesoaa win kwa konkɔn tè kɛn, kɛɛ Ě jboo kɛ̀ ɛ le tɛɛ ɛ̈ moo nyu wùɛ nɔ̀ see kɛ̀ɛ̌ jěba mu de. 26Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo kekɛɛà, bo aa nyu wùɛ bɔ̌ se tè wlò popoɛ kɔn klě Jùsu mǒ, ɛ se ně tè jɛɛa. 27Ě tmɔɔ̌ a Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ wùɛ le, Ě se ii dɛ bo si. 28A tù aa chɛ̀ jǐ mɔ̀ a mǐ aa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn jǐ mɔ̀ tù ü Ngmà Ne Je Sùsu poě amoo kwete mǒ ba tùu jǐ mɔ̀. Ba moo jǐ mɔ̀ tù nyo keǒ Tentǎn Jǔu wǎn mɔ̀ ü Nyesoa nu Ɔɔ chɛ̀ɛ nyopò mǒ keǒ Ɔɔ Jǔu kokoɛ̌ kɛn. 29Ě ji ɛle bo sɔn'à mǒ nyopòà kɔn kpni nymii jǐ le ü wǒo je chìa u miɔ a slè diba, u se aa nyu wɔle je jboba mu. 30Nyopò miě a slè mǒ sɔnma u mǐ a sen wan le tmɔɔ̌ no ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ Jùsuu mɔ̀ na nyo nu u mǐ uu tè wlò popoɛ kɛn tbɛ u mǐ u de na. 31Tèǒ nì kɔn tè a gbɛ̀ɛ aa chɛ̀ plě bi beě a wlò jleě Ě fìn aa fìɛn chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ plě Ě tee aa wùɛ klě jlěe tan wlòmo, Ě sea seasea kɔn. 32Klě tǐà wlòmo Nyesoa Nɔ̀ Ě poě a kwete mǒ klee Ɔɔ win'à ï kwɛɛǒo Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ jleě mǒ bo keǒ a mɔ̀ ï wɔ̀le je bï nu aa tè wlò popoɛ bɛ kuun plě bï nye amoo noǎ Ɔ peeě Ɔɔ nyopò. 33Ě sěɛlǎ nyu wùɛ chea mɔ̀ ni keǒ ɔɔ wlě klee dalee tè mɔ̀. 34Aa chɛ̀ a ji ɛle ɛ̈ moo ně chɛ̀ Ě dǔa konkwa nunuɛ mǒ, Ě sɛ̀a noǎ tàmo ï mǒ klee ně nyopò ä sòɛaa. 35Dɛ wùɛ Ě mii numa Ě tee ɛ ale ɛ̈ moo bä poě kbě bä nu konkwa plě bä sɛ̀ɛ sònwɛ nyo měne, è plě bi beě a wlòmo, dɛà nɛ̀ Tentǎn Jǔ Jùsuu chɛ̀ boɔ ɛ̈ moo ɛ moo ngmna fòɛ keǒ nyu bɔ sà dɛ kwete mǒ bɔ nye ɛ nyu ɛ̌ sìn'ǒ nyopò bu nye ɔ noǎ mǒ.” 36Tà Pɔ̀ɔ̌ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è nɔ̀ǒ kɔa kwne bo u klee ɔ̀ uu wùɛ ǔ boɛaě Nyesoa mɔ̀. 37Tà u kea lɔɔ klìi li u nyoěa ɔɔ wun, ùu wùɛǒ nùǒ fìn'a, è nɔ̀ǒ u kpala wlu. 38Tè sɛjesɛ i poa uu wɔle měne nì moo ɔ tmɔɔ̌a nu ɛ̈ moo uu nyu seaa kɛ̀ ɔ jěba mu de. È nɔ̀ǒ u kpala snǔ mǒ klě měe wlòmo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\