Ǎkè 22

1“Ně mɔ̀niapo ale klee bòlibo, a poǒ nɔkǔ jebo boǒ sèsae ně chɛ̀ɛ tè kɛn le keǒ a jemǒ!” 2Tà u wɔ̌na ɔɔ Hiblǔ win wan ɔ boɛaě uu mɔ̀, è nùǒ nua kàan wni nii. È Pɔ̀ɔ̌ kpɛa ɔɔ win dlǒ mɔ̀ ɔ je, 3“Ě moo Jùwɛpoi, Ě kɔn'ě dě fòɛǒ moo Tasà wlòmo ɛ̈ neěe Selesìa wakǎ kɛn. Kě Ě kuun'ɔ Jlǔsnɛ plě Ě cheěn'aě jbɛjuǒ moo Kamilìa bobo ɔ̈ teea mǒo äa gbeǐpòo teteǎ kàan wɛ̀. Ě poaě ně chɛ̀ Nyesoa kwete mǒ keǒ Ɔɔ konkwa nunuɛ mɔ̀ wòje keà aa nyu wùɛɛ ka ne kekɛɛ je. 4Ě tèa Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ u dɛɛ Koɔn'ɔ Snǔ uu tè mɔ̀ɔ chɛ̀ Ě dbɛ̌a lu. Ě kmea jbɛjlu klee nyno Ě pea u wùlo le. 5Nyesoaa bodiɔ klee Jùwɛ nyoo tè tù nyo wùɛà nù wɔ̀le je bü moo ně sàse ɛ̈ moo kàan tèà Ě boɛ. Nù nyeaǎ chněenoǎ bo kpala i Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe Dimasèka diě wlòmo, klě Ě mia lě Ě mǐa u kme Ě mǐa u de ja kělɔ Jlǔsnɛ uu plɔ mǐaǒ tu kɛn bo maě ne. 6Ɛ blɛɛa je wɛn'ɛ blǒ mǒ wuleea tǐ, tà Ě keaa snǔǒ mɔ̀ nɛ Ě keaa Dimasèka diě le konwɛɛ̌ ne, è keà nyu kɛpǒo jǐ pepě sɔnaě jɔ mǒ nɛ̀ tbɛɛaǎ dǐ. 7È mǒǒ bea wɔ̀ɔn. Ě wɔ̌na Win, kě I dɛ̌aǎ je I je, ‘Sɔ̀ɔ̌! Sɔ̀ɔ̌! Mɛ kɔɔ̌n tè tèě kɛ Ně tè mɔ̀?’ 8È Ě gbàla wan Ě je, ‘Mɔǒo kɛ, Ně Chì Kpa Ämo?’ Ɔ tùaǎ kɛ̀ɛn Ɔ je, ‘Mǒ Jùsuà Ɔ̈ kɔn tè tèe mɔ̀ Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa.’ 9Ně nyopòà klee mǒ miaa u jěa pepěǒ lo, kɛɛ u sea Nyuǒ boɔlaě mǒo mɔ̀ Ɔɔ win'ǒ wɔ̌n. 10Ě gbàla Ɔ wan Ě je, ‘Mɛ bo nuǔ kɛ?’ Koɔn tùaǎ kɛ̀ɛn Ɔ je, ‘Sɔn mǒ, muě Dimasèka klě u miěè noǎ wùɛ tmɔɔ̌ma ï kɔn tè Nyesoa tba mòo bò nuu.’ 11Pepěǒ ɛɛ plɛplɛ̌ kana ně jǐ li, ii tè ně nyopòǒ klee mǒ miaa ǔ kmeaǎ son jleě ǔ kpala lěě Dimasèka dǐa. 12Klě jbɛju tɔ̀ɔ nea lě ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooaa Ɛnenaeǎ, nɔ̀ dia lěě mɔ̀. Ɔ mooa Nyesoa nyu ɔ̈ tùiaǒo Nyesoaa teteǎ bo plě Jùwɛ nyo wùɛǒ neaěe tàě u nyeaǒ ɔ tùtuɛ fòɛ. 13Tà ɔ nyniaǒ mǒo mɔ̀, ɔ nynanaǒǒ wakǎ mǒ bo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Ně mɔ̀nai Sɔ̀ɔ̌, nɛ nè jǐ bi kna!’ Klě tǐi doǒ wlòmo è ně jǐ nìǒ knana Ě jěa lɔ. 14È kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Nyesoaà moo äa gbeǐpòo Nyesoa Nɔ̀ tba mò mì Ɔɔ kɛn wɔɔn dɛ ji klee mì Ɔɔ jebo siǐn Nyebajlo Tentǎn Jǔ jě plě mì tèǒ Ɔ mi mòo je boɔba wɔ̌n. 15Mò mi sàse dɛ numa keǒ nyopò wùɛ mɔ̀ keǒ dɛà jèe plě wɔ̀n'ɔ ɛɛ tè mɔ̀. 16Klě tǐà wlòmo mɛ feě kɛ? Sɔn mǒ bo poò ně dlǒ nè kpni kukwǐ miǒ le wɛ̀, è bò nu Ɔɔ konkwa.’ 