Ǎkè 21

1Tà ä sɔnaě uu mɔ̀ mǒ, ä bea měe wan ɛ̌ nua fǒn ɛ̌ kpala ämo klě dě fòɛǒ moo Kosì kɛn. Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, è ämoǒ nyniaě blǒ tìeǒ u dɛɛ Wlodisì kɛn ɛ̈ ně poěe gbàe mǒ. Tà ä sɔnaǒo mǒ, è ä muaě dě fòɛǒ u dɛɛ Patawlà kɛn. 2Klě Patawlà klě ä jěaǒ měe ɛ̈ miaa Fonisìa wakǎ kɛn, ii tè ä bea ɛ wlòmo ä mia. 3Tà ä nyniaǒo tùɔn'ǒ kɔn kɛn bò neěe è tɛn lěe blǒ tìeǒ u dɛɛ Saeplɔ̀ kɛn le, ä nana batle wakǎǒ kɛn ä miaě Siwlìa wakǎ kɛn klě ä beeaě kpǒ je klě Taè diě kɛn, klě měe pooaǒ gbèe wɔ̀ɔn. 4Ä jɛɛaǒ tàǒ Jùsuu mɔ̀ na nyo tùu, è ä sìn'aǒ u mɔ̀ chnɛ̀ jlǒ wěe nyiɛta. U maěaě Pɔ̀ɔ̌ win nɔkǔ mǒ bo wòje ke Ngmà Je Ne Sùsu nua uu tmɔɔ̌a keǒ bo Pɔ̀ɔ̌ bɔɔ̌ mia Jlǔsnɛ. 5Kɛɛ tà tǐǒ ä kɔnaǒ uu mɔ̀ sìnsiɛn i chlɛ̀aa dlǒ, è ämoǒ sɔna mǒ ä mia kaǒ. È Jùsuu mɔ̀ na nyoǒ neaǒo u klee uu nyno klee jlǔ kpala ä snǔ mǒ klě dɔwun jleě. Äa pɛpɛ wùɛ ä kɔa kwne bo keǒ jbǒ wien ä boɛaě Nyesoa mɔ̀. 6Tà u klee ämo ä kpokpaea wlu, è ämoǒ beaě měe wan ǔ tbaea je ǔ mua uu keǐ bo ble le. 7Äa ně kɛn na snǔǒ ä kpɛa lɛ ä sɔnaǒ dě fòɛǒ moo Taè kɛn mǒ ä bea kpǒ je klě Potolìma diě kɛn. È Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ neaǒo ä jɛɛa u kɛn ä sìn'aǒ u mɔ̀ chnɛ̀ jlǒ waěe do. 8Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, ä sɔnaǒ mǒ ä muaě Sesawlià diě kɛn, ä paeaě Felɔ̌ɔ tà ɔ̈ mooa Nyesoaa tè boɔ nyoo nyiɛtaǒ u sàlaa klě Jlǔsnɛ u nyuu do. 9Ɔ kɔna nynejujluu hɛ̀n ü seaa jbɛju tè ji ü Ngmà Je Ne Sùsu nyeaa Nyesoaa wnɔsèsa. 10Tà ä sìn'aǒ uu mɔ̀ chnɛ̀ jlǒ wě sakaǐ, è wnɔsàɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ moo Akèbɔ nɔ̀ sɔna Jùdǐa wakǎ kɛn mǒ ɔ̈ diaě ä mɔ̀. 11Ɔ dǔa Pɔ̀ɔ̌ɔ mɔ̀ pe wlo mǒ ɔ̌ pìn'a ɔɔ chɛ̀ɛ sonwe klee be, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Tèà nì Ngmà Je Ne Sùsu boɔɔ̌ je ɛ̈ moo, ‘Nyuà kɔn'ɔ wloà kě u mi ɔ ble pìnpiɛn numa u miě ɔ kuodakwɛ̌ kwete mǒ po.’ ” 12Tà ä wɔ̌naa tèǒ, è ä klee nyopò tùuǒ neaǒo ä bàtea Pɔ̀ɔ̌ le bɔ bɔ̌a togbea mumuɛ klě Jlǔsnɛ. 13Kɛɛ kě Pɔ̀ɔ̌ nia ä wan gbògba ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a fìǐn kɛ plě a ni něe wlò ɛ gbɛ̀ɛ̌ ja? Ě wɛ̀ le mɔ̀ Ě mǐ pìin ni klě Jlǔsnɛ, ɛ se ɛɛ doǒ, Ě wɛ̀ le mɔ̀ bo kǒo chɛ̀ keǒ Koɔn Jùsuu tè mɔ̀!” 14Tà ä jěa lɛɛ ɛ̈ moo ä slě wɔ̀ bä sàlaǒ ɔɔ dlǒ snǔ mɔ̀, è nɔ̀ǒ ä sàla wun le, kě ä dǎla ɔ je ä je, “Nɛ Koɔn'ɔ kɛn wɔɔn dɛ bɛ nuu nu.” 15Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è ämoǒ wɛ̀a mɔ̀le ü bea snǔ mɔ̀ ü mia Jlǔsnɛ. 16Jùsuu mɔ̀ na nyoo tìeǒ sɔnaa Sesawlià mǒ u kpala ä snǔ mǒ klě Jlǔsnɛ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐaě ä jbɛjuǒ moo Mnasò ɔɔ tà kpa ɔ̈ kɔna lěe blǒ tìeǒ moo Saeplɔ̀ kɛn ɛ̈ ně poa lěe gbàa mǒ, klě ä miaě paeba. Mnasò mooa klekle nyoǒ beaa Nyesoa dɛ mǒ u nyuu do. 17Tà ä nynia lěe Jlǔsnɛ, Tentǎn Jǔu wǎn wùɛǒ nea lěe u kmea ä jebo, uu plɔ wɔ̌na bloblo tè chɔɔ. 18Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le Pɔ̀ɔ̌ klee ämo ä mua Jìmǐse jebo chèba, Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo wùɛ u nea kɛn tùɔn ke. 19Pɔ̀ɔ̌ jɛɛa uu wùɛǒ kɛn ɔ̌ tmɔɔ̌a nu dɛ wùɛ Nyesoa nuaa klě kuodakwɛ̌ slè ɛ̈ Ɔ nuuaě ɔmo Pɔ̀ɔ̌ mǒ. 20Tà u wɔ̌naa tèǒ, è nùǒ pea Nyesoaa nynɛ̌ le, kě u dɛ̌a Pɔ̀ɔ̌ je u je, “Äa nenawai po nɔkǔ bo, Jùwɛ nyoo taslěwɛ nù po Jùsuu tè kàan tè plě nù poě uu kmɔ̌ neneɛ Nyesoa kwete mǒ keǒ bu tùǒ Ɔɔ teteǎ bo ï Ɔ nyeaa Mɔ̀sě. 21U wɔ̌n dɛà ɛ̈ moo tèe Jùwɛ nyo wùɛ ü neěe kuodakwɛ̌ slè bu tbɛ Nyesoaa teteǎ kɛn klee buǔ bɛ̌ uu jlǔ foeǐ plě buǔ nee Jùwɛ nyoo blětà noǎ kmɔ̌. 22Mɛ ä blɛɛ je bä nuǔ kɛ? Sɛjesɛ u mi i wɔ̌nma ɛ̈ moo dìě le, u miě diba u mǐì ka kukǔ nu. 23Tèǒ nì kɔn tè dɛà ä mi mòo tmɔɔ̌ma nɛ̀ bò nu, ɛ kɔn tàii hɛ̀n ü neàa nù po uu chɛ̀ win kɛne keǒ Nyesoa mɔ̀ ɛ̈ moo u mi dɛ numa keǒ Ɔ mɔ̀. 24Mu, na nyopòǒ de a muě Nyesoaa kǎ fòɛ bo, è bò be u kɛn mì dɛǒ u mii numa nu ɛ̈ moo uu mɔ̀le snasnǎ klě Nyesoa jǐ kɛn ɛɛ de ngmnengmnɛ̌, è bò sà wlěǒ ɛ mii poba keǒ de ngmnengmnɛ̌ǒ mɔ̀, u mǐ uu dlě chlě. È nyopò wùɛ kɔn bu ji ɛ ɛ̈ moo tùiǒ Nyesoaa teteǎ bo plě tèǒ u dǔaa wonwɔ̌n mǒ keǒò jleě mǒ i moo sen. 25È keǒ kuodakwɛ̌ mɔ̀ ü moo Tentǎn Jǔu wǎn, ä chleěa u chněedɛ̌ mɔ̀ ɛ̈ ä chlàlaa ɛ̈ tmɛɛ̌ uu ɛ̈ moo buǔ di nymɔ klee nmià u sàe lee nǔkpuǐ bɔ̀ je klee nmià u chean'a doe le ɔ kǒo, è buǔ ne gblà kmɔ̌.” 26È Pɔ̀ɔ̌ wɔɔn'a dɛǒ u boɔlaa kɛn, ii tè tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, ɔ dǔa jbɛjluu hɛ̀n'ǒ mǒ ü ɔ jala lěe, kpatòapoo snǎnaě u klee ɔ̀ mɔ̀le ǔ muaě Nyesoaa kǎ fòɛ bo ɔ̌ boɔla i ɛ̈ moo chnɛ̀ jlǒ wěe nyiɛta nì uu mɔ̀le snasnǎ mia kpaba plě ɛ mǐa dlǒ chlɛ̀ u mǐa chɔ̀no pi ɛ̈ miaa nyeema keǒ uu nyu wùɛ mɔ̀. 27Tà chnɛ̀ jlǒ wěe nyiɛtaǒ i diaa dlǒ chlɛ̀ba, è Jùwɛ nyoo tìe ü sɔnaa Esìa wakǎ kɛn mǒ nù jěa Pɔ̀ɔ̌ klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo, ii tè u nyenynǎea diblɛ̌ ǔ kmea nɔ 28ǔ pnɛ̌a le, kě u dɛ̌a u je, “Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn ale, a mǎǒ ä mɔ̀! A jè jbɛju tee lee nyopò klě tà wùɛ bu wɔ̀n äa nyopò je klee äa blětà teteǎ plě klee kǎ fòɛà nɔ̀à! Klě tǐà wlòmo ɔ jaɔ kuodakwɛ̌ɛ tìe kělɔ kǎ fòɛà bo ǔ wlǎ ngmà je ne tùɔn'à ɛɛ ngmà!” 29È tè kɔn tè u boɛaa dɛǒ nɛ̀ moo u jěa Tlofamɔ̀ klekle ɔ̈ mooa kuadakɔ̌ nyu ɔ̈ sɔnaa Ɛfèse mǒ ɔ klee Pɔ̀ɔ̌ɔ sɔ̌n nɛa dǐa le, ii tè uu wlè jěa lɛ ɛ̈ moo Pɔ̀ɔ̌ kpalaě ɔ kǎ fòɛǒ bo. 30Diě wùɛǒ nɛ̀ tutuǒa bo, nyopò wùɛ sɔna wakě kɛn měne ǔ jɛaě plùplɛ ǔ kmea Pɔ̀ɔ̌ ǔ chlìa ɔ le ǔ sàlaě ɔ kǎ fòɛǒ bo. Tǐi doo tǐ jleě è kǎ fòɛɛ ngmìi chnu nɛ̀ǒ u kana. 31Tà u kea ɛɛ mǒ tɛ̀n keǒ bu dbǎlaa Pɔ̀ɔ̌, è win nynia lě