17Tà ɛmoǒ ɛ sìn'aa Ě tbaeaa je klě Jlǔsnɛ, chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Ě keaě Nyesoa mɔ̀ boɛ klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ě jěa slèe. 18Klě ɛ mǒ Ě jěa Koɔn Ɔ̈ tmɔɔ̌a mǒo ɛ̈ moo, ‘Nu jǐ měne! Tǐi doo tǐ jleě sɔn'ɔ Jlǔsnɛ mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyopòà neɔɔ u se nè sàse win'ǒ mìi boɔba keǒǒ mɔ̀ kàan tè poba mu.’ 19Ě tùa Ɔ kɛ̀ɛn Ě je, ‘Koɔn, uu chɛ̀ ji ɛle ɛ̈ moo Ě nɛa uu Nyesoa keǐ jele Ě kmea nu plě Ě bea uu nyopòǒ poa Nèe tè kàan tè. 20Tà u dbɛ̌a Nèe sàse nyu ɔ̈ moo Stimǐ, Ě nea kɛn tùɔn Ě wɔɔn'a ɛ kɛn keǒ bu dbǎla ɔ plě mǒ tùa nyopòǒ dbɛ̌a lɔɔ uu dale jǐ mɔ̀.’ 21È kě Koɔn dǎlaǎ je Ɔ je, ‘Mu, Ě miěè tà pɛ̀tu dboba klě kuodakwɛ̌ mɔ̀.’ ” 22Diblɛ̌ǒ u poa Pɔ̀ɔ̌ nɔkǔ jebo ɛ̌ kpala ɛ kpa ɔ̌ boɔa ɛmo dɛǒ. Jùwɛ nyo poa ɛ kàan tè ɛ̈ moo nù kɔna Nyesoa, Ɔ seaǒ kuodakwɛ̌ mɔ̀ kɔn. Tèǒ nì kɔn tè tà u wɔ̌na imoo tèǒ, è nùǒ bea jlo měne u pnɛ̌a dɛ jleě le ke u nuaě ɛɛ wòwɔ u je, “A dbǎ nyuà! Ɔ se kmɔ̌ ne dɛ!” 23U knɛ̀a uu chɛ̀ le ǔ pùnpuɛa uu dale le klě jɔ mǒ plě ǔ pea pǔpu jɔ měne ɛ mǐa ɛ tee le ɛ̈ moo u pea jlo. 24Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔǒ ɔ nyea ɔɔ tabɔ̀ snǒ bu kpalaě Pɔ̀ɔ̌ klě tabɔ̀ɔ nena mǒ plě ɔ̌ nyea u snǒ bu sàla ɔ fǎe kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa ɛ ji tè kɔn tè Jùwɛ nyo nia bò ɔɔ jǐ měne pnaěa. 25Tà u kea lɔɔ pìn u mǐa lɔɔ fǎe kɛn sà, è ɔ gbàla kɔsěblìpoi tɔ̀ɔ wan ɔ̈ nynanaǒo bo ɔ je, “Ɛ moo kɛ tetě keǒ nyuà kɔn lěe Wlǔmɔ nyo slè ba see le ɔ blilǐ mɔ̀ tù ba sà ɔ fǎe kɛn le?” 26Tà kɔsěblìpoiǒ ɔ wɔ̌naa tèǒ, ɔ muaě uu jǐgbàdiɔǒ mɔ̀ ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ ɔ je, “Mɛ nìǐ kɛ? Jbɛjuà ɔ moo Wlǔmɔ nyu!” 27Ii tè jǐgbàdiɔǒ ɔ muaě Pɔ̀ɔ̌ mɔ̀ ɔ̌ gbàla ɔ wan ɔ je, “Tmɔɔ̌ mǒ, mòo kɛ Wlǔmɔ nyu le?” Pɔ̀ɔ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn.” 28È kě ɔ dǎla Pɔ̀ɔ̌ je ɔ je, “Mǒà Ě sà wlě fòfoa plě ǔ keě kɛɛ̌ Wlǔmɔ nyo slè po!” Kɛɛ Pɔ̀ɔ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Mǒà Ě moo blǒ jǔ, kě u kɔɔn'àǎ blǒà wlòmo.” 29Tǐi doo tǐ jleě nyopòǒ wɛ̀aa mɔ̀ bü gbàlaa Pɔ̀ɔ̌ chlachlǎ be wan le è nùǒ chlìa je. Tà nyefòɛɛ chɛ̀ǒ ɔ jboa ɛɛ le ɛ̈ moo Pɔ̀ɔ̌ mooa Wlǔmɔ nyu plě ɔ̌ pea ɔ chěen sonwe le, ɔ bea mǒ fano ɔ je bɔɔ̌ beaě blilǐ slè. 30Jǐgbàdiɔǒ ɔ jlɛ̌ bɔ jia lɛ tɛɛ tè kɔn tè Jùwɛ nyo wòaa Pɔ̀ɔ̌ le. Ii tè tà chnɛ̀ gbàlaa le, ɔ̀ sàla Pɔ̀ɔ̌ wùlo ɔ̌ wɔ̀a Jùwɛ nyoo kpatòapoo fòɛ klee tè tù nyo wùɛ de u mǐa snǎ pa. È ɔ jalaě Pɔ̀ɔ̌ ɔ̌ nynaea ɔ bo keǒ u jemǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\