jǐgbàdiɔ mɔ̀ ɔ̈ kɔnaa Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ win kwa ɛ̈ moo, “Nyopò wùɛǒ ü neěe Jlǔsnɛ u jejɛ̌ɛ le ja.” 32Ii tè tǐi doo tǐ jleě ɔ dǔa kɔsěblìpoo tìe klee tabɔ̀ mǒ ǔ tèea je ǔ kpala plùplɛ klě diblɛ̌ǒ mɔ̀. Tà diblɛ̌ǒ u jeěa lě uu nya u kea lěe di, è nùǒ bɔ̌a Pɔ̀ɔ̌ bebeɛ. 33Tà jǐgbàdiɔǒ ɔ nyniaǒo, è nɔ̀ǒ kmea Pɔ̀ɔ̌ ɔ̌ tmɔɔ̌a ɔɔ nyopò bu pea ɔ chěen'e sɔ̌n sonwe le plě ɔ̌ gbàla u wan ɔ je, “Mɔ nyuà ɔ monoǒ kɛ? Plě mɛ monoǒ kɛ kenkan dɛ ɔ nuǔ?” 34Nyopòo tìe neaǒ diblɛ̌ǒ slè, u pea slɛ̀ le ǔ boɛɛa dɛ boo do kɛn, è tìe tùu pea slɛ̀ le ǔ boɛɛa dɔ̌ dɛ kɛn. Uu slɛ̀ǒ ɛ fòa dɔ̌, nɛ̀ kɔn tè jǐgbàdiɔǒ ɔ seaě wɔ̀ bɔ wɔ̌naǒ dɛ měne keǒ dɛǒ kpɛɛaa tùɔn mɔ̀. Ii tè ɔ̌ tmɔɔ̌a ɔɔ nyopòǒ bu kpalaě Pɔ̀ɔ̌ klě tàà tabɔ̀ nea lěe. 35Tà u nyniaǒo koǔǒ ɛɛ tà u jɛɛ̌ǒo, diblɛ̌ǒ u jlɛ̌ bu jǎla Pɔ̀ɔ̌ mǒ, ii tè tabɔ̀ǒ ǔ kpala ɔ. 36Diblɛ̌ wùɛǒ nɛa uu de u pnɛ̌a dɛ jleě le, kě u dɛ̌a u je, “A dbǎ lɔ! A dbǎ lɔ!” 37Tà u wɛ̀aa mɔ̀ keǒ bu palaa klě tabɔ̀ɔ tùɔn'ǒ u neǒo kɛn, è kě Pɔ̀ɔ̌ dɛ̌a jǐgbàdiɔǒ je klě Kwlǐki win wlòmo ɔ je, “Ě bɛ̀teè le sɔn'ǒǒ mɔ̀ mǒ bo boɔ dɛ klěè mɔ̀.” È ɔ gbàla Pɔ̀ɔ̌ wan ɔ je, “Ǎ, jì kɛ Kwlǐki win popoɛ le? 38Ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ sè kɛ Ǐjɛ̀te nyuà ɔ̈ dǔaa mnùngma po nyoo taslěwɛɛ hɛ̀n mǒ u mǐaǒo kòngmna sà klě kpatekpǎ blǒ kɛn le? Nɔ̀ Ě dɛɛ lee mò klekle.” 39È Pɔ̀ɔ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Òooǒn, Ě moo Jùwɛpoi, Ě sɔn'ě mǒ dě fòɛǒ moo Tasà kɛn ɛ̈ neěe Selesìa wakǎ kɛn, Ě moo blǒ jǔ ɔ̈ kɔn lěe Wlǔmɔ blǒo dě fòɛǒ ɛ̈ kɔn tè kmaa wlòmo. Ě bɛ̀teè le, sɔn'ǒǒ mɔ̀ mǒ boǒ boɔě nyopòà mɔ̀.” 40Jǐgbàdiɔǒ ɔ nyea ɔ fɔ̌ keǒ bɔ boɔa, ii tè ɔ nynanaǒ koǔǒ ɛɛ jaěa mǒ bo ɔ̌ poa u son je keǒ bu poa kpee. Tà u poaa kpee plě ɔ̌ boɔlaě u mɔ̀ klě Hiblǔ win wlòmo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\